Regeling geurhinder en veehouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-12-2022 t/m 31-12-2023

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 december 2006, nr. BWL/2006333382, Directoraat-Generaal Milieubeheer, Directie Bodem, Water en Landelijk Gebied, Afdeling Landbouw, houdende vaststelling van geuremissiefactoren, minimumafstanden voor pelsdieren, de wijze van omrekening naar geurbelasting en van de wijze van afstandsbepaling (Regeling geurhinder en veehouderij)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 1, 4, tweede lid, en 10 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

bijlage: bij deze regeling behorende bijlage;

wet: Wet geurhinder en veehouderij;

emissiepunt: punt waar een relevante hoeveelheid geur buiten:

 • a. het geheel overdekt dierenverblijf treedt, dan wel wordt gebracht; of

 • b. het overdekte gedeelte van het gedeeltelijk overdekt dierenverblijf treedt, dan wel wordt gebracht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De geurbelasting vanwege een veehouderij wordt berekend met inachtneming van het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning 2020.

 • 2 Het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten wordt aangemerkt als punt waar de geur uit het dierenverblijf treedt of wordt gebracht.

 • 3 De geurbelasting wordt bepaald op de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object, gerekend vanaf het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten.

 • 4 Indien het dierenverblijf niet is overdekt, wordt de geurbelasting bepaald op de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object, gerekend vanaf het punt van de begrenzing dat het dichtst is gelegen bij het desbetreffende geurgevoelig object.

 • 5 De geuremissie vanuit een veehouderij is de som van de voor de verschillende diercategorieën, gehouden in de onderscheiden dierenverblijven, berekende aantallen odour units per seconde per dier.

 • 6 Het aantal odour units per seconde per dier van een diercategorie, is het aantal dieren van een diercategorie vermenigvuldigd met de voor de betreffende diercategorie in bijlage 1 opgenomen geuremissiefactor.

 • 7 Indien voor een diercategorie geen geuremissiefactor is vastgesteld, wordt de diercategorie in de berekening van de geurbelasting buiten beschouwing gelaten.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Voor een veehouderij waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist, wordt de geurbelasting die de veehouderij veroorzaakt vanwege dierenverblijven waarin een huisvestingssysteem dat begint met een van de navolgende BWL-codes wordt toegepast, tot 1 juli 2019 berekend met de geuremissiefactor voor de betreffende diercategorie zoals die luidde onmiddellijk vóór de datum van inwerkingtreding van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 17 juli 2018 tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij (wijzigingen rendement geur voor bepaalde luchtwassystemen en periodieke actualisatie emissiefactoren voor ammoniak en geur) (Stcrt. 2018, 39679), indien vóór 1 mei 2018 reeds een aanvang is gemaakt met het oprichten of veranderen van de veehouderij:

 • a. BWL 2006.14

 • b. BWL 2006.15

 • c. BWL 2007.01

 • d. BWL 2007.02

 • e. BWL 2009.12

 • f. BWL 2010.02

 • g. BWL 2011.07

 • h. BWL 2011.08

 • i. BWL 2012.07.

Artikel 2b

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Voor een veehouderij waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist, wordt de geurbelasting vanwege de veehouderij tot 1 juni 2022 berekend met inachtneming van het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning 2010, indien:

 • a. voor 11 maart 2021 reeds een aanvang is gemaakt met het oprichten of veranderen van de veehouderij; en

 • b. toepassing van verspreidingsmodel V-Stacks vergunning 2020 ertoe leidt dat na oprichting of verandering niet wordt voldaan aan de geldende geurnorm.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 Indien het dierenverblijf niet is overdekt, wordt de afstand gemeten vanaf de buitenzijde van een geurgevoelig object tot het punt van de begrenzing van het dierenverblijf dat het dichtst is gelegen bij het desbetreffende geurgevoelig object.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geurhinder en veehouderij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage 1. bedoeld in artikel 2, zesde lid (geuremissiefactoren) van de Regeling geurhinder en veehouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Rav-code

Huisvestingssysteem per categorie

BWL-code

Eindnoot

geuremissiefactor

HOOFDCATEGORIE A: RUNDVEE

     
         

A 1

diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

   

niet vastgesteld

         

A 2

diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar

   

niet vastgesteld

         

A 3

diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

   

niet vastgesteld

         

A 4

diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden

     

emissiearme en overige huisvesting

   

35,6

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

24,9

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

19,6

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

 

24,9

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V7;

BWL 2009.12.V5;

BWL 2010.02.V7;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

 

19,6

         

A 5

Vervallen

     
         

A 6

diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)

   

35,6

         

A 7

diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar

   

niet vastgesteld

         

HOOFDCATEGORIE B: SCHAPEN

     
         

B 1

diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg

 

1, 2

7,8

         

HOOFDCATEGORIE C: GEITEN

     
         

C 1

diercategorie geiten ouder dan 1 jaar

     

emissiearme en overige huisvesting

   

18,8

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

13,4

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

 

6

10,8

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

6

13,4

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V7;

BWL 2009.12.V5;

BWL 2010.02.V7;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

6

10,8

         

C 2

diercategorie opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar

     

emissiearme en overige huisvesting

   

11,3

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

 

6

8,1

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

 

6

6,5

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

6

8,1

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V7;

BWL 2009.12.V5

BWL 2010.02.V7;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

6

6,5

         

C 3

diercategorie opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen

     

emissiearme en overige huisvesting

   

5,7

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

 

6

4,1

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

 

6

3,3

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

6

4,1

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V7;

BWL 2009.12.V5;

BWL 2010.02.V7;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

6

3,3

         

HOOFDCATEGORIE D: VARKENS

 

3

 
         

D 1

fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg

     

D 1.1

diercategorie biggenopfok (gespeende biggen)

     

emissiearme huisvesting (a.e. ≤0,3 kg per dierplaats per jaar)

 

4

5,4

luchtwassysteem in combinatie met emissiearme huisvesting (a.e. ≤0,3 kg per dierplaats per jaar):

 

4

 
 

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

3,8

 

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

3,0

 

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

 

3,8

 

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V7;

BWL 2009.12.V5;

BWL 2010.02.V7;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

 

3,0

overige huisvesting

   

7,8

luchtwassysteem in combinatie met overige huisvesting:

     
 

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

5,5

 

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

4,3

 

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

 

5,5

 

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V7;

BWL 2009.12.V5;

BWL 2010.02.V7;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

 

4,3

         

D 1.2

diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

     

emissiearme en overige huisvesting

   

27,9

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

19,5

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

15,3

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

 

19,5

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V7;

BWL 2009.12.V5;

BWL 2010.02.V7;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

 

15,3

         

D 1.3

diercategorie guste en dragende zeugen

     

emissiearme en overige huisvesting

   

18,7

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

13,1

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

10,3

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

 

13,1

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V7;

BWL 2009.12.V5;

BWL 2010.02.V7;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

 

10,3

         

D 2

diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder

     

emissiearme en overige huisvesting

   

18,7

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

13,1

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

10,3

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

 

13,1

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V7;

BWL 2009.12.V5;

BWL 2010.02.V7;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

 

10,3

         

D 3

diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking

 

5

 

emissiearme huisvesting (a.e. ≤1,6 kg per dierplaats per jaar)

 

4

17,9

luchtwassysteem in combinatie met emissiearme huisvesting (a.e. ≤1,6 kg per dierplaats per jaar) in combinatie met:

 

4

 
 

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

12,5

 

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

9,8

 

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

 

12,5

 

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V7;

BWL 2009.12.V5;

BWL 2010.02.V7;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

 

9,8

overige huisvesting

   

23

Luchtwassysteem in combinatie met overige huisvesting:

     
 

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

16,1

 

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

12,7

 

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

 

16,1

 

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V7;

BWL 2009.12.V5;

BWL 2010.02.V7;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

 

12,7

         

HOOFDCATEGORIE E: KIPPEN

     
         

E 1

diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken

     
 

batterijhuisvesting

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,18

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,13

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,11

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,10

biofilter 45% geurreductie

   

0,10

 

niet-batterijhuisvesting

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,18

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,13

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,11

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,10

biofilter 45% geurreductie

   

0,10

         

E 2

diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

     
 

batterijhuisvesting

     

mestopslag onder batterij

   

0,69

emissiearme en overige huisvesting

   

0,35

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,25

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,21

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,19

biofilter 45% geurreductie

   

0,19

 

niet-batterijhuisvesting

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,34

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,24

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,20

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,19

biofilter 45% geurreductie

   

0,19

         

E 3

diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,18

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,13

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,11

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,10

biofilter 45% geurreductie

   

0,10

         

E 4

diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,93

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,65

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,56

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,51

biofilter 45% geurreductie

   

0,51

         

E 5

diercategorie vleeskuikens

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,33

uitbroeden en opfokken tot 13 dagen en vervolghuisvesting

   

0,30

uitbroeden en opfokken tot 19 dagen en vervolghuisvesting

   

0,26

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,23

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,20

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,18

biofilter 45% geurreductie

   

0,18

         

HOOFDCATEGORIE F: KALKOENEN

     
         

F 1

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; tot 6 weken

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,29

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,20

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,17

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,16

biofilter 45% geurreductie

   

0,16

         

F 2

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30 weken

     

emissiearme en overige huisvesting

   

1,55

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

1,09

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,93

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,85

biofilter 45% geurreductie

   

0,85

         

F 3

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder

     

emissiearme en overige huisvesting

   

1,55

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

1,09

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,93

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,85

biofilter 45% geurreductie

   

0,85

         

F 4

diercategorie vleeskalkoenen

     

emissiearme en overige huisvesting

   

1,55

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

1,09

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,93

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,85

biofilter 45% geurreductie

   

0,85

         

HOOFDCATEGORIE G: EENDEN

     
         

G 1

diercategorie ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,49

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,34

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,29

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,27

biofilter 45% geurreductie

   

0,27

         

G 2

diercategorie vleeseenden

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,49

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,34

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,29

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,27

biofilter 45% geurreductie

   

0,27

         

HOOFDCATEGORIE J: PARELHOENDERS

     
         

J 1

diercategorie parelhoenders voor de vleesproductie

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,33

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,23

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

 

0,20

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,18

biofilter 45% geurreductie

   

0,18

         

HOOFDCATEGORIE M: OVERIG

     
         

M 1

Landbouwhuisdieren die in veehouderijen worden gehouden

   

niet vastgesteld

Eindnoten:

1. De geuremissie heeft betrekking op een stalperiode van maximaal drie maanden in de winter.

2. De geuremissiefactor geldt inclusief opfok, zodat die opfok niet meetelt voor de berekening van de geuremissie.

3. Een stalsysteem met spoelgoten wordt niet gewaardeerd als emissiearme huisvesting maar als overige huisvesting.

4. a.e. is de afkorting van ammoniakemissie.

5. Voor opfokzeugen na de eerste dekking wordt de geuremissiefactor voor fokzeugen gehanteerd.

6. Bij de diercategorie geiten is bij het bepalen van het emissiereductiepercentage voor luchtwassystemen rekening gehouden met leklucht.

Bijlage 2. bedoeld in artikel 3 (afstanden pelsdieren) van de Regeling geurhinder en veehouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De afstanden, uitgedrukt in meters, voor nertsen worden als volgt bepaald.

Pelsdieren

Rav-nr.

Diercategorie

Aantal fokteven

H 1

Nertsen

1–1000

1001–1500

1501–3000

3001–6000

6001–9000

Geurgevoelig object binnen bebouwde kom

175

200

225

250

275

Geurgevoelig object buiten bebouwde kom

100

125

150

175

200

 • 1. In de berekening worden jongen en reuen buiten beschouwing gelaten.

 • 2. Indien meer dan 9000 fokteven worden gehouden, wordt de afstand voor elke extra 3000 fokteven met 25 meter vergroot.

 • 3. Indien de pelsdieren in emissiearme huisvesting worden gehouden, waarbij de ammoniakemissie kleiner dan of gelijk is aan 0,25 kg per dierplaats per jaar, worden de afstanden uit de tweede rij van de tabel (‘buiten bebouwde kom’) met 25 meter verkleind.

 • 4. Indien het geurgevoelig object onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, bedraagt de afstand tot dat geurgevoelig object:

  • a. ten minste 100 meter indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen, en

  • b. ten minste 50 meter indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Naar boven