Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2023

Besluit van 29 januari 2009 tot aanwijzing van besluiten in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten (Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 24 november 2008, nr. WJZ / 8179858;

Gelet op de artikelen 9d, eerste lid, en 20c, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, 39d, eerste lid, van de Gaswet en 141c, eerste lid, van de Mijnbouwwet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 december 2008, nr. W10.08.0506/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 22 januari 2009, nr. WJZ / 8195215;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

  • 2 Als besluiten als bedoeld in artikel 9d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 worden voorts aangewezen besluiten op grond van een bepaling in een verordening van een waterschap met betrekking tot het verrichten of doen verrichten van handelingen aan of nabij een watergang of waterkering.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

  • 2 Als besluiten als bedoeld in artikel 20c, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 worden voorts aangewezen besluiten op grond van een bepaling in een verordening van een waterschap met betrekking tot het verrichten of doen verrichten van handelingen aan of nabij een watergang of waterkering.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

  • 2 Als besluiten als bedoeld in artikel 39d, eerste lid, van de Gaswet worden voorts aangewezen besluiten op grond van een bepaling in een verordening van een waterschap met betrekking tot het verrichten of doen verrichten van handelingen aan of nabij een watergang of waterkering.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

  • 2 Als besluiten als bedoeld in artikel 141c, eerste lid, van de Mijnbouwwet worden voorts aangewezen besluiten op grond van een bepaing in een verordening van een waterschap met betrekking tot het verrichten of doen verrichten van handelingen aan of nabij een watergang of waterkering.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 januari 2009

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de vierentwintigste februari 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven