Machtigingsbesluit RCN-unit Sociale Zaken 2011

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015.]
Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 20-06-2013 t/m 30-04-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juni 2013, 2013-0000072572, houdende de doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken (Machtigingsbesluit RCN-unit Sociale Zaken 2011)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 7, aanhef en onderdeel f, en 13 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit RUA 2011;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder RCN-unit Sociale Zaken: de RCN-unit Sociale Zaken, gevestigd te Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

§ 2. Bevoegdheden

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de bij de RCN-unit Sociale Zaken werkzame medewerkers onderstand, de senior medewerker sociale verzekeringen met standplaats Bonaire, alsmede de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie en schriftelijk oproepen van cliënten in het kader van een aanvraag of lopende uitkering onderstand, het oproepen ten behoeve van een keuring daarbij inbegrepen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de bij de RCN-unit Sociale Zaken werkzame (senior) medewerkers sociale verzekeringen met standplaats Bonaire, alsmede de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met belanghebbenden in verband met de uitvoering van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, de Wet ziekteverzekering BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Cessantiawet BES.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de arbeidsinspecteurs van de RCN-unit Sociale Zaken wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers over bevindingen naar aanleiding van arbeidsinspectie bij de betreffende werkgever, niet zijnde het afgeven van een waarschuwing.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de bij de RCN-unit Sociale Zaken werkzame medewerker arbeidszaken en algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers inzake arbeidszaken, waaronder mede begrepen het oproepen van werkgevers.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de bij de RCN-unit Sociale Zaken werkzame medewerkers tewerkstellingsvergunning met standplaats Bonaire en algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers inzake een tewerkstellingsvergunning of aanvraag daartoe, alsmede het afdoen van correspondentie met het openbaar lichaam inzake (de mogelijkheid van) vacaturevervulling door arbeidskrachten vanuit de lokale arbeidsmarkt.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de stafmedewerker van de RCN-unit Sociale Zaken wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van informatieve brieven, alsmede het fiatteren van ten laste van het ministerie komende facturen, voor zover deze voortvloeien uit een door of namens de minister getekende overeenkomst of schriftelijke afspraak.

§ 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Machtigingsbesluit RCN-unit Sociale Zaken 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Kralendijk, 10 juni 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

H. Bouwen

Hoofd RCN-unit Sociale Zaken

Naar boven