Regeling ontgrondingen in rijkswateren

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 22-12-2009 t/m 31-12-2023

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende aanwijzing van rijkswateren en begrenzing reikwijdte vrijstelling vergunningplicht ontgrondingen in rijkswateren (Regeling ontgrondingen in rijkswateren)

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Als rijkswateren als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Ontgrondingenwet worden aangewezen:

 • a. de wateren, genoemd in bijlage II, onderdeel 1, bij het Waterbesluit, waarbij tot de Noordzee wordt gerekend de territoriale wateren en de Nederlandse exclusieve economische zone van de Noordzee;

 • b. de volgende wateren:

  • 1°. gekanaliseerde Dieze

  • 2°. Kanaal Henriëttewaard-Engelen

  • 3°. Kanaal Sluis-Brugge

  • 4°. Kanaal Wessem-Nederweert

  • 5°. Markkanaal

  • 6°. Noordervaart

  • 7°. Oostelijke Rijkswaterleiding

  • 8°. Oude Maasje

  • 9°. Schelde-Rijnkanaal

  • 10°. Veerse Meer

  • 11°. Voedingskanaal (Limburg)

  • 12°. Wantij

  • 13°. Westelijke Rijkswaterleiding

  • 14°. Wilhelminakanaal

  • 15°. Zuiderkanaal

  • 16°. Zuid-Willemsvaart

 • c. de met de onder a en b genoemde wateren in open verbinding staande havens onder nautisch beheer van het Rijk en zijwateren onder waterstaatkundig beheer van het Rijk.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit ontgrondingen in rijkswateren gelden de volgende maximale hoeveelheden vaste stoffen en maximaal aantal reizen:

 • a. Noordzee: 40.000 m3 per ontgronding in maximaal 10 reizen;

 • b. Eems, Dollard, IJsselmeer, Markermeer (met inbegrip van Oostvaardersdiep), Ketelmeer, Keteldiep, Haringvliet, Hollandsch Diep, Grevelingenmeer, Krammer, Volkerak, Zoommeer, Oosterschelde, en Westerschelde: 5000 m3 in maximaal 5 reizen;

 • c. overige rijkswateren: 2500 m3 per ontgronding in maximaal 5 reizen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit ontgrondingen in rijkswateren in werking treedt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ontgrondingen in rijkswateren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Naar boven