Regeling basisregistratie personen

Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 25-05-2018 t/m 31-12-2018

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2013, nr. 2013-0000731182, DCB/CZW/S&B, houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen en het Besluit basisregistratie personen (Regeling basisregistratie personen)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281), de artikelen 1.12, derde en vierde lid, 1.15, derde lid, 2.21, vijfde lid, 2.40, derde lid, en 4.7, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen en de artikelen 3, eerste lid, 6, vierde lid, 9, tweede lid, 15, tweede en zevende lid, 16, derde lid, 17, derde lid, 20, 23, tweede lid, 32, tweede lid, 38, 47, tweede, vierde en zesde lid, 48, tweede lid, 49 en 52 van het Besluit basisregistratie personen;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 2. De systeembeschrijving

Artikel 2

De systeembeschrijving wordt gevormd door:

 • a. de in bijlage 1 bij deze regeling genoemde onderdelen van het Logisch Ontwerp GBA, versie 3.10, bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • b. de in bijlage 2 bij deze regeling genoemde onderdelen van het Logisch Ontwerp RNI, versie 2.12, bedoeld in artikel 3, tweede lid;

 • c. de hoofdstukken 3 en 4 van de in bijlage 3 bij deze regeling opgenomen beschrijving van de wijze waarop de in de bijlagen 1 en 2 bedoelde onderdelen worden toegepast.

Artikel 3

 • 1 Het Logisch Ontwerp GBA, versie 3.10, is opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling.

 • 2 Het Logisch Ontwerp RNI, versie 2.12, is opgenomen in bijlage 5 bij deze regeling.

§ 3. De bewaring van geschriften en andere bescheiden

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De te bewaren geschriften en andere bescheiden, ongeacht hun vorm, die de verantwoordelijke heeft gebruikt in verband met de verwerking van gegevens in de basisregistratie, zijn vermeld in de lijst die als bijlage 6 bij deze regeling is gevoegd.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde geschriften en andere bescheiden worden met het oog op het gebruik daarvan bij de uitvoering van de Wet BRP bewaard gedurende de in de lijst vermelde termijnen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 67390, datum inwerkingtreding 01-01-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

1 De te bewaren geschriften en andere bescheiden, ongeacht hun vorm, die de verwerkingsverantwoordelijke heeft gebruikt in verband met de verwerking van gegevens in de basisregistratie, zijn vermeld in de lijst die als bijlage 6 bij deze regeling is gevoegd.

§ 4. De bewerker

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 67390, datum inwerkingtreding 01-01-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

De paragraaf vervalt.

Artikel 5

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 67390, datum inwerkingtreding 01-01-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Het artikel vervalt.

Artikel 6

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Maatregelen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit BRP omvatten ten minste de volgende elementen:

 • a. Een medewerker wordt slechts bij de werkzaamheden betrokken, indien hij in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

 • b. De medewerker die bij de werkzaamheden wordt betrokken, wordt op de hoogte gesteld van de van toepassing zijnde beveiligingsmaatregelen.

 • c. De medewerker die belast is met werkzaamheden ondertekent een verklaring, waarin hij zich verplicht de persoonsgegevens waarvan hij kennis kan nemen, geheim te houden. De geheimhoudingsplicht blijft van kracht ook indien de betrokkene niet langer met de werkzaamheden is belast.

 • d. De opslag en het transport van de persoonsgegevens geschieden zodanig, dat onbevoegden geen kennis kunnen nemen van die gegevens.

 • e. De juistheid en de integriteit van de gegevensbestanden die de bewerker ten behoeve van de werkzaamheden onder zich heeft, worden bewaakt.

 • f. Er zijn voorzieningen getroffen die waarborgen dat bij verlies of beschadiging van persoonsgegevens herstel kan plaatsvinden.

 • g. Indien onbevoegden kennis hebben genomen, of in de gelegenheid zijn geweest kennis te nemen van persoonsgegevens en daardoor de geheimhouding van die gegevens zodanig is geschaad, dat deze niet langer als gewaarborgd kan worden beschouwd, dan wel het vermoeden bestaat dat het voorgaande het geval is, wordt het college van burgemeester en wethouders hieromtrent onmiddellijk ingelicht.

 • h. Er worden maatregelen getroffen om de schade te beperken en herhaling te voorkomen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 67390, datum inwerkingtreding 01-01-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Het artikel vervalt.

§ 5. Het onderzoek

Artikel 7

Een overheidsorgaan of een derde als bedoeld in artikel 1.12, eerste onderscheidenlijk vierde lid, van de Wet BRP, stelt de door de minister hiertoe aangewezen personen in staat gegevens te verzamelen ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in artikel 1.12, eerste lid, van de Wet BRP.

§ 6. Kosten in verband met de uitvoering van de Wet BRP

Artikel 8

 • 2 In afwijking van het eerste lid worden niet als afstemmingsbericht aangemerkt de berichten die door het overheidsorgaan of de derde over het stelsel van berichtuitwisseling worden verzonden en ontvangen, voor zover deze berichten het aantal afstemmingsberichten, bedoeld in artikel 15, achtste lid, van het Besluit BRP, te boven gaan.

Artikel 9

Het tarief, bedoeld in artikel 15, zevende lid, van het Besluit BRP, bedraagt per overheidsorgaan of derde:

 • a. bij verzending en ontvangst van afstemmingsberichten over het stelsel van berichtuitwisseling: € 0,16 per geregistreerde persoon;

 • b. bij verzending en ontvangst van afstemmingsberichten met behulp van alternatieve media het bedrag, genoemd onder a, vermeerderd met € 166.

Artikel 10

Artikel 11

 • 1 Onverminderd de kosten waaraan door de betrokkene al wordt bijgedragen op grond van artikel 14 van het Besluit BRP, worden de kosten op basis waarvan een bijdrage kan worden vastgesteld op grond van artikel 18 van het Besluit BRP bepaald door het aantal uren dat wordt gewerkt aan de verstrekking, vermenigvuldigd met een uurtarief van € 98.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 19 van het Besluit BRP, worden de kosten op basis waarvan een bijdrage wordt vastgesteld op grond van artikel 19 van het Besluit BRP bepaald door het aantal uren dat wordt gewerkt aan de verstrekking, vermenigvuldigd met een uurtarief van € 98.

 • 3 Bij verstrekking met behulp van alternatieve media wordt de bijdrage, bedoeld in het eerste en tweede lid, vermeerderd met € 166.

§ 7. Het overleg

Artikel 12

 • 2 Het overleg wordt ten minste vier keer per jaar gevoerd.

 • 3 Op verzoek van de minister of een van de vertegenwoordigers kan ook tussentijds overleg plaatsvinden.

Artikel 13

 • 1 Het overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die, na overleg met de vertegenwoordigers, wordt benoemd door de minister.

 • 2 De minister draagt zorg voor het ambtelijk secretariaat van het overleg.

Hoofdstuk 2. De bijhouding van de basisregistratie

Artikel 14

De in de tabel in bijlage 1 bij de artikelen 23, tweede lid, en 32, tweede lid, van het Besluit BRP bedoelde gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling zijn nader bepaald in bijlage 7 bij deze regeling.

Artikel 18

Als instellingen op het gebied van de kinderbescherming als bedoeld in artikel 2.40, derde lid, onderdeel b, van de Wet BRP, worden aangewezen: de justitiële jeugdinrichtingen, bedoeld in artikel 3a van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, en gesloten accommodaties als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

Artikel 19

Als penitentiaire instellingen als bedoeld in artikel 2.40, derde lid, onderdeel c, van de Wet BRP, worden aangewezen: de inrichtingen die door de Minister van Veiligheid en Justitie zijn bestemd voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsbeneming, niet zijnde inrichtingen als bedoeld in artikel 18.

Hoofdstuk 4. Toezicht, overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Toezicht

Artikel 21

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 4 Onverminderd het derde lid, omvatten de gegevens in het uittreksel, bedoeld in artikel 4.3, vierde lid, van de Wet BRP, dat door het college van burgemeester en wethouders aan de minister wordt gezonden, de antwoorden op de vragen van de vragenlijsten die deel uitmaken van het evaluatie-instrument.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 67390, datum inwerkingtreding 01-01-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

De aanhef van artikel 1 en de aanhef van artikel 2 zijn gewijzigd.

1 De gegevens in het uittreksel, bedoeld in artikel 4.3, tweede lid, van de Wet BRP, dat door het college van burgemeester en wethouders aan de Autoriteit persoonsgegevens wordt gezonden, zijn geaggregeerd zodanig:

2 De gegevens in het uittreksel, bedoeld in artikel 4.3, tweede lid, van de Wet BRP, dat door de minister aan de Autoriteit persoonsgegevens wordt gezonden, zijn geaggregeerd zodanig:

§ 2. De oude registers

Artikel 22

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten het persoonsregister, bedoeld in het Besluit bevolkingsboekhouding, op een andere wijze dan in de vorm van persoonskaarten als bedoeld in het Besluit bevolkingsboekhouding aan te houden. Indien het college hiertoe besluit, regelt het tevens de vernietiging van de persoonskaarten.

Artikel 23

 • 1 Het schakelregister wordt aangehouden in de vorm van microfoto’s. De inhoud van het register is vervangen door een afschrift in dubbel.

 • 2 Het dubbel van het schakelregister is in bewaring bij het Nationaal Archief. Bij de overbrenging zijn met betrekking tot verstrekkingen uit het register beperkingen aan de openbaarheid gesteld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de daarin opgenomen personen.

Artikel 24

Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage heeft de zorg over het persoonskaartenarchief en het schakelregister.

Artikel 25

Indien het college van burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage voor een doelmatige dagelijkse uitvoering van de taak ten aanzien van het schakelregister gebruik maakt van een op basis van het oorspronkelijke register vervaardigd elektronisch hulpregister, worden uit dat hulpregister geen gegevens verstrekt.

Artikel 26

Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage treft ter beveiliging van het persoonskaartenarchief en het schakelregister de maatregelen, bedoeld in artikel 6 van het Besluit BRP.

Artikel 27

Hoofdstuk III van de Archiefwet 1995 blijft met betrekking tot het persoonskaartenarchief, het schakelregister en de daarbij behorende bescheiden onverkort van kracht.

Artikel 28

 • 1 De minister wijst personen aan die rechtstreeks toegang hebben tot het centraal archief van overledenen.

 • 2 De minister draagt zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot het centraal archief van overledenen.

 • 3 Indien de minister het centraal archief van overledenen in feitelijk beheer overdraagt,

  • a. kan, onverminderd de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid van de minister, de beheerder personen aanwijzen die rechtstreeks toegang hebben tot het centraal archief van overledenen;

  • b. rust de zorgplicht, bedoeld in het tweede lid, op de beheerder.

Artikel 29

Het doel van het centraal archief van overledenen is het verstrekken van gegevens ten behoeve van ambtelijk, wetenschappelijk en historisch onderzoek. Onder historisch onderzoek wordt in ieder geval verstaan genealogisch onderzoek.

Artikel 30

 • 1 Ten behoeve van een onderzoek als bedoeld in artikel 29 kunnen uit het centraal archief van overledenen op schriftelijk verzoek gegevens worden verstrekt aan:

  • a. een derde, indien deze bij de verstrekking een gerechtvaardigd belang heeft en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad;

  • b. een overheidsorgaan, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van zijn taak.

  Het verzoek bevat de gronden voor de verstrekking.

 • 2 De gegevens over het adres worden aan een derde niet verstrekt gedurende 20 jaar na de datum van overlijden van betrokkene, tenzij de verzoeker aantoont bij de verstrekking een zwaarwegend belang te hebben.

 • 3 Gegevens voor zover daarmee aangegeven wordt dat betrokkene tot een kerkgenootschap, vereniging met godsdienstig doel of levensbeschouwelijke groepering heeft behoord, worden niet verstrekt.

 • 4 Het administratienummer wordt niet verstrekt aan derden.

 • 5 De gegevens over de oorzaak van overlijden en de naam van de geneeskundige of de lijkschouwer worden slechts verstrekt aan:

  • a. een overheidsorgaan;

  • b. een derde in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift of indien de verstrekking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek.

 • 6 De gegevens vermeld in de vakken 23, 24 en 35 van de persoonskaart worden slechts verstrekt:

  • a. indien het betreft vervolggegevens die behoren tot gegevens uit een ander vak van de persoonskaart die op grond van dit artikel kunnen worden verstrekt, of

  • b. met overeenkomstige toepassing van het vijfde lid.

Artikel 31

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Een ieder omtrent wie gegevens zijn opgenomen in het centraal archief van overledenen kan de minister schriftelijk verzoeken, geen gegevens die hem betreffen aan een derde te verstrekken. Artikel 2.55, vierde en vijfde lid, van de Wet BRP is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De verzoeker verstrekt de benodigde inlichtingen om aan het verzoek te kunnen voldoen.

 • 3 De minister geeft aan het verzoek binnen vier weken gevolg en doet daarvan terstond schriftelijk mededeling aan de verzoeker.

 • 4 In afwijking van het eerste lid kunnen gegevens omtrent de verzoeker aan een derde worden verstrekt, indien de verstrekking noodzakelijk is in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift en de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 5 De minister maakt een beschikking om niet te voldoen aan het verzoek, bedoeld in het eerste lid, binnen vier weken na het verzoek bekend aan de verzoeker.

 • 6 De minister maakt een beschikking om krachtens het vierde lid gegevens omtrent een levende persoon te verstrekken terstond bekend aan de betrokkene. Hij geeft geen uitvoering aan de beschikking binnen een bij die beschikking gestelde termijn.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 67390, datum inwerkingtreding 01-01-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

1 Een ieder omtrent wie gegevens zijn opgenomen in het centraal archief van overledenen kan de minister schriftelijk verzoeken, geen gegevens die hem betreffen aan een derde te verstrekken. Artikel 2.55, tweede en vierde lid, van de Wet BRP is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Een ieder omtrent wie gegevens zijn opgenomen in het centraal archief van overledenen wordt op diens verzoek binnen vier weken kosteloos inzage verleend in die gegevens. Artikel 2.55, vierde en vijfde lid, van de Wet BRP is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De verzoeker verstrekt de benodigde inlichtingen om aan het verzoek te kunnen voldoen.

 • 3 De minister verstrekt de verzoeker binnen vier weken een afschrift van de gegevens, bedoeld in het eerste lid.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 67390, datum inwerkingtreding 01-01-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

1 Een ieder omtrent wie gegevens zijn opgenomen in het centraal archief van overledenen wordt op diens verzoek binnen vier weken kosteloos inzage verleend in die gegevens. Artikel 2.55, tweede en vierde lid, van de Wet BRP is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 33

 • 1 In verband met de verstrekking van gegevens uit het persoonskaartenarchief, het schakelregister en het centraal archief van overledenen, bedoeld in artikel 49 van het Besluit BRP, wordt een vergoeding in rekening gebracht aan een derde, behoudens in verband met verstrekkingen overeenkomstig artikel 3.3 van de Wet BRP en verstrekkingen aan de betrokkene van hem betreffende gegevens.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt in het geval van verstrekking uit het centraal archief van overledenen:

  • a. € 4,20 per persoon op wie het verzoek betrekking heeft, met dien verstande dat ten minste € 8,40 in rekening wordt gebracht;

  • b. € 3,80 per persoon op wie het verzoek betrekking heeft, indien het verzoek betrekking heeft op meer dan honderd personen.

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 34

Artikel 26 van het Besluit BRP is niet van toepassing in de gevallen dat de in dat artikel bedoelde gegevens, bescheiden of inlichtingen worden verstrekt of mededelingen worden gedaan aan een college van burgemeester en wethouders dat gebruik maakt van een oude gemeentelijke voorziening als bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van de Wet BRP.

Artikel 35

 • 1 Een besluit tot wijziging van de inhoud van een in de systeembeschrijving beschreven tabel voor de ordening en de codering van de gegevens in de basisregistratie of voor de verstrekking van gegevens op grond van een autorisatiebesluit wordt bekendgemaakt door terinzagelegging bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag.

 • 2 Van de terinzagelegging wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 3 De inhoud van de tabellen, bedoeld in het eerste lid, wordt voorts bekendgemaakt door verstrekking ervan op een wijze die overeenstemt met de systeembeschrijving.

Artikel 36

Bij de inwerkingtreding van deze regeling gelden als tabellen, bedoeld in artikel 35, eerste lid, de tabellen zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld op grond van de artikelen 13 en 14 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, zoals dat luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 37

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet BRP in werking treedt.

Artikel 38

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisregistratie personen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 4 en 5, die ter inzage worden gelegd bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1. De onderdelen van het Logisch Ontwerp GBA, versie 3.10, die deel uitmaken van de systeembeschrijving

Bijlage bij artikel 2, onderdeel a

De onderdelen van het Logisch Ontwerp GBA, die deel uitmaken van de systeembeschrijving:

 • Hoofdstuk 1 (Inleiding), uitsluitend paragraaf 1.1

 • Hoofdstuk 2 (Inschrijving), uitsluitend de paragrafen 2.2. en 2.3

 • Hoofdstuk 3 (Actualiseren), met uitzondering van de paragrafen 3.16, 3.18, 3.19 en paragraaf 3.24.2, voor zover deze paragraaf betrekking heeft op gemeenten

 • Hoofdstuk 4 (Privacyprocedures), met uitzondering van de paragrafen 4.2.1 en 4.2.5

 • Hoofdstuk 5 (Autorisatie- en routeringssysteem), uitsluitend de paragrafen 5.2.2, 5.2.3 en 5.4.6

 • Hoofdstuk 6 (Berichtenafhandelingssysteem)

 • Hoofdstuk 7 (Eisen ten aanzien van het beheer), met uitzondering van de paragrafen 7.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.6 en 7.4.7

 • Hoofdstuk 8 (Afnemerssystemen)

 • Bijlage I (Gegevenswoordenboek), met uitzondering van paragraaf 1.3

 • Bijlage II (Teletex)

 • Bijlage III (Berichtenboek), met uitzondering van de paragrafen III.2.7 t/m III.2.13, III.2.18, III.2.19, III.2.20 en III.2.21

 • Bijlage IV (Netwerk en alternatieve media)

 • Bijlage A3 (Conversieprocedure nationaliteitsgegevens)

 • Bijlage A4 (Conversieprocedure reisdocumenten)

 • Bijlage A5 (Conversieprocedure buitenlands persoonsnummer)

 • Bijlage C (GBA Verstrekkingen), met uitzondering van paragraaf C.1

 • Bijlage D (De terugmeldvoorziening)

 • Bijlage E (Beheervoorziening BSN)

Bijlage 2. De onderdelen van het Logisch Ontwerp RNI, versie 2.12, die deel uitmaken van de systeembeschrijving

Bijlage bij artikel 2, onderdeel b

De onderdelen van het Logisch Ontwerp RNI, die deel uitmaken van de systeembeschrijving:

 • Hoofdstuk 1 (Inleiding), uitsluitend paragraaf 1.1

 • Hoofdstuk 2 (Inschrijving), uitsluitend de paragrafen 2.2. en 2.3

 • Hoofdstuk 3 (Actualiseren), met uitzondering van de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19

 • Hoofdstuk 4 (Privacyprocedures)

 • Hoofdstuk 5 (Autorisatie- en routeringssysteem)

 • Hoofdstuk 6 (Berichtenafhandelingssysteem)

 • Hoofdstuk 7 (Eisen ten aanzien van het beheer), met uitzondering van paragraaf 7.6

 • Hoofdstuk 8 (Afnemerssystemen)

 • Hoofdstuk 9 (Deelnemersopgaven)

 • Bijlage I (Gegevenswoordenboek)

 • Bijlage II (Teletex)

 • Bijlage III (Berichtenboek)

 • Bijlage IV (Netwerk en alternatieve media)

 • Bijlage C (GBA Verstrekkingen)

 • Bijlage D (De terugmeldvoorziening)

 • Bijlage E (Beheervoorziening BSN)

Bijlage 3. De beschrijving van de wijze waarop de in de bijlagen 1 en 2 bedoelde onderdelen worden toegepast

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Bijlage bij artikel 2, onderdeel c

1. Inleiding

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de systeembeschrijving BRP moet worden toegepast. Die beschrijving is noodzakelijk omdat er nog geen Logisch Ontwerp BRP beschikbaar is dat specifiek is toegesneden op de uitvoering van de Wet BRP. De nieuwe regelgeving wordt daarom voorlopig uitgevoerd op basis van een systeembeschrijving waarin onderdelen zijn aangewezen van het bestaande Logisch Ontwerp GBA (LO GBA) en van het nieuwe Logisch Ontwerp RNI (LO RNI). Het LO RNI is weliswaar nieuw, maar sluit wat betreft opzet en inhoud zeer nauw aan bij het LO GBA. In veel gevallen wordt in het LO RNI volstaan met een verwijzing naar het LO GBA.

In het LO GBA zijn voorzieningen opgenomen die op grond van de Wet BRP deels als gemeentelijke voorziening en deels als centrale voorzieningen moeten worden aangemerkt. De bestaande gemeentelijke GBA systemen zijn onder de Wet BRP aan te merken als de oude gemeentelijke voorziening, waarmee door de gemeenten uitvoering wordt gegeven aan de wet. Het LO GBA bevat tevens een beschrijving van de voorziening GBA Verstrekkingen (GBA-V), die in technisch opzicht op de bestaande gemeentelijke systemen aansluit. De GBA-V moet onder de Wet BRP worden aangemerkt als centrale voorziening, waarvoor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk is. Voorts is in het LO GBA de terugmeldvoorziening beschreven, die onder de Wet BRP eveneens als een centrale voorziening moet worden aangemerkt die functioneert onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het LO RNI beschrijft de technische voorziening die nodig is voor de registratie van niet-ingezetenen. Het gaat hier om een centrale voorziening, waarvoor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk is. Daartoe behoren ook de inschrijfvoorzieningen waar een niet-ingezetene zich kan inschrijven, die fysiek zijn ondergebracht bij een aantal gemeenten. De RNI voorziening is in technisch opzicht nog gebaseerd op de bestaande GBA voorzieningen, met gebruikmaking van dezelfde standaarden voor gegevensopslag en gegevensuitwisseling.

Deze beschrijving geeft, in aanvulling op de aanwijzing van de onderdelen van de hiervoor genoemde Logisch Ontwerpen, aan hoe deze verschillende onderdelen in onderlinge samenhang en in het licht van de nieuwe regelgeving moeten worden toegepast. Daartoe wordt enerzijds in een concordantietabel de in de aangewezen onderdelen gehanteerde terminologie en inhoud van sommige begrippen, die nog naar de Wet GBA verwijzen, zoveel mogelijk vertaald naar het nieuwe begrippenkader van de Wet BRP. Anderzijds wordt op hoofdlijnen beschreven in hoeverre de in de systeembeschrijving BRP aangewezen onderdelen van toepassing zijn als gevolg van de aanwijzing of de niet aanwijzing van andere onderdelen van de Logisch Ontwerpen.

2. Concordantietabel van termen en begrippen onder de Wet GBA en de Wet BRP

In de onderstaande tabel worden termen en begrippen zoals die voorkomen in de aangewezen onderdelen van het LO GBA en het LO RNI voor zover mogelijk vertaald naar het nieuwe begrippenkader van de Wet BRP. Het is niet doenlijk om daarbij volledig te zijn, omdat dit zou neerkomen op het geheel herschrijven van de desbetreffende onderdelen. Er wordt daarom volstaan met een concordantietabel waarin de belangrijkste en meest voorkomende termen en begrippen zijn opgenomen. Gezien het feit dat de Wet BRP voorshands met de bestaande voorzieningen wordt uitgevoerd, waarbij in een aantal gevallen van de nieuwe regelgeving wordt afgeweken, is het van belang de bestaande termen en begrippen in hun technische context binnen de systeembeschrijving te blijven zien, ondanks het feit dat zij onder de Wet BRP een nieuwe aanduiding of inhoud hebben gekregen of daarin zelfs niet terugkeren.

LO GBA en LO RNI

Wet basisregistratie personen

Wet GBA

Wet BRP

(gemeentelijke) basisadministratie

basisregistratie personen

gemeentelijk gba-systeem

gemeentelijke voorziening

GBA-V, terugmeldvoorziening, RNI

centrale voorzieningen

gemeente van inschrijving, uitschrijving, vestiging of vertrek

bijhoudingsgemeente

eerste inschrijving

inschrijving

vervolginschrijving

opschorting van de persoonslijst

opneming van het gegeven over het niet-ingezetenschap op de persoonslijst

adreslijst

afnemer

overheidsorgaan waaraan of derde aan wie op systematische wijze gegevens worden verstrekt of op grond van artikel 3.14 van de wet informatie beschikbaar wordt gesteld

bijzondere gegevens in verband met de uitvoering van de Kieswet of de Paspoortwet

algemene gegevens in verband met de uitvoering van de Kieswet of de Paspoortwet

verwijsgegevens

verblijfstitel

gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling

GBA-V (als niet-technische actor)

de minister (agentschap BPR)

gemeente of gemeentebestuur (indien in een onderdeel van het LO GBA waar in het LO RNI naar wordt verwezen)

de minister

gemeentebestuur (uitsluitend in de context van het LO GBA)

college van burgemeester en wethouders

3. Beschrijving van de toepassing van de aangewezen onderdelen van het LO GBA

a. Gewijzigde betekenis van het Autorisatie- en Routeringssysteem (ARS)

In het LO GBA neemt het ARS een centrale plaats in. De betekenis daarvan is echter veranderd sinds GBA-V de systematische gegevensverstrekking aan daartoe geautoriseerde overheidsorganen en derden heeft overgenomen. Het ARS vervult echter nog steeds zijn oorspronkelijke functie waar het gaat om de berichtuitwisseling tussen de gemeenten en GBA-V, de gemeenten en het RNI-systeem, de gemeenten en het agentschap BPR (in verband met de terugmeldvoorziening en de tabelberichten), de gemeenten en de IND (de berichtuitwisseling in verband met de levering van verblijfstitels) en tussen de gemeenten onderling. Zonder ARS is het niet mogelijk berichten te adresseren of de herkomst daarvan te bepalen. Dit betekent dat die onderdelen van het LO GBA waarin passages zijn opgenomen die betrekking hebben op de bovengenoemde rol van het ARS, zijn aangewezen voor zover het die passages betreft.

b. Adresoriëntatie

Alle passages in de onderdelen die betrekking hebben op de adresgeoriënteerde verstrekking van gegevens zijn niet meer van toepassing.

c. Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling (LRD)

De LRD-voorziening, die bedoeld was als tijdelijke centrale voorziening in het GBA-stelsel, is beëindigd. Er zijn functionaliteiten van de LRD overgenomen door de GBA-V. In verschillende aangewezen onderdelen met betrekking tot de GBA-V wordt nog regelmatig verwezen naar de LRD. Het betreft verwijzingen naar de niet meer bestaande LRD, GBA-V online LRD service en GBA-V LRD-emulator. De daarop betrekking hebbende passages in de aangewezen onderdelen zijn niet meer van toepassing.

d. Gba verstrekkingen (gba-v)

De in de systeembeschrijving aangewezen bijlage C van het LO GBA, die betrekking heeft op de GBA-V, verwijst in sommige gevallen naar andere onderdelen van het LO GBA die grotendeels hun betekenis hebben verloren. Die onderdelen zijn niettemin aangewezen vanwege het feit dat zij passages bevatten die in functionele zin van belang zijn voor de GBA-V. Die aanwijzing geldt dan uitsluitend die passages.

e. Alternatieve media

Het gebruik van alternatieve media door gemeenten is onder de werking van de Wet BRP niet meer aan de orde. Dit houdt in dat alle passages in de onderdelen die betrekking hebben op alternatieve media, voor zover die betrekking hebben op het gebruik daarvan door gemeenten, niet meer van toepassing zijn.

f. Versturen van kennisgevingen aan afnemers bij infrastructurele wijzigingen

In alle passages in de onderdelen die betrekking hebben op het versturen van kennisgevingen aan afnemers bij infrastructurele wijzigingen dient voor ‘gemeente’ of ‘gemeentebestuur’ te worden gelezen: de minister.

g. Afnemersindicaties

Alle passages in de onderdelen die betrekking hebben op afnemersindicaties zijn slechts van toepassing voor zover het betreft de afnemersindicaties in de GBA-V.

h. Verzoeken van ingeschrevenen als bedoeld in de artikelen 3.22 en 3.23 van de Wet BRP

De passages in de onderdelen die het voldoen aan deze verzoeken beperken tot de gegevens die één jaar voorafgaand aan het verzoek zijn verstrekt, blijven buiten toepassing.

4. Beschrijving van de toepassing van de aangewezen onderdelen van het LO RNI

De in de systeembeschrijving aangewezen onderdelen van het LO RNI komen grotendeels overeen met de aangewezen onderdelen van het LO GBA. Dit betekent dat wat hiervoor in hoofdstuk 3 is beschreven omtrent de toepassing van de aangewezen onderdelen van het LO GBA in beginsel ook geldt voor de beschrijving van de toepassing van de desbetreffende aangewezen onderdelen van het LO RNI.

Wat betreft het ARS, dat in het LO RNI van toepassing is verklaard, houdt het voorgaande in dat het ARS de hiervoor in hoofdstuk 3, onder a, beschreven rol in het LO GBA ook vervult in het LO RNI bij de berichtuitwisseling tussen het RNI-systeem en de gemeenten, het RNI-systeem en GBA-V, het RNI-systeem en het agentschap BPR (in verband met de tabelberichten) en het RNI-systeem en de IND (de berichtuitwisseling in verband met de levering van verblijfstitels).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 67390, datum inwerkingtreding 01-01-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

2. Concordantietabel van termen en begrippen onder de Wet GBA en de Wet BRP

LO GBA en LO RNI

Wet basisregistratie personen

Wet GBA

Wet BRP

(gemeentelijke) basisadministratie

basisregistratie personen

gemeentelijk gba-systeem

gemeentelijke voorziening

GBA-V, terugmeldvoorziening, RNI

centrale voorzieningen

gemeente van inschrijving, uitschrijving, vestiging of vertrek

bijhoudingsgemeente

eerste inschrijving

inschrijving

vervolginschrijving

opschorting van de persoonslijst

opneming van het gegeven over het niet-ingezetenschap op de persoonslijst

adreslijst

afnemer

overheidsorgaan waaraan of derde aan wie op systematische wijze gegevens worden verstrekt of op grond van artikel 3.14 van de wet informatie beschikbaar wordt gesteld

bijzondere gegevens in verband met de uitvoering van de Kieswet of de Paspoortwet

algemene gegevens in verband met de uitvoering van de Kieswet of de Paspoortwet

verwijsgegevens

verblijfstitel

gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling

GBA-V (als niet-technische actor)

de minister (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens)

gemeente of gemeentebestuur (indien in een onderdeel van het LO GBA waar in het LO RNI naar wordt verwezen)

de minister

gemeentebestuur (uitsluitend in de context van het LO GBA)

college van burgemeester en wethouders

3. Beschrijving van de toepassing van de aangewezen onderdelen van het LO GBA

a. Gewijzigde betekenis van het Autorisatie- en Routeringssysteem (ARS)

In het LO GBA neemt het ARS een centrale plaats in. De betekenis daarvan is echter veranderd sinds GBA-V de systematische gegevensverstrekking aan daartoe geautoriseerde overheidsorganen en derden heeft overgenomen. Het ARS vervult echter nog steeds zijn oorspronkelijke functie waar het gaat om de berichtuitwisseling tussen de gemeenten en GBA-V, de gemeenten en het RNI-systeem, de gemeenten en het Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (in verband met de terugmeldvoorziening en de tabelberichten), de gemeenten en de IND (de berichtuitwisseling in verband met de levering van verblijfstitels) en tussen de gemeenten onderling. Zonder ARS is het niet mogelijk berichten te adresseren of de herkomst daarvan te bepalen. Dit betekent dat die onderdelen van het LO GBA waarin passages zijn opgenomen die betrekking hebben op de bovengenoemde rol van het ARS, zijn aangewezen voor zover het die passages betreft.

4. Beschrijving van de toepassing van de aangewezen onderdelen van het LO RNI

De in de systeembeschrijving aangewezen onderdelen van het LO RNI komen grotendeels overeen met de aangewezen onderdelen van het LO GBA. Dit betekent dat wat hiervoor in hoofdstuk 3 is beschreven omtrent de toepassing van de aangewezen onderdelen van het LO GBA in beginsel ook geldt voor de beschrijving van de toepassing van de desbetreffende aangewezen onderdelen van het LO RNI.

Wat betreft het ARS, dat in het LO RNI van toepassing is verklaard, houdt het voorgaande in dat het ARS de hiervoor in hoofdstuk 3, onder a, beschreven rol in het LO GBA ook vervult in het LO RNI bij de berichtuitwisseling tussen het RNI-systeem en de gemeenten, het RNI-systeem en GBA-V, het RNI-systeem en het Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (in verband met de tabelberichten) en het RNI-systeem en de IND (de berichtuitwisseling in verband met de levering van verblijfstitels).

Bijlage 4. Logisch Ontwerp GBA, versie 3.10

Bijlage bij artikel 3, eerste lid

Deze bijlage wordt ter inzage gelegd en tevens via www.rvig.nl beschikbaar gesteld.

Bijlage 5. Het Logisch Ontwerp RNI, versie 2.12

Bijlage bij artikel 3, tweede lid

Deze bijlage wordt ter inzage gelegd en tevens via www.rvig.nl beschikbaar gesteld.

Bijlage 6. Bewaring van geschriften en andere bescheiden

Bijlage bij artikel 4

Categorieën van te bewaren bescheiden en bewaartermijnen

 

Bescheiden gebruikt voor de eerste inschrijving van betrokkene in de basisregistratie personen, voor zover het bescheiden betreft die niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Bescheiden gebruikt bij opname, wijzigen en corrigeren van gegevens betreffende naam, geboorte, geslacht en afstamming, bescheiden gebruikt bij het verwijderen van historische oudergegevens en bescheiden waaruit de datum rechtsgeldigheid van genoemde gegevens blijkt, voor zover die bescheiden niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Bescheiden betreffende het opnemen, wijzigen van gegevens inzake het aangaan of het ontbinden van huwelijk/geregistreerd partnerschap, voor zover het bescheiden betreft die niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Bescheiden betreffende het opnemen en wijzigen van overlijdensgegevens, voor zover het bescheiden betreft die niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Verklaring onder eed of belofte, als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, onder e, van de Wet BRP

Onbeperkt

Bescheiden betreffende het aanwijzen van ambtenaren ten overstaan van wie een verklaring als bedoeld in 2.8, tweede lid, onderdeel e, van de Wet BRP kan worden afgelegd

5 jaar na het vervallen van de bevoegdheid

Bescheiden betreffende het naamgebruik

5 jaar

Bescheiden afkomstig van de Nederlandse burgerlijke stand

1 jaar

Mededelingen afkomstig uit het curateleregister en het gezagsregister

1 jaar

Bescheiden betreffende het vertrek (art. 2.21 en 2.22 van de Wet BRP en art. 25 van het Besluit BRP)

10 jaar

Bescheiden betreffende opname of wijziging in de documentindicatie (tot moment van opheffen van de opschorting)

110 jaar

Bescheiden betreffende het bezit, de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap, voor zover het de vermelding van dit gegeven in de basisregistratie betreft

10 jaar

Bescheiden betreffende het bezit, de verkrijging en het verlies van bijzonder Nederlanderschap

10 jaar

Bescheiden betreffende het bezit, de verkrijging en het verlies van een niet-Nederlandse nationaliteit

10 jaar

Aangifte van (her)vestiging in Nederland, van adreswijziging (niet zijnde emigratie) en overige bescheiden betreffende het verblijf en het adres

5 jaar

Bescheiden betreffende het aanwijzen van instellingen, bedoeld in artikel 2.40 of 2.42, onderdeel b, van de Wet BRP

1 jaar na vervallen van de verplichting of opheffing van de instelling

Bescheiden betreffende het opnemen of wijzigen van gegevens met betrekking tot Nederlandse reisdocumenten, voor zover deze gegevens niet in de reisdocumentenadministratie ingevolge de Paspoortwet worden opgenomen

16 jaar

Bescheiden betreffende het Nederlands kiesrecht

1 jaar

Bescheiden betreffende het Europees kiesrecht

10 jaar

Verzoeken betreffende de toepassing van artikel 3.21 van de Wet BRP

5 jaar

Bescheiden verband houdend met de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie (waaronder verzoeken betreffende het inzagerecht)

20 jaar

Alle overige bescheiden verband houdend met de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie (onder meer onderzoeksdossiers, bescheiden betreffende een procedure ingevolge artikel 2.60 van de Wet BRP)

10 jaar

Bijlage 7. De aantekeningen in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling

Bijlage bij artikel 14

De aantekeningen in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling:

 • a. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan elke vorm van arbeid in loondienst te verrichten;

 • b. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van die wet, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan elke vorm van arbeid in loondienst te verrichten, mits de werkgever van de ingeschrevene beschikt over een daartoe vereiste tewerkstellingsvergunning of mits de ingeschrevene beschikt over een daartoe vereiste gecombineerde vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000;

 • c. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan bepaalde vormen van arbeid in loondienst te verrichten;

 • d. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, waarbij het de ingeschrevene niet is toegestaan arbeid in loondienst te verrichten;

 • e. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel b, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan elke vorm van arbeid in loondienst te verrichten;

 • f. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel c, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan elke vorm van arbeid in loondienst te verrichten;

 • g. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel d, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan elke vorm van arbeid in loondienst te verrichten;

 • h. de aantekening dat de ingeschrevene als economisch actieve gemeenschapsonderdaan ingevolge artikel 8.12 of 8.13 van het Vreemdelingenbesluit 2000 langer dan drie maanden na inreis rechtmatig verblijf heeft;

 • i. de aantekening dat de ingeschrevene als economisch niet-actieve gemeenschapsonderdaan ingevolge artikel 8.12 of 8.13 van het Vreemdelingenbesluit 2000 langer dan drie maanden na inreis rechtmatig verblijf heeft;

 • j. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8.11 van het Vreemdelingenbesluit 2000 rechtmatig verblijf heeft, waarbij aan het recht van de ingeschrevene om arbeid te verrichten geen voorwaarden kunnen worden gesteld;

 • k. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel f, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van die wet, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist, dan wel ingevolge artikel 8, onderdeel h, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een bezwaarschrift of beroepschrift tegen de beslissing op de desbetreffende aanvraag, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist;

 • l. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel f, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 28 van die wet, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist, dan wel ingevolge artikel 8, onderdeel h, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een beroepschrift tegen de beslissing op de desbetreffende aanvraag, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op het beroepschrift is beslist;

 • m. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel g, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een door de ingeschrevene tijdig ingediende aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 8, onderdelen b en d, van die wet, of tot het verlengen van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning op grond van die wet, of een wijziging ervan, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist, dan wel ingevolge artikel 8, onderdeel h, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een bezwaarschrift of beroepschrift tegen de beslissing op de desbetreffende aanvraag of tegen de intrekking van een verblijfsvergunning op grond van die wet, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist;

 • n. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel g, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een door de ingeschrevene niet tijdig ingediende aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 8, onderdelen b en d, van die wet, of tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, bedoeld in de artikelen 14 en 28 van die wet, of een wijziging ervan, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist, dan wel ingevolge artikel 8, onderdeel h, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een bezwaarschrift of beroepschrift tegen de beslissing op de desbetreffende aanvraag, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist;

 • o. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel l, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft, omdat de ingeschrevene verblijfsrecht ontleent aan het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije;

 • p. de aantekening dat de ingeschrevene geen titel tot verblijf heeft of deze heeft verloren;

 • q. de aantekening dat de ingeschrevene, ingevolge artikel 8.12 van het Vreemdelingenbesluit 2000 langer dan drie maanden na inreis rechtmatig verblijf heeft als economisch actieve onderdaan van een land dat op of na 1 mei 2004 tot de Europese Unie is toegetreden, waarbij aan het recht van de ingeschrevene om arbeid te verrichten voorwaarden kunnen worden gesteld, dan wel ingevolge artikel 8.13 van het Vreemdelingenbesluit 2000 langer dan drie maanden rechtmatig verblijf heeft bij een ingeschrevene als hierboven bedoeld, waarbij aan het recht om arbeid te verrichten zodanige voorwaarden kunnen worden gesteld;

 • r. de aantekening dat de ingeschrevene, ingevolge artikel 8.12 van het Vreemdelingenbesluit 2000 langer dan drie maanden na inreis rechtmatig verblijf heeft als economisch niet-actieve gemeenschapsonderdaan van een land dat op of na 1 mei 2004 tot de Europese Unie is toegetreden, waarbij aan het recht van de ingeschrevene om arbeid te verrichten voorwaarden kunnen worden gesteld, dan wel ingevolge artikel 8.13 van het Vreemdelingenbesluit 2000 langer dan drie maanden rechtmatig verblijf heeft bij een ingeschrevene als hierboven bedoeld, waarbij aan het recht om arbeid te verrichten zodanige voorwaarden kunnen worden gesteld;

 • s. de aantekening dat de ingeschrevene, ingevolge artikel 8.11, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 rechtmatig verblijf heeft als onderdaan van een land dat op of na 1 mei 2004 tot de Europese Unie is toegetreden, waarbij aan het recht van de ingeschrevene om arbeid te verrichten voorwaarden kunnen worden gesteld, dan wel ingevolge artikel 8.11, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 rechtmatig verblijf heeft gedurende een zodanige periode, waarbij aan het recht om arbeid te verrichten zodanige voorwaarden kunnen worden gesteld;

 • t. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8.17 van het Vreemdelingenbesluit 2000 een duurzaam verblijfsrecht heeft, waarbij aan het recht van de ingeschrevene om arbeid te verrichten geen voorwaarden kunnen worden gesteld;

 • u. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel h, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft gedurende de geldigheid van een door de president van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens getroffen voorlopige maatregel, waarin is bepaald dat de vreemdeling niet mag worden uitgezet, waarbij het de ingeschrevene niet is toegestaan om arbeid in loondienst te verrichten;

 • v. De aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel m, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft na afwijzing van de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning op grond van artikel 30, eerste lid, onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 terwijl hij in afwachting is van de feitelijke overdracht naar een verantwoordelijke lidstaat in de zin van de Dublinverordening;

 • w. de aantekening dat de ingeschrevene rechtmatig verblijf heeft ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 op aanwijzing van de Minister van Veiligheid en Justitie, niet zijnde een verblijf op grond van een verblijfsvergunning of de aanvraag van een verblijfsvergunning of een verblijf op grond van internationale verplichtingen en verdragen;

 • x. de aantekening dat het rechtmatig verblijf van de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel e, van de Vreemdelingenwet 2000 is beëindigd op grond van een onherroepelijk geworden besluit, waardoor bestaande rechten voortvloeiende uit het recht van de Europese Unie niet meer gecontinueerd worden;

 • y. de aantekening dat het verblijfsrecht van de niet-ingezetene niet is bepaald;

 • z. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel i, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft, zolang de ingeschrevene verblijfsrecht ontleent aan artikel 3.3, vierde of vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000.

Bijlage 8. De administratieve gegevens

Bijlage bij artikel 15

Categorie gegevens

Subcategorie gegevens

Gegeven

Ingezetenen

Niet-ingezetenen

Gegevens in verband met de inschrijving en de wijziging van de bijhoudingsgemeente betreffende de ingezetene, gegevens in verband met de inschrijving betreffende de niet-ingezetene en gegevens betreffende de wijziging van de bijhoudings-verantwoordelijke betreffende de niet-ingezetene die ingezetene wordt

 

de hoedanigheid van de persoon die aangifte van verblijf en adres, van adreswijziging, of van vertrek heeft gedaan, dan wel de aantekening dat de gegevens ambtshalve zijn opgenomen

X

X

datum inschrijving in de basisregistratie

X

X

datum blokkering persoonslijst in verband met wijziging van de bijhoudingsverantwoordelijke

X

X

gemeentecode van de gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

X

 

aantekening dat alle gegevens over kinderen, die aan de persoonskaart ontleend kunnen worden, op de persoonslijst zijn opgenomen

X

 

Gegevens ter aanduiding van akten en andere geschriften waaruit algemene gegevens zijn verkregen

Aanduiding van akten van de Nederlandse burgerlijke stand

nummer van de akte waaraan een algemeen gegeven over de burgerlijke staat is ontleend

X

X

gemeentecode van de gemeente waar de akte in de registers is opgenomen

X

X

Aanduiding van andere akten en geschriften

omschrijving van het geschrift waaraan een algemeen gegeven is ontleend

X

X

code van de bijhoudingsverantwoordelijke die het gegeven heeft ontleend

X

X

datum van ontlening.

X

X

Gegevens ter aanduiding van de rechtsgrond krachtens welke gegevens over het Nederlanderschap zijn opgenomen

 

rechtsgrond van verkrijging van het Nederlanderschap

X

X

rechtsgrond van verlies van het Nederlanderschap

X

X

Gegevens ter aanduiding van de onjuistheid van een opgenomen algemeen gegeven of van strijd met de Nederlandse openbare orde van een opgenomen gegeven over de burgerlijke staat

 

aanduiding van het opgenomen algemeen gegeven dat onjuist is

X

X

aanduiding van het opgenomen gegeven over de burgerlijke staat dat in strijd is met de Nederlandse openbare orde

X

X

Gegevens over een onderzoek naar de onjuistheid van een opgenomen algemeen gegeven of de strijdigheid van een opgenomen gegeven over de burgerlijke staat

 

aanduiding van de verzameling van gegevens, waarbinnen algemene gegevens zijn opgenomen die onderzocht worden op onjuistheid

X

X

aanduiding van de verzameling van gegevens, waarbinnen gegevens over de burgerlijke staat zijn opgenomen die onderzocht worden op strijd met de Nederlandse openbare orde

X

X

datum aanvang onderzoek

X

X

datum beëindiging onderzoek

X

X

Gegevens over onderzoek in verband met de uitvoering van de Paspoortwet

 

aanduiding van de verzameling van gegevens in verband met de uitvoering van de Paspoortwet, waarbinnen gegevens zijn opgenomen die onderzocht worden op juistheid

X

 

datum aanvang onderzoek

X

 

datum beëindiging onderzoek

X

 

Andere gegevens noodzakelijk in verband met de verwerking van gegevens in de basisregistratie

Gegevens ter aanduiding van de bron waaraan het administratienummer is ontleend

omschrijving van de bron waaraan het gewijzigde administratienummer is ontleend

X

X

aanduiding van de persoonslijst waaraan het administratienummer van de ouders, de echtgenoot dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten, de eerdere geregistreerde partners of de kinderen is ontleend

X

X

gemeentecode van de bijhoudingsverantwoordelijke die het administratienummer heeft ontleend

X

X

Gegevens ter aanduiding van de bron waaraan gegevens over het verblijfsrecht van de vreemdeling worden ontleend

omschrijving van de mededeling van de Minister van Veiligheid en Justitie, waaraan een gegeven over het verblijfsrecht van de vreemdeling is ontleend

X

X

gemeentecode van de bijhoudingsverantwoordelijke die het gegeven over het verblijfsrecht van de vreemdeling heeft ontleend

X

X

Gegevens ter aanduiding van de bron waaraan het burgerservicenummer is ontleend

omschrijving van de bron waaraan het burgerservicenummer is ontleend

X

X

aanduiding van de persoonslijst waaraan het burgerservicenummer van de ouders, de echtgenoot dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten, de eerdere geregistreerde partners of de kinderen is ontleend

X

X

gemeentecode van de gemeente die het burgerservicenummer heeft ontleend

X

X

Overige gegevens

aanduiding van de persoonslijst waarop zijn opgenomen de administratieve gegevens over het geschrift, waaraan algemene gegevens over de burgerlijke staat van de ouders, de echtgenoot dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten, de eerdere geregistreerde partners of de kinderen zijn ontleend

X

 

gemeentecode van de gemeente die op een persoonslijst een aanduiding van een andere persoonslijst heeft opgenomen

X

 

Buitenlands nummer ter identificatie van een persoon zonder de Nederlandse nationaliteit, maar met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie

X

X

reden opname nationaliteit

X

X

reden beëindigen nationaliteit

X

X

datum van opneming van een algemeen gegeven

X

X

reden opschorting verwerking van gegevens op de persoonslijst

X

X

datum opschorting verwerking van gegevens op de persoonslijst

X

X

aantekening dat tijdens de opschorting van de verwerking van gegevens een of meer documenten zijn binnengekomen

X

X

Administratieve gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Paspoortwet

gemeentecode van de gemeente waar dossier met betrekking tot het Nederlands reisdocument zich bevindt

X

 

datum van opname in dossier met betrekking tot het Nederlands reisdocument

X

 

beschrijving dossier waarin de aanvullende gegevens met betrekking tot het Nederlands reisdocument zich bevinden

X

 

datum van opneming van een gegeven in verband met de uitvoering van de Paspoortwet

X

 

Administratieve gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Kieswet

gemeentecode van de gemeente waar het document waaraan de gegevens over het kiesrecht zijn ontleend zich bevindt

X

 

datum van ontlening van de gegevens over het kiesrecht

X

 

beschrijving van het document waaraan de gegevens over het kiesrecht zijn ontleend

X

 

Gegevens over de beperking van de verstrekking van gegevens aan derden

 

codering van de inhoud van het besluit om geen gegevens van de persoonslijst aan derden te verstrekken

X

X

Gegevens over het niet-ingezetenschap

 

niet-ingezetenschap

 

X

Gegevens over de opgave van algemene gegevens die het aangewezen bestuursorgaan heeft gedaan, over het verzoek van de ingeschrevene om opneming van algemene gegevens, en gegevens ter aanduiding van de bron waaruit de algemene gegevens betreffende niet-ingezetene zijn verkregen

 

aanduiding van het aangewezen bestuursorgaan of van de inschrijfvoorziening

 

X

omschrijving van het verdrag op grond waarvan de gegevens door het aangewezen bestuursorgaan zijn verkregen

 

X

soort van de verificatie door het aangewezen bestuursorgaan

 

X

datum waarop het aangewezen bestuursorgaan de verificatie heeft uitgevoerd

 

X

Bijlage 9. Het verhuisbericht

Bijlage bij artikel 16

Model verhuisbericht, bedoeld in artikel 2.21, vijfde lid, van de Wet basisregistratie personen

Het verhuisbericht dat moet worden verstrekt aan een persoon die in de aangifte van vertrek heeft gemeld te gaan verblijven in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de openbare lichamen, bevat de volgende gegevens:

 • 1. De aanduiding `Verhuisbericht als bedoeld in artikel 2.21, vijfde lid, van de Wet BRP'.

 • 2. Gegevens betreffende de persoon die vertrekt:

  • geslachtsnaam en voornamen,

  • geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland of -gebied,

  • nationaliteit(en),

  • administratienummer,

  • gemeente van vertrek,

  • laatste adres in de gemeente van vertrek,

  • het bij de aangifte van vertrek gemelde land of openbaar lichaam van verblijf,

  • het bij de aangifte van vertrek vermelde adres in het land of openbaar lichaam van verblijf.

 • 3. Gegevens betreffende de afgifte van het verhuisbericht:

  • datum en plaats van afgifte van het verhuisbericht,

  • naam en handtekening van de bevoegde ambtenaar,

  • waarmerking van het verhuisbericht door de gemeente van vertrek.

 • 4. Contactgegevens:

  • adres-, e-mail- en telefoongegevens van de gemeente van vertrek.

Bijlage 10. Het autorisatie-aanvraagformulier

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bijlage 255300.png
Bijlage 255301.png
Bijlage 255302.png
Bijlage 255303.png
Bijlage 255304.png
Bijlage 255305.png
Bijlage 255306.png
Bijlage 255307.png
Bijlage 255308.png
Bijlage 255309.png
Bijlage 255310.png
Bijlage 255311.png
Bijlage 255312.png
Bijlage 255313.png
Bijlage 255314.png
Bijlage 255315.png
Bijlage 255316.png
Bijlage 255317.png
Bijlage 255318.png
Bijlage 255319.png
Bijlage 255320.png
Bijlage 255321.png
Bijlage 255322.png

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 67390, datum inwerkingtreding 01-01-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Het onderdeel ‘Aanmelding CBP’ vervalt.

Naar boven