Besluit mandaat en machtiging Nadeelcompensatie ‘Sporen in Arnhem’ en ‘Sporen in Utrecht’

[Regeling vervallen per 12-05-2011.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-10-2009 t/m 11-05-2011

Besluit mandaat en machtiging Nadeelcompensatie ‘Sporen in Arnhem’ en ‘Sporen in Utrecht’

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4 en 10:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van:

de Projectmanager ‘Sporen in Arnhem’ van ProRail B.V. van 21 augustus 2009, en

de Projectmanager ‘Sporen in Utrecht’ van ProRail B.V. van 21 augustus 2009, en

de Directeur Projecten van ProRail B.V. van 28 augustus 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-05-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. ProRail: ProRail B.V., gevestigd te Utrecht

 • c. Project ‘Sporen in Arnhem’: uitvoering van het tracébesluit Sporen in Arnhem van 25 mei 2009 (Stcrt. 2009, 74)

 • d. Project ‘Sporen in Utrecht’: uitvoering van het tracébesluit Sporen in Utrecht,

  • deeltracé Utrecht Centraal-Houten van 1 juni 2009 (Stcrt. 2009, 109),

  • deeltracé Amsterdam-Rijnkanaal–Utrecht Centraal.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-05-2011]

 • 1 Aan de projectmanager van het project ‘Sporen in Arnhem’ van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister op grond van artikel 20d Tracéwet besluiten te nemen op verzoeken om schadevergoeding voortvloeiend uit het project ‘Sporen in Arnhem’, met uitzondering van het beslissen op bezwaar tegen voornoemde besluiten.

 • 2 Aan de projectmanager van het project ‘Sporen in Utrecht’ van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van artikel 20d Tracéwet besluiten te nemen op verzoeken om schadevergoeding voortvloeiend uit het project ‘Sporen in Utrecht’, met uitzondering van het beslissen op bezwaar tegen voornoemde besluiten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 12-05-2011]

 • 1 Aan de projectmanager van het project ‘Sporen in Arnhem’ van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister besluiten te nemen inzake de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op verzoeken als bedoeld in artikel 2, eerste lid, met uitzondering van het beslissen op bezwaar tegen voornoemde besluiten.

 • 2 Aan de projectmanager van het project ‘Sporen in Utrecht’ van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister besluiten te nemen inzake de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op verzoeken als bedoeld in artikel 2, tweede lid, met uitzondering van het beslissen op bezwaar tegen voornoemde besluiten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 12-05-2011]

De projectmanager van het project ‘Sporen in Arnhem’ en de projectmanager van het project ‘Sporen in Utrecht’ van ProRail kunnen van het in de artikelen 2 en 3 aan hen verleende mandaat schriftelijk ondermandaat verlenen en de in die artikelen bedoelde machtiging doorgeven aan een plaatsvervanger.

Van de verlening van ondermandaat en van het doorgeven van de machtiging als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk kennis gegeven aan de Minister.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 12-05-2011]

Bij de uitoefening van het mandaat en de machtiging nemen de projectmanager ‘Sporen in Arnhem’ en de projectmanager ‘Sporen in Utrecht’ van ProRail of de in artikel 4, eerste lid, bedoelde personen de in de bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie in acht.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 12-05-2011]

Aan de Directeur Projecten van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister te beslissen op bezwaar tegen de met toepassing van artikel 2 en artikel 3 genomen besluiten.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 12-05-2011]

Aan de Directeur Projecten van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister besluiten te nemen inzake de verschuldigdheid en hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op bezwaar tegen met toepassing van artikel 2 genomen besluiten.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 12-05-2011]

De Directeur Projecten van ProRail kan, bij afwezigheid, van het aan hem in artikel 6 en 7 verleende mandaat schriftelijk ondermandaat verlenen en de in die artikelen bedoelde machtiging doorgeven aan een plaatsvervanger.

Van de verlening van ondermandaat en van het doorgeven van de machtiging als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk kennis gegeven aan de Minister.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 12-05-2011]

Bij de uitoefening van zijn mandaat en machtiging neemt de Directeur Projecten van ProRail of de in artikel 4, eerste lid, bedoelde persoon de in de bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie in acht.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 12-05-2011]

 • 1 Dit besluit treedt, met uitzondering van de artikelen 3 en 7, in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage. Algemene instructie uitoefening mandaat

[Regeling vervallen per 12-05-2011]

 • 1. Besluiten in eerste aanleg worden ondertekend met:

  De Minister van Verkeer en Waterstaat,

  Namens deze,

  De projectmanager Sporen in Arnhem van ProRail B.V.

  (naam)

  dan wel,

  De projectmanager Sporen in Utrecht van ProRail B.V.

  (naam)

 • 2. Besluiten op bezwaar worden ondertekend met :

  De Minister van Verkeer en Waterstaat,

  Namens deze,

  De Directeur Projecten van ProRail B.V.

  (naam)

 • 3. Gemandateerden houden een archief met ten minste afschriften van ieder door hen genomen besluit en de verslagen van hoorzittingen van de bezwaarcommissie.

 • 4. Gemandateerde beslist niet op bezwaar dan nadat ter zake advies is uitgebracht door een commissie bestaande uit:

  • a. twee vertegenwoordigers van ProRail B.V., waarvan één tevens handelend als voorzitter;

  • b. twee vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat.

 • 5. Gemandateerden verstrekken ondergetekende desgevraagd alle inlichtingen omtrent de behandeling van de verzoeken en de behandeling van de bezwaarschriften.

 • 6. Gemandateerden informeren ondergetekende over beslissingen van principiële aard dan wel met buitengewone consequenties of een grote precedentwerking.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Naar boven