Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 23-11-2013 t/m 30-09-2015

Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie

De Minister van Defensie

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. selectielijst: selectielijst ‘Overheidspersoneel, deelbeleidsterreinen arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, formatiebeleid, arbeidsomstandigheden en personeelsinformatievoorzieningen -en administratie’ vastgesteld 30 juli 2001, Stcrt. 2001, 201 en de selectielijst ‘Militair personeel’ vastgesteld 19 december 2005, Stcrt. 2006, 46;

 • b. beleidsregel: Beleidsregel digitale vervanging van vernietigbare archiefbescheiden Ministerie van Defensie 2013;

 • c. handboek: Handboek digitale vervanging personele archiefstukken Ministerie van Defensie.

Artikel 2. Vervanging

De personele archiefstukken van het Ministerie van Defensie worden met ingang van 1 december 2013 vervangen met inachtneming van de beleidsregel en het handboek.

Artikel 3. Reikwijdte

 • a. De vervanging wordt uitgevoerd conform het handboek voor alle papieren personele archiefstukken die moeten worden opgenomen in het personeelsdossier;

 • b. Niet vervangen worden:

  • stukken met een rubricering hoger dan departementaal vertrouwelijk;

  • stukken betreffende deelnemers aan het Management Development-traject schaal 16 tot en met 18;

  • stukken betreffende personeelsleden van bijzondere eenheden zoals genoemd in het handboek.

Artikel 4. Waarborgen cultureel erfgoed, recht-en bewijszoekende burger, historisch onderzoek

Bij de vervanging worden de waarborgen, neergelegd in de selectielijsten, de beleidsregel en het handboek in acht genomen met betrekking tot artikel 2, eerste lid onder c en d van het Archiefbesluit 1995.

Artikel 5. Mandaat

Aan de Commandant Dienstencentrum Documentaire Informatievoorziening wordt mandaat verleend tot het opmaken van verklaringen van vervanging zoals bedoeld in artikel 8, eerste volzin, van het Archiefbesluit 1995.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Het handboek wordt ter inzage gelegd bij het Ministerie van Defensie en raadpleegbaar gemaakt op de internetsite van het ministerie www.mindef.nl

’s Gravenhage, 25 oktober 2013

De

Minister

van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven