Aanwijzingsbesluit erkende rechtspersonen voor onderzoek certificering Wet zeevarenden

Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 15-11-2012 t/m 24-06-2014

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/205680, houdende aanwijzing van erkende rechtspersonen voor onderzoek in het kader van certificering Wet zeevarenden

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 48d, eerste en tweede lid, van de Zeevaartbemanningswet, na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel JJ, van de wet van 6 juli 2011 (Stb. 394) inzake implementatie van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006, aan te halen als Wet zeevarenden;

Besluit:

Artikel 1

Als erkende rechtspersonen, bevoegd tot het verrichten van onderzoeken als bedoeld in artikel 48c, derde lid, onderdeel a, mede in samenhang met artikel 48c, vijfde lid, van de Zeevaartbemanningswet, na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel JJ, van de wet van 6 juli 2011 (Stb. 394) inzake implementatie van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006 aan te halen als Wet zeevarenden, worden aangewezen:

  • a. American Bureau of Shipping (ABS) te Houston, USA;

  • b. Bureau Veritas (BV) te Neuilly-sur-Seine, Frankrijk;

  • c. Det Norske Veritas (DNV) te Oslo, Noorwegen;

  • d. Germanischer Lloyd (GL) SE te Hamburg, Duitsland;

  • e. Lloyds Register EMEA (LR) te Londen, Verenigd Koninkrijk;

  • f. Nippon Kaiji Kyokai (NK) te Tokio, Japan;

  • g. Registro Italiano Navale (RINA) te Genua, Italië.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Naar boven