Deelregeling Collectiemobiliteit

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Deelregeling Collectiemobiliteit

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

[Vervallen per 01-01-2017]

Doel is het verhogen van de kwaliteit en de zichtbaarheid voor het publiek van de Collectie Nederland. Om de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van het collectieprofiel te vergroten, worden initiatieven gestimuleerd die leiden tot selectie en afstoten van collectieonderdelen. Afstoten en selectie betekenen meer overzicht en inzicht in wat belangrijk is en bevorderen dat instellingen zich meer onderscheiden.

Artikel 2. Vereisten

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Een bijdrage kan worden toegekend aan een Nederlandse publiekstoegankelijke instelling die erfgoedcollecties van (inter-)nationaal belang beheert, of door meerdere instellingen gezamenlijk.

 • 2 De aanvrager is coulant in het bruikleenverkeer ten opzichte van Nederlandse collectiebeherende instellingen.

 • 3 Geen bijdrage wordt toegekend voor:

  • a. bouwkundige voorzieningen,

  • b. behoud van monumenten,

  • c. opgraving van archeologische objecten,

  • d. passieve conservering of documentatie van de collectie,

  • e. aankopen die reeds met rijkscultuurmiddelen worden ondersteund en

  • f. aankopen die redelijkerwijs uit de reguliere budgetten gefinancierd kunnen worden.

 • 4 Het afstoten van collecties wordt volgens de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) uitgevoerd.

Artikel 3. De aanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag te zijn voorzien van een motivering waarin de aanvrager aangeeft waarom het voorgenomen plan tot selectie of afstoten belangrijk is voor de verbetering van de Collectie Nederland en de relatie die de voorgenomen selectie of afstootactie heeft met de collectie van de aanvrager zoals geformuleerd in het collectiebeleid. Daarnaast dient de aanvraag voorzien te zijn van een collectieplan en een dekkende begroting.

Artikel 4. Inhoudelijke beoordeling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Bij de beoordeling van een aanvraag voor selectie of afstoot van (deel)collecties geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over het cultuurhistorische belang van de collectie en de relevantie van herplaatsing van een collectie of een deel daarvan voor het publiek.

 • 2 Daarbij betrekt het de volgende aspecten in zijn oordeel:

  • a. het belang voor de Collectie Nederland,

  • b. het belang voor de ontvangende collectie,

   het belang en de reputatie van de aanvragende en afstotende instelling,

  • c. de kwaliteit van het presentatieplan en de mate van zichtbaarheid.

 • 3 Indien de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd telt dit in principe in positieve zin mee. Daarbij wordt beoordeeld of het aan de samenwerking ten grondslag liggende plan een meerwaarde heeft.

 • 4 Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aspecten en voorzover van toepassing de in het tweede lid genoemde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.

 • 5 Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aspecten en voorzover van toepassing de in het tweede lid genoemde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.

 • 6 Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte de toe te kennen financiële bijdrage.

 • 7 Het bestuur kan het bevoegde adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in het eerste en, voor zover van toepassing, tweede lid. Alsdan onderbouwt het adviesorgaan zijn prioritering.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Collectiemobiliteit.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina