Besluit inlijving Engelse adel

Geldend van 16-09-1815 t/m heden

Koninklijk besluit van 16 september 1815, n. 70, betreffende de inlijving van Engelse adel

Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Disponerende op de verschillende rekesten van personen uit Engelsche Geslachten afstammende en verlangende om in den Nederlandschen Adel te worden ingelijfd;

Gelet op het advies van den Hoogen Raad van Adel in dato 29 Augustus 1815 No 308/112. En in aanmerking nemende dat al ware de afstamming der rekwestranten uit adelijke geslachten van Grootbrittanien bewezen, het welk echter geenszins het geval is, daaruit echter voor hen geene billijke aanspraak op inlijving zoude resulteren, alzoo in het gemelde rijk geene wederkerigheid voor Nederlandsche Edellieden te hopen is en aldaar geene adelijke personen het zij uit deze landen, het zij van andere gedeelten van Europa, in den Nationalen Adel ingelijfd worden of aan hun eenige adelijke voorregten toegekend;

Hebben Goedgevonden en verstaan

Artikel 1

te difficulteren in de rekesten zoo als die zijn liggende van Cornelis Anne Mackaij, Pieter Melvill van Carnbee, P.W.L. Quarles de Quarles C.S. en P. Georgesz. Clifford C.S. maar daarentegen.

Artikel 2

Pieter Willem Lodewijk Quarles de Quarles, Baron des Heiligen Roomschen Rijks, in den Nederlandschen Adel in te lijven zoo als hij daarin wordt ingelijfd bij dezen.

Artikel 3

 • Louis Quarles

 • I. Quarles

 • Mr. P.P. Quarles

 • I.I. Quarles

 • Mr. P.N. Quarles

 • Cornelis Anne Mackaij

 • Pieter Melvill van Carnbee

 • Pieter Georgeszn Clifford

 • Jan Clifford

 • George Clifford

 • Gerard George Clifford en

 • Pieter Jan Clifford

 • Georges Clifford Pieterszn

in den Adelstand van het Koningrijk der Nederlanden te verheffen, en hun en hunne nakomelingen alzoo het genot van alle de regten en voordeelen te verzekeren, welke 's Lands wetten aan dien Stand verbonden hebben of verder verbinden zullen.

En zal te dezen einde ter delegatie van Onzen Hoogen Raad van Adel aan ieder van de genoemde personen een diploma worden uitgereikt en hun inmiddels door extract dezes, van hunne verheffing kennis worden gegeven.

Laken, den 16 September 1815

geteekend Willem

van wege den koning geteekend
,

A.R. Falck

Accordeert met deszelfs Origineel
Terug naar begin van de pagina