Regeling compensatie inkomensgevolgen WIA sector Politie

[Regeling vervallen per 27-08-2015 met terugwerkende kracht tot en met 20-09-2006.]
Geldend van 29-12-2005 t/m 19-09-2006

Regeling compensatie inkomensgevolgen WIA sector Politie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 21, tweede lid, van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2006, 181, datum inwerkingtreding 20-09-2006, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 29-12-2005.

Artikel 1

[Vervallen per 27-08-2015]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In deze regeling wordt verstaan onder:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2006, 181, datum inwerkingtreding 20-09-2006, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 29-12-2005.

Artikel 2

[Vervallen per 27-08-2015]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 De ambtenaar waarvan de mate van arbeidsongeschiktheid op grond van de WIA is vastgesteld op minder dan 35% en die als gevolg van de arbeidsongeschiktheid inkomensverlies heeft, maakt aanspraak op een compensatie van dit inkomensverlies.

  • 2 Inkomensverlies is het verschil tussen de oorspronkelijke bezoldiging van de ambtenaar en de bezoldiging nadat de arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op minder dan 35%, waarbij verhogingen van de bezoldiging wegens algemene salarismaatregelen of een verhoging van het salaris, als bedoeld in artikel 9 van het Besluit bezoldiging politie, buiten beschouwing worden gelaten.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2006, 181, datum inwerkingtreding 20-09-2006, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 29-12-2005.

Artikel 3

[Vervallen per 27-08-2015]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 De compensatie, bedoeld in artikel 2, is een toelage ter hoogte van 70% van het inkomensverlies voor de duur van vijf jaar;

  • 2 De periode van vijf jaar gaat in met ingang van de kalenderdag dat de mate van arbeidsongeschiktheid van de ambtenaar is vastgesteld op minder dan 35%, maar niet voordat 104 weken na de eerste ziektedag zijn verstreken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2006, 181, datum inwerkingtreding 20-09-2006, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 29-12-2005.

Artikel 4

[Vervallen per 27-08-2015]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 december 2005.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2006, 181, datum inwerkingtreding 20-09-2006, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 29-12-2005.

Artikel 5

[Vervallen per 27-08-2015]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling compensatie inkomensgevolgen WIA sector Politie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2006, 181, datum inwerkingtreding 20-09-2006, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 29-12-2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2006, 181, datum inwerkingtreding 20-09-2006, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 29-12-2005.

Terug naar begin van de pagina