Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het verstrekken van passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen

Geldend van 15-03-2012 t/m heden

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het verstrekken van passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen

Afzender:

College van procureurs-generaal

Adressaat:

Arrondissementsparket Haarlem

 

Ressortsparket Amsterdam

Inwerkingtreding:

15 maart 2012

Hieronder volgt een uiteenzetting van het transactie- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de artikelen 4 en 108 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000).

In artikel 4 van de Europese Richtlijn 2004/82/EC van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om een beperkt aantal passagiersgegevens door te geven (de zogenaamde ‘API-richtlijn’) is bepaald dat lidstaten de nodige maatregelen en sancties opleggen aan vervoerders die door eigen schuld geen, dan wel onvolledige of onjuiste gegevens hebben verstrekt. In alle gevallen waarin als gevolg van het nalaten van de passagiersinformatieplicht door de vervoerder onvolledige of onjuiste gegevens zijn verstrekt of op een onjuiste wijze zijn verstrekt, wordt tegen de vervoerder proces-verbaal opgemaakt.

De volgende typen overtredingen kunnen worden onderscheiden:

  • 1. geen gegevens aangeleverd;

  • 2. gegevens in een verkeerd format aangeleverd;

  • 3. van een of meer passagiers geen gegevens aangeleverd;

  • 4. van een of meer passagiers gegevens deels niet aangeleverd en / of onjuiste gegevens aangeleverd.

Overtreding van artikel 4, derde lid, Vw 2000, het verzamelen en verstrekken van passagiersgegevens, kan worden bestraft met een geldboete van de vierde categorie of hechtenis van zes maanden. Ten aanzien van de hoogte van de sancties is aangesloten bij hetgeen bepaald is in artikel 4, eerste lid, onderdeel a. van de API-richtlijn.

Alle processen-verbaal worden doorgezonden aan het Openbaar Ministerie. Ongeacht of de afschriftplicht dan wel de passagiersinformatieplicht is nagelaten zal een sanctie volgen, waarbij in beginsel eerst een transactie wordt aangeboden door het Openbaar Ministerie. De hoogte van het transactiebedrag wordt ingegeven door de ernst van het feit, met name het ongewenste gevolg van het inreizen van zogenaamde technisch onuitzetbare vreemdelingen en de daarmee gepaard gaande kosten, onder meer veroorzaakt door het niet kunnen effectueren van de civiele terugnameclaim op grond van artikel 65 Vw 2000 en de noodzaak tot het voeren van wellicht bij voorbaat kansloze asielaanvragen alsmede het voorkomen dat passagiers die gesignaleerd staan niet worden opgemerkt. Voorts zullen de strafbare feiten van artikel 4 Vw 2000 veelal worden gepleegd door een rechtspersoon. Ook dit rechtvaardigt de strafmaat. Het besluit te dagvaarden dient mede te worden genomen in het licht van de publicitaire aandacht die aan de openbare behandeling van een strafzaak kan worden besteed.

Hieronder volgt per type delict een sanctietabel.

1. Geen gegevens aangeleverd

 

Transactie

 

Eis ter zitting

First offender

 

€ 3500

 

€ 4200

1 x recidive binnen 1 jaar (verhoging met 50%)

 

€ 5250

 

€ 6300

Meermalen recidive binnen 1 jaar (verhoging met 100%)

 

€ 7000

 

€ 8400

2. gegevens in een verkeerd format aangeleverd

 

Transactie

 

Eis ter zitting

First offender

 

€ 1250

 

€ 1500

1 x recidive binnen 1 jaar (verhoging met 50%)

 

€ 1875

 

€ 2250

Meermalen recidive binnen 1 jaar (verhoging met 100%)

 

€ 2500

 

€ 3000

3. van een of meer passagiers geen gegevens aangeleverd

 

Transactie

 

Eis ter zitting

First offender

 

€ 1000

 

€ 1200

1 x recidive binnen 1 jaar (verhoging met 50%)

 

€ 1500

 

€ 1800

Meermalen recidive binnen 1 jaar (verhoging met 100%)

 

€ 2000

 

€ 2400

4. van een of meer passagiers gegevens deels niet aangeleverd en / of onjuiste gegevens aangeleverd

 

Transactie

 

Eis ter zitting

First offender

 

€ 750

 

€ 900

1 x recidive binnen 1 jaar (verhoging met 50%)

 

€ 1125

 

€ 1350

Meermalen recidive binnen 1 jaar (verhoging met 100%)

 

€ 1500

 

€ 1800

Toelichting:

  • In paragraaf A2/7.1.4 van de Vreemdelingencirculaire staat 2000 beschreven op welke wijze luchtvaartmaatschappijen de passagiersgegevens dienen aan te leveren.

  • Indien tot 1 uur voor de landing van het vliegtuig geen API-gegevens zijn ontvangen worden de gegevens als niet aangeleverd beschouwd.

  • Per vlucht wordt het zwaarste delict ten laste gelegd.

  • Bij eenmalige recidive binnen één jaar wordt het basistransactiebedrag met 50% verhoogd. Bij meermalen recidive binnen 1 jaar wordt het boetebedrag met 100% verhoogd. Onder ‘recidive’ wordt in dit geval verstaan: de volgende vlucht/vaart, na een eerdere onherroepelijke veroordeling wegens art. 4 Vw, waarover door de vervoerder onvolledige of onjuiste passagiersgegevens zijn verstrekt of op een onjuiste wijze zijn verstrekt.

  • Bij veelvuldige recidive wordt gedagvaard voor de kantonrechter.

Redelijke termijn

Per 15 maart 2012 wordt door het Openbaar Ministerie tot vervolging van de hiervoor omschreven delicten overgegaan. Dat is vier maanden nadat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie) aan de luchtvaartmaatschappijen een implementatiegids is verstuurd.

Terug naar begin van de pagina