Vrijstellingsbesluit Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007

[Regeling vervallen per 05-02-2012.]
Geldend van 24-02-2008 t/m 04-02-2012

Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2007

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 05-02-2012]

Aan de ondernemer die een slachterij uitoefent wordt vrijstelling verleend van het in artikel 4, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op de aanwezigheid van Campylobacter, indien en voor zover:

  • a) hij met het schriftelijke resultaat van het in artikel 5, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op het vleeskuikenbedrijf aantoont dat het te slachten koppel pluimvee met Campylobacter besmet is;

  • b) hij voor het te slachten koppel pluimvee het schriftelijke resultaat van het in artikel 5, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op de aanwezigheid van Campylobacter niet heeft ontvangen van de ondernemer die een vleeskuikenbedrijf uitoefent;

  • c) de ondernemer die een vleeskuikenbedrijf uitoefent het te slachten koppel pluimvee niet heeft onderzocht op de aanwezigheid van Campylobacter.

Artikel 3

[Vervallen per 05-02-2012]

Aan de ondernemer die een slachterij uitoefent wordt vrijstelling verleend van het in artikel 4, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella, indien het in artikel 5, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek aantoont dat Salmonella aanwezig is.

Artikel 4

[Vervallen per 05-02-2012]

Onverlet het gestelde in artikel 2 en artikel 3, wordt aan de ondernemer die een slachterij uitoefent vrijstelling verleend van het in artikel 4, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella en Campylobacter, indien het pluimvee deel uitmaakt van een koppel dat op een andere slachterij is geslacht en is onderzocht overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening, en indien een kopie van het resultaat van dat onderzoek in het bezit is van de ondernemer.

Artikel 5

[Vervallen per 05-02-2012]

Aan de ondernemer die een slachterij uitoefent en die per week minimaal 400 en maximaal 1000 vleeskuikens slacht, wordt vrijstelling verleend van het in artikel 4, tweede lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op Salmonella en Campylobacter, onder de voorwaarde dat alleen vleeskuikens worden geslacht waarvan het resultaat van het in artikel 5, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek aantoont dat de vleeskuikens niet besmet zijn met Salmonella.

Artikel 6

[Vervallen per 05-02-2012]

De ondernemer die een uitsnijderij uitoefent wordt vrijgesteld van het in artikel 4, derde lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella, onder de voorwaarde dat minder dan 3000 kilogram pluimveevlees per week wordt be- of verwerkt.

Artikel 7

[Vervallen per 05-02-2012]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als Vrijstellingsbesluit Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 1 november 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina