Besluit loondispensatie Wajong

Geldend van 19-08-2010 t/m heden

Besluit loondispensatie Wajong

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 59a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

Artikel 1. Duidelijk verminderde arbeidsprestatie

Een duidelijk verminderde arbeidsprestatie als bedoeld in de artikelen 2:20 en 3:63 van de Wet Wajong wordt slechts aangenomen indien die prestatie een geldelijke beloning rechtvaardigt die, berekend per gewerkt uur, ten minste 25% lager ligt dan de beloning die voor dezelfde arbeid gebruikelijk is.

Artikel 2. Minimale duur

Loondispensatie wordt slechts verleend indien naar verwachting gedurende ten minste zes maanden sprake zal zijn van een duidelijk verminderde arbeidsprestatie.

Artikel 3. Percentage van minimumloon

Bij het verlenen van loondispensatie wordt de aanspraak van de werknemer op een geldelijke beloning voor de door hem verrichte arbeid, berekend per uur, vastgesteld op een percentage van het op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor hem geldende minimumloon per uur.

Artikel 4. Aanvang van de loondispensatie

Loondispensatie wordt steeds verleend met ingang van de eerste dag van de maand waarin deze is aangevraagd.

Artikel 5. Duur van de loondispensatie

Loondispensatie wordt verleend voor de periode waarin naar de verwachting van het UWV sprake zal zijn van een duidelijk verminderde arbeidsprestatie, doch ten hoogste voor vijf jaar. Na afloop van deze periode is verlenging mogelijk.

Artikel 6. Werknemers jonger dan 18 jaar

Ten aanzien van een werknemer jonger dan 18 jaar wordt loondispensatie steeds verleend met de bepaling dat deze eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, tenzij aan die werknemer arbeidsondersteuning als bedoeld in artikel 2:15 van de Wet Wajong wordt toegekend.

Artikel 7. Intrekking Lisv-mededeling

Het Besluit loondispensatie Wet Rea wordt ingetrokken, doch blijft van toepassing op loondispensatie die vóór 29 december 2005 is aangevraagd of verleend.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant, en werkt terug tot en met 29 december 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 18 juli 2006

De

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina