Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2008, nr. WJZ/2008/2011 (1603), houdende vaststelling van de lijst van gereglementeerde beroepen, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties (Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

Besluit:

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage behorende bij artikel 1

Minister met de beleidsverantwoordelijkheid voor de reglementering van het desbetreffende beroep

Gereglementeerd beroep

Economische Zaken

bedrijfsvoerder gewasbescherming

beheerder van een inrichting

distributeur van gewasbeschermingsmiddelen

toepasser van gewasbeschermingsmiddelen

toepasser van gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van mollen en woelratten

Infrastructuur en Milieu

bestrijder houtrotverwekkende schimmels

bootman

noordzeeloods

distributeur van gasvormige en gasvormende gewasbeschermingsmiddelen en biociden

gasmeetdeskundige

gassingsleider

matroos (binnenvaart)

matroos-motordrijver

registerloods

stralingsbeschermingsdeskundige

stuurman (binnenvaart)

toepasser van biociden voor het afweren of bestrijden van een dierplaag

VTS-operator

volmatroos

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

deskundig asbestverwijderaar

deskundige opsporing van ontplofbare oorlogsresten

deskundig toezichthouder asbestverwijdering

deskundige werken met explosieve stoffen

duiker

duikerploegleider

gasdeskundige tankschepen

kraanmachinist

vuurwerkdeskundige

Veiligheid en Justitie

beëdigde tolk

beëdigde vertaler

Medische Zorg

arts, apotheker, tandarts, verpleegkundige en verloskundige voor zover de opleiding niet op grond van titel III, hoofdstuk III van richtlijn 2005/36/EG in aanmerking komt voor erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen

arts voor verstandelijk gehandicapten

bachelor medisch hulpverlener

fysiotherapeut

geneeskundig specialisten, vermeld in bijlage 5.1.3 van richtlijn 2005/36/EG, voor zover de opleiding niet op grond van titel III hoofdstuk III van richtlijn 2005/36/EG in aanmerking komt voor erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen

gezondheidszorgpsycholoog

klinisch neuropsycholoog

klinisch psycholoog

klinisch technoloog

openbaar apotheker

physician assistant

psychotherapeut

specialist ouderengeneeskunde

sportarts

tandheelkundig specialisten vermeld in bijlage 5.3.4 van richtlijn 2005/36/EG, voor zover de opleiding niet op grond van titel III, hoofdstuk III van richtlijn 2005/36/EG in aanmerking komt voor erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen (orthodontist en mond-, kaak- en aangezichtchirurg)

verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen

verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen

verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen

verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

ziekenhuisapotheker

Naar boven