Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van stengelaaltjes in de bloembollenteelt

[Regeling vervallen per 16-10-2011.]
Geldend van 24-09-2011 t/m 15-10-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 september 2011, nr. 229039 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van bloembollen tegen stengelaaltjes (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van stengelaaltjes in de bloembollenteelt)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gezien het verzoek van Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur van 3 mei 2011;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-10-2011]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gewasbeschermingsmiddel Monam Cleanstart ter bestrijding van stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) in de teelt van bloembollen voor het gebruik binnen een periode van vijf jaar na een voorafgaand gebruik.

Artikel 2

[Vervallen per 16-10-2011]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 16-10-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 16 oktober 2011.

Artikel 4

[Vervallen per 16-10-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van stengelaaltjes in de bloembollenteelt.

Het besluit zal met een toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Bijlage

[Vervallen per 16-10-2011]

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 16-10-2011]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als grondontsmettingsmiddel op onbedekte percelen met een teeltverbod van voor stengelaaltjes vatbare bloembolgewassen, vanwege een door de Plantenziektenkundige Dienst opgelegde besmetverklaring voor het quarantaine organisme stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) in de teelt van bloembollen.

Indien het besmet verklaarde perceel in de afgelopen periode van 5 jaar reeds eerder ontsmet is met metam-natrium mag uitsluitend één extra behandeling worden uitgevoerd met als doel de Ditylenchus dipsaci-besmetverklaring op te heffen.

De dosering zoals aangegeven in de Gebruiksaanwijzing, zie onder B., mag niet worden overschreden.

Het middel alleen toepassen met daartoe bestemde injectie-apparatuur.

De injectie-apparatuur moet voorzien zijn van lekvrije doppen, b.v. roestvrijstalen antidrup-doppen of een systeem t.b.v. onderzoeksdoeleinden dat het nadruppen van de spuitdoppen voorkomt door middel van het met perslucht doorblazen van vloeistofleidingen voor het lichten van de scharen (bijv. systeem ‘Hartenhof’). De apparatuur laden met een lekvrij systeem (onder- of overdrukpomp). Bij het begin van een werkgang dienen eerst de injectiedoppen in de grond geplaatst te worden; pas daarna mag de afgifte worden ingeschakeld.

Het middel op tenminste 10 cm diepte inbrengen.

De afgifte dient tenminste 1 meter voordat de injectiedoppen uit de grond worden gelicht, gestopt te worden.

Na injectie van het middel de grond onmiddellijk aanrollen.

Tijdens alle werkzaamheden ten behoeve van de grondontsmetting en het uitvoeren van de eerste grondbewerking na ontsmetting waarbij huidcontact met het middel kan optreden, doelmatige huidbeschermende kleding, handschoenen met lange schachten en rubberen laarzen dragen.

Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk uittrekken.

Handschoenen en laarzen die in contact zijn geweest met het middel altijd direct met veel water wassen.

Handschoenen buiten de cabine opbergen.

Bij het gereedmaken van de toedieningsapparatuur, het verhelpen van storingen en het inwendig schoonmaken van de apparatuur een volgelaatsmasker dragen met B2-P3-filter, bij voorkeur voorzien van een aanblaaseenheid. Het filter tijdig maar niet later dan 1 maand na ingebruikname vervangen. Indien het filter als gevolg van een calamiteit aan hoge concentraties van het middel in de lucht heeft blootgestaan, deze dan direct vervangen.

Om het grondwater te beschermen mag u dit product niet gebruiken in grondwaterbeschermingsgebieden. In niet-grondwatergebieden mag u, om het grondwater te beschermen, dit product niet later dan 15 oktober 2011 gebruiken.

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden, vermijd onnodige blootstelling

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

Dit middel is - zij het voor andere toepassingen - tevens toegelaten onder het toelatingsnummer 6321 N.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 16-10-2011]

Algemeen

[Vervallen per 16-10-2011]

Grondontsmettingsmiddel ter bestrijding van stengelaaltjes. De grond moet voor of tijdens de behandeling zaai- of plantklaar worden gemaakt en moet dus de daarvoor geschikte vochtigheid bezitten; ze moet echter vooral niet te nat zijn.

Het middel bij voorkeur toepassen bij een bodemtemperatuur (gemeten op 15 cm diepte) tussen ongeveer 7 en 16ºC. Hoe lager de bodemtemperatuur des te langer het middel in de grond aanwezig blijft en des te groter de kans op schade door het middel is. Het middel onverdund toepassen.

Om resten van het middel sneller te laten verdwijnen de grond vervolgens los maken.

Alvorens te planten of te zaaien na de ontsmetting een wachtperiode in acht nemen van 3 tot 6 weken.

Onder ongunstige omstandigheden (b.v. hoog vochtgehalte van de grond, lage temperatuur, sterk absorberende grondsoort) kan deze periode veel langer zijn. In die situatie verdient het aanbeveling het einde van de wachtperiode vast te stellen met behulp van de tuinkerstest.

Toepassingen

[Vervallen per 16-10-2011]

In de onbedekte teelt van bloembollen, ter bestrijding van stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci). Bij voorkeur toepassen met een spitinjecteur.

Dosering: 7,5 liter per are.

Terug naar begin van de pagina