Mandaatbesluit Agentschap NL Regelingen Wonen, Wijken en Integratie

[Regeling vervallen per 23-09-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 01-12-2013 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 9 september 2007, nr. DGWWI/SR 2007052872, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Beleidsontwikkeling, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van een aantal wetten, besluiten, regelingen en beschikkingen op het terrein van Wonen, Wijken en Integratie (Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Wonen, Wijken en Integratie)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur SenterNovem van 31 augustus 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-09-2014]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat verleend tot:

 • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de in bijlage 1 genoemde wetten, besluiten, regelingen en beschikkingen;

 • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 23-09-2014]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt:

 • a. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten als bedoeld in artikel 1;

 • b. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 23-09-2014]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat verleend tot:

 • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de in bijlage 2 genoemde wetten, besluiten en regelingen met dien verstande dat besluiten tot intrekking, wijziging en terugvordering van subsidies en budgetten slechts na voorafgaande toestemming van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie worden genomen;

 • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen en met dien verstande dat besluiten op bezwaar met betrekking tot intrekking, wijziging en terugvordering van subsidies en budgetten slechts na voorafgaande toestemming van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie worden genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 23-09-2014]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt:

 • a. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de in artikel 3 bedoelde besluiten;

 • b. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten genomen ter uitvoering van de in artikel 3 genoemde besluiten en regelingen, alsmede over de in dat kader genomen beslissingen op bezwaar; in beide gevallen slechts nadat voorafgaande toestemming van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is verkregen.

Artikel 5

[Vervallen per 23-09-2014]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4 ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 6

[Vervallen per 23-09-2014]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 4 luidt de ondertekening:

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

De algemeen directeur van Agentschap NL

(gevolgd door handtekening en naam)

Artikel 7

[Vervallen per 23-09-2014]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 5 luidt de ondertekening:

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

de algemeen directeur van Agentschap NL,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris waaraan ondermandaat is verleend)

Artikel 8

[Vervallen per 23-09-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 23-09-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Regelingen Wonen, Wijken en Integratie.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 september 2007

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar

Bijlage 1. Mandaatbesluit Agentschap NL (volledig mandaat, volmacht en machtiging)

[Vervallen per 23-09-2014]

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 7117, datum inwerkingtreding 12-03-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2013.

 • Objectsubsidies middenstandswoningen (Koninklijk Besluit van 6 november 1919, no. 51);

 • Bejaardenbijdragen 1950 (Beschikking bijdragen Woningwetbouw 1950);

 • Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975;

 • Beschikking geldelijke steun verbetering particuliere woningen 1979;

 • Beschikking geldelijke steun verbetering particuliere woningen 1979 II;

 • Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986;

 • Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988;

 • Bijdrage Studentenhuisvesting Stichting Casa Academica (Rijksbegroting hoofdstuk XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer);

 • Bijdrage Studentenhuisvesting Stichting Kences (Rijksbegroting hoofdstuk XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer);

 • Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1979;

 • Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984;

 • Gewenningssubsidieregeling eigenwoningbezit;

 • Wet bevordering eigenwoningbezit;

 • Regeling geldelijke steun voorzieningen aan particuliere huurwoningen 1985;

 • Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987;

 • Regeling eenmalige subsidies afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2006;

 • Regeling eenmalige subsidies afkoop hoogniveaurenovatie 2006;

 • Besluit woninggebonden subsidies;

 • Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1992;

 • Besluit woninggebonden subsidies 1995;

 • Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling;

 • Regeling eenmalige subsidies niet-winstbeogende instellingen;

 • Regeling eenmalige subsidies beleggers;

 • Regeling eenmalige subsidies hoogniveaurenovatie;

 • Subsidieregeling sanering loden drinkwaterleidingen;

 • Subsidieregeling milieugerichte technologie (onderdeel Subsidieprogramma industrieel, flexibel en demontabel bouwen);

 • Artikel 40 van de Wet op de huurtoeslag;

 • Artikel 7 van het Besluit op de huurtoeslag;

 • Besluit prestatienormering huursubsidie;

 • Regeling verplichte afkoop hoogniveaurenovatie 2007;

 • Regeling verplichte afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2007;

 • Regeling verplichte afkoop woninggebonden subsidies;

 • Regeling verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten 2008;

 • Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen;

 • Tijdelijke Subsidieregeling Isolatieglas (TSI);

 • Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen;

 • Tijdelijke regeling blok voor blok;

 • Regeling energieprestatie gebouwen, § 3. Keuring airconditioningsystemen.

Bijlage 2. Mandaatbesluit Agentschap NL (gedeeltelijk mandaat, volmacht en machtiging)

[Vervallen per 23-09-2014]

Terug naar begin van de pagina