Wijzigingswet Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, enz. (wijziging markt- en overheidbepalingen)

Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de markt- en overheidbepalingen in de pensioenwetgeving te wijzigen om een aantal belemmeringen weg te nemen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

De artikelen 5, 6 en 7 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de artikelen 46 en 47 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de artikelen of onderdelen daarvan van deze wet, blijven van toepassing op gedragingen, feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor inwerkingtreding van de artikelen of onderdelen daarvan van deze wet.

Artikel IV

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 24 mei 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de twaalfde juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven