Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 16-07-2013 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 5 juli 2013, nr. WJZ/13118300, houdende bijzondere regels betreffende concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 21 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en artikel 5d van de Mededingingswet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Indien naar het oordeel van de ACM sprake is van een voornemen tot concentratie van zorgaanbieders waarvan het gezamenlijk marktaandeel van de betrokken ondernemingen voor de relevante markt of markten als gevolg van de concentratie 35% of meer betreft, betrekt de ACM voor die relevante markt of markten voor het nemen van een beslissing over een mededeling in ieder geval de volgende voor zorg specifieke aspecten:

  • a. de transparantie van kwaliteit van zorg;

  • b. het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten;

  • c. de mogelijkheden voor toetreding van zorgaanbieders;

  • d. de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten.

 • 2 In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, nodigt de ACM per onderneming die onderdeel uitmaakt van de concentratie van zorgaanbieders de meest betrokken cliëntenraad en, in voorkomend geval, de betrokken gemeenten in hun rol van zorginkoper uit tot het geven van een zienswijze over het voornemen tot concentratie.

 • 3 In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, gaat de ACM in de mededeling nader in op de afbakening van de voor de concentratie relevante markten, de in het eerste lid genoemde aspecten en de in het tweede lid bedoelde zienswijzen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 De ACM betrekt bij een beslissing over een mededeling over een voorgenomen concentratie van zorgverzekeraars in ieder geval de volgende voor zorg specifieke aspecten:

  • a. de verbinding tussen de polismarkt en de inkoopmarkt;

  • b. de mogelijkheden voor toetreding van zorgverzekeraars en de rol van kleine zorgverzekeraars;

  • c. de differentiatie van de polismarkt;

  • d. coördinatie-effecten.

 • 2 De ACM nodigt per onderneming die onderdeel uitmaakt van de voorgenomen concentratie van zorgverzekeraars de verzekerden door middel van een in de statuten van de zorgverzekeraar op grond van artikel 28 van de Zorgverzekeringswet getroffen voorziening, uit tot het geven van een zienswijze over het voornemen tot concentratie.

 • 3 De ACM gaat in de mededeling nader in op de voor de concentratie relevante markten, de in het eerste lid genoemde aspecten en de in het tweede lid bedoelde zienswijzen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst, en vervalt op het tijdstip waarop het Besluit van 6 december 2007, houdende tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen (Stb. 2007, 518) vervalt.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juli 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven