Deelregeling Incidentele Aankopen

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Deelregeling Incidentele Aankopen

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling is bedoeld voor het verhogen van de kwaliteit en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland door middel van incidentele aankopen. Het gaat om het verwerven van belangrijke objecten of deelcollecties waarmee een aspect uit de kunst of cultuurgeschiedenis getoond kan worden dat nog niet in de Collectie Nederland is vertegenwoordigd. Tevens is de regeling van toepassing op aankopen die vallen binnen de Wet Behoud Cultuurbezit.

Artikel 2. Vereisten

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Een bijdrage kan worden toegekend aan een Nederlandse publiekstoegankelijke instelling die museale collecties van (inter)nationaal belang beheert, of aan meerdere instellingen gezamenlijk.

 • 2 De aanvrager is coulant in het bruikleenverkeer ten opzichte van Nederlandse instellingen.,

 • 3 Geen bijdrage wordt toegekend aan

  • aan een particulier museum waarvan de collectie geen collectief bezit is,

  • aan een museum dat niet staat ingeschreven in het Museumregister,

  • voor bouwkundige voorzieningen, voor behoud van monumenten,

  • voor opgraving van archeologische objecten,

  • voor passieve conservering of documentatie van de collectie,

  • voor aankopen die reeds met rijkscultuurmiddelen worden ondersteund en

  • voor aankopen de redelijkerwijs uit de reguliere budgetten gefinancierd kunnen worden.

 • 4 De aankoop moet duurzaam onderdeel worden van de Collectie Nederland en kan niet worden vervreemd zonder toestemming van het Mondriaan Fonds.

Artikel 3. De aanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen Reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag te zijn voorzien van een motivering waarin de aanvrager aangeeft waarom de voorgenomen aankoop een cruciale plaats inneemt in de Collectie Nederland en de relatie die de voorgenomen aankoop heeft met de collectie van de aanvrager. Daarnaast dient de aanvraag voorzien te zijn van een presentatieplan, een taxatie en conditierapport en een dekkende begroting.

 • 2 Aanvragen waarvan het totale aankoopbedrag tussen de door het bestuur vast te stellen bedragen ligt worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4. Inhoudelijke beoordeling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Bij de beoordeling van een aanvraag voor een incidentele aankoop geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over het cultuurhistorische belang van de aankoop en de relevantie daarvan voor het publiek. Daarbij betrekt zij de volgende aspecten in haar oordeel:

  • het belang van de aankoop voor de Collectie Nederland,

  • het belang van de aankoop voor de specifieke collectie,

  • het belang en de reputatie van de aanvragende instelling,

  • de kwaliteit van het presentatieplan en de mate van zichtbaarheid.

 • 2 Indien de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd telt dit in principe in positieve zin mee. Daarbij wordt beoordeeld of het aan de samenwerking ten grondslag liggende plan een meerwaarde heeft.

 • 3 Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aspecten en voorzover van toepassing de in het tweede lid genoemde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.

 • 4 Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid en voorzover van toepassing het in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.

 • 5 Een positief advies kan vergezeld worden van een aanbeveling over de hoogte de het toe te kennen financiële bijdrage.

 • 6 Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan in verband met het beperkte budget verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in het eerste en, voor zover van toepassing, het tweede lid. Alsdan onderbouwt het adviesorgaan zijn prioritering.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Incidentele Aankopen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina