Wijzigingsregeling Regeling maatschappelijke ondersteuning (wijziging groep mantelzorgers die voor uitkering in aanmerking komen en hoogte uitkering)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-08-2009 t/m 31-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2009, nr. DMO/SSO-2939804, houdende wijziging van de Regeling maatschappelijke ondersteuning in verband met wijziging van de groep van mantelzorgers die voor een uitkering in aanmerking komen en van de hoogte van de uitkering

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19a van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt de Regeling maatschappelijke ondersteuning.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 In afwijking van artikel 6b, eerste lid, onder a, komt ook een indicatie die is afgegeven vóór 1 augustus 2009 in aanmerking, indien deze indicatie geldig is op 1 augustus 2009 en door toedoen van de persoon aan wie die indicatie is afgegeven in het jaar 2008 of in het jaar 2009 vóór 1 augustus aan een mantelzorger overeenkomstig deze regeling een uitkering is verstrekt. Artikel 6b, tweede lid, is niet van toepassing.

  • 2 Om te bepalen of een indicatie als bedoeld in het eerste lid op 1 augustus 2009 een geldigheidsduur van ten minste 371 dagen als bedoeld in artikel 6b, eerste lid, onder a, heeft, wordt van elk van de jaren 2008 en 2009 waarin door toedoen van de persoon aan wie die indicatie is afgegeven aan een mantelzorger overeenkomstig deze regeling een uitkering is verstrekt, 182 dagen in mindering gebracht op de volledige geldigheidsduur van de indicatie.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2015]

De regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina