Kaderwet subsidies I en M

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2013. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0032789
Rechtsgebieden Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Ruimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET
 3. Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet
 4. Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet
 5. Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet
 6. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren sanering loden drinkwaterleidingen
 7. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
 8. Besluit toezichthouders Subsidieregeling breedband Kenniswijk
 9. Intrekkingsregeling diverse regelingen in verband met wijziging Wet geluidhinder
 10. Invoeringsbesluit Omgevingswet
 11. Invoeringsregeling Omgevingswet
 12. Kaderbesluit subsidies I en M
 13. Projectstimuleringsregeling Interreg VI
 14. Promit-regeling 1998
 15. Regeling aanpassing stad-en-milieu-benadering
 16. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
 17. Regeling bijzondere uitkering water-, haven- en luchtvaartinfrastructuur BES
 18. Regeling bijzondere uitkeringen afvalbeheer Bonaire 2020–2023
 19. Regeling houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2012
 20. Regeling intrekking en overgangsbepalingen Tijdelijke regeling energiepremies 2003
 21. Regeling intrekking enkele subsidieregelingen en een subsidieprogramma
 22. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 23. Regeling sanering verkeerslawaai 2024
 24. Regeling specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 – 2030
 25. Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 26. Regeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten
 27. Regeling specifieke uitkeringen oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen
 28. Regeling subsidie zoute veren
 29. Regeling tijdelijke garantie ontslaguitkeringen SWOV
 30. Regeling tot intrekking Subsidieregeling voor motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM
 31. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2006 en criteria subsidieverlening
 32. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2007
 33. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2008
 34. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009
 35. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009/2
 36. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2010
 37. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2011
 38. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2013
 39. Regeling vaststelling verhoogd subsidieplafond ten behoeve van afhandeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen
 40. Regeling verhoging subsidieplafond en uitbreiding subsidiemogelijkheden zware bestelauto’s en mobiele machines binnen de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen
 41. Saneringsregeling asbestwegen derde fase
 42. Saneringsregeling asbestwegen tweede fase
 43. Specifieke uitkering versterking havenvoorzieningen goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost 2022–2026
 44. Stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 2000
 45. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
 46. Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007
 47. Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen
 48. Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV)
 49. Subsidieregeling Circulaire Economie
 50. Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren
 51. Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s
 52. Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen
 53. Subsidieregeling geluidsisolatie of vervangende nieuwbouw specifieke panden
 54. Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer
 55. Subsidieregeling milieu- en energie-efficiency in het goederenvervoer 2002
 56. Subsidieregeling openbare inland terminals
 57. Subsidieregeling Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden
 58. Subsidieregeling programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden 2006–2010
 59. Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen
 60. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
 61. Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel
 62. Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving
 63. Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger 2002
 64. Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023–2026
 65. Subsidieregeling stimulering uitvoering maatregelen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
 66. Subsidieregeling stimulering verwijdering medicijnresten eerste tranche
 67. Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027
 68. Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS regionaal personenvervoer per trein 2020–2031
 69. Tijdelijke regeling specifieke uitkering Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 2022–2028
 70. Tijdelijke regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten 2023
 71. Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen decentraal spoor
 72. Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater
 73. Tijdelijke reparatieregeling Subsidieregeling ERTMS
 74. Tijdelijke stimuleringsregeling doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021
 75. Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027
 76. Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020
 77. Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied
 78. Tijdelijke subsidieregeling consumenteninspraak Friese Waddenveren 2022–2026
 79. Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2022 tot en met 2026
 80. Tijdelijke subsidieregeling elektrificatie binnenvaartschepen 2023–2027
 81. Tijdelijke subsidieregeling innovaties voor waterveiligheid en waterzekerheid buitenlandse delta’s, deltasteden en stroomgebieden
 82. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
 83. Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2023–2024
 84. Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022–2026
 85. Tijdelijke subsidieregeling opstellen en rangeren spoorgoederenvervoer 2023–2025
 86. Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022–2027
 87. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007
 88. Verzamelbesluit Omgevingswet 2023
 89. Wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie
 90. Wijziging Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (subsidieplafonds 2003 SMOM)
 91. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)
 92. Wijzigingsbesluit Besluit geluidhinder spoorwegen, enz. (saneringsregeling spoorweglawaai)
 93. Wijzigingsbesluit Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
 94. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 95. Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat in verband met de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
 96. Wijzigingsregeling Subsidieregeling BANS klimaatconvenant (vereenvoudiging subsidievoorwaarden en vaststelling Prestatiekaart provincies)
 97. Wijzigingsregeling Subsidieregeling circulaire economie
 98. Wijzigingsregeling Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (beheersbaarheid van de jaarbudgetgrenzen)
 99. Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen
 100. Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (percentage emissie deeltjes zware voertuigen)
 101. Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen, enz.
 102. Wijzigingsregeling Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu
 103. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Subsidieprogramma milieu & technologie)
 104. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie 2010)
 105. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging subsidieprogramma milieu & technologie 2011)
 106. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie)
 107. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Wijziging Subsidieprogramma Piek en enkele andere wijzigingen)
 108. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma Piek)
 109. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging termijnen en subsidieplafond voor 2007)
 110. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging verschillende Subsidieprogramma's)
 111. Wijzigingsregeling Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving (verlenging subsidiemogelijkheid)
 112. Wijzigingsregeling Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM (aanpassing aan vrijstellingsregeling Wet BPM)
 113. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2024 (actualisatie, verlenging looptijd en verbetering flexibiliteit 2023)
 114. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water
 115. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling Nationaal Programma GO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanvullingswet bodem Omgevingswet
  Artikel: 2.3
 2. Invoeringsbesluit Omgevingswet
 3. Invoeringsregeling Omgevingswet
 4. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikelen: 1, 30
 5. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
  Artikel: 2
 6. Regeling bijzondere uitkering water-, haven- en luchtvaartinfrastructuur BES
  Artikel: 1
 7. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
  Artikelen: 4, 18
 8. Wet Mobiliteitsfonds
  Artikel: 7

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Nieuwe-regeling 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537
Wijziging 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537
Wijziging 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Nieuwe-regeling 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537 11-02-2015 Stb. 2015, 96
Nieuwe-regeling 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537 14-06-2013 Stb. 2013, 249
t/m 23-03-2012 1) Nieuwe-regeling 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537 15-04-2013 Stb. 2013, 197

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 101)
Naar boven