Wijzigingswet Wet op de zorgtoeslag, enz. (technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet)

Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 27-11-2009 t/m heden

Wet van 29 oktober 2009 tot wijziging van enkele wetten vanwege enige technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat enkele technische verbeteringen in de Wet op de zorgtoeslag, de Zorgverzekeringswet, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Wet ambulancevervoer dienen te worden aangebracht en dat een bepaling in een wijzigingswet dient te vervallen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering).]

Artikel IIId

In afwijking van de artikelen 22 juncto 32 van de Wet toelating zorginstellingen zijn op de rechtspositie van het personeel van het College bouw zorginstellingen en het College sanering zorginstellingen de regels die gelden voor ambtenaren die zijn aangesteld bij ministeries, niet van toepassing tot 1 januari 2013.

Artikel IV

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 29 oktober 2009

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de zesentwintigste november 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven