Circulaire wijziging regelgeving sector Rijk in verband met verhoging AOW-leeftijd

[Regeling vervallen per 09-10-2014.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 08-10-2014

Circulaire wijziging regelgeving sector Rijk in verband met verhoging AOW-leeftijd

In het Sectoroverleg Rijk (SOR) is op 27 juni 2013 afgesproken om het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), het Besluit bovenwettelijk uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk en het Rijkswachtgeldbesluit 1959 aan te passen in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd. In deze circulaire wordt nadere informatie gegeven over de wijziging van de verschillende regelingen en de data waarop de wijzigingen ingaan.

1. Regelgeving

[Vervallen per 09-10-2014]

De afspraken die in het SOR gemaakt zijn moeten nog geformaliseerd worden in de rechtspositionele besluiten. Voorzien is dat dit in de eerste helft van 2014 wordt gerealiseerd.

Zolang de afspraken nog niet zijn geformaliseerd kunnen wijzigingen die voor een individuele ambtenaar een achteruitgang kunnen betekenen, niet worden toegepast. Deze wijzigingen zullen een invoeringsdatum krijgen die gelegen is na publicatie van de wijzigingen in het Staatsblad. De overige wijzigingen gaan in met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2013.

2. Afspraken ten aanzien van wijziging van het ARAR (en ten aanzien van vergelijkbare bepalingen in RDBZ en ARSG)

[Vervallen per 09-10-2014]

3. Afspraken ten aanzien van wijziging van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk

[Vervallen per 09-10-2014]

  • De bepalingen van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk waarin de leeftijd van 65 jaar is genoemd, worden aangepast aan de verhoging van de AOW-leeftijd (artikel 2, tweede lid en artikel 8, vierde lid). Ook voor het overgangsrecht op grond van de artikelen 20b en 20e worden de betreffende bepalingen aangepast aan de verhoging van de AOW-leeftijd.

  • De bepaling waarin geregeld is dat de duur van de uitkering wordt verlengd tot de eerste dag van de maand waarin betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt als hij ten tijde van het ontslag 57 jaar of ouder is en een voor pensioen geldige diensttijd heeft van ten minste tien jaar, wordt zodanig gewijzigd dat de duur van de uitkering wordt verlengd tot de voor betrokkene geldende AOW-leeftijd als betrokkene ten tijde van ontslag een voor pensioen geldige diensttijd heeft van ten minste 10 jaar en maximaal 8 jaar verwijderd is van de voor hem geldende AOW-leeftijd (artikel 2, tweede lid).

    Voor betrokkene die in de periode van 1 januari 2012 tot 15 april 2013 is aangewezen als herplaatsingskandidaat, blijft de leeftijd van 57 jaar gelden om in aanmerking te komen voor verlenging van de uitkeringsduur tot de AOW-leeftijd.

    Omdat de verhoging van de leeftijd van 57 jaar een achteruitgang voor een individuele ambtenaar kan betekenen, gaat deze wijziging in na publicatie van wijziging van de regelgeving in het Staatsblad.

4. Afspraken ten aanzien van wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959

[Vervallen per 09-10-2014]

De bepaling van het Rijkswachtgeldbesluit 1959, waarin de leeftijd van 65 jaar is genoemd, wordt aangepast aan de verhoging van de AOW-leeftijd (artikel 13, eerste lid onderdeel a).

5. P-Direkt

[Vervallen per 09-10-2014]

De informatievoorziening aan medewerkers – via het Contactcenter en via de rubriek Personeel op het Rijksportaal – wordt door P-Direkt aangepast aan hetgeen in deze circulaire is opgenomen.

6. Geldigheidsduur circulaire

[Vervallen per 09-10-2014]

Deze circulaire geldt tot de wijziging van de regelgeving sector Rijk in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd is gepubliceerd in het Staatsblad.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze:

J.J.M. Uijlenbroek,

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.

Terug naar begin van de pagina