Regeling vervanging archiefbescheiden

Geraadpleegd op 31-03-2023.
Geldend van 09-05-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 april 2009, nr. FZ/BO/2009/8540, tot vervanging van archiefbescheiden

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 7 en 9, eerste lid, Archiefwet 1995, de artikelen 2, 6 en 8 Archiefbesluit 1995, artikel 3 van de Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden en de machtiging afgegeven door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 9 december 2008, kenmerk C/S&A/08/3031;

Besluit:

Artikel 1

De papieren dossiers verplichte aanmelding en afhandeling van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in het kader van het Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaren worden overeenkomstig de artikelen 2, 3 en 4 digitaal vervangen.

Artikel 2

De gegevens uit de papieren dossiers, bedoeld in artikel 1, worden op een juiste en volledige wijze opgenomen in het elektronisch systeem CAO Aanmelding Online.

Artikel 3

De oorspronkelijke papieren archiefbescheiden worden om redenen van efficiënt beheer vernietigd.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 april 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

plaatsvervangend Secretaris-Generaal

,

P. Hennephof

Naar boven