Tweede wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

Geldend van 11-03-2009 t/m heden

Besluit van 23 februari 2009 van de Minister van Financiën houdende aanpassing van de bijlagen A en B bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Tweede wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 4 van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie;

In overeenstemming met de Ministers van Justitie, Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Jeugd en Gezin;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]

Artikel VI

 • 1 Voor de op grond van artikel I aangewezen rechtspersonen geldt, tenzij artikel VII, eerste lid, onder b, op een betrokken rechtspersoon van toepassing is, dat de toepassing van artikel 45, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 zodanig in de tijd gefaseerd zal geschieden, dat de op het moment van inwerkingtreding van dit besluit nog op een andere wijze uitgezette liquide middelen van de betrokken rechtspersonen, op een naar het oordeel van de Minister van Financiën doelmatige wijze in ’s Rijks schatkist zullen worden opgenomen.

 • 2 De Minister van Financiën stelt binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit na overleg met de in het eerste lid bedoelde rechtspersonen voor elke rechtspersoon een tijdschema vast ter uitvoering van het eerste lid. Zo nodig geeft de Minister van Financiën een rechtspersoon een aanwijzing voor de uitvoering.

Artikel VII

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Bijlage 1

Deze bijlage bevat het totaaloverzicht, per de datum van inwerkingtreding van het onderhavige Tweede wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, van de rechtspersonen met een wettelijke of publieke taak die zijn aangewezen voor het zogenaamde schatkistbankieren op grond van artikel 45, eerste en derde lid, CW 2001 (A1-, respectievelijk A2-lijst) en van de rechtspersonen met een wettelijke taak die zijn aangewezen voor risico-arm kas- (of treasury)beheer op grond van artikel 45, tweede lid, CW 2001 (B1-lijst).

A1. Rechtspersonen met een wettelijke taak die zijn aangewezen voor het zogenaamde schatkistbankieren op grond van artikel 45, eerste lid, Comptabiliteitswet 2001 (A1-lijst)

Ministerie van Justitie

 • Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA);

 • Raden voor de rechtsbijstand, gevestigd in Amsterdam, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Den Haag en Leeuwarden;

 • Stichting Reclassering Nederland (SRN).

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, Politie onderwijs- en kenniscentrum (LSOP/Politieacademie);

 • Politieregio’s, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Politiewet 1993;

 • Stichting Administratie Indonesische Pensioenen;

 • Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN);

 • Nederlandse instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra);

 • Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Commissariaat voor de Media;

 • Informatie Beheer Groep;

 • Koninklijke Bibliotheek;

 • Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen;

 • Mondriaan Stichting;

 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de daaraan geliëerde rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen;

 • Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;

 • Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten;

 • Stichting Fonds voor de Letteren;

 • Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing;

 • Stichting fonds voor de scheppende toonkunst;

 • Stichting Nederlands fonds voor de film;

 • Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs;

 • Stichting stimuleringsfonds voor de architectuur;

 • Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs;

 • Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties (Stifo).

Ministerie van Financiën

 • Stichting Autoriteit Financiële Markten;

 • Stichting Waarborgfonds Motorverkeer.

 • Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars (NBM);

 • De Nederlandsche Bank N.V, uitsluitend voor de liquide middelen in het kader van het depositogarantiestelsel (DNB).

Ministerie van Defensie

 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 • Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting;

 • Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 • Dienst Wegverkeer;

 • Luchtverkeersleiding Nederland;

 • ProRail B.V.;

 • Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

 • Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Ministerie van Economische Zaken

 • Centraal Bureau voor de Statistiek;

 • Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten;

 • Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart;

 • TenneT BV;

 • Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Bureau beheer landbouwgronden;

 • Staatsbosbeheer;

 • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stichting Inlichtingenbureau.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Organisatie ZorgOnderzoek Nederland;

 • Pensioen- en Uitkeringsraad;

 • Stichting Uitvoering Omslagregelingen;

 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ);

 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

A2. Rechtspersonen met een publieke taak die zijn aangewezen voor het zogenaamde schatkistbankieren op grond van artikel 45, derde lid, Comptabiliteitswet 2001 (A2-lijst)

Ministerie van Justitie en Minister voor Jeugd en Gezin

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Financiën

 • Stichting Joods Humanitair Fonds (SJHF);

 • Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO).

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 • Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA).

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 • Stichting Participatiefonds Gemeentelijke Vervoerbedrijven;

 • NV Westerscheldetunnel.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stichting Nationaal Groenfonds.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stichting Afwikkeling Het Gebaar2;

 • Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma;

 • Stichting Fonds Patiënten, Gehandicapten en Ouderen (PGO).

B1. Rechtspersonen met een wettelijke taak die zijn aangewezen voor risico-arm kasbeheer op grond van artikel 45, tweede lid, Comptabiliteitswet 2001 (B1-lijst)

Ministerie van Justitie

Ministerie van Justitie en Minister voor Jeugd en Gezin

 • De particuliere justitiële jeugdinrichtingen:

  • * Stichting Frentrop Jongerenhuis Harreveld (in Harreveld);

  • * Stichting Justitieel Pedagogisch Centrum de Sprengen (in Zutphen);

  • * Stichting Rentray (in Eefde);

  • * Stichting Spirit (in Amsterdam);

  • * Stichting Het Poortje Justitiële Jeugdinrichting (in Groningen);

  • * Stichting Jeugdzorg St. Jozeph (in Cadier en Keer);

  tenzij de betrokken jeugdinrichting behoort tot de categorie particuliere justitiële jeugdinrichtingen als bedoeld in onderdeel 2 van bijlage A bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Minister voor Jeugd en Gezin

 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO);

 • De particuliere justitiële jeugdinrichtingen:

  • * Stichting Orthopedagogisch Centrum Ottho Gerhard Heldring (in Zetten);

  • * Stichting Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs (in Rotterdam);

  • * Stichting Tender (in Breda);

  • * Stichting BJ Brabant (in Deurne);

  • * Stichting de Hoenderloo Groep (in Hoenderloo);

  • * Stichting Jeugdformaat-De Jutters Combinatie (in Den Haag);

  • * Stichting PARLAN (in Alkmaar);

  tenzij de betrokken jeugdinrichting behoort tot de categorie particuliere justitiële jeugdinrichtingen als bedoeld in onderdeel 2 van bijlage A bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE).

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • De verzelfstandigde Rijksmusea:

  • * Stichting tot Beheer van Museum Boerhaave;

  • * Stichting Museum Catharijneconvent;

  • * Stichting het Geld- en Bankmuseum;

  • * Stichting Kröller Müller;

  • * Stichting Museum Slot Loevestijn;

  • * Stichting Paleis het Loo Nationaal Museum;

  • * Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis;

  • * Stichting Museum van het Boek/Museum Meermanno;

  • * Stichting Rijksmuseum Muiderslot;

  • * Stichting Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis;

  • * Stichting Rijksmuseum van Oudheden;

  • * Stichting het Rijksmuseum;

  • * Stichting Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam;

  • * Stichting Rijksmuseum Twenthe;

  • * Stichting van Gogh Museum/Museum Mesdag;

  • * Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde;

  • * Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum;

  tenzij het betrokken museum behoort tot de categorie musea als bedoeld in onderdeel 2 van bijlage A bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Ministerie van Financiën

 • Waarderingskamer.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 • Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening;

 • Stichting Bureau Architectenregister (SBA).

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 • Stichting VAM, Opleidingsinstituut voor het Motorvoertuig-, Tweewieler- en Aanverwant Bedrijf3;

 • Stichting inschrijving Eigen Vervoer;

 • Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart;

 • Stichting Vaarbewijzen- en Marifoonexamens (Vamex).

Ministerie van Economische Zaken

 • Edelmetaal Waarborg Nederland BV;

 • Nederlands Meetinstituut;

 • Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB);

 • Faunafonds;

 • Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD);

 • Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ);

 • Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE);

 • Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB);

 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw);

 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed voor Landbouwgewassen (NAK);

 • Stichting Skal.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten bv;

 • College bouw ziekenhuisvoorzieningen (CBZ);

 • College sanering ziekenhuisvoorzieningen (CSZ).

Bijlage 2

Overzicht Geïntegreerd middelenbeheer

Onder geïntegreerd middelenbeheer wordt verstaan de combinatiemogelijkheid van schatkistbankieren en lenen bij de schatkist door instellingen/organisaties die publieke gelden/middelen beheren.

Lenen bij de schatkist is slechts mogelijk als daartoe een wettelijke basis bestaat en wordt beperkt tot de financiering van investeringen in vaste activa ten behoeve van de bedrijfsvoering van de betrokken instelling/organisatie.

Onder schatkistbankieren wordt verstaan het rentedragend aanhouden van publieke gelden/middelen in de schatkist door instellingen/organisaties die publieke gelden/middelen beheren. Ook schatkistbankieren is slechts mogelijk als daartoe een wettelijke basis bestaat.

Onder RC-krediet wordt verstaan het tijdelijk roodstaan op een rekening-courant bij de schatkist.

De uitgaven en ontvangsten van het Rijk die samenhangen met het geïntegreerd middelenbeheer worden in beginsel ten laste, respectievelijk ten gunste van de begroting van Nationale Schuld (IXA) van het Rijk gebracht.

Categorieën instellingen

Wettelijke basis

Schatkist-bankieren bij IXA

RC-krediet bij IXA

Lenen bij IXA

RWT’s

Aangewezen op A1- of A2-lijst

* Art. 45-49a Comptabiliteitswet 2001 * Regeling rekening-courant- en leningenbeheer derden (Stcrt. 2007, 77 en 79)

ja

ja

ja

           

UWV en SVB

Sociale fondsen

* Artt. 119 en 120 Wet financiering sociale verzekeringen (Stb. 2005, 36) * Regeling Wfsv (Stcrt. 2005, 242)

ja

ja

nee

           

CVZ

Sociale fondsen

* Idem als UWV;

ja

ja

nee

* Art. 39 en 40 Zorgverzekeringswet (Stb. 2006, 79)

     

* Regeling zorgverzekering (Stcrt. 2005, 203)

     
           

BLS-diensten (juridisch geen derden)

ca. 40 aangewezen rijksdiensten

Regeling Baten-lastendiensten 2007 (Stcrt. 2007, 42)

ja

ja

ja

           

Gesubsidieerde derden met publieke voorschotten

geen natuurlijke personen

* Art. 24, lid 6 Comptabiliteitswet 2001

ja

ja

nee

* Regeling verlening voorschotten 2007 (Stcrt. 2007, 233)

     

* specifieke subsidieregelingen;

     

* Regeling rekening-courant- en leningenbeheer derden (Stcrt. 2007, 77 en 79)

     
           

Derden (incidenteel) met publieke eigen middelen

geen natuurlijke personen

* Art. 24, lid 6 Comptabiliteitswet 2001

ja

ja

nee

 1. Betreft de volgende wetten: Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

  ^ [1]
 2. Per 24-12-2008 is de naam van de Stichting Het Gebaar gewijzigd in: Stichting Afwikkeling Het Gebaar.

  ^ [2]
 3. De aanwijzing heeft concreet betrekking op het organisatie-onderdeel zonder rechtspersoonlijkheid: Innovam Branchekwalificatie-instituut.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina