Wijzigingsregeling Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (2009)

Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 26-08-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 augustus 2009, nr. DGR/LOK 2009048714, houdende wijziging van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 1b, vierde lid, onder a, 110d, 110e, 110f, eerste en derde lid, 110g en 110h van de Wet geluidhinder;

Besluit:

Artikel II

Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling blijft van toepassing op een akoestisch onderzoek dat reeds vóór dat tijdstip is ingesteld, tenzij het rapport over dat onderzoek de keuze bevat voor toepassing van genoemde regeling, zoals deze luidt vanaf bedoeld tijdstip.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die te raadplegen zijn via de website www.stillerverkeer.nl.

Den Haag, 17 augustus 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Naar boven