Richtlijn voor strafvordering Tarieven en feitomschrijvingen voor misdrijven, overtredingen [...] administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

[Regeling vervallen per 01-02-2008.]
Geldend van 01-12-2006 t/m 31-01-2008

Richtlijn voor strafvordering Tarieven en feitomschrijvingen voor misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Samenvatting

[Vervallen per 01-02-2008]

Deze richtlijn voor strafvordering bevat het transactie- en strafvorderingsbeleid van het OM inzake misdrijven, overtredingen en gedragingen, als bedoelt in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), waarvoor feitomschrijvingen zijn vastgesteld Deze richtlijn omvat:

Drie groepen van feiten worden onderscheiden:

1. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

[Vervallen per 01-02-2008]

De meeste feiten vallen onder de WAHV. In de richtlijn zijn deze feiten te herkennen aan een ‘m’ voor de feitcode. Bijvoorbeeld: m R 602 als weggebruiker niet stoppen voor rood licht bij een driekleurig verkeerslicht.

2. Politietransactie

[Vervallen per 01-02-2008]

De feiten waarvoor de politie transactiebevoegdheid heeft zijn te herkennen aan een ‘p’ voor de feitcode. Bijvoorbeeld: p D 530 zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden.

3. Geen WAHV en geen politietransactie

[Vervallen per 01-02-2008]

Voor de feiten waarvoor de politie geen transactiebevoegdheid heeft en die niet vallen onder de WAHV biedt het OM in de meeste gevallen een transactie aan. Soms wordt meteen gedagvaard. De bedragen voor de OM-transactie of de eis ter zitting zijn in de richtlijn opgenomen. Deze feiten zijn te herkennen aan ‘het sterretje’ voor de feitcode. Bijvoorbeeld: * K 055 als bestuurder van een motorrijtuig rijden zonder rijbewijs voor de categorie waartoe dat motorrijtuig behoort.

Opsporing/vervolging

[Vervallen per 01-02-2008]

1. Uitgangspunten

[Vervallen per 01-02-2008]

Om ongewenste cumulatie van sancties te voorkomen wordt per gebeurtenis aan de verdachte/betrokkene voor ten hoogste drie overtredingen of gedragingen proces-verbaal opgemaakt, een transactie aangeboden of een sanctie opgelegd.

Afdoening langs één traject is daarbij het uitgangspunt. Indien zowel de strafrechtelijke als de administratiefrechtelijke weg wordt bewandeld, moet in het proces-verbaal melding worden gemaakt van de opgelegde sanctie(s) en op de aankondiging van beschikking van het/de opgemaakte proces(sen)-verbaal. Van deze mogelijkheid dient slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik te worden gemaakt. Indien een proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het niet toegestaan om daarnaast sancties op te leggen of politietransactievoorstellen te doen voor feiten die in relatie staan tot het gevaarlijke c.q. het belemmerende gedrag op de weg. Deze bepaling is opgenomen omdat in het geval dat een proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake overtreding van artikel 5 WVW 1994 en daarnaast aan dat artikel gerelateerde sancties worden opgelegd, de kans bestaat dat de officier van justitie niet meer kan vervolgen. Dit vloeit voort uit het in artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht opgenomen (WvSr) ne bis in idem-beginsel. Als voorbeeld kan worden aangegeven het feit dat een bestuurder gevaarlijk rijgedrag vertoont en daarbij tevens door een rood verkeerslicht rijdt.

2. Gedragingen Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)

[Vervallen per 01-02-2008]

De feiten (gedragingen) die in de bijlage van de WAHV zijn opgenomen, worden via een beschikking administratiefrechtelijk afgedaan. De bij de gedragingen behorende sanctiebedragen staan vast en hiervan kan niet worden afgeweken.

Halvering tarieven minderjarigen

Op grond van artikel 2, lid 4 van de WAHV dienen de bedragen voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar te worden gehalveerd. Deze afronding geschiedt op hele Euro’s naar boven.

3. Misdrijven

[Vervallen per 01-02-2008]

Deze richtlijn geeft bij het misdrijf winkeldiefstal/-verduistering, in de gevallen dat daarvoor feitcodes zijn vastgesteld, opeenvolgend:

 • het tarief van de politietransactie;

 • het bedrag dat doorgaans moet worden betaald bij transactie door het OM;

 • de geldboete die het OM doorgaans voor de politietransigabele feiten ter terechtzitting vordert, indien geen transactie wordt aangeboden of het aangeboden transactievoorstel niet wordt betaald.1

De in de koptekst genoemde aanwijzing politietransactie inzake eenvoudige winkeldiefstal en -verduistering beschrijft de uitoefening van de transactiebevoegdheid door de politie en de controle hierop door het OM. De in de kop van deze richtlijn vermelde beleidsregels zijn, voor zover van toepassing, relevant voor de OM-transactie en de eis ter zitting ter zake de misdrijven winkeldiefstal/-verduistering en rijden onder invloed, art. 8; id 2 WVW 1994.

4. Overtredingen

[Vervallen per 01-02-2008]

Algemeen

Deze richtlijn geeft per overtreding en per categorie (bijvoorbeeld: een voetganger of een schipper), opeenvolgend:

 • het tarief van de politietransactie;

 • het bedrag dat doorgaans moet worden betaald bij transactie door het OM;

 • de geldboete die het OM doorgaans ter terechtzitting vordert, indien geen transactie wordt aangeboden of het aangeboden transactievoorstel niet wordt betaald.

5. Tarieven

[Vervallen per 01-02-2008]

Algemeen

De tarieven voor de politietransactie zijn in de bij deze richtlijn behorende bijlage met politietransigabele feiten vastgesteld. Het staat de politie derhalve niet vrij een ander transactievoorstel te doen. Het OM kan binnen de wettelijke strafmaxima van de bedragen van de OM-transactie en/of eis ter zitting afwijken. Dat kan zowel naar beneden als naar boven, al naar gelang de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit zal vooral het geval kunnen zijn bij overtredingen van de plaatselijke verordeningen. (Pl.V.) Het op grond van de plaatselijke omstandigheden te voeren beleid bij de toepassing van de richtlijn kan onderwerp van gesprek zijn in het driehoeksoverleg.

Afwijking van de in de richtlijn aangegeven tarieven

De aangegeven tarieven in de bij deze richtlijn behorende bijlage met OM-feiten zijn bedoeld voor overtredingen, die voor een transactie vatbaar zijn. Een transactievoorstel dient te worden beperkt tot die overtreding die, bij niet betalen, ten laste zou worden gelegd. Indien zich specifieke omstandigheden van het geval voordoen kunnen deze voor het OM aanleiding zijn tot verhoging van het transactiebedrag dan wel tot dagvaarding zonder voorafgaande mogelijkheid van transactie. Voorts kan onder meer in de volgende gevallen worden afgeweken van de richtlijn:

 • Halvering tarieven minderjarigen

  Ten aanzien van strafrechtelijk minderjarigen van 12 tot 16 jaar worden de in de bijlage met politietransigabele feiten en de in de bijlage met OM-feiten vastgestelde bedragen gehalveerd met een afronding op hele Euro’s naar boven. Voor strafrechtelijk minderjarigen van 16 tot 18 jaar gelden in beginsel dezelfde tarieven als voor strafrechtelijk meerderjarigen

 • Toevoegen raadsman

  Artikel 489, lid 1 aanhef en onder b WvSv bepaalt dat bij het aanbieden van een transactie van meer dan € 115, aan de minderjarige verdachte een raadsman moet worden toegevoegd. Om deze reden wordt door het CJIB geen politie- of OM-transactie verzonden als het transactiebedrag meer dan € 115 bedraagt, maar worden deze zaken voor beoordeling naar de betreffende parketten verzonden.

 • Cumulatie van overtredingen

  Bij cumulatie van overtredingen verdient het aanbeveling bij de vaststelling van de bedragen rekening te houden met de draagkracht van de verdachte.

Berekening van bepaalde transactie- en geldboetebedragen

In deze richtlijn zijn sommige bedragen afhankelijk gesteld van de zwaarte van de overtreding. Zo zijn bijvoorbeeld voor overtreding van de voorschriften ten aanzien van de remvertraging van motorvoertuigen tarieven vastgesteld naar de mate waarin deze voorschriften zijn overschreden. Voorts is in de bijlage met OM-feiten bij enkele overtredingen een minimumbedrag en soms een maximumbedrag vermeld. De ernst van de gepleegde overtreding kan dan tot uitdrukking worden gebracht met inachtneming van de bedoelde bedragen.

Inbeslagneming

In de richtlijn is met de letters ‘m.a.’ (met afstand) aangegeven in welke gevallen – een enkele uitzondering daargelaten – als voorwaarde voor transactie door het OM moet worden gesteld dat afstand wordt gedaan van een inbeslaggenomen voorwerp overeenkomstig artikel 116 WvSv. Indien geen transactie tot stand komt, moet het OM in deze gevallen, indien tussentijds, zoals voorgeschreven in het Handboek Inbeslagneming c.q. de Handleiding Inbeslagneming, geen beslissing werd genomen omtrent het beslag, ter terechtzitting verbeurdverklaring (in de richtlijn aangegeven met ‘v.v.’) dan wel onttrekking aan het verkeer (‘o.a.v.’) van het voorwerp vorderen. Maar ook in andere daarvoor in aanmerking komende gevallen kan afstand als voorwaarde worden gesteld, respectievelijk verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer worden gevorderd.

6. Begrenzing transactiebevoegdheid politie

[Vervallen per 01-02-2008]

Op grond van artikel 74c, WvSr kan aan opsporingsambtenaren transactiebevoegdheid worden verleend. In het Transactiebesluit 1994 zijn de opsporingsambtenaren aangewezen aan wie transactiebevoegdheid is verleend. Eveneens zijn in dat besluit de zaken aangewezen die voor aanbieding van een politietransactie in aanmerking komen.

Opsporingsambtenaren met transactiebevoegdheid maken van die bevoegdheid gebruik volgens door het OM te geven richtlijnen (artikel 74c, lid d WvSr).

In deze richtlijn wordt bepaald dat een politietransactie niet mag worden aangeboden in de volgende gevallen, indien:

 • a) de opsporingsambtenaar of een van zijn naaste familieleden bij het feit of de gevolgen daarvan betrokken is;

 • b) verschil van inzicht bestaat tussen de opsporingsambtenaar en de verdachte omtrent de feiten en/of de strafbaarheid;

 • c) het feit schade ten gevolge heeft gehad of overigens te ernstig van aard is;

 • d) inbeslagneming plaatsvindt, dan wel van enig voorwerp vrijwillig afstand wordt gedaan2;

 • e) de militaire rechter uitsluitend bevoegd is.

De hoofdofficier van justitie kan bepalen dat in bepaalde gebieden of op bepaalde openbare wegen binnen het arrondissement of in bepaalde zaken door de bevoegde ambtenaren geen gebruik wordt gemaakt van de transactiebevoegdheid (zie artikel 5 van het Transactiebesluit 1994).

7. Bijzonderheden voor enkele soorten overtredingen

[Vervallen per 01-02-2008]

7.1. Recidiveregeling overtredingen art. 30 WAM

[Vervallen per 01-02-2008]

De recidiveregeling t.a.v. de overtredingen van artikel 30 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (onverzekerd rijden, zie in de bijlage de feitnummers A 914 a t/m d, A 915, A 917 a t/m c en A 918) luidt als volgt:

 • Eerste overtreding:

  OM transactie: € 320;

  eis ter zitting: € 400.

 • Tweede overtreding:

  (binnen twee jaar na afdoening van de eerste overtreding): geen transactie;

  eis ter zitting: € 500 en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk.

 • Derde overtreding:

  (binnen vier jaar na afdoening van de eerste overtreding): geen transactie; eis ter zitting: twee weken hechtenis onvoorwaardelijk en zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk; eventueel verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen voertuig.

7.2.1. Recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen (weg)

[Vervallen per 01-02-2008]

De recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen wordt toegepast bij snelheidsovertredingen, die niet als een gedraging in de bijlage bij de WAHV zijn opgenomen. De recidiveregeling luidt als volgt:

 • Van recidive is alleen sprake indien de overtreding wordt begaan binnen een jaar na afdoening van één van de vorige gedocumenteerde snelheidsovertreding(en).

 • De afzonderlijke categorie-indeling voor snelheidsovertredingen is ook van toepassing op de recidiveregeling snelheid, met dien verstande dat de categorie 1-voertuigen zijn opgesplitst in motorvoertuigen (uitgezonderd vrachtauto’s, autobussen en motorvoer-tuigen met aanhangwagen) (Tabel 1) en brommobielen (Tabel 2).

Categorie-indeling snelheidsoverschrijdingen (categorie-indeling C)

 • 1 Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen) en brommobielen;

 • 2 Vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen;

 • 3 Bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;

 • 4 Landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

N.B. Gelet op de aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten kan na overleg met de officier van justitie het motorrijtuig, waarmee de snelheidsovertreding is gepleegd, in beslag worden genomen, indien een overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 100% in samenhang met geconcretiseerde gevaarzetting is geconstateerd.

Overzicht weg:

Recidiveregeling snelheidsovertredingen (weg)

Categorie 1:

Bestuurders van motorvoertuigen

(uitgezonderd vrachtauto's,

autobussen, motorvoertuigen met aanhangwagen en brommobielen.)

           

Categorie 2:

Bestuurders van vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen.

   

Snelheidsovertredingen met een overschrijding van:

   

31 t/m 49 km/h

50 t/m 69 km/h

70 t/m 99 km/h

100 km/h of meer

           

Eerste overtreding

OM transactie

vast tarief

vast tarief

nvt

nvt

 

eis ter zitting

vast tarief

vast tarief

vast tarief

tarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding

       

OBM 4 mnd ovw

OBM 6 mnd ovw

           

Tweede overtreding

OM transactie

nvt

nvt

nvt

nvt

 

eis ter zitting

tarief overtreding + 20%

tarief overtreding + 20%

tarief overtreding + 20%

recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding

   

OBM 4mnd vw

OBM 4 mnd ovw

OBM 6 mnd ovw

OBM 8 mnd ovw

           

Derde overtreding

OM transactie

nvt

nvt

nvt

nvt

 

eis ter zitting

tarief overtreding + 20%

tarief overtreding + 20%

tarief overtreding + 20%

recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding

   

OBM 4 mnd ovw

OBM 6 mnd ovw

OBM 8 mnd ovw

OBM 10 mnd ovw

           

Vierde overtreding

OM transactie

nvt

nvt

nvt

nvt

 

eis ter zitting

tarief overtreding + 20%

tarief overtreding + 20%

tarief overtreding + 20%

recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding

   

OBM 6 mnd ovw

OBM 8 mnd ovw

OBM 10 mnd ovw

OBM 12 mnd ovw

Recidiveregeling snelheidsovertredingen bromfietsen

Categorie 3:

Bestuurders van bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor

           

Categorie 1 (alleen van toepassing op de brommobiel!):

Bestuurders van brommobielen

   

Snelheidsovertredingen met een overschrijding van:

   

31 t/m 49 km/h

50 t/m 69 km/h

70 t/m 99 km/h

100 km/h of meer

Eerste overtreding

OM transactie

nvt

nvt

nvt

nvt

 

eis ter zitting

tarief overtreding

tarief overtreding

tarief overtreding

tarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding

   

OBM 4mnd vw

OBM 4 mnd ovw

OBM 6 mnd ovw

OBM 8 mnd ovw

           

Tweede overtreding

OM transactie

nvt

nvt

nvt

nvt

 

eis ter zitting

tarief overtreding + 20%

tarief overtreding + 20%

tarief overtreding + 20%

recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding

   

OBM 4 mnd ovw

OBM 6 mnd ovw

OBM 8 mnd ovw

OBM 10 mnd ovw

           

Derde en volgende overtreding

OM transactie

nvt

nvt

nvt

nvt

 

eis ter zitting

tarief overtreding + 20%

tarief overtreding + 20%

tarief overtreding + 20%

recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding

   

OBM 6 mnd ovw

OBM 8 mnd ovw

OBM 10 mnd ovw

OBM 12 mnd ovw

7.2.2. Recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen water

[Vervallen per 01-02-2008]

De recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen water wordt toegepast bij snelheidsovertredingen op het water, begaan door kleine schepen, bij overschrijding van de maximum toegestane snelheid vanaf 25 kilometer per uur. De recidiveregeling luidt als volgt:

– Van recidive is alleen sprake indien de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na afdoening van één van de vorige gedocumenteerde snelheidsovertreding(en).

De recidiveregeling voor kleine schepen is weergegeven in het overzicht water.

De tarieven die in de overzichten zijn weergegeven hebben betrekking op de overschrijding van de maximum toegestane snelheid.

Overzicht water:

Recidiveregeling snelheidsovertredingen water

Categorie 1:

Snelheidsovertredingen met een overschrijding van:

(Gezagvoerend) Schipper

klein schip

 
 

25 tot 35 km/h

35 tot 45km/h

45 km/h of meer

Eerste overtreding:

OM-transactie

Vast tarief

Vast tarief

Vast tarief

 

eis ter zitting

€ 190,-

€ 300,-

€ 440,-

         

Tweede overtreding:

OM-transactie

€ 190,-

€ 300,-

€ 440,-

 

eis ter zitting

€ 220,-

€ 360,-

€ 500,-

Derde overtreding:

OM-transactie

Nvt.

Nvt.

Nvt.

 

eis ter zitting

> € 260,-

en voorwaardelijke hechtenis

> € 430,-

en voorwaardelijke hechtenis

> € 600,-

en voorwaardelijke hechtenis

Vierde overtreding:

OM-transactie

Nvt.

Nvt.

Nvt.

 

eis ter zitting

> € 310,-

en onvoorwaardelijke hechtenis

> € 500,-

en onvoorwaardelijke hechtenis

> € 700,-

en onvoorwaardelijke hechtenis

 

8. Overtredingen begaan door militairen op militaire terreinen

[Vervallen per 01-02-2008]

8.1. Beperkte bevoegdheid

[Vervallen per 01-02-2008]

Op grond van het bepaalde in artikel 3 onder c van het Transactiebesluit 1994 is de transactiebevoegdheid in handen van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) op militaire terreinen beperkt tot verdachten die militair zijn. Voorts beperkt de transactiebevoegdheid zich tot uitsluitend die feiten die zijn opgenomen in de bijlage van het Transactiebesluit 1994. Met de inwerkingtreding van de WAHV zijn veel feiten vanuit de diverse Transactiebesluiten, waaronder het Besluit transactie Koninklijke Marechaussee ondergebracht in de bijlage van de WAHV en deze bijlage is met uitzondering van de feitcodes K 035, K 040 a t/m e, K 075 t/m K 106, K 120, K 140, K 155 niet van toepassing op militaire terreinen. Deze feitcodes vormen deze uitzondering, doordat het begrip ‘weg’ niet van toepassing is op deze codes. Het is echter gewenst dat de afdoening van deze zaken zoveel mogelijk verloopt via de geautomatiseerde systemen bij de KMAR (TOBIAS) en het CJIB (TRIAS), waarna de zaakgegevens (bij niet betalen) elektronisch worden overgedragen aan het parketsysteem (COMPAS).

8.2. Specifieke werkwijze

[Vervallen per 01-02-2008]

Om de verwerking via de geautomatiseerde systemen mogelijk te maken wordt bij het opmaken van een mini proces-verbaal gebruik gemaakt van dezelfde feitcodes als in de bijlage bij de WAHV, onder toevoeging van de hoofdletter K. Bijv. De feitcode R549a (niet stoppen bij een stopbord) wordt KR549a.

De verbaliserende ambtenaar van de KMAR maakt na het constateren van een overtreding een mini procesverbaal op en reikt bij staandehouding een afschrift uit aan de verdachte. Vanwege het feit dat het een OM-transactie betreft wordt geen bedrag ingevuld op het mini proces-verbaal. Indien de verdachte niet betaalt, binnen de daarvoor gestelde termijn, wordt een proces-verbaal opgemaakt dat, met tussenkomst van het CJIB, via de gebruikelijke wijze aan het Openbaar Ministerie te Arnhem, unit militaire zaken, wordt aangeboden.

Bijlagen

[Vervallen per 01-02-2008]

De OM feiten en tarieven politietransigabele feiten met bijbehorende tarieven zijn niet bij deze richtlijn voor strafvordering opgenomen, maar geïntegreerd opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen. De feiten die afkomstig zijn uit de bijlage met OM feiten en tarieven worden voorafgegaan door een * (asterisk) en de politietransigabele feiten worden voorafgegaan door de letter p.

 1. De strafmaatrichtlijn is opgenomen in BOS-polaris.

  ^ [1]
 2. De enige uitzondering hierop betreft het aanbieden van een politietransactie bij winkeldiefstal c.q. - verduistering. Voordat een dergelijke transactie mag worden aangeboden dient het goed te zijn teruggegeven dan wel de schade moet zijn vergoed. (Zie de aanwijzing politietransactie inzake eenvoudige winkeldiefstal en -verduistering)

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina