Regeling vaststelling sectorale bezoldigingsnorm (bijlage 3 Wet normering bezoldiging [...] sector opgenomen categorie zorgverzekeraars)

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 02-07-2022.
Geldend van 30-11-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, DWJZ-3147991, houdende vaststelling van de sectorale bezoldigingsnorm voor de in bijlage 3 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector opgenomen categorie zorgverzekeraars

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 3.3 en 7.4 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De sectorale bezoldigingsnorm voor de in de bijlage 4 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector opgenomen categorie zorgverzekeraars, wordt voor het kalenderjaar 2013 vastgesteld op € 300 000 aan beloning, inclusief belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen, vermeerderd met:

  • a. de sociale verzekeringspremies,

  • b. de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn, bestaande uit ten hoogste het voor de betreffende topfunctionaris vastgestelde bedrag aan werkgeversbijdrage in de premie voor de reguliere pensioenafspraken van de geldende pensioenregeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven