Besluit Adviescommissie bezwaarschriften kansspelautoriteit 2014

[Regeling vervallen per 04-06-2016 met terugwerkende kracht tot 03-07-2013.]
Geldend van 08-03-2013 t/m 03-07-2013

Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 21 januari 2014, kenmerk 00.019.937, tot instelling van een (interne) adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften (Besluit Adviescommissie bezwaarschriften kansspelautoriteit 2014)

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

Gelet op artikel 10 van het Bestuursreglement kansspelautoriteit;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 2679, datum inwerkingtreding 04-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot 07-03-2013.

Artikel 1

[Vervallen per 04-06-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 2679, datum inwerkingtreding 04-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 07-03-2013.

Artikel 2

[Vervallen per 04-06-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Er is een interne Adviescommissie bezwaarschriften kansspelautoriteit.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 2679, datum inwerkingtreding 04-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 07-03-2013.

Artikel 3

[Vervallen per 04-06-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De commissie heeft tot taak belanghebbenden te horen en de raad te adviseren over te nemen beslissingen op bezwaarschriften die zijn gericht tegen besluiten op grond van de artikelen 35, 35a of 35b van de wet of artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 2679, datum inwerkingtreding 04-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 07-03-2013.

Artikel 4

[Vervallen per 04-06-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en ten minste twee leden.

  • 2 De raad benoemt en ontslaat de onafhankelijke voorzitter.

  • 3 De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en kan worden herbenoemd.

  • 4 De leden van de commissie worden aangewezen uit de medewerkers van de kansspelautoriteit.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 2679, datum inwerkingtreding 04-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 07-03-2013.

Artikel 5

[Vervallen per 04-06-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit (Staatscourant 2 juli 2013, nr. 17793) wordt ingetrokken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 2679, datum inwerkingtreding 04-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 07-03-2013.

Artikel 6

[Vervallen per 04-06-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In het besluit tot benoeming van een onafhankelijk voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit (Staatscourant 2 juli 2013, nr. 18020) vervalt: ‘Gelet op artikel 7:13, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht;’.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 2679, datum inwerkingtreding 04-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 07-03-2013.

Artikel 7

[Vervallen per 04-06-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 3 juli 2013.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 2679, datum inwerkingtreding 04-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 07-03-2013.

Artikel 8

[Vervallen per 04-06-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Adviescommissie bezwaarschriften kansspelautoriteit 2014.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 2679, datum inwerkingtreding 04-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 07-03-2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 januari 2014

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 2679, datum inwerkingtreding 04-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot 07-03-2013.

Terug naar begin van de pagina