Regeling eisen examinatoren

Geraadpleegd op 02-07-2022.
Geldend van 19-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 maart 2012, nr. IENM/BSK-2012/20629, houdende aanwijzing van de richtlijn of onderdelen daarvan in verband met de eisen die moeten worden gesteld aan examinatoren bij praktijkexamens (Regeling eisen examinatoren)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn nr. 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEU L 403) en artikel 4z1 van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven