Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2008

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 02-04-2023.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2008, nr. 2008-0000505896, houdende regels met betrekking tot subsidieverstrekking aan het Nederlandse Rode Kruis (Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2008)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet overige BZK-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder het Rode Kruis: de vereniging ‘het Nederlandse Rode Kruis’.

Artikel 2

Artikel 3

  • 1 Het Rode Kruis dient de aanvraag tot subsidieverlening in bij de Minister vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt verzocht.

  • 2 De Minister beslist binnen 13 weken na ontvangst van een aanvraag tot subsidieverlening.

Artikel 4

  • 1 De minister kan in de beschikking tot subsidieverlening verplichtingen opnemen, die strekken tot verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelen.

  • 2 Alvorens toepassing te geven aan het eerste lid stelt de minister het Rode Kruis in de gelegenheid haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen.

Artikel 5

De minister kan op aanvraag een voorschot verlenen van ten hoogste 80% van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 6

  • 1 Het Rode Kruis dient een aanvraag tot subsidievaststelling in bij de Minister vóór 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verleend.

  • 2 De Minister neemt een beschikking tot subsidievaststelling binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag daarvan.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Naar boven