Besluit opnieuw jaarlijks uitgeven van een Staatsalmanak

Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 16-07-1859 t/m heden

Koninklijk besluit van 16 julij 1859, N 50, betreffende het opnieuw jaarlijks uitgeven van een Staatsalmanak

Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 15 Julij 1859.

Hebben goedgevonden en verstaan.

te bepalen

Artikel 1

Er zal op nieuw jaarlijks een Staatsalmanak worden uitgegeven, behelzende hoofdzakelijk eene opgave der personen in de verschillende takken van het staatsbestuur werkzaam.

Artikel 2

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken wordt gemagtigd tot regeling van al hetgeen betreft de wijze van zamenstelling, redactie, toezigt en uitgave van dien almanak.

Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk aan al de Ministeriële Departementen, aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer in afschrift zal worden meegedeeld.

Het Loo, den 16 Julij 1859

Willem

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

J.G.H. van Tets van Goudriaan

Naar boven