Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water

Geraadpleegd op 02-10-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 april 2010, nr. BJZ2010006069, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, tot vaststelling van het monitoringsprogramma, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009;

Besluiten:

Artikel 1

Het monitoringsprogramma bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009, bestaat voor de stroomgebieddistricten, genoemd in artikel 1.2, eerste lid, van de Waterwet, uit de volgende documenten:

  • a. ‘Draaiboek monitoring grondwater KRW’, oktober 2013, vastgesteld in het Cluster monitoring van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, rapportage en evaluatie op 5 december 2013;

  • b. ‘Protocol voor toestand- en trendbeoordeling van grondwaterlichamen KRW’, 2019, vastgesteld in het Cluster monitoring, rapportage en evaluatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 10 oktober 2019;

  • c. ‘Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027’, STOWA rapport 2018-49;

  • d. ‘Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027’, STOWA rapport 2018-50;

  • e. ‘Handreiking KRW-doelen’, STOWA rapport 2018-15, vastgesteld in de Stuurgroep Water van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 4 april 2018;

  • f. ‘Protocol monitoring en toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW’, vastgesteld in het Cluster monitoring, rapportage en evaluatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 23 april 2020;

  • g. ‘Databestand ‘4.monitoringprogramma_owl’ op www.waterkwaliteitsportaal.nl;

  • h. de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water;

  • i. 'Protocol voor monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW', vastgesteld in het Programmateam Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 17 september 2015;

  • j. 'Protocol voor monitoring en toetsing schelpdierwateren', vastgesteld in het Programmateam Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 17 september 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 april 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Naar boven