Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit UBN 2012

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 01-01-2014 t/m 30-04-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 mei 20132013-0000054457, houdende de inrichting van de directie Uitvoeringsbeleid en Naleving alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Uitvoeringsbeleid en Naleving (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit UBN 2012)

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

De directie UBN bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Sturing ZBO’s;

 • b. de afdeling Naleving, Gegevensuitwisseling en Regeldruk;

 • c. de afdeling Ontwikkeling en Samenwerking SUWI;

 • d. de RCN-unit Sociale Zaken, gevestigd te Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Het hoofd van de afdeling Sturing ZBO’s is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het zorgen voor de totstandkoming van de kaders voor de zelfstandige bestuursorganen van het ministerie;

 • b. het bepalen van het standpunt bij bestuurlijke vraagstukken, zoals de sturingsvisie, het verrichten van andere taken door de zelfstandige bestuursorganen, de relatie tussen het ministerie en uitvoeringsorganisaties en het aanpassen van de Wet SUWI op deze punten;

 • c. het onderhouden van de sturingsrelatie met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank en de (prestatie)afspraken die met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank gemaakt worden;

 • d. het coördineren van de overlegstructuur met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank;

 • e. het zorgen voor de totstandkoming van verantwoordingsmodellen en beleidsinformatie die de zelfstandige bestuursorganen moeten leveren, en het maken van afspraken hierover;

 • f. het vervullen van een accountfunctie voor de Algemene Rekenkamer;

 • g. het coördineren van de planning & control-cyclus van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank, ook richting het parlement;

 • h. het bijhouden van een totaalbeeld van de uitvoeringskosten van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank;

 • i. het toekennen van budgetten aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank;

 • j. het zorgen voor de totstandkoming van afspraken over en monitoring van de taakstelling voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank;

 • k. de relatie tussen beleid, uitvoering en uitvoerbaarheid en het overzicht houden van de beleidsvoorstellen;

 • l. het zorgen voor de verscherpte sturing bij incidenten en uitvoeringsproblemen, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit;

 • m. de monitoring van grote projecten van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank;

 • n. de toetsing van benoemingen en nevenfuncties van bestuurders van de zelfstandige bestuursorganen;

 • o. het coördineren van het door het departement te voeren beleid inzake de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • p. het stellen van kaders en het maken van afspraken voor de bij de RCN-unit Sociale Zaken berustende uitvoeringstaken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Het hoofd van de afdeling Naleving, Gegevensuitwisseling en Regeldruk is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen van een brede handhavingsstrategie van het ministerie, met systematische aandacht voor het verbeteren van de effectiviteit van de handhaving;

 • b. het geven van beleidsmatige sturing aan de naleving van wet- en regelgeving en het zorgen voor de voorbereiding, monitoring en verantwoording in dit kader;

 • c. het bevorderen van de samenhang in het domein van handhaving en opsporing en het (laten) aanpakken van lacunes in beleid, wetgeving en uitvoering;

 • d. de beleidsmatige aanpak van fraude;

 • e. het in overleg met beleidsdirecties ontwikkelen van kengetallen voor het nalevingsniveau van de kernverplichtingen uit wet- en regelgeving van het ministerie;

 • f. het bevorderen en het ontwikkelen van een visie op gegevensuitwisseling zowel binnen het domein van werk en inkomen als met aanpalende domeinen (zoals onderwijs en zorg) met als doel een betere dienstverlening, betere handhaving, minder bureaucratie en een efficiëntere overheid;

 • g. het fungeren als aanspreekpunt voor andere departementen op het gebied van de gegevensuitwisseling binnen de SUWI-organisaties en aanpalende domeinen;

 • h. het fungeren als aanspreekpunt voor de uitvoeringsorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op het gebied van gegevensuitwisseling binnen de SUWI-organisaties en aanpalende domeinen;

 • i. de aanpassing van de Wet SUWI en regelgeving die op de Wet SUWI is gebaseerd op het gebied van gegevensuitwisseling en evaluaties, waaronder de evaluatie Wet eenmalige uitvraag;

 • j. het vervullen van een accountfunctie en de coördinatie van de planning & control-cyclus van het Inlichtingenbureau;

 • k. het vervullen van een accountfunctie en de coördinatie van de planning & control-cyclus van het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen;

 • l. het intra- en interdepartementaal coördineren van de regeldrukprogramma’s voor bedrijven, burgers, professionals en medeoverheden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Het hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Samenwerking SUWI is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen van een visie over en adviseren en stimuleren van samenwerking binnen en vanuit het domein van werk en inkomen, met oog voor efficiëntieverbetering, effectiviteitsverbetering, innovatie, besturing, samenwerking tussen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank en gemeenten, domeinoverstijgende samenwerking, ontwikkelingen rond gemeenten, publiek-private samenwerking en burgerperspectief;

 • b. het ontwikkelen van een visie over en adviseren en stimuleren van werkgeversdienstverlening, leerwerkloketten, regionalisering, regionaal arbeidsmarktbeleid en de aansluiting tussen zorg, onderwijs en arbeidsmarkt;

 • c. het adviseren over en monitoren en evalueren van het ‘Redesign Werkbedrijf’;

 • d. het beheer en de ontwikkeling van de Wet SUWI op het gebied van samenwerking en structuur;

 • e. het periodiek evalueren van de Wet SUWI;

 • f. het relatiebeheer van en communicatie met het gemeentelijk veld, waaronder het voorbereiden van bestuurlijke en hoog ambtelijke overleggen met vertegenwoordigers van gemeenten, het (mede) organiseren van informatiedagen en de coördinatie van de verzamelbrief van gemeenten;

 • g. het bevorderen van een eenduidig optreden van het ministerie richting gemeenten;

 • h. het bevorderen van een overstijgend (systeem)beeld van risico’s en bedreigingen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en het aan de orde stellen hiervan;

 • i. het adviseren in grote beleidsmatige trajecten en projecten met een regionale of decentrale component;

 • j. het vervullen van een accountfunctie voor de Inspectie SZW;

 • k. het vervullen van een accountfunctie en de coördinatie van de planning & control-cyclus voor de Landelijke Cliëntenraad;

 • l. het vervullen van een accountfunctie voor de Programmaraad SUWI;

 • m. de afwikkeling van de opgeheven Raad voor Werk en Inkomen;

 • n. de coördinatie van onderzoeksvoorstellen voor de directie UBN.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het zorgdragen voor de uitvoeringstaken van de minister op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, waaronder mede begrepen het nemen van besluiten en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken die betrekking hebben op deze besluiten, en het ten behoeve van de coördinatiefunctie rapporteren daarover aan de afdeling Sturing ZBO’s;

 • b. het voeren van overleg met RCN in verband met de dienstverlening door RCN;

 • c. het in samenspraak met de afdeling Sturing ZBO’s voorbereiden van afspraken met RCN;

 • d. het adviseren en desgevraagd bijstaan van de afdeling Sturing ZBO’s bij het coördineren van het door het departement te voeren beleid inzake de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • e. het uitwisselen van gegevens met belanghebbende uitkeringsverstrekkende instanties ten behoeve van de rechtmatige betaling van socialezekerheidsuitkeringen door die instanties en de RCN-unit Sociale Zaken, alsmede het desgevraagd leveren van administratieve hulp aan belanghebbende uitkeringsverstrekkende instanties;

 • f. het zorgdragen voor de vastlegging van de binnen de RCN-unit Sociale Zaken geldende bevoegdheden in een besluit.

§ 3. Bevoegdheden

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

 • 1 Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

  • c. verlof van medewerkers;

  • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid wordt aan het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

  • a. het – bij wijze van bindende voordracht aan de directeur van de RCN uit hoofde van diens formeel werkgeverschap – nemen van inhoudelijke besluiten die betrekking hebben op:

   • 1°. het vaststellen van een beoordeling van medewerkers van de RCN-unit Sociale Zaken;

   • 2°. benoeming, voor zover passend binnen de voor de RCN-unit Sociale Zaken vastgestelde formatie, en ontslag van medewerkers;

  • b. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover deze klachten betrekking hebben op gedragingen van de onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven die betrekking hebben op taken van de eigen organisatorische eenheid;

 • b. het paraferen van stukken die betrekking hebben op de taken van de eigen afdeling.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 2 De volmacht, bedoeld in het eerste lid, is beperkt tot het aangaan van de volgende overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 50.000,– per overeenkomst die betrekking hebben op:

  • a. systeemontwikkeling, licenties, functioneel beheer en onderhoud van applicaties van systemen;

  • b. de levering van goederen en diensten ten behoeve van de uitvoering.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2015, 11852, datum inwerkingtreding 02-05-2015, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

1 Het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken is bevoegd om namens een bewindspersoon besluiten te nemen, beslissingen in bezwaar- en beroepsprocedures te nemen, overeenkomsten aan te gaan en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover deze verband houden met de uitvoering van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, de Cessantiawet BES, de Wet ziekteverzekering BES, de Wet ongevallenverzekering BES, het Besluit onderstand BES, de Arbeidsveiligheidswet BES, de Stuwadoorswet 1946 BES, de Arbeidswet 2000 BES, de Wet collectieve arbeidsovereenkomsten BES, de Wet minimumlonen BES, de Vakantiewet 1949 BES, de Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES, de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES, de Wet arbeid vreemdelingen BES, de Regeling bijzondere uitkering integrale projecten 2013, het Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES, en de daarop gebaseerde nadere regelgeving, tenzij deze zijn voorbehouden aan een bewindspersoon, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal of de inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

De hoofden van de afdelingen kunnen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur UBN bevoegdheden doorverlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur UBN worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de plaatsvervangend directeur.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in artikel 7, tweede lid, en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waargenomen door het plaatsvervangend hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken.

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 oktober 2012.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit UBN 2012.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

A. Dikmans,

Directeur UBN.

Naar boven