Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 01-03-2014 t/m heden

Besluit van 7 maart 2011, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 2011, kenmerk VGP/VC 3045961, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie;

Gelet op:

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 februari 2011, nr. W13.11.0017/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 maart 2011, VGP/VC 3053411, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder verordening (EG) 1223/2009: Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (PbEU L 342).

Artikel 2

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de volgende artikelen van verordening (EG) 1223/2009:

  • a. artikel 3;

  • b. artikel 4, eerste en tweede lid;

  • c. artikel 5;

  • d. artikel 6;

  • e. artikel 7;

  • f. artikel 8, eerste lid;

  • g. artikel 10, eerste lid, eerste tot en met derde alinea, tweede en derde lid;

  • h. artikel 11, eerste tot en met derde lid;

  • i. artikel 12, eerste lid;

  • j. artikel 13, eerste tot en met vierde lid en zevende lid;

  • k. artikel 14, eerste lid en tweede lid, eerste alinea:

   • voorzover dit noodzakelijk is voor de toepassing van artikel 15, eerste lid en tweede lid, eerste tot en met derde alinea, van verordening (EG) 1223/2009;

   • voorzover dit noodzakelijk is voor de toepassing van andere bepalingen dan artikel 15, eerste lid en tweede lid, eerste tot en met derde alinea, van verordening (EG) 1223/2009;

  • l. artikel 15, eerste lid en tweede lid, eerste tot en met derde alinea;

  • m. artikel 16, eerste en derde lid;

  • n. artikel 18 eerste lid;

  • o. artikel 19, eerste tot en met derde lid en zesde lid;

  • p. artikel 20, eerste en derde lid,

  • q. artikel 21;

  • r. artikel 23, eerste lid; en

  • s. artikel 25, derde lid.

 • 2 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3.

 • 3 Het is verboden te handelen in strijd met de krachtens artikel 20, tweede lid, van verordening (EG) 1223/2009 gestelde voorschriften.

Artikel 3

 • 1 Het productinformatiedossier, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van verordening (EG) 1223/2009 is in ieder geval gesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

 • 2 De aanduidingen, bedoeld in artikel 19, eerste lid, onder b, c, d en f, en tweede tot en met vierde lid, van verordening (EG) 1223/2009 zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.

 • 3 De aanduidingen, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van verordening (EG) 1223/2009 worden bij niet-voorverpakte cosmetische producten of bij cosmetische producten die op de plaats van verkoop op verzoek van de koper worden verpakt of worden voorverpakt met het oog op de onmiddellijke verkoop daarvan, aangebracht op een mededeling in de onmiddellijke nabijheid van het te koop aangeboden product dan wel op een informatieblad of folder die aan de koper wordt meegegeven.

Artikel 4

Als nationale bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van verordening (EG) 1223/2009 wordt aangewezen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 11

[Red: Wijzigt het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.]

Artikel 12

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 juli 2013.

 • 3 In afwijking van het eerste lid treedt artikel 8 in werking met ingang van acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit geplaatst wordt en vervalt met ingang van 11 juli 2013.

 • 4 In afwijking van het eerste lid treden artikel 6 en artikel 7 in werking met ingang van 11 januari 2013.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 maart 2011

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven