Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie

Geldend van 01-04-2011 t/m 10-06-2011

Besluit van 24 juni 2008 tot vaststelling van regels ten aanzien van tegemoetkomingen en vergoedingen voor reis-, verblijf- en verhuiskosten van de politie (Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 mei 2008, nummer 2008-0000229974, directoraat-generaal Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 18 juni 2008, nr. W04.08.0203/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2008, nr. 2008-0000278080, directoraat-generaal Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Samenloop

Indien uit anderen hoofde aanspraak bestaat op een tegemoetkoming, vergoeding of voorziening voor de in dit besluit bedoelde uitgaven, wordt de tegemoetkoming, vergoeding of voorziening, bedoeld in dit besluit, slechts toegekend tot het bedrag, waarmee deze de eerstbedoelde aanspraak overschrijdt.

Hoofdstuk II. Woon-werkverkeer

§ 1. Algemeen

Artikel 3. Aanspraak

 • 1 De ambtenaar heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks reizen tussen:

  • a. de woning en de plaats van tewerkstelling;

  • b. de woning en de aangewezen meerdere plaatsen van tewerkstelling, indien aan de ambtenaar meerdere plaatsen van tewerkstelling zijn aangewezen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

  • c. de tijdelijke huisvesting en de plaats van tewerkstelling, indien aan de ambtenaar de verhuisplicht is opgelegd en hij tijdelijk elders is gehuisvest nabij zijn plaats van tewerkstelling;

  • d. de tijdelijke huisvesting of de woning en de plaats van tewerkstelling, indien het een ambtenaar betreft tijdens de initiële opleiding.

 • 2 De ambtenaar maakt eenmaal per kalenderjaar de keuze of hij voor de reizen als bedoeld in het eerste lid aanspraak maakt op:

  • a. een tegemoetkoming voor openbaar vervoer als bedoeld in artikel 4 of

  • b. een tegemoetkoming voor eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer als bedoeld in artikel 6.

 • 3 Bij wijziging van plaats van tewerkstelling, werktijden of woonplaats wordt de ambtenaar in de gelegenheid gesteld zijn keuze tussentijds te herzien.

§ 2. Reizen met openbaar vervoer

Artikel 4. Openbaar vervoer

 • 1 Voor reizen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, wordt door het bevoegd gezag een vervoersbewijs of een combinatie van vervoersbewijzen verstrekt op basis van het tarief van de tweede klasse van het betreffende openbaar vervoer voor één van de trajecten, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2 Het bevoegd gezag kan in plaats van het gestelde in het eerste lid een tegemoetkoming verstrekken welke gelijk is aan de gemaakte kosten van openbaar vervoer op basis van het tarief van de tweede klasse van het betreffende openbaar vervoer voor één van de trajecten, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 3 Indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst op basis van eerste klasse of indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst welke ruimere mogelijkheden biedt dan bedoeld in het eerste lid, komen de meerkosten hiervan voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 5. Berekening en procedures bij reizen met openbaar vervoer

 • 1 De ambtenaar, aan wie een tegemoetkoming of een vervoersbewijs is verstrekt als bedoeld in artikel 4 dient zijn vervoersbewijzen direct na afloop van de geldigheid in te leveren bij het bevoegd gezag.

 • 2 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, dient wijzigingen die van invloed zijn op het vervoersbewijs of de hoogte van de tegemoetkoming onverwijld en schriftelijk door te geven aan het bevoegd gezag.

 • 3 Indien de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, nalaat de wijzigingen, bedoeld in het tweede lid, niet uiterlijk de eerste van de maand waarin de wijziging plaatsvindt door te geven, kan het bevoegd gezag de teveel gemaakte kosten terugvorderen, tenzij de ambtenaar aannemelijk heeft kunnen maken dat hij niet in staat was de wijziging tijdig door te geven.

 • 4 Indien de ambtenaar, aan wie een vervoersbewijs is verstrekt als bedoeld in het eerste lid, voorziet dat hij twee maanden of langer afwezig is, wordt het verstrekte vervoersbewijs of combinatie van vervoersbewijzen vóór de periode van afwezigheid ingeleverd bij het bevoegd gezag.

 • 5 Indien de ambtenaar, aan wie een vervoersbewijs is verstrekt als bedoeld in het eerste lid, onvoorzien langer dan twee maanden afwezig is, wordt het verstrekte vervoersbewijs of combinatie van vervoersbewijzen direct na twee maanden van afwezigheid ingeleverd bij het bevoegd gezag.

 • 6 Indien de afwezigheid van de ambtenaar wordt veroorzaakt door de dienst, draagt het bevoegd gezag zorg voor inname van het vervoersbewijs.

§ 3. Reizen met eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer

Artikel 6. Eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Voor reizen waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en voor iedere combinatie van reizen met openbaar vervoer en reizen met eigen vervoer, wordt een tegemoetkoming van € 0,18 per afgelegde kilometer verstrekt.

 • 2 Voor de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geldt een maximum van 100 kilometer per enkele reis, met een maximum van 200 kilometer, heen- en terugreis, per dienst.

 • 3 Op de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt een eigen bijdrage van 25 procent in mindering gebracht.

 • 4 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid wordt aan de ambtenaar, die geleider is van een politiesurveillancehond of een politiespeurhond, die niet de beschikking heeft over een dienstvoertuig, en voor wie het noodzakelijk is dat hij in het kader van zijn dienstuitoefening met een politiesurveillancehond of een politiespeurhond met eigen vervoer reist, voor de afstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling of oefenterrein een tegemoetkoming van € 0,28 per afgelegde kilometer verstrekt.

 • 5 Indien één van de trajecten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, leidt over een brug, veer of weg waarvoor brug-, veer-, of tolgeld moet worden betaald, worden de daarvoor werkelijk gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 6 Bij ministeriële regeling kan in geval van een reorganisatie als bedoeld in hoofdstuk VII.b van het Besluit algemene rechtspositie politie, van de beperking van het maximum aantal kilometers enkele reis, zoals bedoeld in het tweede lid, worden afgeweken ter voorkoming van negatieve financiële gevolgen voor de ambtenaar.

Terugwerkende kracht

Stb. 2011, 273, datum inwerkingtreding 11-06-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2011.

1 Voor reizen waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en voor iedere combinatie van reizen met openbaar vervoer en reizen met eigen vervoer, wordt een tegemoetkoming van € 0,14 per afgelegde kilometer verstrekt.

2 Voor de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geldt een maximum van 120 kilometer per enkele reis, met een maximum van 240 kilometer, heen- en terugreis, per dienst.

3 In afwijking van het eerste en tweede lid wordt aan de ambtenaar, die geleider is van een politiesurveillancehond of een politiespeurhond, die niet de beschikking heeft over een dienstvoertuig, en voor wie het noodzakelijk is dat hij in het kader van zijn dienstuitoefening met een politiesurveillancehond of een politiespeurhond met eigen vervoer reist, voor de afstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling of oefenterrein een tegemoetkoming van € 0,28 per afgelegde kilometer verstrekt.

4 Indien één van de trajecten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, leidt over een brug, veer of weg waarvoor brug-, veer-, of tolgeld moet worden betaald, worden de daarvoor werkelijk gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

5 [Red: Door vernummering vervallen.]

6 Bij ministeriële regeling kan in geval van een reorganisatie als bedoeld in hoofdstuk VII.b van het Besluit algemene rechtspositie politie, van de beperking van het maximum aantal kilometers enkele reis, zoals bedoeld in het tweede lid, worden afgeweken ter voorkoming van negatieve financiële gevolgen voor de ambtenaar.

Artikel 7. Berekening en procedure eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer

 • 1 Het bevoegd gezag bepaalt of de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 6, als vaste tegemoetkoming per maand of als tegemoetkoming op declaratiebasis wordt toegekend.

 • 2 Bij de berekening van de vaste tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt bij een gemiddelde werkweek van vijf dagen uitgegaan van 206 werkdagen per kalenderjaar.

 • 3 Indien het aantal te werken dagen minder is dan vijf, wordt de vaste tegemoetkoming berekend naar rato.

 • 5 Het bevoegd gezag kan van de termijn, bedoeld in het vierde lid, bij een aspirant, afwijken indien het meer voor de hand ligt om het gemiddelde per kwartiel te berekenen.

 • 6 De vaste tegemoetkoming wordt stopgezet:

  • a. bij voorziene afwezigheid van zes weken of langer, veroorzaakt door zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of een andere periode van langdurig buitengewoon verlof, met ingang van de eerste dag van en voor de duur van die afwezigheid;

  • b. bij onvoorziene afwezigheid van zes weken of langer, veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid of ordemaatregel, met ingang van de eerste dag volgend op die periode van zes weken voor de duur van de resterende arbeidsongeschiktheid.

 • 7 De ambtenaar dient wijzigingen die van invloed zijn op de vaste tegemoetkoming onverwijld en schriftelijk door te geven aan het bevoegd gezag.

 • 8 Het bevoegd gezag kan de te veel betaalde tegemoetkoming terugvorderen, indien de ambtenaar nalaat de wijzigingen, bedoeld in het zevende lid, niet uiterlijk de eerste van de maand waarin de wijziging plaatsvindt door te geven, tenzij de ambtenaar aannemelijk heeft kunnen maken dat hij niet in staat was de wijziging tijdig door te geven.

 • 9 Geen aanspraak op tegemoetkoming dan wel een vergoeding in reiskosten bestaat indien de aanvraag of de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij het bevoegd gezag is ingediend, tenzij het overschrijden van de termijn niet aan de ambtenaar verwijtbaar is.

Hoofdstuk III. Dienstreizen

§ 1. Dienstreizen binnenland

Artikel 8. Dienstreis

 • 1 Onder dienstreis wordt in deze paragraaf verstaan: het door de ambtenaar, in het kader van zijn werkzaamheden, reizen en verblijven binnen Nederland en buiten de plaats van tewerkstelling.

 • 2 Indien aan de ambtenaar meerdere plaatsen van tewerkstelling zijn aangewezen op grond van artikel 10, tweede lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie, wordt wanneer de ambtenaar binnen één dienst reist tussen de aangewezen plaatsen van tewerkstelling, deze reis aangemerkt als dienstreis. De dienstreis eindigt in dit geval op het moment dat de ambtenaar zijn andere plaats van tewerkstelling heeft bereikt.

 • 3 Dienstreizen die binnen Nederland zijn begonnen, waarbij het reisgedeelte buiten Nederland gering is, of waarbij de grensoverschrijding niet leidt tot uitgaven voor maaltijden of overnachting in het buitenland worden eveneens aangemerkt als dienstreis.

Artikel 9. Begin- en eindpunt van de dienstreis

 • 1 Voor de tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten wordt uitgegaan van de plaats van tewerkstelling als begin- en eindpunt van een dienstreis.

 • 2 Het bevoegd gezag kan van het gestelde in het eerste lid afwijken door de woning van de ambtenaar als begin- en/of eindpunt van de dienstreis aan te wijzen.

Artikel 10. Dienstreis met beschikbaar gesteld vervoer

 • 1 Wordt de dienstreis gemaakt met een door de dienst beschikbaar gesteld vervoermiddel, dan heeft de ambtenaar geen aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten.

 • 2 Het bevoegd gezag en de ambtenaar kunnen overeenkomen dat het door de dienst beschikbaar gesteld vervoermiddel, bedoeld in het eerste lid, een fiets is.

 • 3 Het bevoegd gezag kan bepalen dat de ambtenaar tijdens de dienstreis gebruik maakt van een door het bevoegd gezag gehuurd vervoermiddel of een taxi. De hieraan verbonden kosten worden aan de ambtenaar vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 4 Indien de ambtenaar gebruik maakt van een dienstvoertuig of een door de dienst gehuurd vervoermiddel en er tijdens de dienstreis parkeer-, brug-, tol-, of veerkosten worden gemaakt, worden de gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 11. Dienstreis met openbaar vervoer

 • 1 Indien er geen door de dienst beschikbaar gesteld vervoermiddel voorhanden is, wordt de dienstreis met openbaar vervoer gemaakt. De ambtenaar kan gebruikmaken van de eerste vervoersklasse.

 • 2 Indien het noodzakelijk is, dat tijdens een dienstreis vóór of na gebruik van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt van een taxi of eigen vervoer, worden deze kosten eveneens vergoed.

 • 3 De vergoeding van de kosten, bedoeld in het eerste en tweede lid, bedraagt:

  • a. voor het openbaar vervoer, de werkelijk gemaakte kosten op basis van de overgelegde bewijsstukken;

  • b. voor een taxi, de werkelijk gemaakte kosten op basis van de overgelegde bewijsstukken;

  • c. voor het eigen motorvoertuig, € 0,28 per kilometer;

  • d. voor het gebruik van een fiets of bromfiets, € 0,18 per kilometer.

Artikel 12. Dienstreis met eigen vervoer

 • 1 In afwijking van de artikelen 10 en 11 en indien door het bevoegd gezag aan de ambtenaar is verzocht voor het maken van de dienstreis gebruik te maken van een eigen vervoermiddel en de ambtenaar heeft hiermee ingestemd, ontvangt de ambtenaar per afgelegde kilometer een vergoeding van:

  • a. € 0,28 voor het gebruik van een eigen motorvoertuig;

  • b. € 0,18 voor het gebruik van een eigen fiets of bromfiets.

 • 2 Indien de ambtenaar overeenkomstig het eerste lid gebruik maakt van een eigen motorvoertuig en er tijdens de dienstreis parkeer-, brug-, tol-, of veerkosten worden gemaakt, worden de gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 3 Indien door de ambtenaar aan het bevoegd gezag is verzocht om voor het maken van de dienstreis gebruik te maken van een eigen motorvoertuig, fiets of bromfiets, terwijl het bevoegd gezag in vervoer kan voorzien dan wel gebruik kan worden gemaakt van het openbaar vervoer, en de ambtenaar heeft hiervoor toestemming gekregen, ontvangt de ambtenaar per afgelegde kilometer een vergoeding van € 0,09.

Artikel 13. Verblijfkosten

 • 1 Aan de ambtenaar wordt bij een dienstreis langer dan vier uren een vergoeding toegekend voor tijdens die dienstreis gemaakte verblijfkosten.

 • 2 De maximale vergoeding in verblijfkosten als bedoeld in het eerste lid kan uit zes componenten bestaan, voor ieder etmaal dat de dienstreis duurt:

  • a. de dagcomponent voor kleine uitgave overdag: € 3,84 [Red: per 1 januari 2011: € 4,22] ;

  • b. de avondcomponent voor kleine uitgave ’s avonds, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet overnachten: € 11,48 [Red: per 1 januari 2011: € 12,61] ;

  • c. de lunchcomponent, als de periode tussen 12.00 en 14.00 uur in de dienstreis valt: € 12,04 [Red: per 1 januari 2011: € 13,22] ;

  • d. de dinercomponent als de ambtenaar tussen 17.00 uur en 20.00 uur niet thuis kan eten omdat de dienstreis in die tijd valt: € 18,22 [Red: per 1 januari 2011: € 20,00] voor een diner;

  • e. de logiescomponent, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet overnachten: € 74,70 [Red: per 1 januari 2011: € 82,35] ;

  • f. de ontbijtcomponent, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet overnachten: € 7,30 [Red: per 1 januari 2011: € 8,05] .

 • 3 De ambtenaar heeft geen aanspraak op een vergoeding in de verblijfkosten als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, wanneer de ambtenaar in de gelegenheid is een al of niet meegebrachte maaltijd te eten in een bedrijfskantine binnen een gebouw van de politieorganisatie, het LSOP of een voorziening tot samenwerking.

 • 4 Voor vergoedingen op basis van het tweede lid, onderdelen c, d, e en f geldt dat, met inachtneming van de maximale bedragen genoemd in het tweede lid, de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 5 Bij een meerdaagse dienstreis kan de avondcomponent niet langer dan voor de eerste tien avonden volledig worden toegekend. Voor iedere etmaal dat de dienstreis langer duurt wordt het bedrag van de avondcomponent gehalveerd.

Artikel 14. Tewerkstelling elders (detachering)

 • 1 Indien een ambtenaar overeenkomstig artikel 62 van het Besluit algemene rechtspositie politie wordt gedetacheerd en op een andere plaats van tewerkstelling werkzaam is, en indien dagelijks heen en weer reizen tussen de woning en de plaats van tijdelijke tewerkstelling naar het oordeel van het bevoegd gezag niet mogelijk is, heeft de ambtenaar aanspraak op vergoeding van kosten voor logies, welke gelijk is aan het bedrag van de werkelijke gemaakte kosten met een maximum van € 74,70 [Red: per 1 januari 2011: € 82,35] per dag, op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 2 In geval van een situatie als bedoeld in het eerste lid heeft de ambtenaar tevens aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor maaltijden en kleine uitgaven. Deze tegemoetkoming is gelijk aan 50% van de kosten met een maximum van 50% van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 13 van dit besluit.

 • 3 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, heeft maximaal eenmaal per week aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten naar zijn oorspronkelijke woning. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer in de tweede vervoersklasse of, bij gebruik van eigen vervoer € 0,18 per kilometer.

 • 4 Indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst op basis van eerste klasse of indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst welke ruimere mogelijkheden biedt dan bedoeld in het derde lid, komen de meerkosten hiervan voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 14a

 • 1 De aspirant heeft aanspraak op vergoeding van kosten voor tijdelijke huisvesting, die gelijk is aan 90% van het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 340,34 per maand, indien:

  • a. naar het oordeel van het bevoegd gezag de aspirant niet dagelijks heen en weer kan reizen tussen de woning en de plaats waar de initiële opleiding wordt gevolgd; en

  • b. het bevoegd gezag geen voorziening voor verblijf in de omgeving van de plaats waar de initiële opleiding wordt gevolgd, aan de aspirant verstrekt.

 • 2 De aspirant, bedoeld in het eerste lid, heeft maximaal eenmaal per week aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten naar zijn oorspronkelijke woning. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer in de tweede vervoersklasse of, bij gebruik van eigen vervoer, € 0,18 per kilometer.

 • 3 Indien de aspirant een vervoersbewijs wenst op basis van eerste klasse of indien de aspirant een vervoersbewijs wenst welke ruimere mogelijkheden biedt dan bedoeld in het tweede lid, komen de meerkosten hiervan voor rekening van de aspirant.

 • 4 De vergoedingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden verstrekt op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 15. Declaraties

 • 1 De ambtenaar declareert de reis- en verblijfkosten op de voorgeschreven wijze onder overlegging van de vereiste bewijsstukken.

 • 2 Indien blijkt dat bij de ingediende reisdeclaratie is afgeweken van de regels in dit besluit, wordt de reisdeclaratie ambtshalve gewijzigd en wordt het bedrag waarop aanspraak kan worden gemaakt, bepaald naar die op de reisdeclaratie ambtshalve gewijzigde gegevens.

 • 3 Geen aanspraak op een vergoeding van reiskosten bestaat indien de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij het bevoegd gezag is ingediend, tenzij het overschrijden van de termijn niet aan de ambtenaar verwijtbaar is.

§ 2. Dienstreizen buitenland

Artikel 16. Dienstreis

Onder dienstreis wordt in deze paragraaf verstaan: een reis naar, in of uit het buitenland wanneer daartoe door het bevoegd gezag een opdracht is gegeven. In bijzondere gevallen kan een dergelijke opdracht ook achteraf worden gegeven.

Artikel 17. Vervoermiddelen

De ambtenaar maakt bij een dienstreis gebruik van één of meer van de volgende vervoermiddelen:

 • a. vliegtuig, boot of openbaar vervoer;

 • b. het door het bevoegd gezag ter beschikking gestelde vervoermiddel;

 • c. gehuurd vervoermiddel of taxi.

Artikel 18. Vliegtuig, boot of openbaar vervoer

 • 1 Bij gebruik van vliegtuig, boot en openbaar vervoer worden de reiskosten die in verband met de dienstreis noodzakelijkerwijs zijn gemaakt op basis van de overgelegde bewijsstukken vergoed.

 • 2 Bij gebruik van een vliegtuig, boot of openbaar vervoer mag als volgt worden gereisd:

  • a. een vliegreis binnen Europa: in economy class;

  • b. een vliegreis buiten Europa: in business class;

  • c. bij gebruik van een boot of openbaar vervoer met vervoerklassen: de hoogste klasse.

 • 3 Indien het dienstbelang of de reisomstandigheden daartoe aanleiding geven, worden tevens als reiskosten vergoed:

  • a. toeslag voor bijzondere treinen;

  • b. plaatsreserveringskosten in treinen;

  • c. kosten voor het gebruik van een slaapwagen;

  • d. kosten voor slaapgelegenheid op een boot;

  • e. extra kosten voor bagage;

  • f. kosten van het vervoer van het station, de haven of het vliegveld van aankomst naar de plaats van bestemming op de heen- en terugreis;

  • g. kosten van luchthavenrechten;

  • h. kosten voor het verkrijgen van een voor de dienstreis noodzakelijk visum.

Artikel 19. Het door het bevoegd gezag ter beschikking gestelde vervoermiddel

Indien het bevoegd gezag aan de ambtenaar een vervoermiddel ter beschikking stelt, maakt de ambtenaar van het desbetreffende vervoermiddel gebruik, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. De werkelijk gemaakte kosten bij het gebruik van een ter beschikking gesteld vervoermiddel worden aan de ambtenaar vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 20. Openbaar vervoer, gehuurd vervoermiddel of taxi

Indien het noodzakelijk is dat de ambtenaar tijdens de dienstreis gebruik maakt van openbaar vervoer, een gehuurd vervoermiddel of een taxi, worden de hieraan verbonden kosten aan de ambtenaar vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 21. Bezoekreis

 • 1 Aan de ambtenaar kan bij een dienstreis van minimaal drie maanden toestemming worden verleend om met gebruik van openbaar vervoer, vliegtuig, boot of eigen vervoer, voor één of meer bezoeken van korte duur naar zijn woonplaats terug te keren.

 • 2 Aan de ambtenaar worden de reiskosten als volgt vergoed:

  • a. bij vliegtuig: economy class;

  • b. bij openbaar vervoer of een boot: de laagste vervoersklasse.

Artikel 22. Verblijfkosten

 • 1 De ambtenaar ontvangt een tegemoetkoming in de in verband met een dienstreis door hem gemaakte verblijfkosten voor maaltijd, logies en kleine uitgaven.

 • 2 Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt de tarieflijst, opgenomen in bijlage I bij dit besluit, voor de verschillende gebieden waar wordt gereisd.

 • 3 De tegemoetkoming in de verblijfkosten bestaat uit:

  • a. de urencomponent voor kleine uitgaven, ter grootte van 1,5% van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. de logiescomponent, voor gemaakte logieskosten, per overnachting tot maximaal het in de tarieflijst opgenomen bedrag, met dien verstande dat indien een bewijsstuk niet kan worden overlegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt, een bedrag wordt uitgekeerd van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. de ontbijtcomponent, ter grootte van 12% van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 06.00 uur tot 08.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. de lunchcomponent ter grootte van 20% van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 12.00 tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. de dinercomponent, ter grootte van 32% van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 17.00 tot 20.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de tegemoetkomingen, genoemd in het derde lid, onderdelen b en c.

Artikel 23. Nadere voorwaarden voor verblijfkosten

De ambtenaar ontvangt geen tegemoetkoming in verblijfkosten:

 • a. voor een reisgedeelte per vliegtuig voor zover het betreft vliegreizen in de businessklasse;

 • b. voor de periode dat een ambtenaar voor een bezoekreis als bedoeld in artikel 21 in zijn woonplaats verblijft.

Artikel 24. Vergoeding van overige reiskosten

 • 1 Indien door een medisch deskundige aan de ambtenaar vaccinatie of geneesmiddelen zijn voorgeschreven in verband met de dienstreis, worden de kosten daarvan aan de ambtenaar vergoed.

 • 2 Indien een ambtenaar aantoont dat hij tijdens een dienstreis als gevolg van ziekte of van een ongeval kosten heeft moeten maken, kan hiervoor door het bevoegd gezag een vergoeding worden toegekend voor zover de kosten ten laste van de ambtenaar blijven.

 • 3 Indien door het bevoegd gezag niet reeds daarin is voorzien, worden aan de ambtenaar vergoed de redelijkerwijs gemaakte kosten van een reisverzekering voor de duur van de dienstreis.

 • 4 Voor de kosten die voor rekening van de ambtenaar blijven in het geval de ambtenaar deze als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van voor de dienstreis meegenomen noodzakelijke bagage heeft moeten maken, kan een tegemoetkoming worden uitgekeerd tot maximaal € 2268,90 netto per dienstreis.

 • 5 Aan de ambtenaar die een dienstreis maakt van minimaal vier dagen, de reisdagen inbegrepen, worden de kosten vergoed van de noodzakelijk gemaakte kosten voor het wassen van de eigen kleding.

 • 6 De in verband met een dienstreis gemaakte kosten voor interlokale en internationale telefoongesprekken en voor gebruik van internet voor dienstdoeleinden worden op basis van overgelegde bewijsstukken vergoed. Indien geen bewijsstukken worden overgelegd, moet de ambtenaar aannemelijk maken dat hij die kosten heeft gemaakt.

 • 7 Indien klimatologische of andere bijzondere omstandigheden in een tijdens een dienstreis te bezoeken land daartoe aanleiding geven, kan aan de ambtenaar een vergoeding worden toegekend in de aangetoonde en noodzakelijk gemaakte kosten voor bijzondere kleding en uitrusting. De vergoeding bedraagt de helft van de noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van bijzondere kleding en uitrusting. Per kalenderjaar bedraagt de vergoeding maximaal € 453,78, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude, waartoe in ieder geval de gebieden, genoemd in bijlage II bij dit besluit, worden gerekend.

Hoofdstuk IV. Verhuizen

Artikel 26. Algemene bepaling

 • 1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • eigen huishouding voeren: het zelfstandig bewonen van woonruimte, voorzien van eigen meubilair en stoffering;

  • voor het eerst aangesteld: aangesteld bij een regionaal politiekorps, bij het Korps landelijke politiediensten, bij het LSOP, bij een voorziening tot samenwerking of bij een organisatieonderdeel van de bijzondere ambtenaar van politie, anders dan in geval van overgang binnen één maand:

   • a. van de ene naar de andere hiervoor genoemde (politie)organisatie;

   • b. van een andere overheidsdienst of een door het Rijk bekostigde onderwijsinstelling naar een regionaal politiekorps, het Korps landelijke politiediensten, het LSOP, een voorziening tot samenwerking of een organisatieonderdeel van de bijzondere ambtenaren van politie.

 • 2 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder de echtgenote of echtgenoot mede verstaan: de geregistreerde partner of de levenspartner met wie de niet-gehuwde ambtenaar samenwoont – en met het oogmerk duurzaam samen te leven – een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding.

Artikel 27. Tegemoetkoming in verhuiskosten en pensionkosten mét verhuisplicht

 • 1 De ambtenaar die in verband met een verplaatsing of aanstelling in opdracht van het bevoegde gezag is verhuisd en een woning in of nabij een reisafstand van 20 kilometer van zijn plaats van tewerkstelling heeft betrokken, wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend overeenkomstig de artikelen 29 tot en met 31.

 • 2 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, die nog niet is verhuisd en die naar het oordeel van het bevoegd gezag niet dagelijks heen en weer kan reizen heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten voor verblijf in een pension in of nabij het werkgebied, tenzij van overheidswege al dan niet tegen betaling in huisvesting wordt voorzien. De tegemoetkoming bedraagt voor de ambtenaar die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90% en voor de overige ambtenaren 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze kosten redelijk zijn.

 • 3 De ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten voor maximaal eenmaal per week af te leggen gezinsbezoek of voor het reizen naar de woning van de ambtenaar. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer in de tweede vervoersklasse of, bij gebruik van eigen motorvoertuig € 0,18 per kilometer.

 • 4 Geen tegemoetkoming in verhuiskosten wordt verleend, indien de verhuizing niet heeft plaatsgevonden binnen twee jaren nadat de verplichting tot verhuizen is opgelegd dan wel na de datum van het ontslag, het overlijden of de verplaatsing.

Artikel 28. Tegemoetkoming in (verhuis)kosten zonder verhuisplicht

 • 1 De ambtenaar die zich met een verhuizing, zonder dat daartoe opdracht is gegeven door het bevoegd gezag, heeft gevestigd binnen een reisafstand van 20 kilometer van zijn plaats van tewerkstelling wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend overeenkomstig de artikelen 29 tot en met 31, indien de reisafstand tussen de oude woning en de plaats van tewerkstelling ten minste 50 kilometer bedraagt.

 • 2 De ambtenaar dient de hem op grond van het eerste lid toegekende tegemoetkoming in verhuiskosten terug te betalen, indien binnen drie jaren na de verhuizing één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  • a. aan hem wordt ontslag op aanvraag verleend, anders dan ontslag waarna binnen één maand wordt overgegaan naar een bij een regionaal politiekorps, bij het Korps landelijke politiediensten, bij het LSOP, bij een voorziening tot samenwerking of bij een organisatieonderdeel van de bijzondere ambtenaar van politie, tenzij de ambtenaar als gevolg van die overgang opnieuw moet verhuizen met aanspraak op tegemoetkoming in de verhuiskosten;

  • b. aan hem wordt ontslag verleend op grond van aan hem te wijten feiten of omstandigheden;

  • c. hij verhuist opnieuw, waarbij de afstand tussen zijn woning en zijn plaats van tewerkstelling met meer dan vijf kilometer toeneemt.

 • 3 Indien op grond van het tweede lid een terugbetalingsverplichting bestaat, wordt de hoogte van het terug te betalen bedrag berekend als volgt:

  • a. in het eerste jaar na de verhuizing 100% van de tegemoetkoming;

  • b. in het tweede jaar na de verhuizing 50% van de tegemoetkoming;

  • c. in het derde jaar na de verhuizing 25% van de tegemoetkoming.

 • 4 De tegemoetkoming op grond van dit artikel wordt slechts toegekend, indien de ambtenaar schriftelijk heeft verklaard dat een verplichting tot terugbetalen hem bekend is.

Artikel 29. Tegemoetkoming bij verhuizing binnen Nederland

 • 1 De tegemoetkoming in verhuiskosten, voor een verhuizing binnen Nederland, bestaat uit een bedrag voor:

  • a. de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de ambtenaar en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning;

  • b. de kosten van het in- en uitpakken van de gehele inboedel evenals de kosten van demontage en montage van het meubilair;

  • c. de noodzakelijk te maken dubbele woonkosten tot maximaal € 600,00 per maand voor een periode van maximaal vier maanden en uitgaande van de kosten van de oude woning;

  • d. alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten.

 • 2 Voor het vaststellen van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, geldt:

  • a. het bedrag wordt gesteld op 3% van de berekeningsbasis, bedoeld in artikel 30, voor ieder woon- of slaapvertrek tot een maximum van vier vertrekken die de oude woning telt;

  • b. de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 5.445,00.

 • 3 Geen aanspraak op een tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, bestaat indien de ambtenaar geen eigen huishouding voert.

 • 4 Voor de ambtenaar die geen eigen huishouding voert en indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan door het bevoegd gezag voor deze kosten niettemin een tegemoetkoming worden toegekend van 3% van de berekeningsbasis, als bedoeld in artikel 30.

 • 5 Indien aan de ambtenaar door het bevoegd gezag is medegedeeld dat de verplaatsing maximaal twee jaren zal duren, bestaat slechts aanspraak op vergoeding van transportkosten van de bagage. Voorts kan het bevoegd gezag, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, een tegemoetkoming als bedoeld in eerste lid, onderdeel d, toekennen van 3% van de berekeningsbasis als bedoeld in artikel 30.

Artikel 30. Berekeningsbasis en berekeningstijdstip

 • 1 De berekeningsbasis voor de tegemoetkoming in de verhuiskosten, bedoeld in artikel 29, is het twaalfvoud van de bezoldiging in de zin van het Besluit bezoldiging politie die de ambtenaar geniet op het berekeningstijdstip, vermeerderd met de aanspraak op de vakantie-uitkering, bedoeld in artikel 23 van het Besluit bezoldiging politie, en de eindejaarsuitkering, bedoeld in artikel 25b van het Besluit bezoldiging politie. Indien er sprake is van gehele of gedeeltelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan wel prepensionering of levensloopverlof geldt de bezoldiging zoals die zou zijn genoten indien er geen sprake was geweest van gehele of gedeeltelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan wel prepensionering of levensloopverlof.

 • 2 Het berekeningstijdstip voor de tegemoetkoming in de verhuiskosten is de datum waarop de ambtenaar verhuist óf, als de ambtenaar is verhuisd vóór de datum dat de functie feitelijk wordt vervuld, de datum van ingang van de functievervulling óf bij het overlijden dan wel ontslag van de ambtenaar de datum waarop laatstelijk bezoldiging werd genoten.

 • 3 Voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde berekeningsbasis wordt, indien de ambtenaar een toelage geniet als bedoeld in de artikelen 14, 15 of 18 van het Besluit bezoldiging politie dit bezoldigingsdeel vastgesteld op het bedrag dat de ambtenaar gedurende de drie kalendermaanden voorafgaande aan het berekeningstijdstip gemiddeld per maand aan deze toelagen heeft genoten.

 • 4 Indien de ambtenaar en zijn echtgenoot of echtgenote beiden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten, wordt aan beide echtgenoten een evenredig deel van de tegemoetkoming toegekend, berekend over het gemiddelde van de gezamenlijke berekeningsgrondslag.

 • 5 De tegemoetkoming in de verhuiskosten op grond van dit besluit, wordt voor de ambtenaar die voor het eerst is aangesteld, verminderd met 50%.

Artikel 31. Procedure

 • 1 De aanvraag voor tegemoetkoming in de verhuiskosten dient vóór de datum van verhuizing bij het bevoegd gezag te zijn ingediend.

 • 2 De ambtenaar die het transport van zijn inboedel door een verhuizer laat verzorgen, laat het transport uitvoeren op de voor het bevoegd gezag minst kostbare wijze.

 • 3 Het bevoegd gezag kan in afwijking van het tweede lid één verhuizer aanwijzen.

 • 4 De ambtenaar die het transport van zijn inboedel in eigen beheer uitvoert, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in huur- en brandstofkosten van een bestel- of vrachtauto.

 • 5 Indien het transport van zijn inboedel in eigen beheer anders dan op de wijze, bedoeld in het vierde lid, plaatsvindt, bestaat er aanspraak op een vergoeding van € 0,18 per kilometer, met dien verstande dat niet meer dan twee ritten van en naar de nieuwe woning worden vergoed.

 • 6 De ambtenaar declareert de op grond van het vierde en vijfde lid gemaakte huurkosten van een auto, vergezeld van de rekening van het verhuurbedrijf, binnen zes maanden bij het bevoegd gezag.

 • 7 De ambtenaar declareert de kosten van verhuizing en, indien van toepassing, de kosten van dubbele woonlasten zo spoedig mogelijk doch maximaal zes maanden na de verhuizing onder overlegging van de desbetreffende rekeningen en opgevraagde offertes.

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 35. Mogelijkheid tot het vaststellen van nadere regels

Onze Minister kan in afwijking van dit besluit nadere regels vaststellen ten aanzien van een door hem aan te wijzen groep van ambtenaren, indien de afwijking strekt tot het vermijden van onbillijkheden van overwegende aard welke uit de toepassing van deze regels zouden voortkomen.

Artikel 36. Routeplanner

 • 1 Voor het vaststellen van alle reisafstanden in dit besluit, wordt gebruik gemaakt van een door Onze Minister aangewezen routeplanner.

 • 2 De routeplanner wordt met inachtneming van de volgende bepalingen gebruikt:

  • a. de snelste route van de routeplanner bepalend is;

  • b. de afstand wordt gemeten met behulp van de postcodes en bestemmingsnummers van het begin- en eindpunt van één van de trajecten als bedoeld in dit besluit;

  • c. de route niet leidt over zandwegen, karrensporen of keienpaden tenzij dit onvermijdelijk is;

  • d. het naleven van verkeersregels staat voorop bij het bepalen van de snelste route;

  • e. de tijd dat de ambtenaar verblijft op een veer wordt meegerekend bij het bepalen van de snelste route;

  • f. indien bij het verschijnen van een nieuwe versie van de routeplanner, de route een gewijzigde reisafstand geeft, is die reisafstand bepalend voor de aanspraak.

Artikel 37. Constatering van onbillijkheden

Het bevoegd gezag kan besluiten om in individuele gevallen af te wijken van het gestelde in dit besluit, indien de afwijking strekt tot het vermijden van onbillijkheden van overwegende aard welke uit de toepassing van deze regels zouden voortkomen.

Artikel 38

 • 1 De bedragen, genoemd in de artikelen 13, tweede lid, 14, eerste lid, en 14a, eerste lid, worden per 1 januari van elk kalenderjaar bij ministeriële regeling gewijzigd, overeenkomstig de geschoonde consumentenprijsindex voor restaurants en accommodaties, vastgesteld door het Centraal bureau voor de statistiek.

 • 2 De bijlage, bedoeld in artikel 22, tweede lid, wordt per 1 april en 1 oktober van elk kalenderjaar bij ministeriële regeling gewijzigd, overeenkomstig de Schedules of Daily Subsistence Allowance Rates van de Verenigde Naties van 1 januari respectievelijk 1 juli van dat kalenderjaar.

Artikel 41. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2008

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage I. , behorende bij artikel 22, tweede lid, van het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie, zoals deze luidt met ingang van 1 april 2011

Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan

   

Kabul

155

77

Overige

74

26

     

Albanië

   

Tirana

178

61

Overige

98

37

     

Algerije

   

Algiers

211

119

Overige

244

79

     

Amerikaans-Samoa

66

33

     

Angola

   

Luanda

331

119

Overige

182

62

     

Anguilla

186

103

     

Antigua

124

70

     

Argentinië

   

Buenos Aires

147

130

Overige

163

98

     

Armenië

   

Jerevan

79

53

Overige

52

42

     

Aruba

258

96

     

Australië

   

Melbourne

153

110

Canberra

153

110

Sydney

153

110

Overige

143

117

     

Azerbeidzjan

   

Bakoe

188

95

Overige

49

37

     

Bahama's

194

112

     

Bahrein

   

Manama

300

97

     

Bangladesh

   

Dhaka

155

57

Overige

53

18

     

Barbados

171

97

     

Belarus

   

Minsk

216

85

Overige

99

47

     

België

150

111

     

Belize

107

66

     

Benin

   

Cotonou

100

82

Overige

62

32

     

Bermuda

286

97

     

Bhutan

   

Thimpu

153

90

Overige

55

30

     

Bolivia

   

La Paz

94

43

Overige

72

36

     

Bonaire

183

82

     

Bosnië en Herzegovina

   

Sarajevo

103

58

Banja Luka

71

53

Mostar

118

59

Travnik

67

32

Zenica

86

43

Overige

52

35

     

Botswana

   

Gaberone

156

64

Overige

171

53

     

Brazilië

   

Brasilia

122

61

Rio de Janeiro

180

61

Sao Paulo

158

72

Overige

231

49

     

Brunei

   

Bandar Seri Begawan

120

57

Overige

124

67

     

Bulgarije

   

Sofia

173

78

Bourgas

66

44

Plovdiv

66

44

Stara Zagora

66

44

Varna

66

44

Overige

40

33

     

Burkina Faso

   

Ouagadougou

160

66

Overige

72

38

     

Burundi

   

Bujumbura

109

67

Overige

25

31

     

Cambodja

   

Phnom-Penh

85

52

Overige

116

34

     

Canada

   

Ottawa

145

109

Banff

154

116

Calgary

154

116

Edmonson

154

116

Halifax

130

83

Montreal

155

108

Toronto

192

121

Vancouver

175

137

Overige

106

73

     

Canarische Eilanden

103

69

     

Caymaneilanden

215

76

     

Centraal-Afrikaanse Republiek

   

Bangui

61

54

Overige

30

27

     

Chili

   

Santiago

110

80

Overige

88

64

     

China

   

Peking

96

85

Hong Kong

223

110

Macao

111

65

Overige

153

62

     

Colombia

   

Bogotá

145

54

Overige

163

37

     

Comoren

   

Moroni

98

57

Overige

46

39

     

Congo-Brazaville

   

Brazzaville

172

124

Overige

103

63

     

Congo-Kinshasa

   

Kinshasa

178

114

Overige

109

42

     

Cookeilanden

   

Rarotonga

168

44

Overige

76

28

     

Costa Rica

   

San José

109

64

Overige

89

35

     

Cuba

   

Havana

90

56

Overige

109

42

     

Curaçao

183

82

     

Cyprus

   

Nicosia

142

110

Overige

84

59

     

Denemarken

228

107

     

Djibouti

   

Djibouti

200

108

Overige

45

40

     

Dominica

113

82

     

Dominicaanse Republiek

   

Santo Domingo

115

57

Overige

86

36

     

Duitsland

   

Berlijn

160

107

Bonn

132

96

Frankfurt

158

89

Hamburg

158

89

Keulen

132

96

München

158

89

Overige

113

75

     

Ecuador

   

Quito

82

67

Overige

88

49

     

Egypte

   

Caïro

115

77

Overige

111

46

     

El Salvador

   

San Salvador

103

58

Overige

37

34

     

Equatoriaal-Guinea

   

Malabo

249

81

Overige

167

51

     

Eritrea

   

Asmara

140

89

Overige

27

44

     

Estland

   

Tallinn

86

73

Parnu

57

64

Overige

57

50

     

Ethiopië

   

Addis Abeba

228

103

Overige

32

17

     

Fiji

   

Suva

107

83

Overige

175

47

     

Filipijnen

   

Manila

104

59

Overige

110

26

     

Finland

   

Helsinki

154

79

Overige

108

72

     

Frankrijk

   

Parijs

149

103

Overige

114

93

     

Frans-Guyana

   

Cayenne

70

67

Overige

43

46

     

Frans-Polynesië

121

65

     

Gabon

   

Libreville

103

91

Overige

171

62

     

Gambia

   

Banjul

91

61

Overige

29

18

     

Georgië

   

Tiflis

141

86

Batumi

109

54

Gudauri

62

38

Koboeleti

62

41

Overige

54

38

     

Ghana

   

Accra

170

70

Overige

144

42

     

Gibraltar

50

44

     

Grenada

136

88

     

Griekenland

   

Athene

175

110

Thessaloniki

118

64

Overige

98

60

     

Groenland

155

64

     

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

   

Londen

211

100

Overige

167

93

     

Guadeloupe

69

71

     

Guam

165

75

     

Guatemala

   

De stad Guatemala

79

67

Overige

100

52

     

Guinee

   

Conakry

92

85

Overige

29

29

     

Guinee-Bissau

   

Bissau

118

67

Overige

49

30

     

Guyana

   

Georgetown

186

77

Overige

79

39

     

Haïti

   

Port-au-Prince

107

81

Overige

78

31

     

Honduras

   

Tegucigalpa

85

57

San Pedro Sula

119

67

Overige

128

55

     

Hongarije

164

85

     

Ierland

134

82

     

India

   

New Delhi

215

82

Overige

230

76

     

Indonesië

   

Jakarta

85

45

Bali (hele eiland)

77

54

Overige

68

32

     

Irak

   

Bagdad

190

82

Overige

158

62

     

Iran

   

Teheran

124

56

Overige

72

52

     

Israël

   

Tel Aviv

215

93

Haifa

182

79

Herzliya

179

74

Jeruzalem

130

77

Tiberias

150

78

Overige

129

73

     

Italië

   

Rome

167

125

Florence

112

95

Milaan en Porto Ercole

130

115

Napels

149

117

Palermo

146

110

Triëst

98

115

Turijn

107

102

Venetië

267

91

Overige

91

57

     

Ivoorkust

   

Abidjan

159

102

Overige

100

57

     

Jamaica

   

Kingston

99

49

Overige

180

91

     

Japan

   

Tokio

169

137

Fukuoka

96

100

Kobe

111

98

Kyoto

126

111

Nagoya

114

91

Osaka

111

110

Yokohama

136

107

Overige

99

73

     

Jemen

   

Sanaa

86

62

Overige

124

45

     

Jordanië

   

Amman

174

68

Overige

176

84

     

Kaapverdië

   

Praia

91

99

Overige

103

78

     

Kameroen

   

Yaoundé

103

111

Douala

103

111

Overige

32

52

     

Kazachstan

   

Astana

241

122

Alma Ata

275

114

Overige

249

48

     

Kenia

   

Nairobi

181

86

Overige

197

47

     

Kiribati

   

Kiritimati (Christmaseiland)

131

91

Overige eilanden

68

29

     

Kosovo

   

Pristina

93

57

Overige

80

40

     

Kroatië

   

Zagreb

221

100

Dubrovnik

150

102

Opatija

112

61

Split

111

90

Overige

74

60

     

Koeweit

   

Koewait (stad)

221

87

     

Kyrgyzstan

   

Bishkek

178

114

Overige

30

20

     

Laos

   

Vientiane

101

44

Overige

63

20

     

Lesotho

   

Maseru

182

56

Overige

81

40

     

Letland

   

Riga

119

80

Overige

78

60

     

Libanon

   

Beiroet

250

89

Overige

121

68

     

Liberia

   

Monrovia

109

67

Overige

21

22

     

Libië

   

Tripoli

203

73

Overige

78

44

     

Litouwen

   

Vilnius

100

64

Overige

68

44

     

Luxemburg

150

111

     

Maagdeneilanden (Amerikaanse)

187

87

     

Maagdeneilanden (Britse)

148

72

     

Macedonië

   

Skopje

98

47

Mavrovo

98

37

Ohrid

109

49

Overige

49

34

     

Madagascar

   

Antanarivo

124

67

Overige

134

37

     

Malawi

   

Lilongwe

131

49

Overige

186

50

     

Malediven

   

Malé

125

77

Overige

251

68

     

Maleisië

   

Kuala Lumpur

102

63

Overige

86

47

     

Mali

   

Bamako

111

107

Overige

50

57

     

Malta

120

94

     

Marokko

   

Rabat

169

132

Overige

168

68

     

Marshalleilanden

   

Majuro

104

49

Overige

98

57

     

Martinique

70

76

     

Mauritanië

   

Nouakchott

90

68

Overige

59

26

     

Mauritius

   

Port Louis

132

70

Overige

73

45

     

Mexico

   

Mexico-Stad

145

89

Overige

202

76

     

Micronesia

   

Truk

92

52

Overige

167

44

     

Moldavië

   

Chisinau

136

65

Overige

43

45

     

Monaco

182

94

     

Mongolië

   

Ulan Bator

76

45

Overige

35

25

     

Montenegro

   

Podgorica

105

52

Bar

85

44

Budva

133

81

Kotor

85

44

Kolasin

127

50

Milocer

85

44

Overige

45

33

     

Montserrat

118

56

     

Mozambique

   

Maputo

107

77

Overige

71

41

     

Myanmar

   

Yangon (= Rangoon)

42

31

Overige

78

29

     

Namibië

   

Windhoek

153

49

Overige

197

48

     

Nauru

95

74

     

Nepal

   

Kathmandu

69

39

Overige

77

25

     

Nicaragua

   

Managua

86

53

Overige

48

31

     

Nieuw-Caledonië

87

80

     

Nieuw-Zeeland

   

Wellington

94

94

Auckland

94

94

Christchurch

94

94

Overige

81

63

     

Niger

   

Niamey

115

60

Overige

65

41

     

Nigeria

   

Abuja

154

91

Lagos

206

97

Overige

226

49

     

Niue

130

46

     

Noord-Korea

   

Pyongyang

83

73

Overige

56

33

     

Noorwegen

138

127

     

Noordelijke Marianen

   

Saipan

97

59

Overige

12

7

     

Oeganda

   

Kampala

155

67

Overige

125

31

     

Oekraïne

   

Kiev

253

100

Overige

125

68

     

Oezbekistan

   

Tasjkent

125

71

Overige

85

26

     

Oman

   

Muscat

154

73

Overige

154

84

     

Oostenrijk

104

112

     

Oost-Timor

   

Dili

105

52

Overige

67

25

     

Pakistan

   

Islamabad

193

53

Karachi

115

37

Overige

112

29

     

Palau

   

Koror

107

69

Overige

12

7

     

Panama

   

Panamá

108

64

Overige

124

41

     

Papoea-Nieuw-Guinea

   

Port Moresby

238

81

Overige

135

45

     

Paraguay

   

Asunción

93

59

Overige

51

28

     

Peru

   

Lima

126

84

Cuzco

120

67

Overige

85

59

     

Polen

   

Warschau

125

91

Gdansk

125

91

Krakau

125

91

Poznan

125

91

Wroclaw

125

91

Overige

123

61

     

Portugal

136

102

     

Puerto Rico

244

79

     

Qatar

   

Doha

235

133

     

Réunion

74

66

     

Roemenië

   

Boekarest

166

82

Overige

146

52

     

Rusland

   

Moskou

237

123

Basjkortostan

95

45

Irkoetsk

147

48

Kamchatka

90

53

Kazan

127

60

Kemorovo

106

42

Krasnodar

127

81

Moermansk

156

65

Nizjni Novgorod

116

44

Norilsk

181

68

Novosibirsk

129

61

Perm

106

42

Rostov

247

80

Sacha

116

48

Saratov

106

42

Sotsji

192

74

St.Petersburg

200

90

Vladivostok

113

49

Voronezj

104

43

Overige

74

36

     

Rwanda

   

Kigali

171

58

Overige

159

42

     

Salomonseilanden

   

Honiara

78

74

Overige

61

31

     

Saba

183

82

     

Samoa

   

Apia

125

62

Overige

149

61

     

Sao Tomé en Principe

   

Sao Tomé

199

68

Principe

75

46

Overige

45

44

     

Saudi-Arabië

   

Riyad

153

102

Overige

133

72

     

Senegal

   

Dakar

131

71

Overige

106

54

     

Servië

   

Belgrado

196

89

Overige

80

40

     

Seychellen

174

88

     

Sierra Leone

   

Freetown

120

54

Overige

24

18

     

Singapore

212

115

     

Sint Maarten

183

82

     

Sint Eustatius

183

82

     

Slovenië

   

Ljubljana

195

55

Bled

190

94

Portoroz

157

71

Overige

106

55

     

Slowakije

   

Bratislava

159

52

Overige

89

73

     

Somalië

   

Mogadishu

78

56

Overige

35

23

     

Spanje

   

Madrid

140

76

Barcelona

118

93

San Sebastian

123

85

Valencia

103

74

Overige

81

77

     

Sri Lanka

   

Colombo

106

44

Overige

85

25

     

St.Kitts/Nevis

114

76

     

St.Lucia

165

84

     

St.Vincent/Grenada

114

88

     

Sudan

   

Khartoum

182

86

Overige

203

44

     

Suriname

   

Paramaribo

91

53

Overige

41

27

     

Swaziland

   

Mbabane

130

54

Overige

327

54

     

Syrië

   

Damascus

154

99

Overige

129

54

     

Tadzjikistan

   

Dushanbe

97

40

Overige

33

16

     

Tahiti

97

52

     

Taiwan

143

88

     

Tanzania

   

Dar es Salaam

146

69

Overige

152

39

     

Thailand

   

Bangkok

125

72

Overige

120

43

     

Togo

   

Lomé

123

77

Overige

61

27

     

Tokelau-eilanden

59

37

     

Tonga

   

Vava’u

90

85

Overige

91

56

     

Trinidad en Tobago

   

Trinidad

153

86

Tobago

156

101

     

Tsjaad

   

Ndjamena

179

71

Overige

45

32

     

Tsjechië

   

Praag

117

70

Brno

115

45

Cesky Krumlov

124

49

Karlovy Vary

129

53

Olomouc

88

36

Ostrava

132

45

Overige

41

22

     

Tunesië

   

Tunis

84

58

Overige

68

53

     

Turkmenistan

   

Asjchabad

71

60

Overige

56

35

     

Turks- en Caicoseilanden

   

Grand Turk

117

51

Providenciales

179

100

     

Turkije

   

Ankara

79

57

Adana

89

12

Antalya

78

52

Bursa

50

30

Istanbul

110

71

Izmir

86

50

Kayseri

78

11

Zuidoostelijk Anatolia

73

41

Overige

44

32

     

Tuvalu

   

Funafuti

87

42

Overige

42

54

     

Uruguay

   

Montevideo

113

65

Colonia

97

55

Punta del Este

162

75

Salto

90

42

Overige

46

50

     

Vanuatu

   

Port Villa

130

100

Overige

107

64

     

Venezuela

   

Caracas

165

101

Overige

125

70

     

Verenigd Koninkrijk

   

(zie Groot-Brittannië)

   
     

Verenigde Arabische Emiraten

   

Abu Dhabi

218

123

Overige

202

98

     

Verenigde Staten van Amerika

   

Washington D.C.

182

104

Boston

197

78

Chicago

160

66

Honolulu

150

62

Los Angeles

151

65

Miami

146

61

New York

309

111

Philadelphia

194

73

San Francisco

204

59

Overige

143

56

     

Vietnam

   

Hanoi

84

45

Overige

95

33

     

Wallis en Futuna

80

70

     

Westbank en Gazastrook

   

Gazastrook

78

66

Jericho

94

53

Westbank overige

53

45

     

IJsland

149

86

     

Zambia

   

Lusaka

178

86

Overige

402

56

     

Zimbabwe

   

Harare

98

60

Overige

117

42

     

Zuid-Afrika

   

Pretoria

148

70

Durban

165

68

Johannesburg

300

97

Kaapstad

171

71

Oost Londen

142

59

Port Elizabeth

134

66

Rustenburg

246

92

Ulindi

164

71

Overige

101

55

     

Zuid-Korea

   

Seoul

145

133

Overige

148

73

     

Zweden

   

Stockholm

246

133

Gothenburg

246

107

Malmö

246

133

Overige

189

107

     

Zwitserland

175

132

Bijlage II. behorende bij het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie

Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

I Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

China: Peking

Finland: Helsinki

Groenland: Nuuk

IJsland: Reykjavik

Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

Noord- en Zuidpool

Noorwegen: Oslo

Oekraïne: Kiew

Polen: Warschau

Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

Verenigde Staten: Chicago

Zweden: Stockholm

II Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

Angola: Luanda

Aruba: Oranjestad

Bahama's: Nassau

Bangladesh: Chittagong, Dakha

Barbados: Bridgetown

Belize: Belmopan

Benin: Cotonou

Bolivia: Santa Cruz

Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

Burkina Faso: Ouagadougou

Burundi: Bujumbura

Cambodja: Phnom Penh

Colombia: Barranquilla

Costa Rica: San José

Cuba: Havanna

Djibouti: Djibouti

Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

El Salvador: San Salvador

Equador: Guayaquil

Filipijnen: Manila

Frans Guyana: Cayenne

Gabon: Libreville

Ghana: Accra

Guatemala: de stad Guatemala

Guyana: Georgetown

Haïti: Port-au-Prince

Honduras: Tegucigalpa

Hongkong: Hongkong

India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

Indonesië: Jakarta

Irak: Bagdad

Ivoorkust: Abidjan

Jamaica: Kingston

Kameroen: Douala, Yaoundé

Kenia: Mombasa, Nairobi

Koeweit: Koeweit

Laos: Vientiane

Liberia: Monrovia

Madagascar: Antanarivo

Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

Mali: Bamako

Martinique: Fort-de-France

Mexico: Acapulco

Mozambique: Maputo

Myanmar (Burma): Rangoon

Nederlandse Antillen: Willemstad

Nicaragua: Managua

Nigeria: Lagos

Oeganda: Kampala

Oman: Muscat

Pakistan: Karachi

Panama: Panamá

Paraquay: Asunción

Puerto Rico: San Juan

Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

Senegal: Dakar

Sierra Leone: Freetown

Singapore: Singapore

Somalië: Mogadishu

Sri Lanka: Colombo

Sudan: Khartoem

Suriname: Paramaribo

Tanzania: Dar es Salaam

Thailand: Bangkok

Trinidad: Piarco, Port of Spain

Venezuela: Caracas

Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

Verenigde Staten: Hawaii, Miami

Viëtnam: Ho Chi Minhstad

Zaïre: Kinshasa

Zambia: Lusaka

III Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

Algerije: Algiers

Egypte: Cairo

Libanon: Beiroet

Libië: Tripoli

Tunesië: Tunis

IV Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

Argentinië: Buenos Aires

Peru: Lima

Uruguay: Montevideo

Zuid Afrika: Kaapstad

Terug naar begin van de pagina