Warenwetregeling vrijstelling jam met verlaagd suikergehalte

Geraadpleegd op 05-12-2022.
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 oktober 2010, nr. VGP/VC 3024905, houdende regels inzake jam met verlaagd suikergehalte (Warenwetregeling vrijstelling jam met verlaagd suikergehalte)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2001/113/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta (PbEG 2002, L 10), alsmede op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

Vrijstelling wordt verleend van artikel 13 van het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002 voor als jam met verlaagd suikergehalte of confituur met verlaagd suikergehalte aangeduide waren met een suikergehalte dat ten minste 30% verlaagd is, waarin suikers niet gedeeltelijk zijn vervangen door zoetstoffen.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling vrijstelling jam met verlaagd suikergehalte.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven