Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw

De Nederlandse Zorgautoriteit,

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg;

op basis van de beleidsregel:

Overige producten GGZ Zvw, kenmerk CU-5020;

en gelet op:

artikel 35 jo. 52, vijfde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

ambtshalve besloten:

dat met ingang van 1 januari 2011 rechtsgeldig;

door:

  • vrijgevestigde zorgaanbieders die curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren, voor zover deze zijn ingeschreven in een Big-register;

  • gebudgetteerde instellingen die curatieve GGZ als bedoeld in de Zvw leveren;

  • niet-gebudgetteerde instellingen die curatieve GGZ als bedoeld in de Zvw leveren;

en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, onder c , sub 2, Wmg;

aan:

alle ziektekostenverzekeraars, alle (niet) verzekerden en de overige partijen genoemd in de prestatieomschrijvingen die zijn opgenomen in de bijlage

prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief (in euro’s):

maximaal de bedragen vermeld in de bijlage of waarnaar wordt verwezen in de Beleidsregel overige producten GGZ Zvw, in rekening kunnen worden gebracht voor de betreffende overige producten. Deze maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Overig

De overige producten en bijbehorende tarieven worden in rekening gebracht met inachtneming van de voorschriften en/of beperkingen genoemd in de Beleidsregel Overige producten GGZ Zvw, alsmede de Regeling Declaratiebepalingen DBC GGZ.

In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. Voorwaarde is dat de zorgverlener of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.

Werkingssfeer

Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die:

  • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is, en

  • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft, en

  • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-, respectievelijk AWBZ-verzekerde.

Intrekking oude tariefbeschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de tariefbeschikking van 6 januari 2010, met nummer 450-10-02, ingetrokken.

Overgangsbepaling

De tariefbeschikking van 6 januari 2010, met nummer 450-10-02, blijft van toepassing op aangelegenheden die hun grondslag vinden in, dan wel voortvloeien uit die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze tariefbeschikking treedt in werking op 1 januari 2011.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt de beleidsregel in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Bezwaar en beroep

Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), juncto artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post dan wel per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Bezwaar, beroep en boetes, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.

Het bezwaar dient conform artikel 6:5, eerste lid, Awb schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, en

  • de gronden van het bezwaar.

Het verdient aanbeveling om een afschrift van het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

M.S. Mulder,

directeur Zorgmarkten Cure.

Bijlage 1. – overzicht prestaties en tarieven overige producten

1. Onderzoeken en rapportages

Code

Omschrijving

Tarief

119015

Onderzoek en rapportage ter beoordeling van de gezondheid in verband met verplichtingen uit levensverzekeringen en particuliere inkomensverzekeringen;

op verzoek van

1. verzekeringsmaatschappijen;

2. arbodiensten;

3. verzekeringnemer/verzekerde of diens vertegenwoordiger;

welke in rekening worden gebracht aan

de verzoeker.

€ 349,17

119018

Onderzoek en rapportage ter beoordeling van de gezondheid in verband met de uitvoering van sociale zekerheidswetgeving;

op verzoek van

1. het orgaan dat is belast met de uitvoering van sociale zekerheidswetgeving;

2. arbodiensten;

3. de betrokkene, of diens vertegenwoordiger

welke in rekening worden gebracht aan

de verzoeker.

€ 279,97

119020

Keuring en rapportage ter beoordeling van de gezondheid in verband met de rijvaardigheid;

op verzoek van

het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

welke in rekening worden gebracht aan

de te keuren persoon (de houder of aanvrager van het rijbewijs).

€ 194,39

119021

Keuring en rapportage ter beoordeling van de gezondheid in verband met de rijvaardigheid;

op verzoek van

de politie

welke in rekening worden gebracht aan

het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

€ 310,08

119034

Uitgebreid onderzoek en rapportage ter beoordeling van de gezondheid in verband met behandeling van sociale zekerheidsgeschillen door rechtbanken, alsmede institutionele geschillencommissies/beroepsinstanties en hun hoger beroepsinstanties.

op verzoek van

1. de rechtsprekende instantie;

2. de partijen in het geschil;

welke in rekening worden gebracht aan

verzoeker

€ 349,17

119035

Beperkt onderzoek en rapportage ter beoordeling van de gezondheid in verband met behandeling van sociale zekerheidsgeschillen door rechtbanken en Centrale Raad van Beroep, alsmede institutionele geschillencommissies/beroepsinstanties en hun hoger beroepsinstanties.

op verzoek van

1. de rechtsprekende instantie;

2. de partijen in het geschil;

welke in rekening worden gebracht aan

verzoeker

€ 139,46

119047

Spreekuur per klokuur voor medewerkers van organen die op grond van hun wettelijke taak of statuten zorggerelateerde hulpverlening bieden, doch die niet kunnen worden aangemerkt als zorgaanbieder in de zin van de Wmg (bijv. scholen voor speciaal onderwijs, bureaus voor alcoholisme)

op verzoek van

de hulpverlenende instantie

in rekening te brengen aan

verzoeker

€ 45,43

119049

Forensisch-psychiatrisch gewoon rapport. Het psycho-diagnostisch onderzoek ten behoeve van deze rapporten kan afzonderlijk in rekening worden gebracht, ook wanneer dit voor de psychiater/zenuwarts zelf wordt verricht

€ 412,03

119050

Forensisch-psychiatrisch uitgebreid rapport na klinische observatie Het psychodiagnostisch onderzoek ten behoeve van deze rapporten kan afzonderlijk in rekening worden gebracht, ook wanneer dit door de psychiater/zenuwarts zelf wordt verricht

€ 615,41

119051

Telefonische informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts in het kader van de sociale zekerheidswetgeving

€ 26,30

119052

Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts in het kader van de sociale zekerheidswetgeving

€ 61,48

2. Andere overige producten

Code

Omschrijving

Tarief

194028

Individuele preventie bij hoog risico groepen per uur, als bedoeld in artikel 3.3 van de Beleidsregel overige producten GGZ Zvw

€ 80,51

194071

Medicijnkosten methadon per maand, als bedoeld in artikel 3.2 van de Beleidsregel overige producten GGZ Zvw

€ 17,87

Terug naar begin van de pagina