Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-10-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 augustus 2009, nr. R&P/RA/2009/17756, tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds 2007–2013

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Overwegende dat het noodzakelijk is dat met betrekking tot de besteding van de gelden die voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 uit het Europees Sociaal Fonds aan Nederland worden toegewezen ter verwezenlijking van de doelstelling Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PbEU 2006, L 210), nadere regels worden gesteld in het verlengde van en met inachtneming van die verordening, alsmede verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999 (PbEU 2006, L 210), en Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (pbEU 2006, L 371);

Gelet op de artikelen 3, eerste en vierde lid, 5 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2016, 35449, datum inwerkingtreding 09-07-2016, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-09-2009.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste en vierde lid, 5 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • arbeidsbelemmerde: een persoon die jegens het college van burgemeester en wethouders van zijn woonplaats uitsluitend aanspraak heeft op een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), of een uitkering op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ), naar het oordeel van dat college, gebaseerd op een door een arts of arbeidsdeskundige afgegeven verklaring een structurele functionele beperking heeft en jegens het UWV geen aanspraak heeft op een uitkering, danwel een persoon die naar het oordeel van dat college behoort tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 sub e van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie;

 • begunstigde: de subsidieaanvrager aan wie krachtens deze regeling subsidie is verleend;

 • branchegerichte cursussen met een civiel effect: cursussen, niet zijnde bedrijfsspecifieke trainingen, gericht op een specifieke branche teneinde de leerling vakspecifieke beroepsvaardigheden aan te leren;

 • brutoloon: bruto salaris, inclusief eindejaarsuitkering of 13e maand, exclusief vakantiegeld, exclusief aanvullende werkgeverslasten;

 • coördinerende gemeente: een coördinerende gemeente is één van de volgende gemeenten: Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Doetinchem, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Goes, Gouda, Groningen, Haarlem, Heerlen, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tiel, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaanstad, Zwolle;

 • CREBO: het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 6.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • eindejaarsuitkering/13e maand: vast bedrag of vastgesteld percentage van het salaris, dat werknemers als extra loon ontvangen, voor zover dit is geregeld in de geldende CAO of arbeidsovereenkomst;

 • gedeeltelijk-arbeidsgeschikte: een persoon met een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, naar een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%;

 • gedetineerde: een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidstraf of vrijheidsbenemende maatregel in een justitiële inrichting plaatsvindt of ten aanzien van wie een bevel tot verpleging van overheidswege is gegeven als bedoeld in artikel 37b of 38c van het Wetboek van Strafrecht;

 • Implementatieverordening: Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (pbEU 2006, L 371);

 • instelling: een opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 of 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, dan wel een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 van die wet;

 • IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • jongere: een persoon van 15 jaar of ouder doch jonger dan 28 jaar;

 • jonggehandicapte: de persoon die recht heeft op arbeidsondersteuning of een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

 • laaggekwalificeerd: een opleiding hebbend tot en met MBO-4 niveau;

 • leerlingwerkplaatsen: praktisch onderwijs, waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd die deel uitmaken van een gesimuleerd dienstverlenings- of productieproces;

 • minister: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • niet-uitkeringsontvanger: een werkloze persoon van 16 jaar en ouder, doch jonger dan 65 jaar, die geen uitkering of inkomensvoorziening ontvangt op grond van de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren (WIJ), de IOAW, de IOAZ, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Toeslagenwet, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, of de Algemene nabestaandenwet, dan wel op grond van een regeling die met deze wetten naar aard en strekking overeenstemt;

 • oudere: een persoon van 45 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar;

 • Operationeel Programma: het Operationeel Programma ESF Doelstelling 2, 2007–2013;

 • praktijkonderwijs: het onderwijs, bedoeld in artikel 10f, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • procedure Erkenning van Verworven Competenties (EVC-procedure): geheel van processtappen en gehanteerde instrumenten waarmee de verworven competenties van deelnemers worden beoordeeld, door een erkende aanbieder, ten opzichte van een specifieke landelijke standaard;

 • project: een samenhangend geheel van activiteiten met betrekking tot een gebied als bedoeld in artikel 4;

 • sectorarrangement: afspraken tussen een sector enerzijds en de VNG, of een of meer door de VNG aangewezen coördinerende gemeenten, of het UWV, over welke activiteiten door de bij de afspraken betrokken partijen worden ondernomen ter voorkoming van jeugdwerkloosheid, respectievelijk het vergroten van de mogelijkheden tot scholing, opleiding en arbeidsinpassing van jongeren in de betreffende sector;

 • sociale innovatiepotentie: het potentiële voordeel op het gebied van sociale innovatie dat als gevolg van een project op dat terrein te behalen is;

 • startkwalificatie: een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7, onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • subsidieaanvrager: de aanvrager van een subsidie op grond van deze regeling;

 • UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten;

 • Verordening: verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PbEU 2006, L 210);

 • voortgezet speciaal onderwijs: het onderwijs dat wordt gegeven op een school of instelling waaraan voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra wordt verzorgd;

 • werkende: een persoon, jonger dan 65 jaar, die op grond van een arbeidsovereenkomst, dan wel een aanstelling in openbare dienst, arbeid verricht als werknemer, uitzendkracht of die arbeid verricht als zelfstandige zonder personeel;

 • WWB-uitkering: uitkering op grond van de Wet werk en bijstand;

 • 55-plusser: een persoon van 55 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar.

Artikel 2. Inleidende bepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De minister verstrekt, overeenkomstig deze regeling, subsidie aan de nader krachtens dit besluit aangewezen natuurlijke- en rechtspersonen die een bijdrage leveren aan de uitvoering van het programma Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2, zoals uitgewerkt in het Operationeel Programma en neemt daarbij de Verordening en de Implementatieverordening in acht.

 • 3 Indien de Europese Commissie op het tijdstip van subsidieverlening nog niet heeft ingestemd met het Operationele Programma, wordt de subsidie, bedoeld in het eerste lid, verleend onder de voorwaarde dat de Europese Commissie instemt met dat Operationele Programma.

 • 4 In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in het derde lid, kan de minister de subsidie aanpassen aan het gewijzigde Operationele Programma, dat wel de instemming van de Europese Commissie heeft verkregen.

Artikel 3. Aanwijzing autoriteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Als managementautoriteit als bedoeld in artikel 59, eerste lid, onder a, van de Verordening wordt aangewezen het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 2 Als certificeringsautoriteit als bedoeld in artikel 59, eerste lid, onder b, van de Verordening wordt aangewezen de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • 3 Als auditautoriteit als bedoeld in artikel 59, eerste lid, onder c, van de Verordening wordt aangewezen de Rijksauditdienst van het Ministerie van Financiën.

Artikel 4. Aard van de projecten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De minister verleent met inachtneming van deze regeling en onder het voorbehoud, bedoeld in artikel 56, vierde lid, van de Verordening subsidie ten behoeve van projecten op het gebied van:

 • a. additionele toerusting van personen met een achterstand op of tot de arbeidsmarkt, zoals nader uitgewerkt in Actie A in Bijlage 1;

 • b. re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen, zoals nader uitgewerkt in Actie B in Bijlage 1;

 • c. praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, zoals nader uitgewerkt in Actie C in Bijlage 1;

 • d. verbetering arbeidsmarktpositie van laaggekwalificeerde werkenden zoals nader uitgewerkt in Actie D in Bijlage 1;

 • e. sociale innovatie zoals nader uitgewerkt in Actie E in Bijlage 1;

 • f. additionele scholing, opleiding respectievelijk toerusting van jongeren op of tot de arbeidsmarkt zoals nader uitgewerkt in Actie Jeugd in Bijlage 1.

Artikel 5. Instelling Comité van experts

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De minister stelt ter beoordeling van aanvragen tot subsidieverlening met betrekking tot de Acties A, C, E en Jeugd 2 voor iedere Actie afzonderlijk een Comité van experts in.

Artikel 6. Aanvraagtijdvakken en subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen om subsidie bestaat slechts gedurende door de minister vastgestelde aanvraagtijdvakken, gelegen in de jaren 2007 t/m 2013. Indien deze mogelijkheid wordt geopend, wordt hiervan vooraf door de minister in de Nederlandse Staatscourant mededeling gedaan, waarbij tevens het maximaal beschikbare bedrag per Actie wordt vastgesteld.

 • 2 Wanneer het vastgestelde aanvraagtijdvak eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt de termijn om 17.00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de zaterdag of zondag en om 17.00 uur op de dag voorafgaand aan de algemeen erkende feestdag.

Artikel 7. Subsidie aanvrager

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De subsidie met betrekking tot een project als bedoeld in deze regeling wordt aangevraagd door een als zodanig geregistreerde aanvrager, zoals aangewezen in Bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 8. De aanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De subsidieaanvraag heeft steeds betrekking op één project.

 • 2 De subsidieaanvraag bevat in ieder geval een projectbeschrijving met bijbehorende begroting en financieringsplan en wordt ingediend onder gebruikmaking van een daartoe door de minister elektronisch beschikbaar gesteld formulier en een door hem erkende elektronische handtekening.

 • 3 De projectbeschrijving bevat in ieder geval:

  • a. een beschrijving van de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten,

  • b. een beschrijving van de doelstelling, resultaten en producten die de subsidieaanvrager met de activiteiten nastreeft,

  • c. een beschrijving van de wijze waarop de activiteiten zullen worden uitgevoerd, en

  • d. een opgave van het tijdstip waarop de activiteiten starten en worden beëindigd.

 • 4 De begroting geeft inzicht in de baten en lasten van het project en is voorzien van een toelichting per post.

 • 5 Op de aanvraag wordt uiterlijk 13 weken na afloop van het aanvraagtijdvak beschikt. Bij afwezigheid van een aanvraagtijdvak wordt 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag beschikt.

 • 6 Een aanvraag is volledig wanneer het elektronische formulier en de bijbehorende bijlagen volledig en juist zijn ingevuld, zodat op basis van de verstrekte informatie de aanvraag kan worden beoordeeld.

 • 7 Desgevraagd verstrekt de subsidieaanvrager een nadere toelichting op het projectplan en de begroting.

 • 8 Indien de subsidieaanvrager voor de financiering van het te subsidiëren project middelen van een derde inzet, geschiedt dit op basis van een schriftelijke overeenkomst met, dan wel een schriftelijke toezegging van die derde. In de schriftelijke overeenkomst, dan wel schriftelijke toezegging wordt de bijdrage die door de derde wordt verschaft vastgelegd, alsmede de voorwaarden waaronder deze ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 9. Rangschikking

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 In geval het totaalbedrag van de aangevraagde subsidies met betrekking tot enige Actie het voor die Actie vastgestelde subsidieplafond te boven gaat, worden de subsidieaanvragen met betrekking tot die Actie door de minister afgehandeld in volgorde van het tijdstip van ontvangst, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

 • 2 Een van het eerste lid afwijkende prioritering geldt, voor zover zulks ten aanzien van enige Actie in Bijlage 1 is bepaald.

 • 3 Wanneer de subsidieaanvrager in de gelegenheid is gesteld om zijn onvolledige subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als tijdstip van ontvangst het tijdstip van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 4 Indien volledige inwilliging van een subsidieaanvraag zou leiden tot overschrijding van het toepasselijke subsidieplafond, doch uitvoering van het project mogelijk lijkt op basis van een lager te verlenen subsidiebedrag, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag zodanig aan te passen, dat deze een subsidiebedrag betreft waarbij het subsidieplafond niet wordt overschreden.

Artikel 10. Subsidieverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De minister verleent de subsidie aan de subsidieaanvrager.

 • 2 De beschikking tot verlening van subsidie betreft de projectactiviteiten, zoals vastgelegd in de bij de subsidieaanvraag gevoegde projectbeschrijving.

 • 3 In de beschikking wordt de periode opgenomen waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Tevens wordt in de beschikking het maximumbedrag bepaald dat aan subsidie tegemoet kan worden gezien. Bij de bepaling van dit bedrag wordt uitgegaan van het totaal van de uitvoerings- en beheerskosten van het project, zoals door de subsidieaanvrager geraamd in zijn subsidieaanvraag, met dien verstande dat bepaalde, in de beschikking te vermelden, kostenposten buiten beschouwing kunnen worden gelaten dan wel op een lager bedrag kunnen worden vastgesteld, voor zover de desbetreffende uitgaven redelijkerwijs niet noodzakelijk geacht kunnen worden voor de uitvoering van het project, dan wel uit anderen hoofde worden vergoed.

 • 4 Aan de beschikking tot verlening van subsidie kunnen nadere voorwaarden worden verbonden, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het behoud van een goed inzicht in de voortgang en administratie van het project.

Artikel 11. Weigering van de subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een aanvraag tot verlening van subsidie wordt door de minister afgewezen, indien:

 • a. de subsidieaanvraag niet voldoet aan de daaraan bij en krachtens deze regeling gestelde eisen;

 • b. subsidieverlening tot gevolg heeft dat het van toepassing zijnde maximaal beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 6, wordt overschreden;

 • c. de kosten van het project niet in een redelijke verhouding staan tot de daarvan te verwachten resultaten;

 • d. onvoldoende zekerheid bestaat over de financiering van de totale noodzakelijkerwijs ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van het project te maken kosten;

 • e. onvoldoende zekerheid bestaat dat de administratie van de subsidieaanvrager zal voldoen aan de daaraan gestelde eisen;

 • f. onaannemelijk is dat de subsidieaanvrager de subsidiabele activiteiten in voldoende mate in kwalitatieve of kwantitatieve zin kan beïnvloeden;

 • g. onaannemelijk is dat met de door de subsidieaanvrager toegepaste werkwijze de met de subsidie beoogde doelstelling wordt bereikt;

 • h. het project reeds uit anderen hoofde wordt gefinancierd ten laste van Europese subsidieprogramma’s.

Artikel 12. Hoogte van de subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De subsidie ten behoeve van projecten als bedoeld in Actie A, Actie B, Actie C, Actie D en Actie Jeugd 1 en 2 bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, doch ten hoogste het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximumbedrag. Met betrekking tot Actie D geldt tevens een flexibel subsidiepercentage, zoals nader uitgewerkt in artikel D8 van Bijlage 1.

 • 2 De subsidie ten behoeve van projecten als bedoeld in Actie E bedraagt 75% van de subsidiabele kosten, doch ten hoogste het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximumbedrag.

 • 3 Indien de subsidieaanvrager krachtens een overeenkomst dan wel een toezegging als bedoeld in artikel 8, achtste lid, jegens een derde terzake van de uitvoering van een gesubsidieerd project als bedoeld in het eerste en tweede lid aanspraak heeft op betaling van een bedrag dat meer bedraagt dan 60%, respectievelijk 25% van de subsidiabele kosten, dan wel indien de subsidieaanvrager bij zijn subsidieaanvraag een schriftelijke toezegging heeft gedaan dat hij meer dan 60%, respectievelijk 25% van de subsidiabele kosten voor eigen rekening zal nemen, wordt de subsidie verlaagd met dit meerdere.

Artikel 13. Subsidiabele kosten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Voor subsidiering komen uitsluitend in aanmerking:

  • a. de noodzakelijke kosten die door of op verzoek van de begunstigde daadwerkelijk zijn gemaakt ter uitvoering van de subsidiabele projectactiviteiten, zoals opgenomen in Bijlage 1, die ten laste van de begunstigde zijn gebleven en zijn betaald uiterlijk binnen zes weken na het indienen van de eindverantwoording en die rechtstreeks aan de uitvoering en het beheer van het project zijn toe te rekenen,

  • b. kosten voor overhead en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten tot een maximum van 20% van de in beschikking tot subsidievaststelling opgenomen, voor subsidie in aanmerking komende kosten op grond van de subsidiabele projectactiviteiten per actie, zoals opgenomen in Bijlage 1. Dit onderdeel is niet van toepassing op Actie E,

  • c. loonkostensubsidies en stagevergoedingen voor zover verstrekt binnen Actie J, waarbij de inzet van de loonkostensubsidies en stagevergoedingen rechtstreeks voortvloeit uit het regionaal actieplan of het Actieplan Jeugdwerkloosheid, dan wel uit het met de VNG afgesloten sectorarrangement.

 • 2 kosten voor intern personeel voor zover deze berekend zijn op basis van het aantal werkelijk gerealiseerde uren tegen een individueel berekend uurtarief op basis van het brutoloon vermeerderd met een opslag van 32% en het aantal werkbare uren per jaar.

 • 3 Kosten voor opleidingen in het kader van de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ter hoogte van de vastgestelde standaardprijs á € 3.700,– per opleiding, per schooljaar, mits de volgende bewijsstukken kunnen worden overgelegd:

  • de toepasselijke beroepspraktijkvormingsovereenkomst,

  • loonstrook deelnemer van de laatste scholingsmaand in het ESF project,

  • behaald diploma of bewijsstuk van het ROC waaruit blijkt dat de leerling gedurende een schooljaar de betreffende opleiding heeft genoten.

 • 4 Om voor subsidie in aanmerking te komen dient voor opdrachten met een financieel belang van hoger of gelijk aan € 15.000,– de marktconformiteit aangetoond te worden. Voor opdrachten tot € 50.000,– kan worden volstaan met een benchmarkprocedure. Voor opdrachten hoger of gelijk aan € 50.000,– dient marktconformiteit te worden aangetoond door middel van een vergelijking van drie offertes, een niet-openbare aanbestedingsprocedure of een openbare aanbestedingsprocedure.

 • 5 Met uitzondering van het eerste lid, onderdeel a, geldt voor subsidieaanvragen die zijn ingediend voor 1 oktober 2010, artikel 13 van de subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), zoals dit luidde op 30 september 2010.

Artikel 14. Niet-subsidiabele kosten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Niet voor subsidiering komen in aanmerking:

 • a. onredelijk gemaakte kosten ter uitvoering van het project of een onderdeel daarvan;

 • b. kosten van het project die qua prijsniveau niet in een redelijke verhouding staan tot de overeengekomen prestaties;

 • c. kosten van inkomensvervangende betalingen of uitkeringen aan deelnemers, niet zijnde loonbetalingen;

 • d. loonkosten verbonden aan werkervaringsplaatsen en dienstbetrekkingen welke zijn aangegaan of bekostigd in het kader van de Wet werk en bijstand of de Wet investeren in jongeren, uitgezonderd hetgeen is bepaald in artikel 13, eerste lid, onderdeel c;

 • e. loonkosten van een persoon die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening een dienstverband met de gemeente dan wel met een reguliere werkgever heeft;

 • f. verletkosten.

Artikel 15. Bevoorschotting

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Aan de begunstigde kan op een daartoe strekkend verzoek een voorschot worden verleend. In het verzoek wordt door de begunstigde de behoefte aan het voorschot onderbouwd en gespecificeerd.

 • 2 Het voorschot bedraagt maximaal 50% van het in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen maximum subsidiebedrag.

 • 3 Voor zover het verstrekken van een voorschot heeft geleid tot vermogensvorming blijkt dat uit de einddeclaratie, bedoeld in artikel 18.

 • 4 Na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van subsidie kan de minister uit eigen beweging een voorschot verlenen tot maximaal 100% van het in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen maximum subsidiebedrag.

Artikel 16. Administratievoorschriften

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De begunstigde houdt een inzichtelijke en controleerbare administratie bij met betrekking tot de uitvoering van het project en de in verband daarmee gedane uitgaven en verworven inkomsten. Deze administratie bestaat uit een projectadministratie, waaronder begrepen een deelnemersadministratie en een financiële administratie, waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, juist en volledig zijn vastgelegd en ten behoeve van de vaststelling van de subsidiabiliteit zijn te verifiëren met bewijsstukken.

 • 2 De projectadministratie geeft inzicht in de geplande en gerealiseerde prestaties in termen van deelnemers en uren, dan wel in termen van geleverde producten of diensten.

 • 3 De financiële administratie geeft inzicht in de subsidiabele kosten, de inkomsten en de wijze waarop de inkomsten en uitgaven aan het project worden toegerekend.

 • 4 De deelnemersadministratie geeft inzicht in de subsidiabiliteit van de projectactiviteiten en de behaalde resultaten per individuele deelnemer.

 • 5 De begunstigde bewaart alle administratieve bescheiden die betrekking hebben op het gesubsidieerde project tot en met 31 december 2020. Van bewijsstukken dient het originele stuk, dan wel een voor authentiek gewaarmerkte versie van het originele stuk, te worden bewaard volgens de in Bijlage 3 vastgestelde procedure.

 • 6 Begunstigde verstrekt desgevraagd aan door de minister dan wel door de Europese Commissie daartoe aangewezen personen inzage in of informatie uit de administratie. Tevens verstrekt hij de voornoemde personen desgevraagd informatie over de voortgang van het voor subsidie in aanmerking gebrachte project.

Artikel 17. Rapportageverplichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De begunstigde verstrekt, onder gebruikmaking van het daartoe door de minister elektronisch beschikbaar gestelde formulier, aan de managementautoriteit uiterlijk 31 december van elk kalenderjaar het burgerservicenummer, dan wel bij het ontbreken daarvan het sociaal-fiscaalnummer, van de deelnemers aan zijn project.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de begunstigde voor een project in het kader van Actie E.

 • 3 Indien er tussentijds omstandigheden optreden, die de voortgang, inhoud of de administratieve organisatie van het project substantieel wijzigen of die anderszins belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het recht op subsidie, doet de begunstigde hiervan onverwijld mededeling aan de minister.

 • 4 De begunstigde maakt, wanneer binnen 3 jaar na afloop van het project sprake is van faillissement of overgang van eigendom van een door het project gefinancierde onderneming, hiervan melding aan de minister.

Artikel 18. Einddeclaratie en Subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De begunstigde dient binnen dertien weken na beëindiging van het project een verzoek tot vaststelling van subsidie in bij de minister. Bij het verzoek tot vaststelling van subsidie wordt een verantwoording en een einddeclaratie gevoegd. De begunstigde verstrekt bij de einddeclaratie het burgerservicenummer, dan wel bij het ontbreken daarvan het sociaal-fiscaalnummer, van de deelnemers aan zijn project.

 • 2 Het verzoek wordt ingediend onder gebruikmaking van een op het project betrekking hebbend formulier, voorzien van de vereiste bijlagen, dat door de minister elektronisch beschikbaar wordt gesteld.

 • 3 De minister beslist binnen 24 maanden na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 19. Publiciteit

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De begunstigde informeert de door hem ingeschakelde uitvoerder en de deelnemers aan projecten dat zij deelnemen aan een door het Europees Sociaal Fonds gesubsidieerd project en verleent medewerking aan door de minister georganiseerde publicitaire en voorlichtingsactiviteiten gericht op de media, potentiële deelnemers en het grote publiek.

 • 2 De begunstigde draagt er zorg voor dat op briefpapier en overige relevante op het project en de uitvoering daarvan betrekking hebbende documenten, duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat het project cofinanciering vanuit het Europees Sociaal Fonds ontvangt.

 • 3 De begunstigde draagt er zorg voor dat een embleem van de Europese vlag aanwezig is op het publiciteitsmateriaal met betrekking tot het project, en dat dit embleem voldoet aan de instructies betreffende kleurgebruik en afmetingen zoals omschreven in bijlage 1 bij de Implementatieverordening.

 • 4 De begunstigde draagt er zorg voor dat op al het publiciteitsmateriaal in ieder geval de term Europees Sociaal Fonds aanwezig is, en dat, indien het publiciteitsmateriaal daarvoor ruimte biedt, tevens melding wordt gemaakt van de leuze: Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst.

 • 5 De begunstigde verleent aan door de minister dan wel door de Europese Commissie daartoe aangewezen personen medewerking aan het opstellen van evaluatierapporten met betrekking tot deze regeling, en draagt, indien het gesubsidieerde project niet in eigen beheer wordt uitgevoerd, er zorg voor dat de feitelijke uitvoerder van het project deze medewerking verleent.

 • 6 Indien de begunstigde niet voldoet aan een of meer van de vorige leden kan dit leiden tot een verlaging van de vast te stellen subsidie met 5%.

 • 7 De projectresultaten worden om niet beschikbaar gesteld aan de minister of door hem aangewezen derden.

Artikel 20. Intrekking en terugvordering

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in afdeling 4.2.6. van de Algemene wet bestuursrecht kan een beschikking tot subsidieverlening door de minister geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, en kunnen op basis daarvan uitbetaalde bedragen worden teruggevorderd:

  • a. indien het project wordt uitgevoerd in afwijking van het projectplan, voor zover de subsidieverlening daarop was gebaseerd;

  • b. indien de doelstellingen van het project ten gevolge van nalatigheid van de begunstigde niet of slechts ten dele worden gerealiseerd;

  • c. indien de begunstigde niet heeft voldaan aan een of meer van de administratievoorschriften;

  • d. op een daartoe strekkend verzoek van de begunstigde.

 • 2 Gehele of gedeeltelijke intrekking van de beschikking tot subsidieverlening op grond van het eerste lid, onder a, vindt niet plaats, indien de afwijking van het bij de subsidieaanvraag gevoegde projectplan vooraf aan de minister is voorgelegd en de minister daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 • 3 De begunstigde is verplicht onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en teveel door hem ontvangen voorschotten onverwijld terug te betalen, tenzij de minister heeft aangegeven dat verrekening op andere wijze plaatsvindt.

 • 4 Bij terugvordering van door de minister onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of teveel door de begunstigde ontvangen voorschotten worden de met de terugvordering verband houdende kosten bij de begunstigde in rekening gebracht. Tevens wordt overgegaan tot het in rekening brengen van de wettelijke rente.

Artikel 22. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien). Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen 1 t/m 4 in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 23. Overgangsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Beschikkingen afgegeven onder de Subsidieregeling ESF 2007–2013 blijven van kracht en worden aangemerkt als beschikkingen die zijn afgegeven onder de Subsidieregeling 2007–2013 (herzien).

Artikel 24. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Den Haag, 24 augustus 2009

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Bijlage 1. Specifieke bepalingen voor subsidie aanvragen per actie

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Actie A. Additionele toerusting van personen met een achterstand op of tot de arbeidsmarkt

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Artikel A1. Aanvrager

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. De subsidie met betrekking tot een project in het kader van Actie A wordt aangevraagd door:

  • a. een bij het project betrokken college van burgemeester en wethouders;

  • b. het UWV;

  • c. een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds dat door de minister overeenkomstig Bijlage 2 als subsidieaanvrager is erkend.

 • 2. Indien wordt samengewerkt met andere bij het project betrokken partijen wordt één partij aangewezen als aanvrager.

 • 3. Indien een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds als subsidieaanvrager optreedt, wordt in de projectadministratie een overeenkomst opgenomen waaruit, afhankelijk van de personen in de doelgroep, blijkt dat wordt samengewerkt met een college van burgemeester en wethouders, met colleges van burgemeester en wethouders dan wel met het UWV.

Artikel A2. Aanvraagtijdvakken

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Subsidieaanvragen met betrekking tot een project in het kader van Actie A, als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, wordt in het kalenderjaar 2009 nog door de minister ontvangen in het aanvraagtijdvak van 2 november 2009, 09.00 uur, tot en met 30 november 2009, 17.00 uur;

 • 2. In de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013 wordt de aanvraag door de minister telkens ontvangen in het aanvraagtijdvak van 1 oktober, 09.00 uur, tot en met 31 oktober, 17.00 uur.

Artikel A3. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Het maximaal beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidie bedraagt:

 • a. voor aanvragen, ingediend in 2009: € 80.000.000,–;

 • b. voor aanvragen, ingediend in 2010: € 65.000.000,–.

Artikel A4. Doel

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project in het kader van Actie A heeft tot doel de mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing van personen uit de, in artikel A5 aangewezen doelgroepen, te vergroten.

Artikel A5. Doelgroep

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project in het kader van Actie A richt zich op personen die behoren tot de volgende doelgroepen:

 • a. niet-uitkeringsontvangers; of

 • b. arbeidsbelemmerden, dan wel gedeeltelijk-arbeidsgeschikten met een aanvullende WWB-uitkering, een aanvullende WIJ-uitkering, een aanvullende IOAW-uitkering, een aanvullende IOAZ-uitkering, of een uitkering van het UWV, alsmede jonggehandicapten; of

 • c. 55-plussers met een WWB-uitkering, een IOAW-uitkering, een IOAZ-uitkering, of een uitkering van het UWV.

Artikel A6. Specifieke eisen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project komt slechts voor subsidie in aanmerking indien:

 • a. het project past binnen het hogergenoemde doel, en

 • b. het project een duur van ten hoogste 18 maanden heeft, gerekend vanaf de datum van de volledige aanvraag, en

 • c. de in de subsidieaanvraag begrote kosten van het project ten minste € 250.000,– bedragen.

Artikel A7. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Voor subsidie komen slechts de volgende activiteiten in aanmerking, voor zover zij de doelstelling uit artikel A4 ondersteunen:

 • 1. Activiteiten gericht op het vergroten van duurzame arbeidsinpassing van deelnemers, met inbegrip van re-integratietrajecten waaronder begrepen scholing, training en begeleiding;

 • 2. Werving van niet-uitkeringsontvangers voor het project. De hiermee samenhangende kosten bedragen maximaal 10% van de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen, voor subsidie in aanmerking komende kosten.

Artikel A8. Maximum subsidie per aanvrager

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Met betrekking tot projecten in het kader van Actie A komen bij de projecten betrokken colleges van burgemeester en wethouders en Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen per aanvraagtijdvak in aanmerking voor subsidie tot een maximum van € 5.000.000,–. Voor het UWV geldt een maximum van € 25.000.000,–.

Artikel A9. Prioritering

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Met betrekking tot de verdeling van het maximaal beschikbare bedrag, hebben subsidieaanvragen van een college van burgemeester en wethouders voorrang op subsidieaanvragen van het UWV of van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds en hebben subsidieaanvragen van het UWV voorrang op subsidieaanvragen van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.

 • 2. Het door de minister ingestelde Comité van experts Actie A zal de aanvragen toetsen aan de hand van de hieronder beschreven kwalitatieve criteria. Projecten die in hogere mate voldoen aan bedoelde criteria hebben voorrang op de projecten die in mindere mate aan deze criteria voldoen. Het Comité van experts rangschikt de aanvragen en brengt hierover binnen vier weken na het einde van het aanvraagtijdvak advies uit aan de minister. De criteria zijn: a. Duurzaamheid van de arbeidsinpassing, b. Concreetheid van de beschreven activiteiten, c. De mate waarin de activiteiten bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het project en d. Spreiding over de verschillende doelgroepen.

 • 3. Bij gelijke waardering bepaalt het tijdstip van ontvangst de volgorde, waarbij de volledige subsidieaanvraag die op een eerder tijdstip door de minister is ontvangen een hogere rangorde heeft dan een volledige subsidieaanvraag die op een later tijdstip is ontvangen.

Actie B. Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Artikel B1. Aanvrager

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De subsidie met betrekking tot een project in het kader van Actie B, als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, wordt aangevraagd door de minister van Justitie, en indien nodig, mede namens de minister voor Jeugd en Gezin.

Artikel B2. Aanvraagtijdvakken

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Subsidieaanvragen met betrekking tot een project in het kader van Actie B, worden in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013 door de minister telkens ontvangen in het aanvraagtijdvak van 1 oktober, 09.00 uur, tot en met 31 oktober, 17.00 uur.

Artikel B3. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Het maximaal beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidie bedraagt:

 • a. voor aanvragen, ingediend in 2009: € 15.000.000,–;

 • b. voor aanvragen, ingediend in 2010: € 15.000.000,–.

Artikel B4. Doel en doelgroep

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project met betrekking tot Actie B beoogt de arbeidsmarktpositie van gedetineerden van 15 jaar of ouder, en/of civielrechtelijk in Jeugdinrichtingen verblijvende jongeren van 15 jaar of ouder, zodanig te verbeteren, dat zij uiteindelijk naar werk bemiddelbaar zijn of na detentie direct inpasbaar zijn in een arbeidsmarkt gerelateerd programma of regulier opleidingstraject.

Artikel B5. Specifieke eisen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project als bedoeld in Actie B komt slechts voor subsidie in aanmerking indien:

 • a. het project past binnen het hogergenoemde doel;

 • b. het project een duur van ten hoogste 15 maanden heeft;

 • c. het project start uiterlijk binnen 8 maanden, gerekend vanaf de datum van de volledige aanvraag

 • d. ten aanzien van de in het doel genoemde personen de methodiek van individuele trajectbegeleiding wordt toegepast.

Artikel B6. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Voor subsidie komen slechts de volgende activiteiten in aanmerking, voor zover zij de doelstelling uit artikel B4 ondersteunen:

 • a. activiteiten in het kader van individuele trajectbegeleiding;

 • b. scholing en training;

 • c. ontwikkeling van opleidingen, cursussen en trainingen, passend binnen het doel, bedoeld in artikel B4, tot een maximum van 10% van de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen, voor subsidie in aanmerking komende kosten.

Actie C. Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Artikel C1. Aanvrager

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De subsidie met betrekking tot een project in het kader van Actie C, als bedoeld in artikel 4, onderdeel c, wordt aangevraagd door een school voor praktijkonderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Artikel C2

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Subsidieaanvragen met betrekking tot een project in het kader van Actie C worden in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 door de minister ontvangen in het aanvraagtijdvak van 1 februari, 9.00 uur tot en met 28 februari, 17.00 uur.

 • 2. Subsidieaanvragen met betrekking tot een project in het kader van Actie C worden in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 door de minister ontvangen in het aanvraagtijdvak van 17 januari, 9.00 uur tot en met 28 januari, 17.00 uur.

Artikel C3. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Het maximaal beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidie bedraagt:

  • a. voor aanvragen, ingediend in 2009: € 40.000.000,–;

  • b. voor aanvragen, ingediend in 2010: € 24.000.000,–;

  • c. voor aanvragen, ingediend in 2011: € 24.000.000,–.

 • 2. De maximumsubsidie per aanvrager per aanvraagtijdvak bedraagt € 450.000,–.

Artikel C4. Doel

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project als bedoeld in Actie C, heeft tot doel leerlingen, behorend tot de in artikel C5 omschreven doelgroep, voor te bereiden op, of toe te geleiden naar, een functie op de reguliere arbeidsmarkt, dan wel beschermde arbeidsmarkt, of toe te geleiden naar een vervolgopleiding op MBO-1 niveau of naar het Beroepsbegeleidend onderwijs.

Artikel C5. Doelgroep

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project in het kader van Actie C is gericht op personen van 15 jaar of ouder:

 • 1. die in de periode van twaalf maanden, onmiddellijk voorafgaande aan de start van het project, ingeschreven hebben gestaan bij een school zoals bedoeld in artikel C1 of die ten tijde van het project staan ingeschreven bij een dergelijke school, en

 • 2. die naar het oordeel van de school in aanvulling op het reguliere onderwijs ondersteuning nodig hebben en/of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben ten behoeve van arbeidsintegratie.

Artikel C6. Specifieke eisen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project als bedoeld in Actie C komt slechts voor subsidie in aanmerking indien:

 • a. het project past binnen het in het in artikel C4 omschreven doel;

 • b. het project een duur van ten hoogste 12 maanden heeft; en

 • c. het project start na 31 juli van een kalenderjaar, doch uiterlijk binnen 8 maanden, gerekend vanaf de datum van de volledige aanvraag.

Artikel C7. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Voor subsidie komen slechts de volgende activiteiten in aanmerking, voor zover zij de doelstelling uit artikel C4 ondersteunen:

 • 1. arbeidskundig onderzoek, waarvan de kosten per deelnemer ten hoogste € 900,– bedragen;

 • 2. leerlingwerkplaatsen in directe samenhang met branches en bedrijven, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de school, waarvan de kosten per deelnemer ten hoogste € 3000,– bedragen;

 • 3. branchegerichte cursussen met een civiel effect, waarvan de kosten per deelnemer ten hoogste € 4000,– bedragen;

 • 4. vormgeven en intensivering van begeleiding na het verlaten van de school, niet zijnde stagebegeleiding, op basis van een overeenkomst, waarvan de kosten per deelnemer ten hoogste € 2000,– bedragen; of

 • 5. opleidingen in het kader van professionalisering van docenten en schoolleiders, die aantoonbaar rechtstreeks gericht zijn op de onder punt 1 tot en met 4 genoemde activiteiten, voor zover deze leiden tot een certificaat of diploma en voor zover de kosten per docent of schoolleider ten hoogste € 2000,– bedragen, met een maximum van 10% van de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen voor subsidie in aanmerking komende kosten;

 • 6. ondersteuning van de onder 1 tot en met 4 genoemde activiteiten door netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie;

 • 7. ontwikkelingsactiviteiten gericht op activiteiten als bedoeld in de leden 1, 2 en 3, tot een maximum van 10% van de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen, voor subsidie in aanmerking komende kosten.

Artikel C8. Prioritering

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Projecten in het kader van Actie C van een subsidieaanvrager aan wie op grond van deze regeling niet eerder subsidie voor een project in het kader van Actie C is verleend, hebben voorrang op projecten van een subsidieaanvrager aan wie op grond van deze regeling eerder subsidie voor een project in het kader van Actie C is verleend.

 • 2. Met betrekking tot de projecten van een subsidieaanvrager aan wie op grond van deze regeling eerder subsidie voor een project in het kader van Actie C is verleend, hebben projecten die in hogere mate voldoen aan de criteria arbeidsmarktgerichtheid, innovatief gehalte en netwerkgerichtheid, voorrang op de projecten die in mindere mate aan die criteria voldoen.

 • 3. De mate waarin voldaan wordt aan de criteria wordt beoordeeld door het Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie C. Het Comité van experts kent aan zijn beoordeling een score toe en brengt hierover binnen vier weken na het einde van het aanvraagtijdvak advies uit aan de minister.

 • 4. Indien de beoordeling ertoe leidt dat projecten een gelijke score hebben, heeft het project van een subsidieaanvrager aan wie minder vaak subsidie voor een project in het kader van Actie C is verleend, voorrang op het project van een subsidieaanvrager aan wie vaker subsidie voor een dergelijk project is verleend.

 • 5. Indien na toepassing van het voorgaande lid subsidieaanvragen een gelijke plaats in de rangorde hebben, hebben subsidieaanvragen die betrekking hebben op een project met betrekking tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs voorrang op subsidieaanvragen die betrekking hebben op een project met betrekking tot een school voor praktijkonderwijs.

 • 6. Indien na toepassing van het voorgaande lid subsidieaanvragen een gelijke plaats in de rangorde hebben, worden die subsidieaanvragen in rangorde geplaatst in volgorde van het tijdstip van binnenkomst van de volledige subsidieaanvraag, waarbij de volledige subsidieaanvraag die op een eerder tijdstip door de minister is ontvangen een hogere rangorde heeft dan een volledige subsidieaanvraag die op een later tijdstip is ontvangen.

Actie D. Verbetering arbeidsmarktpositie van laaggekwalificeerde werkenden

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Artikel D1. Aanvrager

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De subsidie met betrekking tot een project in het kader van Actie D wordt aangevraagd door een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds dat door de minister op grond van de erkenningsregeling in bijlage 2 bij deze regeling als subsidieaanvrager is erkend.

Artikel D2. Aanvraagtijdvakken

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Subsidieaanvragen met betrekking tot een project in het kader van Actie D, als bedoeld in artikel 4, onderdeel d, worden in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013 door de minister telkens ontvangen in het aanvraagtijdvak van 1 februari, 09.00 uur, tot en met 28 februari, 17.00 uur.

Artikel D3. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

1.

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Het maximaal beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidie bedraagt:

 • a. voor aanvragen, ingediend in 2009: € 150.000.000,–;

 • b. voor aanvragen, ingediend in 2010: € 150.000.000,–;

 • c. voor aanvragen, ingediend in 2011: € 200.000.000,–.

Artikel D4. Doel

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project in het kader van Actie D heeft tot doel de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van laaggekwalificeerde werkenden te vergroten.

Artikel D5. Doelgroep

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project in het kader van Actie D richt zich op laaggekwalificeerde werkenden en kan mede betrekking hebben op laaggekwalificeerde personen die op grond van een uitzendovereenkomst, als bedoeld in artikel 690 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, werkzaam zijn in de bedrijfstak of de onderneming waar het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds opereert.

Artikel D6. Specifieke eisen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Een project in het kader van Actie D komt slechts voor subsidie in aanmerking indien:

  • a. het project past binnen het doel, zoals omschreven in artikel D4;

  • b. het project past binnen het doel dat is opgenomen in de statuten van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds dat het project uitvoert of doet uitvoeren, dan wel, het project past binnen het doel dat is opgenomen in de statuten van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds waarmee in het kader van het project wordt samengewerkt;

  • c. het project een duur van ten hoogste 18 maanden heeft, gerekend vanaf de datum van de volledige aanvraag;

  • d. het project gericht is op een in het CREBO opgenomen opleiding, dan wel op een daarmee gelijk te stellen opleiding, die in de branche als extra kwalificatie voor de arbeidsmarkt wordt erkend, een civiel effect heeft, algemeen toegankelijk is en het MBO-4 niveau niet overstijgt.

 • 2. De begunstigde toetst of de opleidingen binnen het project, welke niet in het CREBO register zijn opgenomen, voldoen aan de vereisten gesteld in het voorgaande lid. Desgevraagd verstrekt de begunstigde aan door de minister dan wel door de Europese Commissie daartoe aangewezen personen informatie waaruit blijkt dat aan deze vereisten is voldaan.

Artikel D7. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Voor subsidie komen slechts de volgende activiteiten in aanmerking, voor zover zij de doelstelling uit artikel D4 ondersteunen:

  • a. opleidingen, cursussen en trainingen tot en met MBO-4 niveau, alsmede de toepassing van de EVC-procedure;

  • b. ontwikkeling van opleidingen, cursussen en trainingen tot en met MBO-4 niveau tot een maximum van 10% van de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen, voor subsidie in aanmerking komende kosten.

 • 2. Bedrijfsspecifieke opleidingen, EHBO cursussen en BHV cursussen zijn uitgesloten van subsidie.

Artikel D8. Hoogte subsidie – flexibel subsidiepercentage

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Indien bij de vaststelling van de subsidie blijkt dat tenminste 75% is gerealiseerd van de subsidiabele kosten, zoals genoemd in de beschikking tot subsidieverlening, wordt met betrekking tot een project in het kader van Actie D het in artikel 12 genoemde percentage van 40% verhoogd:

  • a. met 1 procentpunt, indien ten minste 35% van het totale aantal deelnemers dat bij die subsidievaststelling voor de subsidietoekenning in aanmerking wordt genomen, uit ouderen bestaat;

  • b. met 1 procentpunt, indien ten minste 35% van het totale aantal deelnemers dat bij die subsidievaststelling voor de subsidietoekenning in aanmerking wordt genomen, uit jongeren van 15 jaar of ouder, doch jonger dan 24 jaar bestaat;

  • c. met 1 procentpunt, indien ten minste 10% van het totale aantal deelnemers dat bij die subsidievaststelling voor de subsidietoekenning in aanmerking wordt genomen, uit gedeeltelijk-arbeidsgeschikten of personen met een WSW-indicatie, bestaat;

  • d. met 1 procentpunt, indien ten minste 40% van het totale aantal deelnemers dat bij die subsidievaststelling voor de subsidietoekenning in aanmerking wordt genomen, uit werkenden zonder startkwalificatie bestaat;

  • e. met 1 procentpunt, indien het aantal vrouwelijke deelnemers dat bij die subsidievaststelling voor de subsidietoekenning in aanmerking wordt genomen ten minste 5% hoger ligt dan het gemiddelde aantal werkende vrouwen in de desbetreffende sector, overeenkomstig de meest recente CBS-statistiek ‘Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht’.

 • 2. Bij de beoordeling of het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximumbedrag, zoals bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze regeling, is bereikt blijft de verhoging van het subsidiepercentage zoals hierboven bedoeld buiten beschouwing.

 • 3. Indien bij de vaststelling van de subsidie blijkt dat minder dan 60% van de subsidiabele kosten, zoals genoemd in de beschikking tot subsidieverlening, is gerealiseerd, wordt het subsidiebedrag waarop aanspraak zou bestaan verlaagd met 5%.

 • 4. Het derde lid is slechts van toepassing ten aanzien van projecten waarvoor na 1 oktober 2010 subsidie is aangevraagd.

Artikel D9. Maximum subsidie per aanvrager

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Met betrekking tot projecten in het kader van Actie D komen subsidieaanvragers per aanvraagtijdvak in aanmerking voor subsidie tot een maximum van 2% van het van toepassing zijnde maximaal beschikbare bedrag per aanvraagtijdvak.

Actie E. Sociale innovatie

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Artikel E1. Aanvrager

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De subsidie met betrekking tot een project in het kader van Actie E wordt aangevraagd door een natuurlijke- of rechtspersoon, die een arbeidsorganisatie in stand houdt. Als arbeidsorganisatie wordt beschouwd iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, waarin door werknemers arbeid wordt verricht.

Artikel E2. Aanvraagtijdvakken

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De subsidieaanvraag met betrekking tot een project in het kader van Actie E, als bedoeld in artikel 4, onderdeel e, wordt in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013 door de minister telkens ontvangen in het aanvraagtijdvak van 1 oktober, 09.00 uur, tot en met 31 oktober, 17.00 uur.

Artikel E3. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Het maximaal beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidie bedraagt:

 • a. voor aanvragen, ingediend in 2009: € 7.000.000,–;

 • b. voor aanvragen, ingediend in 2010: € 12.000.000,–.

Artikel E4. Doel

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In het kader van Actie E kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd voor een project dat betrekking heeft op een van onderstaande twee thema’s:

 • a. Thema 1: arbeidstijdenmanagement, waaronder begrepen:

  • rooster flexibiliteit;

  • slimmer pauzeren;

  • arbeidstijden;

  • ontkoppelen werk en werkplek.

 • b. Thema 2: procesverbetering, gericht op interne werk- en taakverdeling, waaronder begrepen:

  • zelfsturing;

  • verbeterteams;

  • multi inzetbaar personeel;

  • taakroulatie en taakverrijking;

  • uitwisseling van kennis en ervaring via bestaande en nieuwe technologieën.

Artikel E5. Specifieke eisen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project in het kader van Actie E komt slechts voor subsidie in aanmerking indien:

 • a. het project past binnen het in artikel E4 omschreven doel; en

 • b. de in de subsidieaanvraag begrote kosten tenminste € 50.000,– en ten hoogste € 160.000,– bedragen; en

 • c. het project een duur van ten hoogste 12 maanden heeft; en

 • d. het project start uiterlijk binnen 8 maanden, gerekend vanaf de datum van de volledige aanvraag; en

 • e. bij de subsidieaanvraag een volledig uitgewerkt voorstel wordt overgelegd met een probleemanalyse, ideeën/oplossingsrichtingen en een uitgewerkt plan van aanpak voor de totstandkoming van een ontwerp implementatieplan; en

 • f. in geval van externe samenwerking (met bijvoorbeeld klanten of een toeleverancier) deze samenwerking bij de subsidie aanvraag door middel van een intentieverklaring of overeenkomst wordt aangetoond; en

 • g. werknemers van de subsidieaanvrager actief en aantoonbaar betrokken worden bij het ontwikkeltraject;

 • h. de beoogde resultaten van het project algemeen overdraagbaar zijn;

 • i. een ontwerp implementatieplan dat gericht is op de wijze waarop de arbeid is georganiseerd bij de deelnemer, dan wel bij de deelnemers aan het project, in ieder geval de volgende elementen bevat:

  • een door de deelnemende werkgever(s) verrichte analyse van de knelpunten in de arbeidsproductiviteit;

  • een door de deelnemende werkgever(s) verrichte analyse van de sociale innovatiepotentie;

  • door de deelnemende werkgever(s) opgestelde meetbare doelstellingen;

  • een door de deelnemende werkgever(s) vastgesteld verslag van het uittesten van het implementatieplan;

  • een door de deelnemende werkgever, dan wel werkgevers verrichte kosten/baten analyse van het vervolgtraject;

  • een door de deelnemende werkgever (s) opgesteld activiteitenplan en een daaraan gekoppelde tijdsplanning van het vervolgtraject van sociale innovatie.

Artikel E6. Specifieke subsidiabele kosten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Met betrekking tot een project in het kader van Actie E, komen, onder de geldende voorwaarden, zoals vastgesteld in artikel 13 van de Subsidieregeling, voor subsidie in aanmerking kosten van het opstellen en in de praktijk uittesten van een op sociale innovatie betrekking hebbend ontwerp implementatieplan, zoals omschreven onder artikel E5, onderdeel i, enkel voor zover die kosten gemaakt zijn tijdens de projectperiode en betrekking hebben op:

  • a. directe loonkosten van de projectleider en de projectmedewerkers, of

  • b. directe kosten van het inhuren van deskundigen, bestaande uit het werkelijk aantal bestede uren vermenigvuldigd met het uurtarief van de desbetreffende deskundigen.

 • 2. Geen subsidie wordt verleend voor een implementatieplan gericht op het stimuleren van kennisverspreiding, deregulering, loopbaanplanning, scholing van werkenden, instrumentontwikkeling, onderzoek of de totstandkoming van een arbocatalogus.

Artikel E7. Prioritering

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Het door de minister ingestelde Comité van experts Actie E zal de aanvragen toetsen aan de hand van de hieronder beschreven kwalitatieve criteria. De mate waarin voldaan wordt aan deze criteria wordt beoordeeld door het Comité. Projecten die in hogere mate voldoen aan bedoelde criteria hebben voorrang op de projecten die in mindere mate aan deze criteria voldoen. Het Comité van experts rangschikt de aanvragen en brengt hierover binnen vier weken na het einde van het aanvraagtijdvak advies uit aan de minister. De criteria zijn: a. Mate van innovatie, b. Betrokkenheid van stakeholders, c.Verankering, d. Externe overdraagbaarheid en e. Haalbaarheid, f. de mate waarin aan een aanvrager al eerder subsidie is toegekend in het kader van de regeling ESF 2007–2013, Actie E, waarbij aanvragers aan wie niet eerder subsidie is toegekend voorrang hebben op aanvragers aan wie wel al eerder subsidie is toegekend in het kader van Actie E van deze regeling.

 • 2 Bij de rangschikking wordt meer gewicht toegekend aan de in het eerste lid genoemde criteria a. mate van innovatie en e. haalbaarheid.

 • 3. Bij gelijke waardering bepaalt het tijdstip van ontvangst de volgorde, waarbij de volledige subsidieaanvraag die op een eerder tijdstip door de minister is ontvangen een hogere rangorde heeft dan een volledige subsidieaanvraag die op een later tijdstip is ontvangen.

Actie Jeugd Additionele scholing, opleiding en toerusting van jongeren op of tot de arbeidsmarkt

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Artikel J1. Aanvrager

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. De subsidie met betrekking tot een project in het kader van Actie Jeugd wordt aangevraagd door:

  • a. het college van burgemeester en wethouders van een coördinerende gemeente, zoals genoemd in artikel 1 van de regeling; of

  • b. een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds dat door de minister op grond van de erkenningsregeling in Bijlage 2 van deze regeling als subsidieaanvrager is erkend, mits aantoonbaar een sectorarrangement is afgesloten.

 • 2. In deze regeling wordt onderscheiden Actie Jeugd 1, ten behoeve van de coördinerende gemeenten, en Actie Jeugd 2, ten behoeve van Opleidings & Ontwikkelingsfondsen als aanvrager.

Artikel J2. Aanvraagtijdvakken

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. De subsidieaanvraag met betrekking tot een project in het kader van Actie Jeugd 1, gericht op coördinerende gemeenten, als bedoeld in artikel 4, onderdeel f, wordt door de minister ontvangen in de periode van 1 september 2010, 09.00 uur tot en met 31 maart 2011, 17.00 uur.

 • 2. De subsidieaanvraag met betrekking tot een project in het kader van Actie Jeugd 2, gericht op O&O fondsen, als bedoeld in artikel 4, onderdeel f, wordt in het kalenderjaar 2010 door de minister ontvangen in het aanvraagtijdvak van 1 oktober 2010, 9.00 uur tot en met 31 oktober 2010, 17.00 uur.

Artikel J3. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Het maximaal beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidie bedraagt:

 • a. voor aanvragen ten behoeve van projecten in het kader van Actie Jeugd 1, ingediend in 2009: € 25.000.000,–;

 • b. voor aanvragen ten behoeve van projecten in het kader van Actie Jeugd 2, ingediend in 2009: € 24.000.000,–;

 • c. voor aanvragen ten behoeve van projecten in het kader van Actie Jeugd 1, ingediend in de periode van 1 september 2010 tot en met 31 maart 2011: € 35.000.000,–;

 • d. voor aanvragen ten behoeve van projecten in het kader van Actie Jeugd 2, ingediend in 2010: € 25.000.000,–.

Artikel J4. Doel en doelgroep

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project in het kader van Actie J heeft tot doel het voorkomen van jeugdwerkloosheid, respectievelijk het vergroten van de mogelijkheden tot scholing, opleiding en arbeidsinpassing van jongeren.

Artikel J5. Verdeling van het beschikbare bedrag

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Het maximaal beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidie in het kader van Actie Jeugd 1 voor aanvragen, ingediend in de periode van 1 september 2010 tot en met 31 maart 2011, is per coördinerende gemeente vastgelegd in bijlage 4.

 • 2. Voor het verlenen van subsidie in het kader van Actie Jeugd 2 bedraagt het maximaal beschikbare bedrag per aanvrager € 2.000.000,–.

Artikel J6. Specifieke eisen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een project in het kader van Actie Jeugd komt slechts voor subsidie in aanmerking indien:

 • a. het project past binnen het doel, zoals omschreven in artikel J 4;

 • b. het project een duur van ten hoogste 18 maanden heeft, gerekend vanaf de indiening van een volledige aanvraag;

 • c. bij de aanvraag van een project door een O&O-fonds een sectorarrangement is overgelegd;

 • d. de kosten van het project van een O&O-fonds meer bedragen dan € 1.250.000,–.

Artikel J7. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Voor subsidie komen slechts de volgende activiteiten in aanmerking, voor zover zij de doelstelling uit artikel J4 ondersteunen:

  • a. met betrekking tot Jeugd 1: activiteiten die aansluiten bij het regionaal actieplan, danwel het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

  • b. met betrekking tot Jeugd 2: activiteiten die aansluiten bij de afspraken uit het sectorarrangement.

Artikel J8. Prioritering Actie Jeugd 2

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Het door de minister ingestelde Comité van experts Actie Jeugd zal de aanvragen die zijn ingediend in het kader van Actie Jeugd 2 toetsen aan de hand van de hieronder beschreven kwalitatieve criteria.

  De mate waarin voldaan wordt aan deze criteria wordt beoordeeld door het Comité. Projecten die in hogere mate voldoen aan bedoelde criteria hebben voorrang op de projecten die in mindere mate aan deze criteria voldoen. Het Comité van experts rangschikt de aanvragen en brengt hierover binnen vier weken na het einde van het aanvraagtijdvak advies uit aan de minister. De criteria zijn:

  • a. aansluiting bij het actieplan jeugdwerkloosheid;

  • b. de mate waarin aandacht wordt geschonken aan kwetsbare jongeren;

  • c. de mate waarin een sector vergrijsd is en op korte en middellange termijn te maken krijgt met tekorten;

  • d. de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het project;

  • e. de mate waarin aan een aanvrager al eerder subsidie is toegekend in het kader van de ESF 2007–2013, Actie Jeugd, waarbij aanvragers aan wie niet eerder subsidie is toegekend voorrang hebben op aanvragers aan wie wel al eerder subsidie is toegekend in het kader van Actie Jeugd van deze regeling.

 • 2. Bij gelijke waardering bepaalt het tijdstip van ontvangst de volgorde, waarbij de volledige subsidieaanvraag die op een eerder tijdstip door de minister is ontvangen een hogere rangorde heeft dan een volledige subsidieaanvraag die op een later tijdstip is ontvangen.

Bijlage 2. Erkenning van o&o fondsen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Artikel 1. Erkenning O&O fonds

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1. Een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds wordt op diens verzoek door de minister als subsidieaanvrager erkend, indien:

  • a. sprake is van een door vertegenwoordigers van:

   • i. werkgevers en werknemers beheerd samenwerkingsverband per bedrijfstak of onderneming, of

   • ii. zelfstandigen zonder personeel beheerd samenwerkingsverband per bedrijfstak;

  • b. het onder a bedoelde samenwerkingsverband een stichting als bedoeld in artikel 285, eerste lid, van Boek 2 van Burgerlijk Wetboek is;

  • c. het bestuur van deze stichting bevoegd is te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;

  • d. het doel van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds helder is afgebakend;

  • e. de meest recente jaarrekening wordt overgelegd, voorzien van een van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek afkomstige verklaring omtrent de getrouwheid onderscheidenlijk een mededeling, inhoudende dat van onjuistheden niet is gebleken; en

  • f. aannemelijk is dat het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds niet in betalingsonmacht verkeert.

 • 2. De jaarrekening, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, is in ieder geval niet ouder dan de jaarrekening die betrekking heeft op het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het verzoek tot erkenning als subsidieaanvrager wordt gedaan.

 • 3. Bij het verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt overgelegd:

 • 4. Indien na de akte van oprichting de statuten zijn gewijzigd, wordt tevens overgelegd een afschrift van de ten kantore van het in artikel 293 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde register neergelegde gewijzigde statuten.

 • 5. De minister beslist uiterlijk vier weken na ontvangst van het verzoek, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2. Verplichting erkende subsidieaanvrager

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds dat door de minister als subsidieaanvrager is erkend doet onverwijld mededeling aan de minister van omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de erkenning als subsidieaanvrager.

Artikel 3. Intrekking erkenning als subsidieaanvrager

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De minister trekt de beschikking tot erkenning als subsidieaanvrager schriftelijk in, indien gebleken is dat het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds niet langer aan een van de onderdelen van artikel 1, eerste lid, onder a tot en met f, voldoet.

Artikel 4. Erkenning als subsidieaanvrager op andere grondslag

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Een erkenning als subsidieaanvrager die is verleend op grond van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 wordt aangemerkt als een erkenning op grond van artikel 1 van deze Bijlage.

Bijlage 3. Procedure voor authentiek gewaarmerkte versies van originele bewijsstukken

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In het kader van de verantwoording op de einddeclaratie dient de begunstigde de kosten te onderbouwen met bewijsstukken. In eerste instantie worden alleen originele bewijsstukken geaccepteerd. De Europese Verordening maakt het mogelijk ook gewaarmerkte kopieën of volledig digitale documenten te accepteren als bewijsstuk. Hiertoe wordt door de lidstaat een waarmerkingsprocedure voor de vaststelling van de authenticiteit opgesteld (artikel 19 van Verordening (EG) 1828/2006). In deze bijlage worden de door Nederland vastgestelde procedures weergegeven.

De Europese Commissie accepteert de volgende documenten als gegevensdragers:

 • a. fotokopieën van originelen;

 • b. microfiches van originelen;

 • c. elektronische versies van originelen;

 • d. documenten die uitsluitend in elektronische versie bestaan, mits de gebruikte computersystemen voldoen aan aanvaarde beveiligingsnormen die waarborgen dat de bewaarde documenten voldoen aan de eraan te stellen wettelijke eisen en dat bij controles op deze documenten kan worden gesteund.

Procedure voor waarmerken van kopieën

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Voor het waarmerken van kopieën zijn twee procedures vastgesteld. De eerste procedure gaat uit van het waarmerken van de kopie en is bruikbaar voor de gegevensdrager a. De tweede procedure gaat uit van het waarmerken van het origineel, waarna een kopie wordt opgenomen in de ESF administratie. Deze procedure is bruikbaar voor gegevensdrager a, b en c. In beide gevallen blijft het origineel in de administratie van de (eind)begunstigde; het origineel hoeft voor de ESF-administratie niet bewaard te blijven en mag derhalve na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar worden vernietigd.

Procedure 1. – waarmerken van de kopie

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Onder een gewaarmerkte kopie factuur of kopie betaalbewijs wordt verstaan een fotokopie van een originele factuur of betaalbewijs waarvan de ontvanger, zijnde een daartoe bevoegde functionaris met een controlerende rol (bijvoorbeeld inkoper, budgethouder of opdrachtgever), de authenticiteit heeft vastgesteld.

Deze vaststelling dient door de betrokken functionaris op de fotokopie zichtbaar te worden gemaakt, bijvoorbeeld met een stempel voorzien van de tekst: ‘Gewaarmerkte fotokopie van het origineel’. Ter bekrachtiging hiervan dient deze functionaris zijn handtekening op de fotokopie te zetten en de datum waarop hij heeft getekend. Dit in verband met de tijdigheid.

Ter versterking van de authenticiteit en integriteit van het bewijsstuk stelt het Agentschap SZW als eis dat de fotokopie wordt gemaakt en gewaarmerkt op het moment waarop het document de volledige boekingsgang heeft doorgemaakt en waarbij zichtbaar is dat de kosten ten laste van een ESF-project zijn gebracht. Dit dient te gebeuren volgens een deugdelijke procedure die deel uitmaakt van de beschrijving van de bestaande administratieve organisatie en de interne beheersmaatregelen van de ontvangende organisatie. Voor de desbetreffende originelen betekent het dat deze in functiescheiding moeten zijn goedgekeurd, gecontroleerd, geregistreerd en verwerkt.

Als tijdens een controle door het Agentschap SZW wordt vastgesteld dat onvoldoende waarborgen aanwezig zijn om voor controledoeleinden te kunnen steunen op de toegepaste procedure van waarmerking, kan het Agentschap SZW besluiten de gewaarmerkte documenten als bewijsstuk af te keuren. De aanvrager is verantwoordelijk voor een goede borging van de gevolgde procedure.

Procedure 2. – waarmerken van het origineel

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Onder een gewaarmerkte kopie factuur of kopie betaalbewijs wordt verstaan een fotokopie, microfiche of elektronische versie van een originele factuur of betaalbewijs waarvan de ontvanger, zijnde een daartoe bevoegde functionaris met een controlerende rol (bijvoorbeeld inkoper, budgethouder of opdrachtgever), aan de voorwaarden voor vaststelling van de authenticiteit heeft voldaan.

Aan deze voorwaarden wordt voldaan wanneer de betrokken functionaris op het origineel zichtbaar maakt dat de betreffende factuur onderdeel uitmaakt van de ESF administratie, waarbij in ieder geval het ESF-projectnummer wordt opgenomen. Hiertoe kan de functionaris, bijvoorbeeld met een stempel met de tekst: Deze factuur maakt onderdeel uit van de ESF projectadministratie [naam], [ESF-projectnummer]. Vervolgens wordt een kopie gemaakt van het origineel, inclusief aantekening.

Procedure voor gebruik van elektronische bewijsstukken

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Indien een begunstigde gebruik maakt van elektronische documenten waarbij uitsluitend een elektronische versie bestaat dienen de geautomatiseerde systemen voorzien te zijn van beheers- en beveiligingsmaatregelen die de betrouwbaarheid, authenticiteit en integriteit van de elektronische gegevens waarborgen. Een begunstigde kan op twee manieren aantonen dat aan de waarborgen voor authenticiteit is voldaan.

 • Overleggen van een EDP-auditrapport

  Het EDP-auditrapport (Electronic Data Processing) is opgesteld door een EDP-auditor en bevat een positieve verklaring over de betrouwbaarheid, authenticiteit en integriteit van het geautomatiseerde systeem.

 • Overleggen van een bewijs van akkoord van de Belastingdienst

  Voor elektronische facturen geldt als alternatief het akkoord van de Belastingdienst op het systeem voor uw elektronische facturen. De Belastingdienst stelt dat de authenticiteit en integriteit van de factuur te waarborgen dient te zijn.

Bijlage 4. Subsidieplafonds coördinerende gemeenten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Coördinerende gemeente

Werkplein + regio

Subsidieplafond 2010 (euro’s)

Emmen

Drenthe

960.000

Leeuwarden

Friesland

1.470.000

Groningen

Groningen

1.490.000

Doetinchem

Achterhoek

570.000

Arnhem

Gelderland-Midden/Arnhem

1.150.000

Nijmegen

Gelderland-Zuid/Nijmegen

680.000

Zwolle

Noord-Overijssel

860.000

Tiel

Rivierenland

490.000

Apeldoorn

Stedendriehoek

1.100.000

Enschede

Twente

1.360.000

Venlo

Noord- en Midden Limburg

970.000

’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch

1.280.000

Tilburg

Tilburg

910.000

Heerlen

Zuid-Limburg

1.530.000

Eindhoven

Zuid-Oost Brabant

1.460.000

Amsterdam

Groot Amsterdam

2.280.000

Alkmaar

Noord-Kennemerland (+ West Friesland)

1.280.000

Zaanstad

Zaanstreek / Waterland

590.000

Haarlem

Zuid-Kennemerland

720.000

Almere

Flevoland

1.190.000

Hilversum

Gooi- en Vechtstreek

440.000

Den Haag

Haaglanden

2.000.000

Leiden

Holland-Rijnland

1.090.000

Gouda

Midden-Holland

520.000

Utrecht

Utrecht-Midden

1.680.000

Amersfoort

Utrecht-Oost

740.000

Dordrecht

Drechtsteden

910.000

Goes

Noord-Midden Zeeland / Zeeuws-Vlaanderen

700.000

Rotterdam

Rijnmond

3.290.000

Breda

West-Brabant

1.290.000

   

35.000.000

Naar boven