Regeling vergoeding raad van toezicht Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geldend van 01-06-2012 t/m heden

Regeling van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 24 mei 2012, nr. 2012-0000305271, houdende de vergoeding aan de voorzitter en de leden van de raad van toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Regeling vergoeding raad van toezicht Centraal Orgaan opvang asielzoekers)

De Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1

Aan de voorzitter van de raad van toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt voor zijn werkzaamheden een vergoeding toegekend van € 14 051 per jaar.

Artikel 2

Aan de leden van de raad van toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, uitgezonderd de voorzitter, wordt een vergoeding voor hun werkzaamheden toegekend van € 9 367 per jaar.

Artikel 3

Bij ontstentenis van de voorzitter kan, met voorafgaande toestemming van de minister, aan een ander lid van de raad van toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, wegens tijdelijke extra werkzaamheden die verband houden met de vervanging van de voorzitter, gedurende de vervanging de vergoeding worden verhoogd tot het bedrag, bedoeld in artikel 1.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding raad van toezicht Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 mei 2012

De

Minister

voor Immigratie, Integratie en Asiel,

G.B.M. Leers

Terug naar begin van de pagina