Tijdelijke observatieregeling jeugdigen

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 02-08-2009 t/m 31-07-2010

Tijdelijke regeling van de Minister van Justitie van 27 juli 2009, nr. 5610042/09/DJI, tot plaatsing van jeugdigen op een observatieafdeling

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

  • 1 De selectiefunctionaris kan bepalen dat een jeugdige aan wie de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is opgelegd, voor een periode van ten hoogste zeven weken ter observatie wordt geplaatst in een daartoe aangewezen inrichting.

  • 2 De selectiefunctionaris kan, indien dit noodzakelijk is, de termijn genoemd in het eerste lid met ten hoogste vier weken verlengen.

  • 3  De jeugdige keert na het verstrijken van de observatietermijn terug naar de inrichting waar hij voorheen was geplaatst, tenzij uit de observatierapportage blijkt dat overplaatsing naar een andere inrichting aangewezen is.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

De plaatsing ter observatie als bedoeld in artikel 1 kan op verzoek van de directeur van de inrichting waar de jeugdige verblijft plaatsvinden in de volgende gevallen:

  • a. indien daartoe uit het oogpunt van de behandeling van de jeugdige aanleiding bestaat;

  • b. indien deze noodzakelijk wordt geacht met het oog op de opstelling van een advies ten behoeve van verlenging van de maatregel.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke observatieregeling jeugdigen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en vervalt een jaar nadat zij in werking is getreden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 juli 2009

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Naar boven