Beleidsregel Netting bij een activa en passiva overdracht op grond van artikel 3:159c Wft

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 21-12-2013 t/m 31-12-2018

Beleidsregel Netting bij een activa en passiva overdracht op grond van artikel 3:159c Wft

De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op het artikel 3:159c van de Wet op het financieel toezicht;

Na overleg met de representatieve organisaties;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Deze beleidsregel is van toepassing op een overdrachtsplan dat betrekking heeft op activa of passiva, daaronder begrepen transacties, die worden bestreken door een overeenkomst waarvan een verrekenbeding deel uitmaakt, of die worden bestreken door een overeenkomst waarmee een dergelijke overeenkomst is verbonden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In het geval van een overdrachtsplan als bedoeld in artikel 2 van deze beleidsregel zal DNB de activa of passiva, daaronder begrepen transacties, die worden bestreken door een overeenkomst waarvan een verrekenbeding deel uitmaakt, of die worden bestreken door een overeenkomst waarmee een dergelijke overeenkomst is verbonden, slechts gezamenlijk opnemen in het overdrachtsplan, met inbegrip van tegen de probleeminstelling uit te oefenen nevenrechten en in verband met de overeenkomst waarvan een verrekenbeding deel uitmaakt gevestigde rechten tot zekerheid op aan de probleeminstelling of een derde toebehorende activa, andere rechten tot zekerheid en voorrechten op die activa.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Netting bij een activa en passiva overdracht op grond van artikel 3:159c Wft.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 12 december 2013

De Nederlandsche Bank N.V.,

A.J. Kellermann,

directeur

.
Naar boven