Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit RUA 2011

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012.]
Geraadpleegd op 21-03-2023.
Geldend van 17-12-2011 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2010, nr. RUA/DS/2010/25449, houdende de inrichting van de directie Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit RUA 2011)

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

De directie RUA bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Relatiebeheer;

 • b. de afdeling Aansturing;

 • c. de afdeling Uitvoeringsontwikkeling;

 • d. de RCN-unit Sociale Zaken, gevestigd te Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

Het hoofd van de afdeling Relatiebeheer is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het entameren van afstemming met en tussen de SUWI-organisaties en gemeenten en het (laten) maken van resultaatgerichte afspraken met en tussen deze organisaties;

 • b. het opzetten en beheren van afsprakenmanagement;

 • c. het signaleren van relevante ontwikkelingen voor de SUWI-organisaties en gemeenten en het doorgeven van deze signalen binnen het ministerie;

 • d. het voorbereiden van overleggen tussen bewindspersonen, SUWI-organisaties en gemeenten;

 • e. het vergroten van de aansluiting tussen het beleid van het ministerie en de uitvoering door de SUWI-organisaties en gemeenten door een proactieve inbreng van kennis van de uitvoering in de beleidsontwikkeling;

 • f. de ontwikkeling van ‘best practices’ en ’benchmarking’ op het terrein van de SUWI-organisaties of op het terrein van de SUWI-keten;

 • g. het stimuleren van het regionaal arbeidsmarktbeleid en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, onder andere in contacten met SUWI-organisaties, gemeenten, sectoren, sociale partners en onderwijs;

 • h. het bevorderen van het eenduidig opereren in de regio van verschillende departementen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

Het hoofd van de afdeling Aansturing is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het adviseren van de bewindspersonen over de met de SUWI-organisaties te maken afspraken;

 • b. de coördinatie van de financiële gegevens inzake de uitvoeringskosten van de SUWI-organisaties, in verband met de uitvoerbaarheid of de uitvoering van beleidsvoornemens, inclusief de daarbij behorende financiële kaders, richting beleidsdirecties, de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie en het ministerie van Financiën;

 • c. het verschaffen van inzicht in kostensystematieken van de SUWI-organisaties;

 • d. het beoordelen van de verantwoording van de SUWI-organisaties over de met de SUWI-organisaties gemaakte afspraken;

 • e. het adviseren van de bewindspersonen inzake de vast te stellen budgetten van de SUWI-organisaties;

 • f. de ontwikkeling en het beheer van prestatie-indicatoren op het terrein van de SUWI-organisaties of op het terrein van de SUWI-keten;

 • g. de coördinatie van de beoordeling van rapporten van de Inspectie Werk en Inkomen en van de Algemene Rekenkamer over de toeleiding naar werk en het verstrekken van uitkeringen door de SUWI-keten of de SUWI-organisaties;

 • h. het adviseren van de bewindspersonen over de benoeming van bestuurders van de SUWI-organisaties;

 • i. het (inter)departementaal coördineren van de regeldrukprogramma's voor bedrijven, burgers, professionals en medeoverheden;

 • j. het coördineren van het door het departement te voeren beleid inzake de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • k. het stellen van kaders en het maken van afspraken voor de bij de RCN-unit Sociale Zaken berustende uitvoeringstaken;

 • l. het zonodig ondersteunen van het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken bij de uitvoering van diens werkzaamheden;

 • m. het volgen van de resultaten en de ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering door de RCN-unit Sociale Zaken en het zonodig bijsturen daarvan;

 • n. het samen met de directeur RUA invullen van het opdrachtgeverschap voor de RCN;

 • o. het bijdragen aan de afwikkeling van de boedelscheiding van de Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

Het hoofd van de afdeling Uitvoeringsontwikkeling is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het adviseren over innovatie van het uitvoeringsstelsel: hoe kan het uitvoeringsstelsel efficiënt en effectief functioneren mede met oog voor besturing, ketenbrede ICT-inzet, ontkokering en burger en publiek-private samenwerking;

 • b. het formuleren van het toekomstperspectief van de SUWI-keten, van de SUWI-organisaties en van specifieke aandachtsgebieden in de SUWI-keten, mede op het gebied van het regionaal arbeidsmarktbeleid;

 • c. de (door)ontwikkeling van de sturingsfilosofie van de SUWI-keten en van de afzonderlijke delen van deze keten;

 • d. het beleidsmatige beheer van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • e. het periodiek evalueren van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • f. het (inter)departementaal en t.b.v. de uitvoeringsorganisaties coördineren van de inzet van SZW bij overheidsbrede ontwikkeling van ICT-voorzieningen (niet zijnde departementale ICT-voorzieningen).

Artikel 7

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het zorgdragen voor de uitvoeringstaken van de minister op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, waaronder mede begrepen het nemen van besluiten en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken die betrekking hebben op deze besluiten, en het ten behoeve van de coördinatiefunctie rapporteren daarover aan de afdeling Aansturing;

 • b. het voeren van overleg met RCN in verband met de dienstverlening door RCN;

 • c. het in samenspraak met de afdeling Aansturing voorbereiden van afspraken met RCN;

 • d. het adviseren en desgevraagd bijstaan van de afdeling Aansturing bij het coördineren van het door het departement te voeren beleid inzake de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • e. het uitwisselen van gegevens met belanghebbende uitkeringsverstrekkende instanties ten behoeve van de rechtmatige betaling van socialezekerheidsuitkeringen door die instanties en de RCN-unit Sociale Zaken, alsmede het desgevraagd leveren van administratieve hulp aan belanghebbende uitkeringsverstrekkende instanties.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2013, 6710, datum inwerkingtreding 16-03-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2011.

Het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het zorgdragen voor de uitvoeringstaken van de minister op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, waaronder mede begrepen het nemen van besluiten en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken die betrekking hebben op deze besluiten, en het ten behoeve van de coördinatiefunctie rapporteren daarover aan de afdeling Aansturing;

 • b. het voeren van overleg met RCN in verband met de dienstverlening door RCN;

 • c. het in samenspraak met de afdeling Aansturing voorbereiden van afspraken met RCN;

 • d. het adviseren en desgevraagd bijstaan van de afdeling Aansturing bij het coördineren van het door het departement te voeren beleid inzake de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • e. het uitwisselen van gegevens met belanghebbende uitkeringsverstrekkende instanties ten behoeve van de rechtmatige betaling van socialezekerheidsuitkeringen door die instanties en de RCN-unit Sociale Zaken, alsmede het desgevraagd leveren van administratieve hulp aan belanghebbende uitkeringsverstrekkende instanties;

 • f. het zorgdragen voor de vastlegging van de binnen de RCN-unit Sociale Zaken geldende machtigingen in een machtigingsbesluit.

§ 3. Bevoegdheden

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

 • 1 Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

  • c. verlof van medewerkers;

  • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid wordt aan het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het – bij wijze van bindende voordracht aan de directeur van de RCN uit hoofde van diens formeel werkgeverschap – nemen van inhoudelijke besluiten die betrekking hebben op:

  • a. het vaststellen van een beoordeling van medewerkers van de RCN-unit Sociale Zaken;

  • b. benoeming, voor zover passend binnen de voor de RCN-unit Sociale Zaken vastgestelde formatie, en ontslag van medewerkers.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven die betrekking hebben op taken van de eigen organisatorische eenheid;

 • b. het paraferen van stukken die betrekking hebben op de taken van de eigen afdeling.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

 • 2 Het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering, Secretaris en Begroting P&I is ten behoeve van de directie RUA gevolmachtigd tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen:

  • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten die voortvloeien uit een door de directie Bedrijfsvoering afgesloten raamovereenkomst;

  • b. het afsluiten van koop-, huur- en leaseovereenkomsten met een waarde van ten hoogste € 15.000,– per overeenkomst.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

 • 2 De volmacht, bedoeld in het eerste lid, is beperkt tot het aangaan van de volgende overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 50.000,– per overeenkomst die betrekking hebben op:

  • a. systeemontwikkeling, licenties, functioneel beheer en onderhoud van applicaties van systemen;

  • b. de levering van goederen en diensten ten behoeve van de uitvoering.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

 • 1 De hoofden van de afdelingen kunnen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur RUA bevoegdheden doorverlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering, secretariaat en begroting-P&I ten aanzien van de directie RUA de bevoegdheden genoemd in artikel 11, tweede lid, aan onder hem ressorterende functionarissen doorverlenen.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur RUA worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de plaatsvervangend directeur.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in artikel 9, tweede lid en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waargenomen door het plaatsvervangend hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken.

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 04-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit RUA 2011.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

de directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing

S.P.R.A. van Weyenberg

Naar boven