Mandaatbesluit BZK 2012

[Regeling vervallen per 30-09-2016.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 02-02-2016 t/m 31-03-2016

Mandaatbesluit BZK 2012

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Mede gelet op de Comptabiliteitswet 2011 en het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996;

Mede gelet op het Koninklijk besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de Secretaris-generaal;

Besluiten vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 1.1

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan wel de Minister voor Wonen en Rijksdienst, afhankelijk van het beleidsterrein;

 • c. stuk: een schriftelijk stuk dat een besluit inhoudt of een ander schriftelijk stuk dat wordt toegerekend aan de Minister;

 • d. diensthoofd: een directeur-generaal, de hoofddirecteur van de Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering of de Nationaal Commissaris Digitale Overheid;

 • e. directeur: de leidinggevende werkzaam binnen een in het Organisatiebesluit BZK 2012 genoemd dienstonderdeel die rechtstreeks ressorteert onder een directeur-generaal, de hoofddirecteur van de Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering of de Nationaal Commissaris Digitale Overheid;

 • f. mandaat: de bevoegdheid om namens de Minister besluiten te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen;

 • g. werkterrein: de taken van de betreffende functionaris en zijn dienstonderdeel overeenkomstig het Organisatiebesluit BZK 2012 en de daarop gebaseerde besluiten.

Artikel 1.2

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a. volmacht: de bevoegdheid om namens de Minister voor de Staat privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • b. machtiging: de bevoegdheid om namens de Minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Hoofdstuk 2. Uitzonderingen mandaat

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 2.1

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Mandaat wordt niet verleend met betrekking tot:

 • a. het vaststellen van een algemeen verbindend voorschrift;

 • b. het beslissen op een bezwaarschrift tegen een besluit dat persoonlijk door de Minister onderscheidenlijk de Secretaris-generaal is genomen;

 • c. het beslissen op een beroepschrift;

 • d. het instellen van een agentschap of baten-lastendienst bij het Ministerie;

 • e. het oprichten van een rechtspersoon;

 • f. het geven van aanwijzingen aan een ander bestuursorgaan op grond van een wettelijk voorschrift;

 • g. het toepassen van aanwijzing 3 van de Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren;

 • h. het vaststellen van de organisatie van het Ministerie, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

 • i. de verantwoordelijkheid voor departementale verwerking van persoonsgegevens;

 • j. het uitoefenen van de op grond van departementale regelgeving aan de Minister voorbehouden bevoegdheden met betrekking tot vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken;

 • k. het instellen van een adviescommissie of klachtencommissie waarvan de voorzitter geen deel uitmaakt van het Ministerie en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de Minister, en het benoemen en ontslaan van de (plaatsvervangend) voorzitter en (plaatsvervangend) leden van die commissie;

 • l. het benoemen en ontslaan van departementale vertrouwenspersonen;

 • m. het verlenen van goedkeuring aan, het schorsen of het vernietigen van, dan wel het onthouden van goedkeuring aan besluiten van een ander bestuursorgaan;

 • n. het definitief buiten invordering stellen onderscheidenlijk kwijtschelden van vorderingen op derden vanaf door de Minister van Financiën vastgestelde grensbedragen;

 • o. het definitief vaststellen van een sectorale arbeidsvoorwaardenovereenkomst waarvoor de Minister verantwoordelijk is;

 • p. een stuk dat bij de ontvanger de indruk kan wekken dat de ondertekenaar persoonlijk een beslissing neemt die door de Minister behoort te worden genomen;

 • q. politieke of maatschappelijke aangelegenheden van principiële aard.

Artikel 2.2

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 Mandaat wordt eveneens niet verleend met betrekking tot het afdoen en ondertekenen van stukken aan:

  • a. de Koning;

  • b. de Raad van Ministers (van het Koninkrijk) en daaruit gevormde onderraden en commissies;

  • c. de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de voorzitters van uit de Kamers gevormde commissies;

  • d. een minister of een staatssecretaris;

  • e. de Raad van State (van het Koninkrijk);

  • f. de Algemene Rekenkamer;

  • g. de Nationale Ombudsman;

  • h. de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten;

  • i. de Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten;

  • j. de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten;

  • k. de besturen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • l. buitenlandse autoriteiten, in rang gelijk aan of hoger dan een minister of een staatssecretaris.

  tenzij het een stuk betreft van louter informatieve of administratieve aard, dan wel het een aangelegenheid betreft van ondergeschikt beleidsmatig of politiek belang.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan in bijzondere gevallen voor bepaalde aangelegenheden door de Minister aan de Secretaris-generaal of een diensthoofd of algemeen directeur mandaat worden verleend.

Hoofdstuk 3. Secretaris-generaal

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Paragraaf 1. Mandaat Secretaris-generaal

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 3.1

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Aan de Secretaris-generaal wordt mandaat verleend ten aanzien van aangelegenheden die, gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de Secretaris-generaal, behoren tot het werkterrein van de Secretaris-generaal en die, onverminderd het bepaalde in dit besluit, redelijkerwijs niet behoren te worden voorgelegd aan de Minister.

Artikel 3.2

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Onverminderd het bepaalde in dit besluit heeft het mandaat van de Secretaris-generaal in ieder geval betrekking op:

 • a. het werkterrein van de functionarissen en organisatieonderdelen van het Ministerie, met uitzondering van de taken, genoemd in het Organisatiebesluit Bureau Algemene Bestuursdienst;

 • b. het beleid en beheer inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering van het Ministerie met inbegrip van aangelegenheden op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied;

 • c. het vaststellen van de formatie van het Ministerie, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

 • d. het rechtstreeks leiding geven aan de diensthoofden en overige rechtstreeks onder de Secretaris-generaal ressorterende functionarissen, voor zover ten aanzien van de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst niet anders is bepaald;

 • e. het nader vaststellen van de inrichting van de onder de directeuren-generaal, de hoofddirecteur van de Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering en de Nationaal Commissaris Digitale Overheid ressorterende dienstonderdelen op grond van het Organisatiebesluit BZK 2012;

 • f. aangelegenheden die op grond van bovendepartementale regelgeving of afspraken op centraal departementaal niveau dienen te worden afgehandeld;

 • g. het beslissen op bezwaarschriften, anders dan bedoeld in artikel 4.9;

 • h. het optreden als gemachtigd ambtenaar in de zin van departementale regelgeving met betrekking tot de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • i. het behandelen van klachten ingevolge een wettelijke regeling met betrekking tot klachtrecht, waarover door een commissie wordt gerapporteerd of geadviseerd;

 • j. het vertegenwoordigen van de Minister in het departementaal overleg met de centrales van verenigingen van ambtenaren, bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

 • k. personele beheersbeslissingen op grond van het Besluit financiën en personeel Kabinetten van de Gouverneurs ten aanzien van de directeuren van de Kabinetten van de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten;

 • l. de verantwoordelijkheid voor het beheer van de archiefbescheiden bij het Ministerie op grond van de geldende regelgeving;

 • m. het vertegenwoordigen van de Minister namens de Staat in gerechtelijke procedures waarbij het Ministerie is betrokken;

 • n. het vaststellen van beleidsregels en circulaires met betrekking tot de aangelegenheden, bedoeld in dit artikel;

 • o. het beslissen op bezwaarschriften tegen de door de directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst genomen besluiten met betrekking tot aanvragen als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;

 • p. het wijzigen van bijlage 1 van dit besluit.

Paragraaf 2. Beperkingen mandaat Secretaris-generaal

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 3.3

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 Het mandaat van de Secretaris-generaal is niet van toepassing op het nemen van besluiten en het afdoen en ondertekenen van stukken met betrekking tot beslissingen ten aanzien van de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst, voor zover deze samenhangen met de taken, genoemd in het Organisatiebesluit Bureau Algemene Bestuursdienst.

 • 2 Het mandaat van de Secretaris-generaal is evenmin van toepassing op de bevoegdheden die zijn toegedeeld aan het bestuur en de voorzitter van de huurcommissie.

 • 3 Voor het aangaan van (meerjarige) verplichtingen op het terrein van ICT boven de 10 miljoen euro inclusief BTW per (meerjarige) verplichting heeft de Secretaris-generaal volmacht samen met het betreffende diensthoofd

Paragraaf 3. Ondermandaat en plaatsvervanging

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 3.4

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 De Secretaris-generaal is, voor zover niet anders is bepaald, bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan onder hem ressorterende functionarissen ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van deze functionarissen, respectievelijk tot het beperken of het intrekken daarvan.

 • 2 De Secretaris-generaal kan, voor zover niet anders is bepaald, bij het verlenen van ondermandaat tevens de bevoegdheid toekennen tot het verlenen van ondermandaat aan een rechtstreeks onder de gemandateerde ressorterende functionaris of in bijzondere gevallen aan een andere functionaris, ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van die functionaris.

Artikel 3.5

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

De Secretaris-generaal verleent ondermandaat bij schriftelijk besluit, met uitzondering van de in artikel 3.4, derde lid, beschreven situatie, na advies van de directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, de directeur Financieel-economische Zaken en de directeur Personeel en Organisatie.

Artikel 3.6

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de Secretaris-generaal worden diens taken uitgeoefend door het diensthoofd of de diensthoofden, die bij schriftelijk besluit van de Secretaris-generaal in overeenstemming met de Minister is of zijn aangewezen als plaatsvervanger.

 • 2 Bij gebreke van voornoemd besluit of bij afwezigheid van de aangewezen plaatsvervanger(s) is één van de diensthoofden, naar anciënniteit van de benoeming in de functie, met de plaatsvervanging belast.

Hoofdstuk 4. Diensthoofden

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Paragraaf 1. Mandaat diensthoofden

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 4.1

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Aan het diensthoofd wordt mandaat verleend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van het diensthoofd en die, onverminderd het bepaalde in dit besluit, redelijkerwijs niet behoren te worden voorgelegd aan een hoger bevoegd gezag.

Artikel 4.2

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Onverminderd het bepaalde in dit besluit, heeft het mandaat van het diensthoofd in ieder geval betrekking op:

 • a. het werkterrein van het diensthoofd en de onder het diensthoofd ressorterende functionarissen en dienstonderdelen en het uitoefenen van integraal management dienaangaande met inbegrip van aangelegenheden op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied;

 • b. het vaststellen van de capaciteitsplannen binnen de door de Secretaris-generaal vastgestelde formatie van de onder de diensthoofden ressorterende dienstonderdelen;

 • c. het leiding geven aan de rechtstreeks onder het diensthoofd ressorterende functionarissen;

 • d. het optreden als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in het overleg met de ondernemingsraad van de onder het diensthoofd ressorterende dienstonderdelen, voor zover niet een onder het diensthoofd ressorterende functionaris als zodanig optreedt;

 • e. het vertegenwoordigen van de Minister namens de Staat in gerechtelijke procedures waarbij het dienstonderdeel is betrokken;

 • f. het vaststellen van beleidsregels en circulaires met betrekking tot aangelegenheden op het werkterrein van het diensthoofd;

 • g. het beheer van de archiefbescheiden van de onder het diensthoofd ressorterende dienstonderdelen op grond van de desbetreffende departementale regelgeving;

 • h. het afnemen van de eed of de belofte van ambtenaren die worden aangesteld bij een onder het diensthoofd ressorterend dienstonderdeel;

 • i. het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten inzake aangelegenheden die behoren tot zijn werkterrein, en met uitzondering van die besluiten die door de Minister, de Secretaris-generaal of het diensthoofd zijn genomen, onverminderd artikel 4.3 en voor zover in wet- en regelgeving niet anders is bepaald;

 • j. het inschakelen van de Landsadvocaat voor ondersteuning of vertegenwoordiging van het Ministerie.

Paragraaf 2. Bijzonder mandaat diensthoofden

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 4.3

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op bezwaarschriften dienaangaande.

Artikel 4.4

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Het mandaat van de directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties omvat tevens:

 • a. de leiding van het overleg met de centrales van overheidspersoneel en de overheidswerkgevers of verenigingen van overheidswerkgevers, bedoeld in de Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid;

 • b. de bevoegdheid om te beslissen op bezwaarschriften tegen namens de Minister genomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van de begroting voor Koninkrijksrelaties, met uitzondering van besluiten die door de Minister, de Secretaris-generaal of de directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties zijn genomen.

Artikel 4.5

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Het mandaat van de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk omvat tevens de leiding van het overleg met de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel, genoemd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 4.7

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Het mandaat van de directeur-generaal Wonen en Bouwen omvat tevens het beslissen op verzoeken om informatie, als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken.

Artikel 4.8

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Het mandaat van de directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf omvat tevens het beslissen op verzoeken om informatie, als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken.

Artikel 4.9

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 Het mandaat om te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten met betrekking tot een personele aangelegenheid wordt uitgeoefend door de hoofddirecteur Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering.

 • 2 Het mandaat om de Minister namens de Staat in gerechtelijke procedures met betrekking tot een personele aangelegenheid te vertegenwoordigen wordt uitgeoefend door de hoofddirecteur Concernstaf en Bedrijfsvoering.

Paragraaf 3. Beperkingen mandaat diensthoofden

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 4.10

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Het mandaat van het diensthoofd is niet van toepassing op het nemen van besluiten en het afdoen en ondertekenen van stukken met betrekking tot:

 • a. de onderdeeloverstijgende kaders van het beleid en beheer inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering van het Ministerie met inbegrip van aangelegenheden op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied en aangelegenheden met betrekking tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 • b. het nader vaststellen van de inrichting van de onder de diensthoofden ressorterende dienstonderdelen op basis van het Organisatiebesluit BZK 2012;

 • c. aangelegenheden die op grond van bovendepartementale regelgeving of afspraken op centraal departementaal niveau dienen te worden afgehandeld;

 • d. het vertegenwoordigen van de Minister in het departementaal overleg met de centrales van verenigingen van ambtenaren, bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

 • e. personele beheersbeslissingen op grond van het Besluit financiën en personeel Kabinetten van de Gouverneurs ten aanzien van de directeuren van de Kabinetten van de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten;

 • f. het optreden als gemachtigd ambtenaar in de zin van departementale regelgeving met betrekking tot de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • g. het optreden als bevoegd gezag als bedoeld in het Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie;

 • h. het verlenen van ontslag aan een ambtenaar op grond van artikel 125e van de Ambtenarenwet;

 • i. het vaststellen en ondertekenen van beleidsregels en circulaires met betrekking tot de aangelegenheden, bedoeld in dit artikel;

 • j. het toekennen van vergoeding van representatiekosten op grond van artikel 68a Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 4.10a

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Het mandaat van de directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties is niet van toepassing op het nemen van besluiten en het afdoen en ondertekenen van stukken met betrekking tot personele beheersbeslissingen op grond van het Mandaatbesluit Colleges financieel toezicht.

Artikel 4.11

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 Het mandaat van het diensthoofd met betrekking tot het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven is beperkt tot het budget dat aan het diensthoofd ter beschikking is gesteld op basis van een door de Secretaris-generaal en de directeur Financieel-economische Zaken goedgekeurde budgettaire uitwerking van dat deel van de begroting waarvoor het diensthoofd verantwoordelijk is, met een maximumbedrag per (meerjarige) verplichting als vermeld in de bijlage 1 van dit besluit.

 • 2 Het diensthoofd is bevoegd om in afwijking van het eerste lid financiële verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen, voor zover aan hem daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk mandaat is verleend door de Minister of de Secretaris-generaal, met instemming van de directeur Financieel-economische Zaken.

 • 3 In afwijking van het eerste en het tweede lid geldt voor het diensthoofd van een baten-lastendienst dat hij verantwoordelijk is voor een kostendekkende exploitatie binnen de afspraken die hij met de eigenaar en de opdrachtgevers heeft gemaakt.

 • 4 Voor het aangaan van (meerjarige) verplichtingen boven de 25 miljoen euro inclusief BTW voor DBFMO-trajecten, reguliere projecten, integrale beheercontracten en huurcontracten heeft de directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf volmacht samen met de Secretaris-generaal.

 • 5 Het diensthoofd legt over het door hem gevoerde financiële beheer verantwoording af aan de Secretaris-generaal.

Paragraaf 4. Ondermandaat en plaatsvervanging

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 4.12

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Het diensthoofd is, voor zover niet anders is bepaald, bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan onder hem ressorterende functionarissen ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van deze functionarissen, respectievelijk tot het beperken of het intrekken daarvan.

 • 2 Het diensthoofd kan bij toepassing van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, bedoeld in het eerste lid, afwijken van hetgeen in dit besluit is bepaald over het mandaat van de algemeen directeur of de directeur, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.7.

 • 4 Het diensthoofd kan, voor zover niet anders is bepaald, bij het verlenen van ondermandaat tevens de bevoegdheid toekennen tot het verlenen van ondermandaat aan een rechtstreeks onder de gemandateerde ressorterende functionaris of in bijzondere gevallen aan een andere functionaris, ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van de functionaris.

 • 5 Het verlenen van ondermandaat door het diensthoofd, niet zijnde een diensthoofd die leiding geeft aan een baten-lasten dienst of een agentschap, voor het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven is enkel mogelijk aan in bijlage 1 van dit besluit genoemde onder hem ressorterende functionarissen met inachtneming van het aldaar genoemde maximumgrensbedrag per (meerjarige) verplichting.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2016, 35068, datum inwerkingtreding 07-07-2016, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2016.

1 Het diensthoofd is, voor zover niet anders is bepaald, bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan onder hem ressorterende functionarissen ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van deze functionarissen, respectievelijk tot het beperken of het intrekken daarvan. De directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf kan tevens ondermandaat verlenen ten aanzien van personele bevoegdheden.

Artikel 4.13

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Het diensthoofd verleent ondermandaat bij schriftelijk besluit, in overeenstemming met de Secretaris-generaal en na advies van de directeur Financieel-economische Zaken en de directeur Personeel en Organisatie.

Artikel 4.14

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van het diensthoofd worden diens taken volledig uitgeoefend door het plaatsvervangend diensthoofd.

 • 2 De aanwijzing van een plaatsvervangend diensthoofd geschiedt door het diensthoofd met inachtneming van het Organisatiebesluit BZK 2012 en in overeenstemming met de Secretaris-generaal.

 • 3 Bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van het diensthoofd, niet zijnde een diensthoofd die leiding geeft aan een baten-lasten dienst of een agentschap en het plaatsvervangend diensthoofd worden de taken van het diensthoofd bij wijze van plaatsvervanging uitgeoefend door de Secretaris-generaal.

Hoofdstuk 5. Algemeen directeuren

[Vervallen per 30-07-2014]

Hoofdstuk 6. Directeuren

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Paragraaf 1. Mandaat directeuren

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 6.1

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Aan de directeur wordt mandaat verleend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de directeur en die, onverminderd dit besluit, redelijkerwijs niet behoren te worden voorgelegd aan een hoger bevoegd gezag.

Artikel 6.2

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Onverminderd dit besluit, heeft het mandaat van de directeur in ieder geval betrekking op:

 • a. het werkterrein van de directeur en de onder de directeur ressorterende functionarissen en dienstonderdelen en het uitoefenen van integraal management dienaangaande met inbegrip van aangelegenheden op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied;

 • b. het leiding geven aan de rechtstreeks onder de directeur ressorterende functionarissen;

 • c. het optreden als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in het overleg met de ondernemingsraad van het desbetreffende dienstonderdeel, voor zover het diensthoofd niet als zodanig optreedt;

 • d. het vertegenwoordigen van de Minister namens de Staat in gerechtelijke procedures waarbij het dienstonderdeel is betrokken;

 • e. het afnemen van de eed of de belofte van ambtenaren bij het dienstonderdeel waarover de directeur de leiding voert voor zover het een buitendienst, agentschap of baten-lastendienst betreft.

 • f. het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten inzake aangelegenheden die behoren tot zijn werkterrein, en met uitzondering van die besluiten die door de Minister, de Secretaris-generaal, het diensthoofd of de directeur zijn genomen, voor zover in wet- en regelgeving niet anders is bepaald.

Paragraaf 2. Bijzonder mandaat directeuren

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 6.3

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

De directeur Financieel-economische Zaken is bevoegd:

 • a. tot het af doen en ondertekenen van stukken in verband met de uitvoering van artikel 21 van de Comptabiliteitswet 2001 en het Besluit taak FEZ;

 • b. tot het geven van instructies aan de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de financiële bedrijfsvoering en control;

 • c. tot het inhoudelijk aansturen van onderdelen die zijn betrokken bij het bewaken van en adviseren over de uitvoering van de bedrijfsvoering in brede zin;

 • d. tot het met inachtneming van dit besluit tekenen en afdoen van stukken met betrekking tot het werkterrein van de hoofddirecteur van de Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering.

Artikel 6.4

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

De directeur Personeel en Organisatie is met inachtneming van dit besluit bevoegd:

 • a. tot het ondertekenen van procedurele stukken in het kader van de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van of namens de Minister met betrekking tot een personele aangelegenheid;

 • b. tot het inschakelen van de Landsadvocaat voor ondersteuning of vertegenwoordiging van het Ministerie inzake rechtspositionele vraagstukken;

 • c. tot het ondertekenen van brieven met betrekking tot het voeren van de salarisadministratie bij de directie;

 • d. tot het afdoen en ondertekenen van stukken met betrekking tot het aangaan van raamovereenkomsten inzake organisatie-advisering, opleiding, scholing, training en assessments bij het Ministerie, en overeenkomsten inzake departementale vervoersregelingen, arbeidsomstandigheden, bedrijfsmaatschappelijk werk en kinderopvang;

 • e. tot het afdoen en ondertekenen van stukken met betrekking tot de vergoeding van representatiekosten op grond van artikel 68a Algemeen Rijksambtenarenreglement.

 • f. tot het geven van vakinhoudelijke instructies aan de P&O-afdelingen van alle dienstonderdelen en tot het geven van advies aan managers op het gebied van P&O zaken van het Ministerie.

Artikel 6.5

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

De directeur Communicatie is met inachtneming van dit besluit bevoegd om stukken af te doen en te ondertekenen met betrekking tot het aangaan van raamovereenkomsten inzake de inzet van media ten behoeve van departementale voorlichting en communicatie.

Artikel 6.5a

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

De directeur Bestuur, Democratie en Financiën is met inachtneming van dit besluit bevoegd tot het afdoen en ondertekenen van stukken in verband met de uitvoering van de Wet raadgevend referendum.

Artikel 6.5b

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

De directeur Organisatie Personeelsbeleid Rijk is met inachtneming van dit besluit bevoegd om stukken af te doen en te ondertekenen die voortvloeien uit:

 • a. het centraal opdrachtgeverschap aan P-Direkt voor de uitvoering van de standaard dienstverlening;

 • b. het beheer van het budget dat in het kader van de centrale bekostiging is overgedragen.

Artikel 6.5c

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

De directeur Faciliteiten-, Huisvesting- en Inkoopbeleid Rijk is met inachtneming van dit besluit bevoegd om stukken af te doen en te ondertekenen die voortvloeien uit:

 • a. het centraal opdrachtgeverschap aan FM Haaglanden voor de uitvoering van de standaard dienstverlening;

 • b. het beheer van het budget dat in het kader van de centrale bekostiging is overgedragen.

Paragraaf 3. Beperkingen mandaat directeuren

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 6.6

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 Het mandaat van de directeur is niet van toepassing op het nemen van besluiten en het afdoen en ondertekenen van stukken met betrekking tot:

  • a. personele aangelegenheden ten aanzien van rechtstreeks onder het diensthoofd of de algemeen directeur ressorterende functionarissen;

  • b. het aanstellen van een ambtenaar;

  • c. het verlenen van een gratificatie bij ambtsjubileum;

  • d. het opleggen van een disciplinaire straf;

  • e. het schorsen van een ambtenaar in zijn ambt;

  • f. het verlenen van ontslag aan een ambtenaar;

  • g. het aanwijzen van een ambtenaar als herplaatsingskandidaat;

  • h. het vaststellen van beleidsregels en circulaires ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van het diensthoofd of de algemeen directeur, tenzij deze bevoegdheid in hogere regelgeving aan de desbetreffende functionaris is toegekend;

  • i. het besluiten tot een reorganisatie in de zin van de rechtspositieregeling;

  • j. het toekennen van materiële schadevergoeding vanaf € 2.500,– of immateriële schadevergoeding;

  • k. het vaststellen van de formatie van de onder de diensthoofden ressorterende dienstonderdelen;

  • l. de onderwerpen genoemd in artikel 4.10.

 • 2 De beperkingen genoemd in het eerste lid, onderdeel b tot en met f, gelden niet voor het mandaat van de directeur die leiding geeft aan een baten-lastendienst of agentschap, of aan een organisatieonderdeel waarbij de ambtenaren niet aangesteld worden op het niveau van het dienstonderdeel (flexibilisering), maar op het niveau van het desbetreffende organisatieonderdeel.

Artikel 6.7

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 Het mandaat van de directeur met betrekking tot het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven is beperkt tot het budget dat aan de directeur ter beschikking is gesteld op basis van een door het diensthoofd en de DG-controller goedgekeurde budgettaire uitwerking van dat deel van de begroting waarvoor de directeur verantwoordelijk is met een maximum bedrag per (meerjarige) verplichting als vermeld in bijlage 1 van dit besluit.

 • 2 De directeur is bevoegd om in afwijking van het eerste lid financiële verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen, voor zover aan hem daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk mandaat is verleend door de Minister, de Secretaris-generaal of het diensthoofd, met instemming van de DG-Controller en binnen het vastgestelde budget dat aan het diensthoofd ter beschikking is gesteld.

 • 3 De directeur legt over het door hem gevoerde financiële beheer verantwoording af aan het diensthoofd.

 • 4 In afwijking van de voorgaande leden geldt voor een directeur van een baten-lastendienst of agentschap dat hij verantwoordelijk is voor een kostendekkende exploitatie binnen de afspraken die hij met opdrachtgevers en de eigenaar heeft gemaakt. Voor het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven geldt voor de directeur een maximum bedrag per (meerjarige) verplichting als vermeld in bijlage 1 van dit besluit.

 • 5 Het maximum bedrag per (meerjarige) verplichting, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op mandaat dat is verleend ten aanzien van het centraal opdrachtgeverschap.

Paragraaf 4. Ondermandaat en plaatsvervanging

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 6.8

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 De directeur is, voor zover niet anders is bepaald, bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan onder hem ressorterende functionarissen ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van deze functionarissen, respectievelijk tot het beperken of het intrekken daarvan.

 • 2 De directeur kan, voor zover niet anders is bepaald, bij het verlenen van ondermandaat tevens de bevoegdheid toekennen tot het verlenen van ondermandaat aan een rechtstreeks onder de gemandateerde ressorterende functionaris ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van de functionaris.

 • 4 De directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan de rechtstreeks onder de directeur ressorterende afdelingshoofden en aan de rechtstreeks onder de afdelingshoofden ressorterende leidinggevenden ten aanzien van het vaststellen van beoordelingen, indien en voor zover deze functionarissen zelf leidinggevenden aansturen.

 • 5 Het verlenen van ondermandaat door de directeur, niet zijnde een directeur die leiding geeft aan een baten-lasten dienst of een agentschap, voor het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven is enkel mogelijk aan in bijlage 1 van dit besluit genoemde onder hem ressorterende functionarissen met inachtneming van het aldaar genoemde maximumgrensbedrag per (meerjarige) verplichting.

Artikel 6.9

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 De directeur verleent ondermandaat bij schriftelijk besluit, in overeenstemming met het diensthoofd en met kennisgeving aan de directeur Personeel en Organisatie en de directeur Financieel-economische Zaken.

 • 2 De door de directeur gemandateerde, bedoeld in artikel 6.8, eerste lid, verleent ondermandaat bij schriftelijk besluit, in overeenstemming met de directeur en met kennisgeving aan de directeur Personeel en Organisatie en aan de directeur Financieel-economische Zaken.

Artikel 6.10

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

De rechtstreeks onder de directeur ressorterende leidinggevenden zijn, voor zover door de directeur met toepassing van artikel 6.8, eerste lid, niet anders is bepaald, ten aanzien van de onder hen ressorterende functionarissen bevoegd tot:

 • a. het vaststellen van het wekelijkse werkrooster;

 • b. het verlenen van vakantieverlof;

 • c. het verlenen van buitengewoon verlof van korte duur;

 • d. het accorderen van binnenlandse dienstreizen en daarbij gebruikte vervoermiddel;

 • e. het voeren respectievelijk de verslaglegging van het gesprek, bedoeld in artikel 71 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 6.11

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur worden diens taken volledig uitgeoefend door de plaatsvervangend directeur.

 • 2 De aanwijzing van een plaatsvervangend directeur geschiedt door de directeur met inachtneming van het Organisatiebesluit BZK 2012 en in overeenstemming met het diensthoofd of de algemeen directeur.

 • 3 Bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur en de plaatsvervangend directeur worden de taken van de directeur bij wijze van plaatsvervanging uitgeoefend door het diensthoofd.

 • 4 In afwijking van het vorige lid kan de plaatsvervanging van de directeur die leiding geeft aan een baten-lastendienst of agentschap volledig worden uitgeoefend door de functionaris die daartoe door de directeur in overeenstemming met het diensthoofd is aangewezen.

Hoofdstuk 7. Algemene bepalingen inzake mandaat

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 7.1

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

De uitoefening van een mandaat geschiedt met inachtneming van:

Artikel 7.2

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 De uitoefening van een mandaat geschiedt binnen de door de Secretaris-generaal vastgestelde kaders met betrekking tot het beleid en beheer inzake de bedrijfsvoering van het Ministerie.

 • 2 De uitoefening van een mandaat, geschiedt met inachtneming van de departementale procedures en richtlijnen.

 • 3 Afwijking van het eerste lid ten aanzien van een onder het diensthoofd ressorterend dienstonderdeel is slechts mogelijk in overeenstemming met de Secretaris-generaal, de directeur Financieel-economische Zaken en de directeur van het dienstonderdeel binnen de Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering die het aangaat en wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 7.3

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 De gemandateerde is verantwoordelijk voor het bijhouden van een of meer doelmatig ingerichte administraties die inzicht bieden in het door en namens de gemandateerde gevoerde financiële beheer en beheer van niet-geldelijke zaken op grond van diens mandaat.

 • 2 De directeur Financieel-economische Zaken is bevoegd om de administraties, bedoeld in het eerste lid, te onderzoeken ten behoeve van de uitvoering van taken behorende tot hun werkterrein.

Artikel 7.4

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 Ondertekening van besluiten en stukken op grond van mandaat vindt plaats op de volgende wijze:

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam...............................................................................................................................................

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt een beslissing in het kader van het beleidsdeel inzake wonen en rijksdienst als volgt ondertekend:

  De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

  namens deze.................................................................................................................................

  (handtekening)

  (naam) ..........................................................................................................................................

  (aanduiding functie gemandateerde).........................................................................................

 • 3 Bij ondertekening van besluiten en stukken op grond van volmacht wordt de aanduiding van de Minister voorafgegaan door: Namens de Staat der Nederlanden.

 • 4 Bij ondertekening van besluiten en stukken door een plaatsvervanger wordt de handtekening voorafgegaan door: b/a.

Artikel 7.5

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist de Minister, de Secretaris-generaal, het diensthoofd of de algemeen directeur over de doorverlening van zijn mandaat.

Hoofdstuk 8. Beheer

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 8.1

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 De directeur Personeel en Organisatie is belast met het beheer van dit besluit.

 • 2 De Secretaris-generaal, de diensthoofden, de directeuren, ieder voor zover het hem aangaat, zijn verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige aanlevering aan de directeur Personeel en Organisatie van de gegevens die een goed beheer van dit besluit onderscheidenlijk het mandaatregister mogelijk maken.

 • 3 Het beheer en de aanlevering van gegevens geschieden met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

 • 4 De directeur Personeel en Organisatie rapporteert aan de Minister en de Secretaris-generaal over het beheer van dit besluit en het centrale mandaatregister.

Artikel 8.2

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 De directeur Personeel en Organisatie draagt zorg voor de inrichting en het beheer van een centraal mandaatregister.

 • 2 Het register biedt inzicht in:

  • a. de functies en namen van functionarissen aan wie door of namens de Minister (onder)mandaat is (door)verleend, met aanduiding van de verleende bevoegdheid;

  • b. de functies en namen van functionarissen die de Minister vertegenwoordigen in een (bestuurs)orgaan van een rechtspersoon anders dan de Staat, met aanduiding van het (bestuurs)orgaan en de rechtspersoon.

 • 3 Het register is openbaar.

 • 4 De directeur Personeel en Organisatie draagt zorg voor de gegevensverstrekking uit het register. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden pleegt hij zo nodig overleg met de directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving en de directeur Communicatie.

Artikel 8.3

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 In afwijking van artikel 7.2, tweede lid, worden gegevens met betrekking tot de verlening van ondermandaat aan functionarissen in de rang van directeur en daaronder ressorterende functionarissen bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst opgenomen in een door de directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bijgehouden mandaatregister.

 • 2 De directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kan in overeenstemming met de Secretaris-generaal nadere regels stellen ten aanzien van het register, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8.4

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Wijziging van dit besluit geschiedt op initiatief van de directeur Personeel en Organisatie na advies van de directeur Financieel-economische Zaken en de directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Artikel 9.1

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

 • 1 Vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit van kracht zijnde mandaten, ondermandaten, volmachten en machtigingen op de terreinen van het voormalige Ministerie van Justitie en het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu die met ingang van 14 oktober 2010 bij het Ministerie zijn ondergebracht en waarin op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit niet is voorzien, blijven van kracht totdat op grond van dit besluit is voorzien in mandaat, ondermandaat, volmacht of machtiging dan wel is voorzien in intrekking daarvan.

 • 2 Besluiten of handelingen die op grond van het Mandaatbesluit BZK 2009 zijn genomen of verricht in de periode van 14 oktober 2010 tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit en waarin op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit niet is voorzien, worden aangemerkt als te zijn genomen of verricht namens de Minister.

Artikel 9.3

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 oktober 2010.

Artikel 9.4

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit BZK 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 30-09-2016]

Maximumbedragen voor het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven, als bedoeld in de artikelen 4.11, eerste lid, 6.7, eerste lid, en 6.8, vijfde lid, van het Mandaatbesluit BZK 2012.

Bedragen zijn per (meerjarige) verplichting, in euro’s en inclusief BTW.

Deze bijlage is niet van toepassing op het Rijksvastgoedbedrijf.

Diensthoofd

tot € 10.000.000

   

Directeur

tot € 2.000.000

   

Directeur agentschap of baten-lastendienst

tot € 5.000.000

   

Middenmanager/programmamanager afdelingshoofd/bureauhoofd

tot € 30.000

   

Managementondersteuner/ (directie)secretaresse/medewerker DIV

tot € 1.500

Naar boven