Besluit strafrechtelijke handhaving rechtsorde deel beleidsterrein van VWS door NVWA-IOD

Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 05-05-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 april 2012, nr. VGP 3112379, inzake de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een deel van het beleidsterrein van VWS door de NVWA-IOD

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 3, onder b, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluit:

Artikel 1

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) wordt belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op het beleidsterrein van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor zover dat beleidsterrein verband houdt met de Tabakswet en de Warenwet.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven