Besluit personeel veiligheidsregio’s

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Besluit van 24 juni 2010, houdende regels over het personeel van de brandweer, functies voor de bedrijfsbrandweer, functies binnen de GHOR en functies binnen de organisatie van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en het overleg over het personeel van de brandweer (Besluit personeel veiligheidsregio’s)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 februari 2010, nr. 2009-0000506161, CZW/WVOB;

Gelet op de artikelen 18 en 31, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’s;

De Raad van State gehoord (advies van 15 april 2010, nr. W04.10.0062/1);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 2010, nr. 2010-0000398206;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 2. Functies

Artikel 2

 • 1 Bij ministeriële regeling worden voor het personeel van de brandweer regels gesteld over de functies, genoemd in de bijlagen 1 en 1A, en de daarbij behorende eisen over de bekwaamheid.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de volgende functies binnen de GHOR:

  • a. algemeen commandant geneeskundige zorg;

  • b. directeur publieke gezondheid, voor zover het de GHOR-taken betreft;

  • c. hoofd acute gezondheidszorg;

  • d. hoofd informatie geneeskundige zorg;

  • e. hoofd ondersteuning geneeskundige zorg;

  • f. hoofd publieke gezondheidszorg;

  • g. officier van dienst geneeskundig.

 • 3 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de volgende functies binnen de organisatie van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing:

  • a. calamiteitencoördinator meldkamer;

  • b. evaluator multidisciplinair oefenen;

  • c. informatiemanager commando plaats incident;

  • d. informatiemanager regionaal operationeel team;

  • e. leider commando plaats incident;

  • f. procesmanager multidisciplinair oefenen;

  • g. regionaal operationeel leider;

  • h. functionaris crisiscommunicatie commando plaats incident;

  • i. functionaris crisiscommunicatie regionaal operationeel team.

 • 4 Bij ministeriële regeling kunnen voor de bedrijfsbrandweer regels worden gesteld over de volgende functies:

  • a. bedrijfsbrandweer bestrijder petrochemie;

  • b. bedrijfsbrandweer bestrijder tankincidenten;

  • c. bedrijfsbrandweer bevelvoerder;

  • d. bedrijfsbrandweer bevelvoerder vliegtuigbrand;

  • e. bedrijfsbrandweer officier van dienst;

  • f. bedrijfsbrandweer officier van dienst vliegtuigbrand;

  • g. bedrijfsbrandweer manschap a;

  • h. bedrijfsbrandweer manschap a bestrijder vliegtuigbrand.

Artikel 3

 • 2 Voor de functies, genoemd in de bijlagen 1 en 1A, gelden van laag naar hoog de volgende rangen: brandwacht, hoofdbrandwacht, brandmeester, hoofdbrandmeester, commandeur, adjunct-hoofdcommandeur en hoofdcommandeur.

Artikel 4

 • 1 Een persoon is voorafgaand aan de uitoefening van een of meer functies, genoemd in bijlage 1, in het bezit van het diploma van de bij de desbetreffende functie behorende opleiding.

 • 2 Onze Minister kan ontheffing verlenen voor het in het bezit zijn van het diploma van de bij de desbetreffende functie behorende opleiding, bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van het diploma voor de functies brandweerduiker en duikploegleider.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan degene die een opleiding volgt tot een van de functies, genoemd in bijlage 1, als aspirant de desbetreffende functie uitoefenen, met uitzondering van de functies brandweerduiker en duikploegleider.

 • 5 Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de aspirant, bedoeld in het derde lid.

 • 6 Met het diploma, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld een beroepskwalificatie, verkregen in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, die een beroepsniveau waarborgt dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met het diploma wordt nagestreefd.

Hoofdstuk 3. Overleg

Artikel 5

 • 3 Van de aanwijzing van een vertegenwoordiger als bedoeld in het tweede lid wordt mededeling gedaan aan de voorzitter van het overleg.

 • 5 Onze Minister kan een toelating van een organisatie tot het overleg krachtens het tweede lid, onderdeel b, intrekken, indien de organisatie naar het oordeel van Onze Minister niet meer representatief is dan wel het algemeen belang zich tegen verdere toelating verzet.

Artikel 6

 • 1 Het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan een vertegenwoordiger aanwijzen die als adviseur aan het overleg deelneemt.

 • 2 Deelnemers aan het overleg kunnen zich voor de behandeling van een bepaald onderwerp door een of meer deskundigen laten bijstaan.

Artikel 7

 • 1 De voorzitter van het overleg wijst een secretaris aan.

 • 2 De secretaris staat, onder leiding van de voorzitter, ten dienste van de voorzitter en de vertegenwoordigers van de centrales van overheidspersoneel en andere organisaties als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel b.

Artikel 8

 • 1 Ter voorbereiding op in het overleg te nemen besluiten of ter uitwerking van in het overleg genomen besluiten kan de voorzitter in overleg met deelnemers aan het overleg een werkgroep instellen, waarin ook personen van buiten het overleg zitting kunnen hebben.

 • 2 De voorzitter wijst de voorzitter van de werkgroep aan.

 • 3 De secretaris van het overleg is tevens secretaris van de werkgroep.

Artikel 9

 • 2 Iedere centrale van overheidspersoneel brengt één stem uit.

 • 3 Indien de stemmen staken, beslist Onze Minister of hij de totstandkoming van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bevordert.

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10

 • 1 Het diploma van de bij de desbetreffende functie behorende opleiding wordt gelijkgesteld met het diploma dat is behaald op basis van de examenreglementen overeenkomstig bijlage 2 bij dit besluit.

 • 2 Onder de examenreglementen, genoemd in het eerste lid, wordt verstaan: de examenreglementen, zoals deze luidden op de dag, voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel 12

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit personeel veiligheidsregio’s.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage 1. behorende bij de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste en tweede lid, en artikel 4, vierde lid, van het Besluit personeel veiligheidsregio’s (Functies met diplomavereiste)

Functies:

Rang:

Keuring

adviseur gevaarlijke stoffen

commandeur

ja

bevelvoerder

brandmeester

ja

brandweerduiker

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja

centralist meldkamer

maximaal brandmeester

nee

chauffeur

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja

commandant

hoofdcommandeur

nee

commandant van dienst

adjunct-hoofdcommandeur

ja

controleur brandpreventie

maximaal hoofdbrandwacht

nee

docent

maximaal brandmeester

nee

duikploegleider

hoofdbrandwacht

ja

gaspakdrager

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja

hoofdofficier van dienst

commandeur

ja

instructeur

maximaal brandmeester

ja

manschap

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja

medewerker brandpreventie

maximaal brandmeester

nee

meetplanleider

commandeur

ja

officier van dienst

hoofdbrandmeester

ja

specialist brandpreventie

maximaal hoofdbrandmeester

nee

specialist risico’s en veiligheid

maximaal commandeur

nee

verkenner gevaarlijke stoffen

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja

voertuigbediener

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja

Bijlage 1a. behorende bij de artikelen 2, eerste lid, en 3, tweede lid, van het Besluit personeel veiligheidsregio’s (Functies zonder diplomavereiste)

Functies:

Rang:

manager veiligheid

maximaal adjunct-hoofdcommandeur

medewerker operationele voorbereiding

maximaal brandmeester

medewerker opleiden en oefenen

maximaal brandmeester

oefencoördinator

maximaal brandmeester

operationeel manager

maximaal hoofdbrandmeester

ploegchef

maximaal brandmeester

specialist operationele voorbereiding

maximaal commandeur

specialist opleiden en oefenen

maximaal hoofdbrandmeester

strategisch manager

maximaal adjunct-hoofdcommandeur

tactisch manager

maximaal commandeur

Bijlage 2. behorende bij artikel 10, eerste lid, van het Besluit personeel veiligheidsregio’s (Gelijkwaardigheid diploma’s)

Diploma

Gelijkwaardig aan

Genoemd in Examenreglement

diploma adviseur gevaarlijke stoffen

certificaat van de module waarschuwings- en verkenningsdienstdeskundige in combinatie met het certificaat van de module officier gevaarlijke stoffen

artikel 2, onder h, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

artikel 2, onder g, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

diploma bevelvoerder

diploma onderbrandmeester

artikel 5 van het Examenreglement onderbrandmeester

diploma brandweerduiker

diploma brandwacht eerste klasse in combinatie met het diploma brandweerduiker

artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

artikel 8 van het Examenreglement brandweerduiker 1995

diploma centralist meldkamer

diploma brandweercentralist

artikel 2, onder a, van het Examenreglement brandweercentralist 2005

diploma chauffeur

diploma brandwacht eerste klasse in combinatie met het diploma brandweerchauffeur

artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

artikel 10 van het Examenreglement brandweerchauffeur 1997

diploma commandant van dienst

diploma commandeur of diploma hoofdbrandmeester

artikel 12 van het Examenreglement commandeur 1998 of artikel 10 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

diploma controleur brandpreventie

diploma hoofdbrandwacht, in combinatie met het certificaat van de module preventiecontrolefunctionaris

artikel 5 van het Examenreglement hoofdbrandwacht

artikel 2, onder c, van het Examenreglement hoofdbrandwacht

diploma instructeur

diploma instructeur

artikel 6 van het Examenreglement instructeur 1993.

diploma duikploegleider

diploma brandwacht eerste klasse in combinatie met het diploma duikploegleider

artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

artikel 7 van het Examenreglement duikploegleider 2004

diploma gaspakdrager

diploma brandwacht eerste klasse in combinatie met het certificaat van de module gaspakdrager

artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

artikel 2, onder e, van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

diploma hoofdofficier van dienst

diploma hoofdbrandmeester

artikel 10 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993.

diploma manschap

diploma brandwacht eerste klasse

Artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

 

diploma hoofdbrandwacht

Artikel 5 van het Examenreglement hoofdbrandwacht

diploma medewerker brandpreventie

certificaat van de module preventie

artikel 2, onder c, van het Examenreglement brandmeester

 

of

 
 

certificaat van de module preventie

artikel 2, onder e, van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993

diploma meetplanleider

certificaat van de module waarschuwings- en verkenningsdienstdeskundige

artikel 2, onder h, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

 

in combinatie met

 
 

het certificaat van de module officier gevaarlijke stoffen

artikel 2, onder g, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

diploma officier van dienst

diploma adjunct-hoofdbrandmeester

artikel 13 van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993

diploma specialist brandpreventie

certificaat van de module preventie

artikel 2, onder e, van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993

diploma specialist risico’s en veiligheid

diploma veiligheidsmanager

artikel 27 van het Examenreglement veiligheidsmanager 2004

 

of

 
 

in combinatie met het diploma hoofdbrandmeester:

artikel 10 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

 

het certificaat van de module proactie en risicoanalyse

artikel 2, onder e, van het Examenreglement veiligheidsmanager 2004

 

en

 
 

het certificaat van de module basisveiligheidsmanagement

artikel 2, onder d, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

diploma verkenner gevaarlijke stoffen

diploma brandwacht eerste klasse

artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

 

in combinatie met

 
 

het certificaat van de module verkenner gevaarlijke stoffen

artikel 2, onder d, van het Examenreglement hoofdbrandwacht

diploma voertuigbediener

diploma brandwacht eerste klasse

artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

 

in combinatie met

 
 

het certificaat van de module pompbediener

artikel 2, onder b, van het Examenreglement brandwacht eerste klasse.

Naar boven