Warenwetregeling vrijstelling jam met verlaagd suikergehalte

Geraadpleegd op 29-11-2022.
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 oktober 2010, nr. VGP/VC 3024905, houdende regels inzake jam met verlaagd suikergehalte (Warenwetregeling vrijstelling jam met verlaagd suikergehalte)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2001/113/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta (PbEG 2002, L 10), alsmede op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven