Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 maart 2012, nr. BVE/Stelsel/294391, houdende vaststelling van modellen en technische veiligheidseisen voor diploma’s en resultatenlijsten mbo (Regeling modeldiploma mbo)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 7.4.6, tweede lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Modeldiploma

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 Het model voor de diploma’s van beroepsopleidingen die worden uitgereikt in het kader van een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2016, wordt vastgesteld volgens bijlage 1A bij deze regeling.

 • 2 Regels voor het invullen van het diploma zoals in deze regeling genoemd, zijn vastgelegd in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 3. Modelresultatenlijsten

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 Het model voor de resultatenlijsten van beroepsopleidingen die worden uitgereikt in het kader van een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2022, wordt vastgesteld volgens de bijlagen 1, 2 en 3 bij deze regeling.

 • 2 Het model voor de resultatenlijsten van beroepsopleidingen die worden uitgereikt in het kader van een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart voor 1 augustus 2022, het tweede studiejaar is gestart voor 1 augustus 2023, het derde studiejaar is gestart voor 1 augustus 2024 of het vierde studiejaar is gestart voor 1 augustus 2025 en deze beroepsopleiding uiterlijk is voltooid in de periode die overeenkomt met de geldende studieduur vermeerderd met twee studiejaren als bedoeld in artikel 7.2.4, zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, wordt vastgesteld volgens de bijlagen 2A en 3A bij deze regeling.

 • 3 Regels voor het invullen van de resultatenlijsten zijn vastgelegd in bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 3a. Modelcertificaat

 • 1 Het model voor certificaten verbonden aan een onderdeel van een kwalificatie wordt vastgesteld volgens bijlage 6 bij deze regeling.

 • 2 Het model voor certificaten verbonden aan een keuzedeel wordt vastgesteld volgens bijlage 7 bij deze regeling.

 • 3 Regels voor het invullen van het certificaat, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn vastgesteld in bijlage 8 bij deze regeling.

Artikel 4. Model mbo-verklaring

 • 1 Het model voor mbo-verklaringen van beroepsopleidingen wordt vastgesteld volgens bijlage 9 bij deze regeling.

 • 2 Regels voor het invullen van de mbo-verklaring zijn vastgelegd in bijlage 10 bij deze regeling.

Artikel 5. Veiligheidseisen papier waardedocumenten

 • 1 Het waardepapier beschikt over de volgende kenmerken:

  • a. een uniek watermerk;

  • b. UV-vezels;

  • c. een vloeiend kleurverloop;

  • d. een microtekst; en

  • e. een beschermlaag die verkleurt bij mechanische of chemische aantasting.

 • 2 Met het waardepapier dat voldoet aan de veiligheidseisen in het eerste lid, wordt gelijkgesteld waardepapier dat rechtmatig is vervaardigd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een tot een douane-unie strekkend Verdrag, dan wel rechtmatig is vervaardigd in een staat die partij is bij een tot een vrijhandelszone strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en dat voldoet aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2013 en is voor het eerst van toepassing op:

 • a. diploma’s die worden uitgereikt vanaf 1 augustus 2013; en

 • b. resultatenlijsten die worden uitgereikt aan examenkandidaten die het examen afleggen op basis van een kwalificatiedossier dat is vastgesteld na 1 januari 2012.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

[Vervalt op nader te bepalen datum; bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen]

Modelresultatenlijst voor mbo-niveau 1, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2022

RESULTATENLIJST

Middelbaar beroepsonderwijs

   

Kwalificatie:.....................................................................

(Crebo-code:................)

Behorende bij kwalificatiedossier:............................

(Crebo-code:..................)

Niveau van de kwalificatie...:.....................................

 
   

De ondergetekenden verklaren dat

 

..............................................................................

 

geboren.............................................................

te.........................................................

aan......................................................................

 

De opleiding, bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, met goed gevolg heeft afgesloten.

Examenonderdelen behorend bij de kwalificatie

Resultaat

Specifieke examenonderdelen

Kerntaak 1

....................................................................................

......................

Kerntaak 2

....................................................................................

......................

Kerntaak 3

....................................................................................

......................

Generieke examenonderdelen

Nederlandse taal

Referentieniveau:.............

Centraal examen:................

......................

   

Instellingsexamen:.............

 

Rekenen

De examenkandidaat heeft ..................... aan rekenen in de entreeopleiding

Loopbaan en burgerschap

De examenkandidaat heeft ......................... aan de inspanningseisen

Keuzedelen

Naam keuzedeel

Crebo-code

Resultaat

..............................................................................................

................

...................

................................................................................................

..................

...................

..............................................................................................

..................

...................

Plaats ..................................................................

Datum .....................................................

   

Namens de examencommissie

Handtekening van de kandidaat

....................................................... (handtekening)

..................................................................................

....................................................... (naam)

 

....................................................... (functie)

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze resultatenlijst ongeldig.

Bijlage 2. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

[Vervalt op nader te bepalen datum; bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen]

Modelresultatenlijst voor mbo-niveaus 1, 2 en 3, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2022

RESULTATENLIJST

Middelbaar beroepsonderwijs

   

Kwalificatie:.....................................................................

(Crebo-code:................)

Behorende bij kwalificatiedossier:............................

(Crebo-code:..................)

Niveau van de kwalificatie...:.....................................

 
   

De ondergetekenden verklaren dat

 

..............................................................................

 

geboren.............................................................

te.........................................................

aan......................................................................

 

De opleiding, bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, met goed gevolg heeft afgesloten.

Examenonderdelen behorend bij de kwalificatie

Resultaat

Specifieke examenonderdelen

Kerntaak 1

....................................................................................

......................

Kerntaak 2

....................................................................................

......................

Kerntaak 3

....................................................................................

......................

Generieke examenonderdelen

Nederlandse taal

Referentieniveau:.............

Centraal examen:................

......................

   

Instellingsexamen:.............

 

Rekenen

Mbo-rekenniveau:.............

 

......................

Loopbaan en burgerschap

De examenkandidaat heeft ......................... aan de inspanningseisen.

Keuzedelen

Naam keuzedeel

Crebo-code

Resultaat

..............................................................................................

................

...................

................................................................................................

..................

...................

..............................................................................................

..................

...................

Plaats ..................................................................

Datum .....................................................................

   

Namens de examencommissie

Handtekening van de kandidaat

....................................................... (handtekening)

..................................................................................

....................................................... (naam)

 

....................................................... (functie)

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze resultatenlijst ongeldig.

Bijlage 3. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

[Vervalt op nader te bepalen datum; bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen]

Modelresultatenlijst voor mbo-niveau 4, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2022

RESULTATENLIJST

Middelbaar beroepsonderwijs

   

Kwalificatie:.....................................................................

(Crebo-code:................)

Behorende bij kwalificatiedossier:............................

(Crebo-code:..................)

Niveau van de kwalificatie.:.....................................

 
   

De ondergetekenden verklaren dat

 

..............................................................................

 

geboren.............................................................

te.........................................................

aan......................................................................

 

De opleiding, bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, met goed gevolg heeft afgesloten.

Examenonderdelen behorend bij de kwalificatie

Resultaat

Specifieke examenonderdelen

Kerntaak 1

....................................................................................

......................

Kerntaak 2

....................................................................................

......................

Kerntaak 3

....................................................................................

......................

Generieke examenonderdelen

Nederlandse taal

Referentieniveau:.............

Centraal examen:................

......................

   

Instellingsexamen:.............

 

Rekenen

Mbo-rekenniveau:.............

 

......................

Engels

Taalbeheersingsniveau volgens het Europees Referentiekader:...................

- Luisteren, lezen:................

- Gesprekken voeren, spreken, schrijven:...............

Centraal examen:................

Instellingsexamen:.............

......................

Loopbaan en burgerschap

De examenkandidaat heeft ......................... aan de inspanningseisen.

Keuzedelen

Naam keuzedeel

Crebo-code

Resultaat

..............................................................................................

................

...................

................................................................................................

..................

...................

..............................................................................................

..................

...................

Plaats ..................................................................

Datum ...........................................................

   

Namens de examencommissie

Handtekening van de kandidaat

....................................................... (handtekening)

..................................................................................

....................................................... (naam)

 

....................................................... (functie)

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze resultatenlijst ongeldig.

Bijlage 1a. behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Modeldiploma voor beroepsopleidingen waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2016

Bijlage 257209.png

Bijlage 2a. behorende bij artikel 3, tweede lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Modelresultatenlijst voor mbo-niveaus 1 tot en met 3, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart voor 1 augustus 2022

Bijlage 257210.png

Bijlage 3a. behorende bij artikel 3, tweede lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Modelresultatenlijst voor mbo-niveau 4, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart voor 1 augustus 2022

Bijlage 260274.png

Bijlage 4. behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Regels voor het invullen van het modeldiploma

Kwalificatie

De te hanteren benaming voor een kwalificatie is de benaming zoals vermeld in het Centraal register beroepsonderwijs (hierna: Crebo), conform artikel 7.1.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: de WEB). Als Crebocode dient te worden vermeld de in Crebo opgenomen code van de betreffende kwalificatie.

Voor iedere kwalificatie die een examenkandidaat (student of extraneus) behaalt, wordt een apart diploma uitgegeven.

Kwalificatiedossier

De te hanteren benaming voor een kwalificatiedossier is de benaming zoals vermeld in het Crebo, conform artikel 7.1.2, eerste lid, van de WEB. Als Crebocode dient te worden vermeld de in Crebo opgenomen code van het betreffende kwalificatiedossier.

Niveau

Het niveau dat moet worden ingevuld, is het niveau van de kwalificatie, bijvoorbeeld mbo-3.

Naam keuzedeel

De te vermelden naam van een keuzedeel is de naam zoals vermeld in het Crebo.

Crebo-code keuzedeel

Als code dient te worden vermeld de in het Crebo opgenomen (identificatie)code van het betreffende keuzedeel.

Naam examenkandidaat

Op het diploma wordt achter de zinsnede ‘De ondergetekenden verklaren dat’ de officiële voornaam en de officiële achternaam van de examenkandidaat opgenomen, zoals deze staan vermeld in de basisregistratie personen. De officiële namen worden volledig uitgeschreven.

Geboortedatum en -plaats

Achter ‘geboren’ wordt de geboortedatum vermeld en achter ‘te’ de geboorteplaats, zoals deze staan vermeld in de basisregistratie personen. Indien de geboorteplaats buiten Nederland ligt, wordt achter de geboorteplaats het geboorteland vermeld. Indien de geboorteplaats niet bekend is, wordt alleen het geboorteland vermeld.

Naamsvermelding instelling

Achter het woord ‘aan’ wordt steeds de naam van de instelling vermeld. De naam van de instelling is de naam zoals geregistreerd in de Basisregistratie Instellingen (BRIN). Ook wanneer het examen is uitbesteed aan een andere instelling of exameninstelling dient de naam van de onderwijsinstelling waaraan de examenkandidaat is ingeschreven te worden vermeld.

Eventuele wettelijke beroepsvereisten

Indien op grond van een andere (wettelijke) regeling dan de WEB een tekstpassage over wettelijke beroepsvereisten vermeld dient te worden op het diploma (en/of op de resultatenlijst), dan is de instelling verplicht om de desbetreffende informatie op het diploma te vermelden.

Ondertekening

De waardedocumenten worden ondertekend door één of meer leden van de examencommissie en door de examenkandidaat. De handtekeningen moeten feitelijk (met pen) geschreven worden. Een gescande of gekopieerde handtekening is niet toegestaan. In het geval van de examencommissie dienen de functie en de naam van de ondertekenaar(s) te worden vermeld. De termen ‘(handtekening)’, ‘(naam)’ en ‘(functie)’ mogen worden weggelaten.

Boven de ondertekening dienen de plaats en datum waarop de ondertekening van het diploma door de examencommissie plaatsvindt te worden ingevuld.

Indien de onderwijsinstelling aan een andere instelling of aan een exameninstelling de examinering heeft uitbesteed overeenkomstig artikel 7.4.4a van de WEB, dan dient de examencommissie van de instelling waaraan is uitbesteed het diploma te ondertekenen.

Extra Informatie

Instellingen hebben de mogelijkheid om extra informatie op het diploma te plaatsen. Hierbij kan worden gedacht aan de vermelding van bijvoorbeeld de leerweg en de naam van het leerbedrijf. Omwille van de herkenbaarheid van diploma’s is het van belang terughoudend te zijn bij het opnemen van extra informatie. Extra informatie kan ook altijd in een bijlage worden opgenomen.

Bijlage 5. behorende bij artikel 3, derde lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Regels voor het invullen van de modelresultatenlijsten voor de mbo-niveaus 1 tot en met 4

De kwalificatie, het kwalificatiedossier, de Crebo-code voor zowel de kwalificatie als het kwalificatiedossier, het niveau van de kwalificatie, de naam en code van een keuzedeel of keuzedelen, de naam van de examenkandidaat, de geboortedatum en -plaats, de naam van de instelling, eventuele wettelijke beroepsvereisten en de ondertekening moeten worden ingevuld conform de regels voor het invullen van modeldiploma’s mbo, zoals opgenomen in bijlage 4.

Examenresultaat keuzedeel

Het examenresultaat van het keuzedeel in een cijfer en/of woorden. In het geval van het overnemen van het examenresultaat van een keuzedeel uit een eerdere opleiding (behaald of geëxamineerd maar niet behaald) dient eveneens het examenresultaat in een cijfer en/of woorden te worden opgenomen op de resultatenlijst.

Resultaten

De eindwaardering voor een generiek of een specifiek examenonderdeel wordt conform artikel 15 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB bepaald. Voor de eindwaardering voor een generiek of een specifiek examenonderdeel, uitgezonderd het onderdeel loopbaan en burgerschap, geldt dat als het resultaat wordt uitgedrukt in een cijfer, dit geschreven wordt zowel in cijfers als in letters. Zo wordt bijvoorbeeld het cijfer 7 ook uitgeschreven als ‘zeven’. Als het resultaat wordt uitgedrukt in een woord, dan wordt het betreffende woord vermeld.

In geval van een vrijstelling voor een specifiek examenonderdeel wordt het woord ‘vrijstelling’ vermeld op de resultatenlijst. Bij een vrijstelling voor het examenonderdeel Nederlandse taal, rekenen of Engels, op grond van artikel 3b van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, wordt het resultaat zowel in cijfers als in letters op de resultatenlijst geschreven en het woord ‘vrijstelling’ vermeld.

Voorbeeld in geval van vrijstelling voor het examenonderdeel Nederlandse taal, rekenen of Engels:

Een examenkandidaat volgt een opleiding op mbo-niveau 4, maar heeft op grond van het behalen van een havodiploma vrijstelling gekregen voor het examenonderdeel ‘Rekenen’. In dat geval wordt de rij bij het examenonderdeel ‘Rekenen’ in de tabel ‘Examenonderdelen behorend bij de kwalificatie’ op onderstaande wijze ingevuld. Achter het generieke examenonderdeel ‘Rekenen’ in de eerste kolom is ‘havo (vrijstelling)’ ingevuld. De tabel ziet er in dat geval als volgt uit:

Rekenen, havo (vrijstelling)

Referentieniveau: .....

Centraal examen

.......

Een ander voorbeeld betreft een specifiek examenonderdeel dat is behaald in het buitenland. Vanwege de territoriale werking van de Nederlandse wet- en regelgeving kunnen in het buitenland behaalde examenonderdelen niet zonder meer meetellen voor een diploma als bedoeld in artikel 7.4.6, eerste lid, van de WEB. De examencommissie dient in zo’n geval te beoordelen of het in het buitenland afgelegde examen voldoet aan de eisen die in de Nederlandse wet- en regelgeving zijn opgenomen en of de condities waaronder het examen is afgenomen de juiste waren. Indien dat het geval is, verleent de examencommissie vanwege het in het buitenland behaalde examen, een vrijstelling voor het specifieke examenonderdeel of een deel daarvan. Naast de vermelding van het woord ‘vrijstelling’ kan in een dergelijk geval ook het behaalde resultaat in het buitenland op de resultatenlijst worden vermeld. In dat laatste geval wordt dit op de resultatenlijst als volgt opgenomen:

Kerntaak 1

[naam kerntaak], buitenland (vrijstelling)

[behaalde resultaat]

Aanpassing aan aantal examenonderdelen

De kwalificatiestructuur kent geen deelkwalificaties, daarom zijn de kerntaken benoemd als specifieke examenonderdelen. Dat het beroepsgerichte examen in specifieke examenonderdelen is ingedeeld, betekent niet dat elke kerntaak afzonderlijk geëxamineerd moet worden. Zowel kerntaakoverstijgende als kerntaakdoorsnijdende toetsen zijn mogelijk. Afhankelijk van het aantal vereiste examenonderdelen op de resultatenlijst worden de in het model weergegeven regels voor de vermelding van de examenonderdelen ongeldig gemaakt voor zover ze niet worden gebruikt of hun aantal wordt aangepast aan het aantal vereiste examenonderdelen. De beoordeling moet wel zodanig zijn opgebouwd dat altijd een waardering per kerntaak wordt geleverd en geregistreerd.

Specifieke examenonderdelen

De benaming van alle specifieke examenonderdelen, te weten de kerntaken, zoals opgenomen in het betreffende kwalificatiedossier, worden vermeld op de resultatenlijst, inclusief de bijhorende resultaten.

In artikel 17 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB is bepaald dat het examen van een beroepsopleiding met goed gevolg is afgelegd indien onder andere voor alle specifieke examenonderdelen van de betreffende beroepsopleiding een eindwaardering van ten minste het cijfer 6 of ten minste een voldoende is behaald, dan wel op grond van artikel 3b van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vrijstelling is verleend.

Het verdient aanbeveling de bij de kerntaken behorende werkprocessen op de resultatenlijst te vermelden. De werkprocessen kunnen per kerntaak onder de betreffende kerntaak worden vermeld, eventueel met vermelding van bijbehorende resultaten. Daarnaast kan de instelling ervoor kiezen om in de tabel meer informatie over de specifieke examenonderdelen op te nemen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de beroepsgerichte moderne vreemde talen en kennistoetsen.

De te hanteren benamingen van de kerntaken en de bijbehorende werkprocessen staan vermeld in het kwalificatiedossier van de betreffende kwalificatie.

Generieke examenonderdelen

Nederlandse taal

Voor Nederlandse taal, dient behalve de eindwaardering van het centraal examen en het instellingsexamen te worden vermeld. De waardering van het centraal examen en het instellingsexamen wordt uitgedrukt in een cijfer met één decimaal, conform artikel 14 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Deze cijfers hoeven niet in letters geschreven te worden. Daarnaast wordt voor Nederlandse taal ook het referentieniveau waarin het examen is afgelegd op de resultatenlijst opgenomen.

Het referentieniveau, dat op de resultatenlijst wordt vermeld, dient te zijn het referentieniveau waarop de examenkandidaat het examen heeft afgelegd. De referentieniveaus voor het onderdeel Nederlandse taal is bepaald in artikel 2 van het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

Rekenen

De eindwaardering voor rekenen voor de mbo-niveaus 2, 3 en 4 wordt, conform artikel 15, eerste lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, in de bijlagen 2 en 3 uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. Dit cijfer hoeft niet in letters geschreven te worden. Daarnaast wordt voor rekenen ook het referentieniveau of mbo-rekenniveau waarin het examen is afgelegd op de resultatenlijst opgenomen.

De eindwaardering voor rekenen voor een entreeopleiding wordt in bijlage 1, conform artikel 15, zesde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB uitgedrukt met de term ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’. Wanneer is voldaan aan het in beeld brengen van de rekenontwikkeling inclusief de beheersing op het eind, wordt op de resultatenlijst vermeld dat voor het examen-onderdeel rekenen een eindwaardering ‘voldaan’ is behaald. Indien in de entreeopleiding het examen rekenen is afgelegd op mbo-rekenniveau 2, 3 of 4, wordt het cijfer van het desbetreffende niveau op de resultatenlijst opgenomen in bijlage 2.

Op grond van artikel 3, tweede lid, blijven de modelresultatenlijsten in de bijlagen 2a en 3a van toepassing op beroepsopleidingen waarvan het eerste studiejaar is gestart op voor 1 augustus 2022, het tweede studiejaar is gestart voor 1 augustus 2023, het derde studiejaar is gestart voor 1 augustus 2024 of het vierde studiejaar is gestart voor 1 augustus 2025 en deze beroepsopleiding uiterlijk is voltooid in de periode die overeenkomt met de geldende studieduur vermeerderd met twee studiejaren als bedoeld in artikel 7.2.4, zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Het referentieniveau of mbo-rekenniveau, dat op de resultatenlijst wordt vermeld, dient te zijn het referentieniveau of mbo-rekenniveau waarop de examenkandidaat het examen heeft afgelegd. De referentieniveaus en mbo-rekenniveaus voor het onderdeel rekenen zijn bepaald in artikel 3 van het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

Resultatenlijst bij Nederlandse taal en rekenen bij hoger mbo-niveau

Op grond van artikel 3a van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB kunnen examenkandidaten de examens van de examenonderdelen Nederlandse taal en/of rekenen afleggen die behoren bij een hoger mbo-niveau dan het mbo-niveau van de beroepsopleiding waarin hij examen doet. Op de resultatenlijst wordt achter de naam van het betreffende examenonderdeel vermeld op welk niveau het examen is afgelegd.

Engels

Op de resultatenlijst voor mbo-niveau 4 wordt onder generieke examenonderdelen ook het onderdeel Engels vermeld. Voor dit onderdeel dient behalve de eindwaardering ook het taalbeheersingsniveau volgens het Europees Referentiekader (ERK) te worden vermeld. Voorts dient ook de waardering van het centraal examen en het instellingsexamen te worden vermeld. De waardering van het centraal examen en het instellingsexamen wordt uitgedrukt in een cijfer met één decimaal, conform artikel 14 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Deze cijfers hoeven niet in letters geschreven te worden.

Resultatenlijst bij Engels bij hoger mbo-niveau

Op grond van artikel 3a van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB kan een examenkandidaat de examens afleggen van een of meerdere examenonderdelen Engels die behoren bij een hoger mbo-niveau dan het mbo-niveau van de beroepsopleiding waarin hij examen doet. Op de resultatenlijst wordt achter de naam van het betreffende examenonderdeel vermeld op welk niveau het examen is afgelegd.

Loopbaan en burgerschap

De eindwaardering voor het onderdeel loopbaan en burgerschap wordt conform artikel 15, derde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB uitgedrukt met de term ‘niet voldaan’ of ‘voldaan’. Aangezien het examen van een beroepsopleiding alleen met goed gevolg is afgelegd als voor het onderdeel loopbaan en burgerschap een eindwaardering ‘voldaan’ is behaald, zal bij het behalen van het diploma ‘voldaan’ op de resultatenlijst worden vermeld.

Extra informatie

Instellingen hebben net als bij het diploma de mogelijkheid om extra informatie op de resultatenlijst te plaatsen.

Examen van overige onderdelen

Resultaten van examinering van onderdelen die in de vrije ruimte van een opleiding zijn gevolgd, maar die niet behoren bij de kwalificatie waarvan het betreffende diploma is behaald, mogen op de resultatenlijst worden vermeld. Deze keuze is aan de instelling. Indien de instelling kiest om deze informatie op de resultatenlijst te vermelden, wordt deze geplaatst in een aparte tabel met de titel ‘Examen van overige onderdelen’. Bovengenoemde resultaten worden niet in de tabel ‘Examenonderdelen behorend bij de kwalificatie’ vermeld, omdat deze overige onderdelen geen deel uitmaken van de betreffende kwalificatie en de resultaten hiervan niet van invloed zijn op de uitslagbepaling van de voornoemde kwalificatie en het daarbij bijbehorende diploma.

De tabel ‘Examen van overige onderdelen’ ziet er als volgt uit:

Examen van overige onderdelen

(Niet van invloed op het behalen van het diploma)

Resultaat

.....

.....

.....

.....

Eventuele wettelijke beroepsvereisten

Indien bij een opleiding ook sprake is van wettelijke beroepsvereisten, zoals bedoeld in artikel 7.2.6 van de WEB, die door de student is behaald, dan dient dit te worden vermeld op het diploma en de resultatenlijst die aan hem of haar wordt uitgereikt.

De tekstpassage over de behaalde wettelijke beroepsvereisten wordt op het diploma vermeld direct voor de regel met de plaats en datum. Op de resultatenlijst worden deze vermeld direct na de tabel ‘Examenonderdelen behorend bij kwalificatie’ en (indien van toepassing) voor de tabel ‘Examen van extra onderdelen’. Tenzij anders is bepaald in een andere (wettelijke) regeling dan de WEB luidt de te vermelden tekstpassage als volgt: ‘De kandidaat heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten vermeld in…’. Achter ‘vermeld in’ moet worden vermeld de (wettelijke) regeling waarin de wettelijke beroepsvereisten is bepaald.

Bijlage 6. behorende bij artikel 3a, eerste lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Modelcertificaat verbonden aan een onderdeel van een kwalificatie

Bijlage 257212.png

Bijlage 7. behorende bij artikel 3a, tweede lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Modelcertificaat verbonden aan een keuzedeel

Bijlage 257213.png

Bijlage 8. behorende bij artikel 3a, derde lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Regels bij het invullen van de modelcertificaten

De kwalificatie, het kwalificatiedossier, het niveau, de Crebo-code, de naam van de examenkandidaat, de geboortedatum en -plaats, de naam van de instelling, de naam van het keuzedeel, eventuele wettelijke beroepsvereisten en de ondertekening moeten, indien van toepassing, worden ingevuld conform de regels voor het invullen van modeldiploma’s mbo, zoals opgenomen in bijlage 4.

Onderdeel

De te vermelden naam van een onderdeel van een kwalificatie is de naam zoals vermeld in het Crebo.

Extra informatie

Instellingen hebben de mogelijkheid om extra informatie op het certificaat te plaatsen. Hierbij kan worden gedacht aan de waardering voor het onderdeel van de kwalificatie of het keuzedeel, de vermelding van bijvoorbeeld de leerweg en de naam van het leerbedrijf. Omwille van de herkenbaarheid van certificaten is het van belang terughoudend te zijn bij het opnemen van extra informatie.

Bijlage 9. behorende bij artikel 4, eerst lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Bijlage 264841.png
Bijlage 264842.png
Bijlage 264843.png
Bijlage 264844.png
Bijlage 264845.png

Totaaloverzicht examenresultaten behorende bij de mbo-verklaring

Totaaloverzicht met alle examenresultaten van de student:

Bijlage 10. behorende bij artikel 4, tweede lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Algemene instructie bij het invullen van de mbo-verklaring

De instelling is vrij in de vormgeving van de mbo-verklaring binnen de kaders van het model. De instelling dient er bij de vormgeving wel voor te zorgen dat de uitstraling van een mbo-verklaring zodanig is dat er geen verwarring ontstaat met een mbo-diploma of mbo-certificaat.

De instelling beslist zelf of de mbo-verklaring wordt verstrekt op waardepapier of gewoon papier. Artikel 5 van deze Regeling over veiligheidseisen papier waardedocumenten is niet van toepassing op de mbo-verklaring.

Het model voor de mbo-verklaring bestaat, naast het voorblad, uit vier onderdelen: ‘Examenresultaten’, ‘Resultaten beroepspraktijkvorming’, ‘Overige resultaten’ en ‘Totaaloverzicht examenresultaten behorende bij de mbo-verklaring’. Een aan de student verstrekte mbo-verklaring bevat, naast het voorblad, enkel het onderdeel of de onderdelen waarvoor de student een resultaat heeft behaald. Onderdelen waarvoor de student geen resultaten heeft behaald, worden niet opgenomen in de aan de student verstrekte mbo-verklaring.

Voorblad

Op het voorblad worden achtereenvolgens de naam van de student, de geboortedatum en -plaats opgenomen. Daaronder volgen de naam van de beroepsopleiding (naam en de crebocode van de kwalificatie), de leerweg en het niveau van de opleiding. Daaronder volgt, tenslotte, de naam van de instelling die de mbo-verklaring uitgeeft. De gegevens worden ingevuld conform de regels voor het invullen van het modeldiploma mbo, zoals opgenomen in bijlage 4. Bij de ondertekening door de examencommissie dienen de functie en de naam van de ondertekenaar(s) te worden vermeld.

De handtekening van de student op het voorblad is optioneel. Het zal niet in alle omstandigheden lukken de student de mbo-verklaring op school te laten ondertekenen. Ook als de student de mbo-verklaring per post krijgt thuisgestuurd, kan de student de mbo-verklaring ondertekenen. De onderwijsinstelling hoeft in dat geval (dus als niet persoonlijk uitgereikt maar per post verzonden) niet te bewaken dat de student inderdaad zijn handtekening heeft gezet.

Instellingen hebben de mogelijkheid om extra informatie op te nemen op het voorblad van de mbo-verklaring. Hierbij kan worden gedacht aan de vermelding van bijvoorbeeld het logo van de mbo-instelling op het voorblad of een QR-code. Omwille van de herkenbaarheid van mbo-verklaringen is het van belang terughoudend te zijn bij het opnemen van extra informatie.

Examenresultaten

Het onderdeel ‘Examenresultaten’ wordt in de mbo-verklaring opgenomen als de student ten minste voor één examenonderdeel dan wel een deel van een examenonderdeel, ten minste het cijfer 5,5 of ten minste ‘voldoende’ heeft behaald.

De behaalde examenresultaten worden ingevuld conform de regels voor het invullen van de modelresultatenlijst voor de mbo-niveaus 1 tot en met 3 en van de modelresultatenlijst voor mbo-niveau 4, zoals opgenomen in bijlage 5. Wel met in achtneming van de aanvullende instructies zoals hierna beschreven. Indien de student geen resultaat heeft behaald voor (delen van) specifieke of generieke examenonderdelen of voor examenonderdelen die een keuzedeel betreffen, wordt de desbetreffende tabel niet vermeld op de verklaring.

Keuzedelen

Indien de student niet het gehele keuzedeel heeft behaald maar een deel daarvan, komt de benaming van het deelexamen overeen met de naam van het deelexamen zoals dit is opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van de opleiding. Tevens wordt toegevoegd dat het gaat om een deel van een keuzedeel. De instelling bepaalt zelf hoe dit wordt vermeld. Dit kan bijvoorbeeld door aan de naam van het deelexamen toe te voegen ‘(deelexamen)’.

Aanvullende instructie bij de tabel ‘specifieke examenonderdelen’

Indien de student niet het gehele specifieke examenonderdeel heeft behaald maar een deel daarvan, komt de benaming van het deelexamen overeen met de naam van het deelexamen zoals dit is opgenomen in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de beroepsopleiding. Tevens wordt in de tabel toegevoegd dat het gaat om een deel van een specifiek examenonderdeel. De instelling bepaalt zelf hoe dit wordt vermeld, mits transparant is dat het niet het volledige examenonderdeel is behaald. Dit kan bijvoorbeeld door aan de naam van het deelexamen toe te voegen ‘(deelexamen)’. Ook kan de instelling bij deze tabel verwijzen naar een openbaar beschikbare OER. De waarderingen voor delen van specifiek examenonderdelen worden uitgedrukt in cijfers uit de reeks 1 tot en met 10 met nul, één of twee decimalen, of met een waardering uit een reeks, conformartikel 15 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB en afhankelijk van de keuze die de instelling heeft gemaakt over de registratiewijze.

Aanvullende instructie bij de tabel ‘generieke examenonderdelen’ Nederlandse taal en Engels

Bij de tabel Examenresultaten is aangesloten bij de voorschriften voor vermelding van de Examenresultaten bij het model voor de resultatenlijst van het diploma van voorliggende regeling.

Indien de student niet het gehele instellingsexamen heeft behaald maar een deel daarvan, wordt in de benaming van het deel van de instellingsexamen vermeld om welke taalvaardigheden het gaat (spreken, gesprekken voeren en/of schrijven). Tevens wordt toegevoegd dat het gaat om een deel van het instellingsexamen. De instelling bepaalt zelf hoe dit wordt vermeld. Dit kan bijvoorbeeld door aan de naam van het deelexamen toe te voegen ‘(deelexamen)’.

Rekenen

De resultaten voor rekenen worden ingevuld conform de regels voor het invullen van de modelresultatenlijst zoals opgenomen in bijlage 5. Ook het referentieniveau, waaronder het mbo-rekenniveau, waarin het examen is afgelegd wordt in de tabel opgenomen.

Loopbaan en burgerschap

Indien de student alleen heeft voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan dan wel alleen voor Burgerschap wordt dit in de mbo-verklaring vermeld.

Resultaten beroepspraktijkvorming

Het onderdeel ‘Resultaten beroepspraktijkvorming’ wordt in de mbo-verklaring opgenomen als de student een resultaat heeft behaald voor de beroepspraktijkvorming (bpv).

Er zijn drie opties waaruit een verplichte keuze gemaakt moet worden.

Optie 1 is van toepassing indien de student de beroepspraktijkvorming met een positieve beoordeling heeft voltooid.

Optie 2 is van toepassing indien de student een deel van de beroepspraktijkvorming met een positieve beoordeling heeft voltooid en waarbij dit resultaat niet in de vorm van een praktijkverklaring is beschreven.

Optie 3 is van toepassing indien de student een deel van de beroepspraktijkvorming met een positieve beoordeling heeft voltooid en waarbij dit resultaat in de vorm van een praktijkverklaring is beschreven.

Invulinstructie gegevens optie 1 en optie 2

De naam van de student wordt ingevuld conform de regels voor het invullen van het modeldiploma mbo, zoals opgenomen in bijlage 4.

Gegevens leerbedrijf

De naam en vestigingsplaats van het leerbedrijf worden ingevuld zoals deze zijn geregistreerd door de SBB.

Als het resultaat voor de beroepspraktijkvorming in meerdere leerbedrijven is behaald, worden de gegevens van deze leerbedrijven vermeld.

Aantal uren bpv

Instellingen hebben de mogelijkheid om het aantal uren te vermelden waarin de student de beroepspraktijkvorming heeft uitgevoerd. Dit is niet verplicht. Het gaat om de gerealiseerde bpv-uren. Indien het aantal gerealiseerde bpv-uren niet exact bekend is, mag de instelling hiervoor een schatting maken.

Beschrijving van de beroepspraktijkvorming

Instellingen hebben de mogelijkheid om een beknopte beschrijving te geven van de inhoud van de beroepspraktijkvorming. Dit is niet verplicht.

Invulinstructie gegevens optie 3

De instelling gebruikt het format voor de praktijkverklaring van het Praktijkloket van de SBB.

In de praktijkverklaring worden de naam van de student, de geboortedatum en -plaats, de naam van de kwalificatie, de crebocode en het niveau ingevuld conform de regels voor het invullen van het modeldiploma mbo, zoals opgenomen in bijlage 4.

Aantal uren in het leerbedrijf

Het aantal uren beroepspraktijkvorming dat de student heeft uitgevoerd in het leerbedrijf wordt hier vermeld. Het gaat om de gerealiseerde bpv-uren. Indien het aantal gerealiseerde bpv-uren niet exact bekend is, mag de instelling hiervoor een schatting maken.

Tabel met werkprocessen

In deze tabel worden de werkprocessen vermeld waarvan de praktijkopleider, bij afronding van zijn begeleiding van de beroepspraktijkvorming, heeft geconstateerd dat de student deze in de praktijk van het leerbedrijf kan uitvoeren. In deze tabel worden de nummers en de titels van werkprocessen en kerntaken vermeld zoals dit is beschreven in het betreffende kwalificatiedossier.

Extra

Indien de student in het leerbedrijf een werkproces heeft leren uitvoeren dat behoort tot een andere kwalificatie dan de kwalificatie waarvoor de student staat ingeschreven, kan dat werkproces in deze tabel worden weergegeven.

Afgegeven door

De voor- en achternaam van de praktijkopleider worden opgenomen.

Praktijkopleider bij

De naam en vestigingsplaats van het leerbedrijf, zoals dit is geregistreerd door de SBB, worden hier vermeld.

Erkend leerbedrijf

Het registratienummer van het leerbedrijf wordt vermeld.

Handtekeningen

De praktijkopleider en de student ondertekenen de verklaring. De datum waarop en de plaats waar zij de verklaring ondertekenen worden vermeld.

Logo

Instellingen hebben de mogelijkheid om een logo van het leerbedrijf en/of van de brancheorganisatie in de praktijkverklaring op te nemen. Dit is niet verplicht.

De mogelijkheid om een logo van de brancheorganisatie toe te voegen wordt ondersteund door het Praktijkloket van de SBB. Als de instelling het logo toevoegt, wordt tevens de volgende tekst toegevoegd: ‘De branche steunt praktijkverklaringen voor inzetbaarheid in de branche en leven lang ontwikkelen.’

Overige resultaten

Het onderdeel ‘Overige resultaten’ wordt in de mbo-verklaring opgenomen als de instelling van mening is dat student andere resultaten heeft behaald die betekenisvol kunnen zijn voor werkgevers dan wel voor een andere onderwijsinstelling.

Als de instelling er voor kiest om één of meer resultaten van (formatieve) voortgangstoetsen op te nemen, dient de instelling de tabel ‘Voortgangstoetsen’ te hanteren. In de tabel wordt dan de titel van de voortgangstoets vermeld, de inhoud van de toets kort toegelicht en het behaalde resultaat vermeld. Het resultaat wordt uitgedrukt in cijfers uit de reeks 1 tot en met 10 met nul, één of twee decimalen of met een waardering uit een reeks conform artikel 15, tweede lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, afhankelijk van registratie door de instelling.

In het invulveld kunnen de overige resultaten worden toegelicht. Ook kan in het invulveld een verwijzing worden opgenomen naar een afzonderlijk document dat als bewijsstuk aan de mbo-verklaring wordt bijgevoegd, zoals een behaald branchecertificaat.

Totaaloverzicht examenresultaten behorende bij de mbo-verklaring

Dit overzicht wordt opgenomen als de student een resultaat heeft behaald voor ten minste een examenonderdeel of een deel van een examenonderdeel. Zowel examenresultaten met een voldoende of het cijfer 5,5 of hoger, als examenresultaten lager dan een voldoende of het cijfer 5,5 worden vermeld. Bij terugkeer naar het mbo kunnen namelijk ook onvoldoende resultaten betekenisvol zijn, in verband met eventuele vrijstellingen of andere vormen van maatwerk. Het overzicht wordt ingevuld conform regels zoals vastgelegd in bijlage 5 van deze regeling.

Het totaaloverzicht dient de instelling als een afzonderlijk document aan de mbo-verklaring toe te voegen. De student kan dan zelf beslissen of hij de mbo-verklaring met of zonder totaaloverzicht aan werkgever of vervolgonderwijs toont.

Indien alle examenresultaten van de student een voldoende of het cijfer 5,5 of hoger zijn, is het niet nodig om dit totaaloverzicht in de mbo-verklaring op te nemen. Deze resultaten zijn dan immers al vermeld bij ‘Examenresultaten’.

Naar boven