Besluit kasbeheer 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2017

Besluit van 29 september 2011, houdende regels inzake het kasbeheer bij het Rijk (Besluit kasbeheer 2012)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 9 mei 2011, nr. BZ/2011/319M, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;

Gelet op artikel 37, aanhef onder b van de Comptabiliteitswet 2001;

Gezien het advies van de Algemene Rekenkamer van 21 maart 2011, nr. 11001164 R;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 juni 2011, no. W06.11.0176/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 6 september 2011, nr. BZ/2011/422U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. kasbeheer: de zorg voor:

   • 1. de vorderingen van het Rijk;

   • 2. de betalingen van het Rijk;

   • 3. het geld en de geldswaardige papieren bij het Rijk;

   • 4. het administreren van de beheershandelingen die volgen uit de onderdelen 1., 2. en 3.

  • b. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

 • 2 Tot de geldswaardige papieren worden gerekend:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Onze Ministers dragen zorg voor een adequate administratieve organisatie waarin is voorzien in voldoende interne beheersingsmaatregelen en functiescheiding voor het kasbeheer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Onze Minister voert het kasbeleid van het Rijk.

 • 2 Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot het kasbeheer.

 • 3 Onze Minister kan Onze overige Ministers aanwijzingen geven met betrekking tot het kasbeheer.

 • 4 Onze Minister draagt de zorg voor de bewaring van de aan het Rijk toebehorende en toevertrouwde effecten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Onze Minister bepaalt bij welke bankinstellingen het Rijk bankrekeningen aanhoudt.

 • 2 Onze Minister sluit namens het Rijk overeenkomsten met de bankinstellingen waar het Rijk bankrekeningen aanhoudt.

 • 3 Onze Ministers houden bij bankinstellingen bankrekeningen aan die in euro’s luiden, met dien verstande dat zij bij bankinstellingen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba rekeningen mogen aanhouden die luiden in de munteenheid van die openbare lichamen.

 • 4 Onze Ministers vragen de instemming van Onze Minister voor het aanhouden van bankrekeningen die luiden in andere valuta dan in euro's. Aan het verlenen van zijn instemming kan Onze Minister voorwaarden verbinden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 • 4 Dit besluit wordt aangehaald als «Besluit kasbeheer 2012».

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 september 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de achtste november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina